Budapesti Hírlap, 1920. szeptember (40. évfolyam, 207–231. szám)

1920-09-16 / 219. szám

******-' 1 ára 1 korona. Budapest, 1920. XL. évfolyam, 219. szám Csütörtök, szeptember 16. Megjelenik hétfő kivételével Mindennap. SlöOsité.l traki Egét* irt* 280 korona, filévr. 140 kor., aegyadirra 70 k«r., «gy hónapra 25 kor- Egyes sz&m ára helyben, vidékén «» pályaudvarokon i korona. Hirdetések milliméter számítással, dijsiabás szerint. Főszerkesztő: Rákosi Jenő Helyettes főszerkesztő: Csajthay Ferene Szerkesztőség: Vili. ken, Bükk Szllárd-utoa 4. sz. Igazgatisig és kiadóhivatal: Vili. kér., József-kirnt 5. szám. Telefonszámok: József 43. József 83, József 63, József 23-84> „Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni őrök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában. Amen.u ítélet a Tisza-pfirben. j>v Budapest, szept. 15. A Tisza-gyilkosok pere két, sőt három fó­rum előtt folyik.. Ez nyilván onnan van, mert vannak, a kik azt szeretnék, hogy egyáltalán ne folyjon sehol sem, azt pedig tudják, hogy men­tül többfelé tárgyalják a pert, annál nehezebben lehet kideríteni az igazságot s annál későbben is. És gondolják: qui habét tempus, habét vitám. Az egyik fórum a katonai bíróság, mely ma ki­hirdette két vádlottjára a halálos büntetést, egyre a nehéz rabságot, a per figuráját, a ki úgy lógott csak ezen a tragédián, mint az őrület mes- gyéjén imbolygó Lear királyon a bolondja: azt futni hagyták. A másik fórum, a mely e per labirintusait .járja, a királyi ügyészség. Annyiban mélyebben jár a katonai bíróság munkájánál, a mennyiben ez utóbbi csak kimondhatta az esetre a bér­gyilkosságot, a kir. ügyészség ellenben már a felbujtókat nyomozza. A harmadik fórum, sajnos, egy politikai testület, egy közjogi intézmény szárnyai alatt bolygatja az igazságszolgáltatás rendjét. Ott van egy érdekeltségi kör, a mely napirend előtti fel­szólalások és interpellációk utján iparkodik beleavatkozni a bíróságok dolgába. Nem is hogy elősegítse egy cégéres politikai gyilkosság titkai­nak a felderítését, hanem inkább hogy fokozza a körülötte való lromólyosségokri Különös dolog. Éppen most van Buda­pestnek egy gyilkosa ági szenzációja Tegnap egy betörőt rajta kapott munkáján a házmester, a betörő lelőtte a házmestert és elmenekült. A főváros rendőrsége utána vetette magát a fickó­nak s ma immár, egy éjjeli s egy napi izgal­mas munka irtán, viszi bírái elé a vakmerő isme. rétien sihedert. Tiszát legyilkolni vagy tizen indultak két automobilon. Előre megállapított marsrutával és katonai felvonulással a dolgukat elvégezték, azután visszatértek oda, a honnan elindultak: a nemzeti tanácsba. Érmek immár közel két éve. És ma ítéltek el hármat a gyilkosok közül, a kik magukra vallottak. Vallottak másokra is. De ők lógni fognak, a mások még verekesznek két fórum előtt. Másokra való vallomásukat kétségbe vonják, megzavarják, meggyanúsítják (a helyett, hogy bírói kézre adnák); önmagukra való vallomásukért pedig meghalnak a bűnösök vagy tömlöcbe mennek. Sréter István honvédelmi miniszter ma felelt Fangler nemzetgyűlési képviselő ur inter­pellációjára a Tisza-per dolgában. A Ház nagy ovációkban részesítette a miniszter urat, a ki katonásan beszélt, de nem lépett túl egy — mondjuk — demarkációs vonalon. A Tisza-per rejtelmeihez tartozik, hogy j óvatosan kell benne beszélni s nem tanácsos ' benne mindent elmondani, a mit az ember gon- j dől vagy tud. A miniszter ur beszédje közben egy helyen mintha azt a gondolatot fejezte volna ki: nem mondok többet, harapófogóval sem fogtok belőlem többet kivenni, de nem félek főietek. Sivár lárma és közbckiáltozás, szinte fele­selés folyt a Házban és a Ház és Fangler közt, mikor a képviselő ur válaszolt a miniszternek. XXX XXXXX XXXX XXX XXXXXXXXZX X sxx xxxxx xxxx xxx Nem tudom, lehet-e ebben a dologban ren­det csinálni. Mindenesetre az kellene hozzá, hogy minden ember összefogjon, hogy ennek a Leggyalázatosabb gyilkosságak a titkai kiderit- tessenék és a bűnösök mind biráik elé kerülje­nek. A ki ártatlan, annak nem kell bujkálni, a ki bűnös, hiába bujkál. Az meg legvisszataszi- tóbb látvány és a lelkek hihetetlen züllöttségére vall, hogy a nemzetgyűlés házát teszik szín­helyévé oly törekvéseknek, a melyeik a minap a polgári büntetőbíróságot, újabban a hadbirósá­•T A hadosztálybiróságo® ma délelőtt tíz órakor hirdették ki az Ítéletet Tisza István srrőf gyilkosai bünpörében. A töriéneifni per főtárgyalásának utolsó fölvonására csak szigorú igazolás után juthatott be a közönség. Félliz órakor már a szorongásig meg­telt a tárgyalóterem, s kevéssel rá bevezették a (vád­lottakat. A sort Sztanykovszky Tibor nyitotta meg, utána jött Hüttner. maid Dobó s legvégül bicegett Vágó. A fogház levegőiében fákéra vált arcukon izgalom ült, csak Vágó. a pernek ez alárendelt epi- zódalakja, őrizte meg közömbösségét. Tíz órakor vonult be a bíróság s elfoglalván helyét. Zoltán László ezredes, elnök fölkérte Géczu Iván jegyzőkönyvvezető-főhadnagyot, hopv olvassa föl az ítéletei. Géczv olvassa: Az ítélet. .4 magvar állam nevében! A magyar királyi budapesti hadosztálybiróság, mint itélőbiróság, a Dobó István tartalékos fegyversegéd, Sztanykovszky Tibor tartalékos zászlós, Hüttner Sándor főhadnagy és Vágó-Wilheim Jakab népfelkelő ellen felbérelt gyilkosság, súlyos testi sértés büntette és szökés bün­tette miatt a magvar királyi budapesti katonai kör- letparancsnokság ügyésze által emelt vád felett Zol­tán László ezredes elnökiébe alatt Mondada Jenő százados-hadbíró tárgyalésvezető, Géczu Iván főhad­nagy és Szondu Imre tartalékos hadnagy jegyző­könyvvezetőknek, Sztupka László őrnagy-hadbíró és Littomericzku Nándor dr. százados-hadbíró vádlók­nak részvétele mellett a vizsgálati fogságban levő vádlottaknak és (védőiknek jelenlétében Budapesten 1920. évi augusztus 2-ától szeptember 15-éig meg­tartott főtárgyalás alapján a következően ítélt: A hadoszálybiróság 1. Ifjabb Dobó István budapesti születésű és illetőségű, 31 éves, róna. kát., nőtlen, tartalékos tengerész fegyversegédet, a ki polgári foglalkozá­sára nézve lakatos, bűnösnek mondja ki a kbtk. 413. szakaszába ütköző és a 414. szakasz 3. pontja szerint minősülő fölbérelt gyilkosság bűntettében, valamint a kbtk. 431. és 436 szakaszaiba ütköző sulvos testi sértés bűntettében, s ezért tartalékos teneerészíegyversegédi rendfokozatától való le­fokozás, a Károly-csapaikcreszt és a sebesülési érem elvesztése és •» hadsereg kötelékéből való ki­csapás mellett kötél általi halálra ítéli. 2. Sztanykovszky Tibor sátoraljaújhelyi születésű és budapesti illetőségű, 24 éves, róm. kát., nős, a volt cs. es kir. 65. gyalogezred állo- mányabeli tartalékos zászlóst, a ki foglalkozására nézve joghallgató, bűnösnek mondja ki a kiblk. -113. szakaszába iiiköző és a 414. szakasz 3. pontja szerint minősülő büntársi minőségben véghezvitt fölbérelt gyilkosság bűntettében, továbbá háború ideién a tényleges állományból elkövelett önkén­tes jeleni kezessel egybekötött első szökés bűntet­tében. s ezért tartalékos zászlósi rendfokozatától való megfosztás, a Károly-csapatkereszt elvesz­tése és a hadsereg kötelékéből való .kicsapása melleit ugyancsak kőiéi általi, halálra' ítéli. 3. Hemádzsadúnyi Hüllőér Sándor, buda­pesti szüieiéiü, kassai illetőségű, 23 éves, róm. kát., nőtlen, a volt Magyar királyi 9. honvéőgya- loaezred állományába tartózó tényleges állomá­nyú főhadnagyot bűnösnek mondja ki a ktbtk. 413. szakaszába ütköző és a 411. szakasz 11. pontja szerint minősülő büntársi minőségben el­követett fölbérelt gyilkosság bűntettében s érért got gyanúsították meg csak azért, mert a Tiszán elkövetett vértettet tetteseiben és minden bűn­társában ki akarja deríteni. A nemzet becsülete kívánja e világraszóló, megszervezett gaztett megtorlását, a minek pedig némelyek a nemzetgyűlés házát teszik színhe­lyévé, az nemhogy, hozzájárulna az igazság szol­gálatához, hanem inkább arra alkalmas, hogy a gaztett mestereire az eddiginél is nagyobb homályosságot borítson. a mellett, hogy főhadnagyi rangfokoz-aIától meg- fosztatík. személyére nézve a nemességet, valamint első osztályú vitézségi érmét, ezüst vitézségi érmét, a Károly-csapaikeresztel és a sebesülési érmet elveszti. a német II. osztályú vaskeresztet; a tö­rök vasfélholdat és a Medzsidje-rendet Magyaror­szág területén nem viselheti, az önhibáján kívül hosszúra nyúlt vizsgálati fogságból hat hónapnak! » büntetésbe való beszámításával 15 évi, havonta eau napi kemény fekhellyel és a büntetésnek minden évében október 31-ik napján sötét zár­kába zárással súlyosbított súlyos börtönre ítéli. 4. Vágó-Wilheim Jakab kecskeméti szüle­tésű. 31 éves, izraelita, nőtlen, a volt cs. és kir. 38. gyalogezred állományabetí népfölkelő buda­pesti lakost, a ki polgári foglalkozására reklám- vállalkozó. bűnösnek mondja ki háború idején a tényleges állományból elkövetett és önkéntes je­lentkezéssel egybekötök első szökés bűntettében s ezért három havi. havonként két napi kemény fekhellyel súlyosbított börtönre ítéli. Büntetése azonban a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek, vétetik. Elrendelte a haditörvényszék, hogy az Ítélet először Sztanykovszky Tiboron, azután Dobó Istvá­non hajtassék végre. > ' ­A megokolás. Az 1918. esztendő egy ködös, sötét őszi dók Útónján egyenruhába öltözött egyének hatoltak bé a Hermina-yt 35/a. számú: villába és közülük né­gyen fegyveresen Tisza István gróf lakásának hali­jába léptek. Tisza a katonák behatolásának zajára hűséges szolgájának rimánkodása: dacára neje és unokuhuga, Almássv Deniz grófnő társaságában nyugodtan, mindössze a lehetséges önvédelmet meg­kísértendő, Browning-pisztolyát kezében tartva, belső lakosztályából kilépett a ballba. Erre drámai jelenet következett. A katonák színpadias szónoklatot tartva, kijelentették Tisza István ■Rrófnak, hogv öt tartják a háború és min­den abból. keletkezeit szenvedések okozójának é% most végórája ütött, leszámolni jöttek. Tisza István egyéniségéhez méltó nyugalom­mal azt felelte, hogy a háborút nem ő okozta. Egyike a katonaruhás embereknek rászólt, tegye le pisztolyát, Tisza pedig látván a vele szem­ben álló túlerőt s hogy az ellenállás hasztalan volna, buesutekintetet vetett övéi felé, a pisztolyt a kandalló párkányára letette és támadóival többé beszédbe nem elegyedett. Ezek csak arra vártak, hogv a pisztoly aaját testi épségüket ne veszélyeztesse, nyomban eldördül­tek a gyilkos fegyverek, Tisza István gróf a földre rogyott s pár pillanatnyi szenvedés után Magyar- ország e nagy fia kilehelte lelkét. A megtorló igazságszolgáltatás munkájának első fejezetéhez jutottunk el, a midőn a budapesti m. kir. katonai körlőp-rancsnok ügyésze illetékes parancsnokának vádparancsa alapján Hüttner Sán­dor főhadnagyot. Sztanykovszky Tibor tartléhos zászlóst. Dobó István tartalékos tengerész, fegyver- _segedet a gyilkosság bűntettének vádjával terhelten a haditörvényszék elé állították. A minden részletet felölelő bizonyítási eljárás a vád tárgyát képező bűncselekmények tényálk- déki elemeit szem előtt tartva, különösen a merény­letre vonatkozó bizonyítékok terjedelmes anyagát két főcsoportra osztotta és pedig: az első csoport macában foglalja mindazon adatokat, a melyek-^ Dobót és Sztanykovszkyí halálra ítélték. <? — Hiritner 15 évi súlyos börtönt kapott. — AJ

Next

/
Thumbnails
Contents