Budapesti Hírlap, 1920. szeptember (40. évfolyam, 207–231. szám)

1920-09-16 / 219. szám

1920 szeptember 16. sát és csodálkozott azon, hogy az ügyészségen éppen János Andor aktáival történt tévedés. De mikor eze­ket a jelenségeket kapcsolatba igyekezett hozni a Tisza-pörrel és a ma hozott Ítélettel, hogy aztán a honvédminiszter fejét követelje ki a nemzetgyűlés­től: az egész ház ellene fordult, sőt eböki rendre­utasítást provokált, mikor szertelen túlzással a nem­zetgyűlés mai lelkes állásfogalását a honvédminiisz- ter mellett még a március 21-ik'i eseménynél is — a proletárdiktatúra születése napja — szomorúbbnak mondotta. Néhány élés közbeszólás személyes kérdéseket pattantott ki, de a Ház ezeket energikusan elfoj­totta és a Friedrich-csoport kivételével, tudomásul vette a miniszteri válaszokat. A részletek a követ­kezők: A honvédminlaxter válasza. Sréter István honvédelmi miniszter a követ­kezőkben válaszol Fangler interpellációjára: Arra a kérdésre, hogy. miért helyezték szabad­lábra Heltai Viktort, már megfelelt és a nemzet- gyűlés annak idején tudomásul vette válaszát. Ma ar-ra a kérdésre akar válaszolni, hogy Heltai int uton-mödon jutott Becsbe. Még pedig leljes nyílt­sággal és őszinteséggel óhajt válaszolni. Szeptember f»-cn értesült Az Ember cimü folyóiratból arról, hogy Fleltai Becsben van- Magához rendelte a szegedi vadászzászlóalj-parancsnökát (Prónay), Bauer al­hadnagyot és Sz'tupka hadbíró őrnagyot és meghall­gatta őket. Ezeknek jelentéséből megállapította, hogy az eset szálai Ulain dr. és Lengyel Zoltán dr. ügy­védekhez vezetnek. Meghallgatta tehát őket is. A Ti- sza-pörben a többi közt egy János Andor nevű újság­írót is kihallgattak, a ki tagja volt a ll-es katonata­nácsnak. János Andort aug. 13-án hallgatták ki a hadbíróságon. A polgári bíróság augusztus 16-án letartóztatta János Andort, mert a múlt évben egy kassai lapban lázitó cikkel irt. De augusztus 28-án János Andort szabadlábra helyezték és augusztus 29-én feleségével együtt Becsbe szökött. Onnét ér­tesítette a még Budapesten tartózkodó Hellait, hogy budapesti letartóztatása éjjelén a börtönben fölke­reste öt valami Bakó dr. vagy Baksay, Polányi dr. ügyvédsegédje, továbbá euu áltamügyész és kihall­gatták' őt. János orról értesítette Hellait. hogy e ki­hallgatások és látogatások révén értékes anyag bir­tokába jutott. Heltai bemutatta a védőknek János levelét és azt az ajánlatot telte, hogy jó volna, ha ■ivglaki Becsbe menne és János vallomásait jegyző­könyvbe fogalná. Heltai addig beszélt a vonakodó védőknek, mig belementek abba, hogy egy megbíz­ható egyént küldenek Becsbe. Heltai nem nyugodott addig, min őt nem küldöttek egy tiszt kíséretében. Ettől kezdve az esel jóformán humoros for­dulatot vett. Lengyel Zoltán védőügyvéd adta az útiköltséget. Ulain dr. vállalt érte kezességet. A beérkezett jelentésekből kitűnik', hogy Heltai csak azért rendezte igy a dolgot, hogy Bézsbe juthasson. 'Azt mondja, hogy elő fogja készíteni Páfrány és ■Krausz-Göndör hazahozatalát. A melléje adott tiszt visszatért és néhány, jelentéktelen tartalmú levelet hozott magával. Heltai pedig megírta az esetet Az Ember-ben. A tisztet visszaküldték Becsbe, hogy hozza magával Hellait. de mikor az ország határán olvasta Az Ember leleplezéseit, visszafordult. _/ — Az egész dolgot összefoglalva, ennyit mond­hatok, hogy az egész — bocsánat a kifejezésért — egy zsidógyerek trükkje volt. a melybe a katonai hatóság is jóhiszeműen beugrott. A történtek után ő, mint hónvédelmi miniszter, levelet irt Polóngi Dezsőnek, a melyben fölszólítja, hogy mindazokat a szabálytalanságokat, a melyek az 6 véleménye szerint a hadbirósági tárgyaláson történtek, adta. be itala írásban. Mihelyst ezt az Írást megkapja, megindítja a vizsgálatot a hadbirósági tárgyalás eleö napjától kezdve. (Általános helyeslés.) Bejelenti azonban azt is, hogy a nélkül, hogy Az Ember cimü lapot bizonyító eszköznek fo­gadná el, megindítja a vizsgálatot mindazon vádak tekintetében is, a melyeket Az Ember hozott föl és az eljárást mindazon katonai személyek ellen, a ki­ket Az Ember cimü szennyirqt megnevezett. Meg­állapodott ezenkívül á kormányzóval arról is, hogy ne történhessék meg a jövőben az, hogy arra ille­téktelen egyének bárkinek is határátlépési engedélyt állítsanak ki. Nagyon jól tudja, hogy ez ez inter­pelláció csak egyik láncszeme annak a sorozatos támadásnak, a mely az ő személye ellen indult meg. Ezt a támadási sorozatot különben be is je­lentették. Ereki Károly: Természetes dolog! Sréter István honvédelmi miniszter: Légyen szerencsém, állok eiébe! Kijelenti azonban, hogy a mig a vizsgálatot az egész vonalon le nem foly­tatta, hasonló tárgyú interpellációra érdemileg nem fog válaszolni. Ha a tett intézkedések. » melyeket most bejelentett, nem elégítik ki a nemzetgyűlést, akkor fölveti a bizalmi kérdést. A Ház nagv többsége fölemelkedik helyéről és percekig tapsólva ünnepli a honvédelmi mi­nisztert. Sréter István honvédelmi miniszter befejezésül, kijelenti, hogy ő nincs hozzáragadva semmiféle miniszteri székhez.' Örömmel megy el, mert ha el­Budapesti Hiblaf (219. w.) megy is, akkor is meg fogja találni a maga embe­reit. a kikkel szövetkezni fog azok ellen, a kik a mai nehéz időben, a mikor az ország ilyen saluos helyzetben van. személyi hajszákat indítanak. Kéri a Házat, vegye tudomásul válaszát. (Hosszantarló taps és éljenzés.) Fangler Béla kéri a Házat, hogy a . honvé­delmi miniszter beszédére, majd »z igazságiigymi- niszler válasza után reflektálhasson. A Ház az en­gedélyt megadja. A* lgaxaágüg'yminlízter válasza. Tomcsányi Vilmos Pál igazságügyminiszter a honvédelmi miniszter által elmondottakhoz a követ­kezőket akarja hozzátenni: Kassán az elmúlt évben megjelent egy izgató röpirat. . — Megindult az eljárás Budapesten. A gyanú János Andor ellen irányult, a kit hosszú ideig nem lehetett megtalálni, de a mikor a Tisza-pörben tanú­nak jelentkezett, az ügyészség figyelmessé lett rá és elrendelte letartóztatását. Jánosi az ügyészségre vitték, itt kihallgatták, de nem lehetett rábizonyí­tani, hogy az inkriminált izgató röpiratot ő írta s igy az ügyészség kénytelen volt az eljárást ellene megszüntetni. Minthogy' azonban János Andor sze­mélye és magaviseleté olyan volt, hogy az ügyészség az állami'a veszedelmesnek tartotta, a János ügyében eljáró ügyész előterjesztést tett a főkapitányságnak János Andor internálására. Az eljárást megszüntető végzésre ráírta, hogy a vizsgálóbíró az aktát juttassa vissza az ö kezeihez. Itt történt az a mulasztás, hogu a vizsgálóbíró­tól az akta nem az előadó ügyészhez, hanem annak rendje és módja szerint a soros ügyészhez került, a ki látván az ügyészség megszüntető végzését, azonnal elrendelte János szabadláb ráhelyez és ct. Mikor más­nap az előadó ügyész megtudta, azt telefonálta a fő- kapitányságra, hogy intézkedjenek' János Andor uiabb letartóztatása iránt, ekkor már János tűt volt ár kon-bokron. Elismeri, hogy itt kis mulasztás vagy gondatlanság törtéi*, a mi azonban emberileg ért­hető és megmagyarázható, a mi mindenkivel meg­történhetik. A vizsgálatot azonban ebben az irány­ban is megindította és ha valami szándékosság de­rülne ki. a szigorú megtorlás nem fog elmaradni. Azt is kérdezte Fangler Béla interpellációjában, hogy mi van Paksv detektiwel? Erre vonatkozóan bejelenti, hogy Pa.kay ellen még augusztusban eljá­rás indult meg hamis tanuzásra való fölbujtás miatt és ha olyan adatok merülnének' íöl, a melyek az ő letartóztatását megokoiitá tennék, ze is meg fog történni. Ereky Károly: És mi történik Ulamnal? tomcsányi Vilmos Pál igazságügymmiszter: Intézkedtem, hogy az iratokat a hadbíróságtól meg­kapjam és ha annak' szüksége merül föl, ellene is meg fog indám az eljárás. (Helyeslés.) Kéri, hogy a Ház vegye tudomásul válaszát. Fangler viszonválasza. Fangler Béla: Heltai nevét mind a két minisz­ter úgy kerülte, mint macska a forró kását, Heltai Viktor pályafutását a honvédminiszter jól ismeri. Az őszirózsás forradalom szemetje vetette fel (Zajos helyeslés, ügy van! Kik voltak azok?) Az egész or­szág bámult a plakátokon, melyek Heltai várospa­rancsnok aláírásával jelentek meg. Egy hang: A Friedrich-plakáton is bámultak! Fangler Béla elmondta ezután Heltai Viktor pozsonyi és felvidéki szereplését. Heltai rabolt, zsa­rolt. (Felkiáltások: Ki volt a honvédelmi államtit­kár? Nagy zaj.) A honvédminiszter nem mondotta meg, hogy igaz-c az, hogy Heltai hatósági szakusz kondnktirszt kapott? Sréter István honvédelmi miniszter: Elitéi tem! (Hangos főikiáltások: Elítéltei Megmondja! Rosszalta!) Fangler Béla: Mégis meg kell kérdeznem, igazi-e a szalvusz kondoktusz? Sréter István honvédelmi miniszter igent in’. Fangler Béla: Annakidején Beniczkv Ödön megkérdezte egy interpellációban, hogy miért van szabadlábon Heltai? Akkor a honvédelmi minisz­ter pohárköszöntővel köszöntötte Heltait. (Nagy zaj. Felkiáltások: Nem igaz! Egy szó sem igaz eb­ből.) Ha az elrendelt vizsgálatot a honvédelmi mi­niszter le is folytatja, a felelősség alól nem mene­kül. Hogy történhetett az. a mit itt a múltkor el- mondlam, hogy Göndörért és Pogányért három ka­tonatiszt autón fölment Bécsbe és be akarta, hozni. Hogy leheteti ezt megtűrni, még ha kommunisták­ról és gazemberekről is van szó? < fíassau Károly: Nagyon helyes lett volna! (Nagy zaj. Fölkiállások: Mit védi őket? Fangler Béla.: Ezzé! nemzetközi bonyodalmat okozhattak volna. (Felkiáltások: Friedrichről be­széljen!) Ereki , uroiv; íia Frkdrich bűnös lenne is, ez nem menti a kormányt! Fangler Béla: Égy különítmény működik itt. vízumokat ad, embereket kivisz és behoz a határom Hogy lehet az, hogy egy kis felelőtlen társaság igy fölforgassa a jogrendet, a melyről egyébként any- njit beszélnek. Ha a honvédelmi miniszter nem tudja megvédeni a jogrendet, okkor nincs iaoa eb­ben a székben ülni, (Az tefféit Ház zajosain élteti £s 1 ..................7..... ■ ~ ünn epli a minisztert.) A mi János Andor szabad- lábrahelyezését és eltűnését illeti, mégis nagyon különös, hogy éppen ebben az esetben történt té­vedés. A miniszterek válaszából megállapítja, hogy igaz az. hogy Heltai hatósági személyek közbenjöt- tével szabadult ki és különösen katonai segédlettel ment ki Bécsbe. Közjogüac teljesen ismeretlen kü­lönítmény védelme alatt állt és Srtupka őrnagy- hadbíró támogatta. Ereki Károly: Le kell tartóztatni Sztupkátf (Nagy zaj. Tiltakozások.) Fangler Béla: A honvédelmi minisztert óriási felelősség terheli e kérdésben. (Folytonos zaj.) Berkit Gyula: Önöket is felelősség terheli! Fangler Béla: Az Ítéletet kimondták, de vi­gyázni kell, mert ha megtörténik az akasztás, a halottakat-többé nem lehet fölébre&zteni! Ezeknél a szavaknál a kisgazdapárti padso­rokból élénk közbeszólások hangzanak el, mire Ereki Károly, a kisgazdák íe'é kiáltja: Szégyéljék magukat! Tüntető* a honvédmlniwter mellett. Ereki közbekiáltására a kisgazdapárti oldalon óriási zaj tört ki. A képviselők fölaoráltak helyeik­ről és szenvedélyes kifakadásokat röpítettek Ereki felé. Fangler Béla: Ebben az ügyben erélyes intéz­kedést kell tenni és a honvédelmi minisztert, ha nem tucl intézkedni, nem illeti meg az a szék. a melyben ül. Sréter honvédéin*! miniszter helyeslőén bó­lint és tapsolni kezd, mire az egész Ház, a szélső­baloldal kivételével, tüntetőén tapsolja és éljenzi a honvédelmi minisztert. Szabó József: Nem enged, ugy-e puccsokat a honvédelmi miniszter? (Ta>ps.) Fangler Béla: A mikor tapsolni látom önö­ket, — mondja a szemközti oldal felé. — nem tu­dom, vájjon nem tévedek-e, ha azt mondom, hogy március 21-ike volt a legszomoruhti napja az or­szágnak. Fangler e kijelentésére ismét kitör a, vihar. Rendre! Rendre! kiállják az elnök felé. Szmre- csányi György megállapitja, hogy Fangler Béla a nemzetgyűlés méltóságát sértő kifejezést használt, a miért öt rendreutasitja. (Helyeslés.) Fangler Béla: Nincs több mondanivalóm, be­szédemet befejeztem. (Közbekiáltások: Épp ideje!), Fangler beszéde után a nemzetgyűlés tünte­tőén éljenzi és tapsolja a hom>édelmi miniszi Berki Gyula személyes megtámadtatás címén szólal föl. Kijelenti, hogy a nagy többség komoly munkát akart végezni, visszautasítja tehát Brekinek azt a kifejezését, hogy „szégveljék magúkat". Itt kötelességet teljesítenek és nem hagyták magukat terrorizálni. (Helyeslés.) Ezután a Ház mind a két miniszter, válaszát óriási többséggel tudomásul vette. Ereki Károly személyes megtámadtatás dinén kér szót, de a kisgazdapárt fölállt helyéről és kivo-j nult a teremböL közben odakiáJtották a Friedrieh- csoportnak, hogy mulassanak maguk közt a Wenck- heim-palotában. Ereki visszakiáltott: Szegyeijéfe ma­gúkat és ezzel a Friedrich-párt első rohama végei­ért. ‘ "r" 11................................................ " . 1 --------­I I leiipb* mepsíllfáh MMHllf.­Yaeíói jelentés szerint a lengyel hadsereg a bolysevÜ; csapatokat, a melyeknek sikerült Rohatyn környékére behatolni, Svierc vonalán tartotta fel. .4 front többi részén, nincs különös esemény. Sokai vidékén a lengyel csapatok átlépték a Búg folyót, az ellenségnek véres harcokban súlyos veszteségeket okoztak és megszállották Tort-aikov helységet. Bu­dienni lovassága ellen küzdő hadosztályaik megszál­lották Vladimir-Votinszkijt. A litvánok tegnap reg­gel a bejelentett fegyverszünet ellenére megtámad­ták a lengyelek egyik osztagát és délnyugati irány­ban tovább folytatták az előnyomulást. Pozenból jelentik, hogy a lengyel békcdclegú- ció tegnap elutazóit Daneigba. a honnan tengeren utazik tovább Rigába. A Czas jól informált helyről jelenti, hogy a lengje! nemzeti védelmi tanács a delegátusainak adóit utasításban fegyverszüneti vo­ltaiként azt a vonalat állapitolta meg, a melyet a fegyverszünet megkötésének napján mindkét fél csapatai elfoglalnak. Hj» Rigában a végleges békéről tárgyalnak, akkor a politikai 'határ északon az úgy­nevezett német vonal lenne, délen pedig a Zbruta- von-ala. xxx xxxxxxxxxx xxXxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx A délorosz kormány vezetője, Wrangéi tábor­nok Parisban és Londonban élő orosz származású pénzemberek és kereskedők égés? sorát szólította fel egy, szeptember végén Szcbasztopolban tartandó konferencián való részvételre, melynek tárgyát Oroszország gazdasági és közigazgatási újjáépítése fogja képezni. A meghívottak között van Clamemca is, az ismert pénzügyi szaktekintély, az Avez-Bank volt igazgatója. 3

Next

/
Thumbnails
Contents