Budapesti Hírlap, 1920. szeptember (40. évfolyam, 207–231. szám)

1920-09-16 / 219. szám

1920 szeptember 16, Budapesti mmtr (219. sz.) — (A mag-yar szó fegyelmi vétség.) Po­zsonyból jelentik: A pozsonyi cseh minisztérium a minap rendeletet bocsátott ki, a mely fegyelmi bün­tetés mellett megliltja a tisztviselőknek, hogy a hi­vatalos helyiségekben az egymással való érintkezés­ben a magyar nyelvel használják, mert — úgymond a rendelet — ennek a nyelvnek a használata a többi lakosságra provokálóan hat. A katonatiszteknek már egy régebbi rendelet ugyancsak megtiltotta a német nyelv használatát az egymás között való tár­sas érintkezésnél. — (A Duna áradása.) Az elmúlt 24 óra alatt a Duna ismét 23 centiméterrel áradt és elérte a lánc- hidi mérce szerint a 663 cm. magasságot. Még min­dig nem érkezett el a válságos legnagyobb vízállás ideje. Ilyen nagy vízállásnál, mint a mai, Óbuda mélyebben fekvő utcái még a közelmúltban is velen­cei képet nyújtottak, csakhogy a lagúnákat óbudai kispolgárok házacskái szegélyeztek s a vizen gondo­lák helyett ladikok eveztek biztos helyre az elöntői­tek ingóságával és apró jószágával. Az áradás az­után pár nap alatt visszahúzódott ugyan, de ott maradtak nyomában a megrongált lakások, tönkre­tett kertek s nem egyszer bizony néhány összeros­tád t ház. Az áradás hírére megint a padlásaikra rakódtak Óbuda sok árvizet szenvedett lakói, de nagy a meglepetésük és az á Írnél kodásnál csak az örömük nagyobb: künn a magas Duna s ők ártól védetten állanak és még a fürge fotó-riporter is csalódottan fordul most vissza, ha árvízi képet keres kodakja számára. A főváros ut- és csatornaépitésügyi osztálya — a hová az árvízvédelem is tartozik — teljesen megoldotta Óbuda régen vajúdó ármentesi- tését E városrész veszedelme mindig az aranyhegyi árok volt, ezen talált a Duna árja kényelmes utat az utcákba, a torkolatát meg lezárni nem lehetett, mert maga is bővizű patak s akkor ennek a vize öntene el mindent. Kőiben azonban már annyira elkészült az újonnan tervezett meder. — egy hosszú, hatalmas vasbeton-mü — hogy a patak folyása pár fcapvágással az uj mederbe vök terelhető. A régi mederben egy pillanat alatt polykák és keszegek serege maradt szárazon és most már minden to­vábbi nélkül el lehetett zárni a patak veszedelmes torkolatát és hatalmas agyagzsilip állja ott útját a Duna árjának. .Az utcák és házak elöntéséről tehát e piüilanatig szó sem lehet. Az aranyhegyi árok zsi­lipjénél a belvízihez képest másfél méter magasan áll a kirekesztett Duna, de éberen Őrködik Mathie- vits, Molnár és Farkas műszaki tanácsosok vezeté­sével az árvízvédelmi kirendeltség, mérnökök, gépé­szek és nagy munkás-személyzet, hogy! az áradás utat ne törhessen és veszedelem: esetén a gőzszivaty- ívüket azonnal megindíthassák. A budai Dunapart árvízvédelmi zsilipjei különben a Műegyetemtől égés* a Fllatori-gátig a szokásos módon gondosan le van­nak zárva és tizenöt gép szivattyúzza éjjel-nappal a belvizeket a városból a Dunába. — (Gyáurovat.) Loibl Istvánná születeti Breier Lujza e hónap 13-án negyvennágyóves korában meghalt és ma délután három órakor temették el nagy részvét­tel a rákoskeresztúri temetőben. Halálát férjén, Ifiül Istvánon, a Budapesti Birlap ujságváilalat könyvkötő- mesterén, és Paula leányán kiről sok jólsmeröse gyá­szolja. Halála vesztesége a mi vállalatunknak is, mert az elhunyt tizenhárom év óta mint férjének hűséges munkatársa ott dolgozott a könyvkötömühelyben, nagy kötelességtudissal és szorgalommal. — (A haldokló corki polgármester.) Paris­ból jelentik: A corki polgármestert tegnap egy ba­rátja meglátogatta s a fogházból visszatérve el­mondta, hogy az agóniában fekvő polgármestert két betegápolónővér ápolja. A kormány intézkedése­ket tett, hogy a corki polgármester halálakor vár­ható zavargásokat meggátolja. — Bécsi tudósítónk telefonozza: Londonból jelentik: Dublinban és több ir városban tüntető felvonulások voltak a corki pol­gármester mellett. Az angol kormány minden lehe­tőt elkövetett a zavargások elfojtására arra az esetre, ha a corki polgármester halálát megakadályozni nem tudná. Dublinban a munkások háromórás tüntető- sztrájkot rendeztek a corki polgármester mellett. Ebben » ttintetősztrájkban minden sinnfein mun­kás. kereskedő és hivatalnok résztvett. A corki pol­gármester halálának hírét minden pillanatban várják. — (A német n&k <éa a nemzetközi női kon­gresszus.) Kopenhágáböl jelentik: Krlsetiániában meg­nyitották a nemzetközi női kongresszust, » mplyen a világ valamennyi országából 310 asszony vesz részt. A német asszonyok szónoka tolmácsolta a német nők üdvözletét és közölte, hogy ezek nem kivannak részt- cetini a kongresszuson, mert céltalannak tartják a ta­nácskozásokban való közreműködést mindaddig, a mig Németországot föl nem vették a népszövetségbe. Fran­ciaország és Anglia képviselői indítványozták, begy a kongresszus fejezze ki sajnálkozását, hogy a német as­szonyok nem vesznek réezt a kongressuson. Keresztényi magyar, vidéki t® urak és hölgyek köztisztviselők, magántisztviselők,nyugdíjasok stb., akik jó mellébKeresetet óhajtanak, címüket „Köz­érdek11 jelige alatt küldjék be e lap kiadóhivatalához. — (A búza és liszt szállításának korláto­zása.) A kormány észrevette, hogy a gabonának és őrleményeinek tengelyen való szállítása sok vissza­élésre adott okot és ennélfogva elhatározta, hogy a gabonának és őrleményeinek tengelyen való szál­lítását szállítási igazolványhoz köti, nehogy a kész­letek illetéktelen kezekbe kerüljenek. Az erre vo­natkozó miniszteri rendelet a napokban jelenik meg és intézkedni fog arról, hogy búzát; rozsot, kétszerest, árpát, zabot, tengerit, tatárkát, kölest, lisztet és daTát az egész ország területén tengelyen csakis szállítási igazolvánnyal lehet szállítani. Ezzel kapcsolatban intézkedés történik arról is, hogy a posta se szállíthasson úgy mint eddig, tiz-husz kilo- gramos csomagokban lisztet, illetve gabonaőrlemé­nyeket, hanem a postán váló szállítás is meg lesz tütva, illetve szállítási igazolványhoz lesz kötve. A mi a kézipodggászban való szállítást illeti, a minisz­teri rendelet úgy intézkedik, hogy ezentúl gabona- őrleményekből legfeljebb S kilogram számítható. Minden további mennyiséget elkoboznak. — (Finn szeretetedomvány * magyar nép- tudománynak.) A Folklose Fellows néphegyo- mányt kutató nemzetközi tudományos szövetség ma­gyarországi elnökét, Sebestyén Gyula dr. nemzeti múzeumi igazgatót a vallás- és közoktatásügyi mi­nisztérium megbízta, hogy a magyar néphagyomány emlékeinek háború előtt megkezdett rendszeres gyűj­tését a vidékenként szervezett szövetségekkel foly­tassa és az egész országra terjessze ki. Eddig a sáros­pataki, egri, pápai, győri és nagyszalontai szövetsé­gek mentették sikerrel a néphasvománv emlékeinek gazdátlan kincseit E kincsek a Nemzeti Múzeumba kerültek, a hol Jankovich miniszter dán és finn min­tára külön foTklose-osztályt szerveztetett. Haller mi­niszter megbízásából folyólag Sebestyén igazgató most vármegyénként szervezi a gyüjtőmunkálatokaí. így jöttek létre az idén a hajdúsági és tolnamegyei gyüjtöszövetségek. Tolnajpegve e célra ötezer koro­nát adományozott és a közoktatásügyi minisztérium is nagyobb összeget kíván rendelkezésül bocsátani. Egyidejűleg Sebestvén igazgató nagyarányú és a nemzetközi tudományosság szempontjából is nagy. jelentőségű magyarországi vállalkozásról értesítette a Folklose Fellows dán, svéd és finn osztályait. A finn osztály elnöke Ksolm Károly helzingforszá egye­temi tanár, a ki a Kisfaludy-Társaságnak is világ­hírű tagja, nyomban felszólította fima testvéreinket, hogy a nagyon időszerű magyarországi mozgalmat szereteladománvajkkal támogassák. E felhívásra a Finn Papírgyárak Egyesülete tízezer iv irópapirt adományozott, a rpety küldemény huszonhat postai küldeménnyé elosztva, háromlbónapi késedelem után már megérkezett a Nemzeti Múzeumba. Egy újabb értesítés szerint összesen negyvenkét küldeményt indítottak útnak. Mielőtt gyűjtőink az értékes szere- tetadománvt felhasználnák, minden egyes ívre rá lesz nyomatva: „A papír finn szerététadománv“. —« (A népbiztosok pőre.) A mai tárgyaláson csak eéy tanút hallgattak !ki. Lenkey Lehel tanár tett vallomást arról, hogy az ellenforradalomban milyen szerepet játszott. Ezután jelentette az elnök, hogy Ágoston Péter védője, Blaaner Mór dr., beteg­ségére való hivatkozással főSmentcsét kéri. A bíró­ság Asoston védőjéül hivatalból Kollmann Dezső drt rendelte ki. A tárgyalást pénteken folytatják, — (Outálysorsjáték.) At osztály-sorsjáték mai hutásán 400.000 koronát nyert a 629 számú sorsjegy, 30.000 koronát a 28438, 10B00 koronát az 55917, 5000 koronát az 5884 7512 10049 10273 248S1 28014 45723 58787, 3000 koronát a 11266 27763 29452 30135 46207 50183; 2000 koronát a 464 5904 5962 7907 8784 9364 13635 14140 15667 16017 17585 19294 21602 21618 24062 28218 28553 29158 31193 34048 35342 35772 36300 36385 37089 39221 40448 40741 41010 41094 41300 41S20 4164S 42559 45124 45178 45861 46834 49199 52989 53521 54300 54742 55213 55647 57019 57782 58202 58740 59109 59871. A következő húzás holnapután lesz. — (Genovában letartóztatott orosz agitá­torok.) Bécsböl jelenti tudósítónk telefonon: Ró­mai jelentés szerint Genovában több orosz agitátor partraszállást kísérelt meg. A rendőrségnek azon­ban idejekorán tudomására jutott az oroszok érke­zése és igy őket partraszállásuk után nyomban le­tartóztatták. — (Meghosszabbították a cukor szelvények érvényességét.) A székesfőváros tanácsa közli, hogy *z augusztusi élelmezési jegy K 18 számú szelvényére szeptember 30-ig szelvényenként 50 dekagrum import­cukor vásárolható, kilcgramonként 119 koronáért. — (A horvátországi paraszt mozgalom.) A Magyar Távirati Iroda jelenti: Beérkezett jelentések szerint Horvátországban a parasztmozgalmakat egyelőre elnyomták. Az eddigi áldozatok számát 150 halottra becsülik. — (A enkorkatolvajok.) A Gerbeaud-Oég föl­jelentést tett, hogy pincéjében elrejtve íondant-cukrot talált. Lesbeálltak ée meggyőződtek arról, hogy néhány alkalmazottjuk lopja a cukrot, a melyet ezen a helyen rejtenek el, mielőtt az üzletből elszállítják. A rendőrségi nyomozás befejezésével letartóztatták Gönczi Béla tizen­nyolcéves cukrászsegédet, Sincs Benjámin huszonötévé* kihordót, Misik Adolf harminchétéves kocsist, Kovács Imre húszéves és Fejes Sándor huszonkétéves szolgá­kat és egy fiatalkorút. Art vallják, hogy körülbelül 250 kilogram cukrot loptak cl, a melyet eladtak 3 a piaién osztozkodtak. 5 — (Skót misszió Debrecenben.) Debrecenből jelentik: Tegnap skót misszió érkezett ide, a melynek' az a célja, hogy a magyar református egyház egységét megvédje. A város tanácsa hivatalosan fogadta a misz- sziót és a város diszhintajából hármat bocsátott- a misz- szió tagjainak rendelkezésére debreceni idözésük tarta­mára. A vendégek elhelyezéséről ugyancsak a város ta­nácsa gondoskodott. Szerdán délelőtt a debreceni nagy­templomban istentisztelet volt, a melyen résztvett a vá­ros egész tanácsa, úgyszintén az egyház képviselői is, valamint nagyszámú közönség. A misszió tagjai néhány napig maradnak Debrecenben és ezidó alatt többrend­beli tanácskozást fognak folytatni. — (Egy délután a magyar földért.) A Védő Ligák Szövetséginek VT. kerületi szervezete fényes dísz­előadást rendez szeptember 21-én délután három óra­kor a Fővárosi Cirkuszban. A cirkuszi műsoron kívül a délután kiemelkedő pontjai Király Aladár drnak, az Erdélyi Magyar-Székely Egyesület elnökének ünnepi be­széde, Onódy Ákosnak, a Nemzeti Színház tagjának irre­denta szavalata, a Lyra-daloskör dalszámai »tb. — (A bélyeggyűjtő.) Gácsér Odón régebben gyári tisztviselő volt, most bélyeggyűjtő lett. A bélyeg- gyűjtésnek azonban egészein különös módját találta ki. Tettenérték. a mikor fiival, Gácsér József tizennyolc- éve* eeztergdiyosinassal Kemény Jenőnek a Vere6 Pilné- utca 5. számú házban levő bélyegüzletébe betörtek és nagymennyiségű bélyeget akartak ellopni. Gácsérnak a. Hengermalom-utca 28. számú házban levő lakáéin ren­geteg mennyiségű bélyeget találtak, a melyeknek érteke meghaladja az egymillió koronát. Találtai ott azonkívül egy postabélyegzőt is, a mely valószínűen szintén lopási ból ered. Gácsér csak ezt az egy betörést ismeri be* valószínű, hogy a többi bélyeget ie lopTa szerezte. Gá­csért fiával együtt letartóztatták. — (A MOVE nagy jótékonyeélu sportéih­Inas.) A MOVE Világeporfja és Testnevelése címmel nagy jótékonyeélu sportciklnst rendez Horthy Mikló* kormányzó védőségével a székesfővárosi Vigadó nagy­termében. A négy hétig tartó sportciklusban bemuta­tásra kerül 40 különböző sportig 1500 vetített kép­pel, 40 sport-raosgóíényképpei', a melyek egymást ln- egészitve ismertetik a világon elterjedt összes sportot fajait. Megelevenednek majd az összes magyar sport- nagyságok, a külföldi nemzetek világhírű bajnokai ói mérkőzései. Az idei leghíresebb sportesemények (evezős- regatta, a balatoni Jakt Klub vitorlásversenye, a MASS bajnoki viadala, a MAC nemzetközi atlétikai versenye, a WAC—MAC nemzetközi hokkei-mérkőzése, a Prónay- zászlóalj—MOVE futballmérkőzése, Lorévi cserkésztábor, a MAC országos tennisz-versenye, országos birkózó vei - seny stb.) mellett svéd, amerikai, angol, japán, német, svájci, norvég sport-mozgófényképek kerülnek bemuta­tásra. Az előadásra kerülő humoros sport-tréfákban Szől- lóei Kózsi, Kökény Ilona, Ilosvay Rózsi és Jaakoviehi Magda, valamint RAtkav Márton, Kőváry Gyula, Ba­ross Géza, Békeffy László, Latabir Árpád, Ujváry La­jos, Szenes Béla, Tanay Frigyes, Herezeg Jenő, Feren- czy Károly és Rótt Sándor lépnek föl. A kajrikaturé-- kát Bér, Makoldi, Müblbeck, Dorre, Panlini, Pólya és Szada készítették. A ciklus szeptember 18-in sete nyolc óraikor díszelőadással kezdődik. Jegyek kaphatók kor­látolt számban az összes jegyirodákban, a MOVE jegy­irodájában (Haris-köz), a Vigadó pénztáránál és a hely-. »zinen. . — (Lóverseny.) A káposzlösmegyeri mi ting har­madik napjának programja jó sportot Ígér. Népes me­zőnyök várhatók. Jelöltjeink ezek: I. Sigray-tetálló— Kaballa. II. Helyre Kata—Miezike. III, Nóra—Lfjaafc- szony. IV. Kártyás II—Hogyhogy. X. Qued*—Kitty< VI. Dajka—Djilvekiaz. i — (Kerékpáros-verseny.) Nagy sportesemény, színhelye lesz szeptember 19-én délután fél négy érákon a millenáris versenypálya. Itt fognak lezajlani a* érvaá legizgalmasabb motoros- és kerékpár-versenyei az öez-é szes bajnokok és rekorderek részvételével. — Sárcipőj&vitás Ken mannái, Nagymező.u. 44. — Sirkeritések vaskeretes drótfonatból Haidekker Sán­dor gyárosnál Budapest, Uílöi-ut 48/1. Árjegyzék ingyen. — Földváry Imre férfidivat-, fehérnemű- és kalapeikkei (Kossuth Lajos-u. 18. és Rákóczi-ut 7.) feltűnést keltenek. TÁVIRATOK. A brüsszeli konferencia szeptember 34-én ' kezdődik. London, szept. 15. A /teuter-ügynöksé© je-» lenti: A szeptember 24-én kezdődő brüsszeli érte-' kezleten*az összes államok, az amerikai Egyesült- Államokkal együtt három-három delegátussal kép­viseltetik magukat. Németország, Ausztria és Bul­gária tanácskozó szavazattal bíró képviselőket küVí (M. T, i.y •' «-**» — •••• ------­D esohanel állapota rosszabbra fordult. Paris, szept. 15- (Havas.) A Figaro Deschane! elnök állapotáról cikket közöl, a melyben azt ixya.j hogy pénteken valószínűen értekezlet lesz kiváló politikai személyiségek közt, a melyen fontolóm! veszik, hogy kit jelöljenek arra a nagygyűlésre, a. melv a versaillesi kongresszust fogja megelőz*;'., Politikai körökben gyakran emlegetik Miltemnd miniszterelnök nevét. Minden csoportnál különös szimpátiával fogadják ért -> jelölést. Ha a miniszter-' elnök minden kérdés dacára vonakodnék jelöltetni; magát, akkor Jonnard Paul Bérét, León Boiargeoiv Ribot, Pams és Leygues neve jöhet tekintetbe. A Matin azt írja, hogy Deschanel állapota as{ elmúlt pénteken hirtelen rosszabbra fordult. Azon­nal orvosi tanácskozás volt Steeg külügyminiszt *tv Ais les Bainsbe utazott, hogy MUlcrandnak beszá-! mól jón a helyzetről. (Sí. T. f) I

Next

/
Thumbnails
Contents