Budapesti Hírlap, 1920. szeptember (40. évfolyam, 207–231. szám)

1920-09-16 / 219. szám

Budapesti Hírlap (219. sz.) 1920 szeptember 16 IRODAbON ÉS MŰVÉSZET. * (Vigvzinház.) Mindenki jól mulat a Mi Tteiten előadásán « Vígszínházban. Verneuil vigjá- téka nagyon jól érvényesül a kitűnő előadásban. Lesközelebb pénteken adják. Csiítörtőkön a Háló- kocsik ellenőre kerül színre. * (Várost Színház.) Az ötvenedik előadás •jubileuma felé halad - Városi Színházban a Her­melint s nő. Környeg Béla, Vifjh Manci és Palástiig Irén a főszereplők. * (Az Andrássy-uti Színház) uj műsora estéről-estérc lelt nézőtér elölt kerül színre. Kökény Ilona, llotvay Rózsi, Vrmössu Anikó, továbbá Boross. Bánóczg, Bársony, Kettős és Kertész föllépésével. * (Belvárosi Színház.) Minden este nyiit- szini tapsokban tör ki a Politikusok ciinii darab fcöönségének a tetszése. A nagyhatású amerikai darab minden este telt házal vonz a Belvárosi Színházba. Pénteken és vasárnap délután hosszabb pihentetés után Földes Imre Tériké chnn falusi története kerül szinre. a főszerepekben a betegségéből fölépült Mé­száros Gizávnl, továbbá llosvau Rózsival. Simonul Máriával, Harsányival. Petheővel. Natánnval. * (Szünetéiben a bécsi színészeit sztrájkja,.) A mai ran folyamán a bécsi színészek és színigazgatók megbízottai lobbizóén tárgyaltak és pedig eredményesen, úgy hogy rövid időn belül remény van megegyezésre. ­* (Cinabar az Cmniábau.) Párie és Budapest az elmúlt félévben ugyanabban a két filmben gyö­nyörködött, a Burlinr/toni jaguár és a Cinabar című mozgóképben. Felejthetetlen és kimagasló esemé­nye volt ez a két filmórtós az amerikai filmgyártás nak. A Cinabar. a melv most futja a diadalutját, a iövö héten az Omnidba érkezik. Azok, a lük n nagy­arányú filmalkotást eddig még nem nézhetlek' meg, már most lefoglalhatják jegyeiket az Omnia elő­adásaira, KÖZGAZDASÁG. — Az idei gyapjú. A hivatalos lap mai száméiban rendelet jelent meg, mely a Gyapjufor- galmi .Szövetség és a Gyapjuforgalmi r. t. működé­sét megszünteti és ezek teendőivel, miniszteri i>i- zoWság ellenőrzése mellett, az Áruforgalmi r. t.-t bízza! meg. A rendelethez jól informált helyről a követ­kező l'ölvitógositást kaptuk: A Gyapjuforgalmi r. t.-ot és a> Gyapjuforgalmi Szövetséget annakidején azért alakitolták, hogy a gyapjú összegyűjtését és értékesítését a kormány oly szervekkel bonyolít­hassa le, a melyekben valamennyi érdekeltség képvi­selve van; vagyis e*z erők egyesítése és a kölcsönös ellenőrzés volt a cél. Igaz, hogy a fölállított szer­vezetek nem igen fejtettek ki érdemleges munkát és valószínűleg e« is az oka a megszüntetésüknek. Az a bír, hogy a kormány az alig félév előtt üzembe helyezeti- szervezeteket azért szüntette volna meg, mert a Gyapjuforgalmi Szövetségből mozgalom indult ki az árak leszállitáSáfav nem felel meg a valóságnak. Minthogy most kizáróan egy érdekeltség fogja az ügyeket tovább vinni és minthogy a Gyapjufor- galnii Szövetség, a mely hivatva volt az egész gyapjú-forgalmat irányítani és ellenőrizni, Jnost megszűnik, természetesen annál nagyobi) mértekben hárul az illető kormánytényezőkre az erkölcsi és anyagi felelősség a további fejleményekért. Minden­esetre sajnálatos, hogy ma. u mikor a gyapjú egyik legfőbb exportcikkünk és a nemzeti vagyonnak egyik legértékesebb része, két év óta ezen a téren csak folytonos kísérletezések történnek, a nélkül, hogy eddig valami kézzelfogható eredmény mutat­kozott volna. — Ar Osztrák-Mag?*? Bank vezértitkára a brüsszeli pénzügyi konferencián. A Kettes Wiener Tagblatt értesülése szerint,az Osztrák-Magyar Bank vc- zértítkára, Hopp dr., a brüsszeli pénzügyi konferencián részt iog venni. — Aggkori biztosítás Svájcban. A fAjci szö- votségtanáes minap foglalkozott a köztársaság pénzügyi helyzetiével .« »zzei kapcsolatban az aggkori- és rokkant- tiiztositás finanszírozásának kérdésével. A szövetségtanács elvben elhatározta, hogy a biztosítás behozatala, nem történhetik meg anélkül', hogy előzflen vagy egyidejűén ne bizosifcaná a. szükséges eszközöket. Uj bevételi fór- rásul a szövetségtanács újra a dohányadó és az örökö­södési adó emelését javasolja a szövetségi gyűlésnek. Az ebből befolyó jövedelmet azonban csak 1925. évtől kezdve lehet biztosítási célokra fordítani. (MTI.) — Az Újlaki Tégla- és Mészégető Réss- vénytársulat rendkívüli közgyűlése az alaptőkének 6 millió koronáról 9 millió koronára való fölemelé­sét határozta el. Két régi részvény alapján egy darab ui részvény vehető át. darabonkint 860 koronáért szeptember 20-tól 28-ig bezáróan az Az Angol Ma­gyar Banknál. Az uj részvények 192-1 -töl kezdve osztalékjogosullak. — Magyar Szindikátus! R..T. néven a leg­közelebbi napokban nagyobb alaptőkével uj rész­vénytársaság alakul Budapesten, a melynek célja egyrészt az, hogy a magyar iparvállalatok érték­papírjai lehetőleg magyar kezekben maradjanak, maszészfc magyar váilaíaidk ihiledigényeinek meg­szerzése és 'kielégítése, valamint magyar, vállalatok­nak a változott körülmények folytán magyar szem­pontokból való fejlesztése. Az alakulás élén Szilágyi Miklós, a Magyar Lap- és Könyvkiadó R.-T. el­nöke áll. -----­— Budapesti tőssde. A mai ellátás nem tudta megakasztaini a fölfelé törfi irányzatot, mely ma is úgyszólván az értékpapír-piac egész területén mérsékelt árfolyam-emelkedésben nyilvánult. — Ma vezette be a Magyar Általános Takarékpénztár az Egyesült Fa- és Ipar R.-T. részvényét, melynek árfolyama 1200-tói 1350 koronáig emelkedett. — A valutapiacon, koronánk ár­esésére való tekintettel, úgyszólván vaiamennyi pénz­nem a tegnapinál nagyobb áron cserélt gazdát. Értékpapírok záróárfolyama: Magyar Hitel 1703, Osztrák Hitel 930, Kereskedelmi Bank 6727, Magyar Bank 917, Leszámitolöbank 620, Agrárbank 1030, Ma­gyar-Olasz Bank 492, Jelzálogbank 495, Hazai Bank 700, Ingatlanbank 1180, Forgalmi Bank 598, Hennes 442, Mercur 492, Ipa-rbank 550, Kereskedelmi Ili tel bank 506, Bofmyék Agrárbank 785, Földbiríokbank 980, Anglo- Bank S20, Hazai Takarék 20.600, Magyar Alt. Takarék 1150, Magyar Orsz. Központi 1330, Egyesült Fővárosi 2170, Belvárosi 715, Nemzeti Takarék és Bank 740, Lipótvárosi 330, Magyar Alt. Biztosító 20.200, Concor- dia 1940, Első Budapesti 3300, Gizella 1680, Viktória 5150, Hungária 1940, Borsod-Miskolci 2730, Beocsini 4650, Szentlőrinci 860, Tégla és Cement 1280, Eszakmagyar- országi 2675, Esztergom-Szászvári 3180, FelsSmagyar- országi Kohó 378, István 570, Kőbányai Gőztégla 1250, Drasche 1800, Magnezit 5150, Magyar Alt. Szén 7030, Kerámia 1160, Salgótarjáni 6540, Újlaki 1700, Urikány 5350. Kóburg 299<i; Fegyvergyár 1410. Ganz-Hanubius 15.700. Ganz Villamos 3380, Kaszab 1280. Láng 886, Lipták 380, Rimamurányi 3420, Schlick 810, Csáky 1130, Acél 1820, Magyar-Belga 1230, Adria 13.400, Atlantién 6750, Levante 4750, Közúti 1490, Városi 545, Búr 460, Déli Vasút 1422, Allamvasut 4000, Tröszt 1380, Athe- nsnum 2540, Általános Gáz 3570, Baróti 1430, Brassói 4220, Chifnoin 2760. Oanica 5150, Egyesült Izzóiény 2625, Magyar Papír 2820, Spódinm 2170. Félten 3500, Flóra Z85Ó, Goldberger 1530, Guttman 4,325, Fatermelő 0000,/ífiungária Műtrágya 3200, Klotild 2600, Magyar Cui^T 13.200, Lámpa 2480, Auer 1880, Gmnmi 3175, Magyar Vasutáorgalmi 1250, Nasici 13.000, Országié Fa 2Í80, Olaj müvek 3575, Főbusz 630, Szlavónia 3580, Stüh- rner 4800. Karton 2040, őstermelők 950, Marosvásár­helyi 1600, Nemzeti Fa 1675, Lichtjg 1845. Telefon 1680, Béni 1740, Győri Textil 1620, Haltenyésztő 2850. Ma­gyar Erdőipar 1600, Rézbányái 2425, Viktória Bútor 1390, Zentai 2100, Szikra 2900, Városfejlesztő 11-30, Ivron’oerger Faipar 1500, Teitdloff 840. Valuták: Márka 5—4.SÚ, líra 12.05—11.60. osz- irák korosra 0.95—0.92, rubel 3.18—2.90, lei 5.65—5.40, seokol 4—3.85, francia frank 18.90—18.40. svájci frank 42—41, dinár 9.50—9.30, font 900, dollár 287—270, arany 872—840. bécsi kifizetés 94.75—98.75. A zűrijei devizapiac mai jegyzései: Jtudape»t 2.30, Berlin 10.60, Hollandia 192, Newyork 624. London 21.55, Paris 40.65, Milano 20.30, Brüsszel 43.30, Koperihúga 85, Stokholin 125)4, Krisztiánia 85.50, Madrid 90, Buenosz- Aireaz 230, Prága 9, Belgrád 21.25, Zágráb 5.40, Becs 2.97)3. Bukarest 13, Osztrák bélyegzett bankjegy 2.50. (MTI.) ______________________ ____________________ S ZÍNHAZAK. Budapesti, csütörtök, 1920 szeptember IC. Nemzeti Színház: Az ember tragédiája (kezdete 7 óra). Vígszínház: A hálókocsik ellenőre (kezdte 7 óra). Magyar Színház: A névtelen asszony (kezdete 7 óra). Király Színház: Cigánygrófné (kezdete 7 óra). Városi Színház: A ’nermetines nő (kezdte 7 óra). Belvárosi Színházi Politikusok (kezdete 7 óra). Eskü-téri Színház: A baba (megnyitó-előadás, kezdete 7 óra). Budai Színkör: Debrecenbe kéne menni! (kezdete %7). Budapesti Színház: Bukow a székelyek hóhéra (kez­dete 7 óra). AndrAssy-uti Színház: . A százasén em­ber. Házasság Tflndérországbarii stb. (kezd. Ví8 óra). Fővárosi Orfeum: „A Vészjel" és a kisérő műsor (kéz­dete %8 órakor). Kiadótulajdonos : Rákost Jenő Budapesti Hirlap UjságváHalata R.-T Felelős szerkesztő: TOBDAI ADOBjAff. ielelös kiadó: BÖHV ALAJOS ügyvezető igazgató Kéziratokat nem ad viasza a szerkesztőség­BYILTTÉR. ~~ {"h*. ÍT7ííf“ Q Vér- és nemibetegség.ket Jry 6- Ui . lVI I I áitJCn g-yitó intézeti,Bpezt, József-krt 3, A magyar és n&mot nyelTbon teljesen gyakor otc Keresjlény gép- és gyorairénit koros budafoki irodája száméra a l’robner József K.-T. bornagyKoreskoáÖ rég. Ajánlatok a fizetési igény meg­jelölésével a cf;g budaioki irodájához cimzeudók, "NEM2CTrRÖ¥fítoaFEÜ^ ; Yil., ErRSobot-korut SJ. Teíefoh ; Józaof 121— ÜS. c j Mindenest© I |}|niA ílarmath-Zerkovíia-operettje, a cijn* | ; t 8 orakop LVJliírt tzeiepben BeckerBaby vei os 3Kun- j l íey. A.egir«, Kremos, The X»eysbtona, a viiaghirü artisták f í Eüvai-utca. 18 KIS KOMÉDIA' releten 14-22Í j denesfa Rótt és Stsinliardt ritfínő miltoi-1 j 1 Brilliánst, aranyat, ezüstöt gftsabh népi áron váfá­toI. ura- ős efcszeijavítást jután.vosan váltál. Eözalfcaltnazot- taknuk 30% árkodveamenyt nyújt KJ5SMZBS MIHÁLY, órás-éktserész. Zsigmond-utca 46. Lukács-fürdővol szenhen. 12641 ^7nrmpár»kAf vaőbór?»ket rész, elad, szöcsmunkát szépen készít 01UI l»Cái UMíy Üllői-ut 95. Telifli: Jéiif! Q-24 NYUGODTAN ALSZIK ha feltörhetetlen amerik,; ^ J rSZÍakatOt tlESZná!. Kapható, mimlon vaskeroskcíléshon. TELEFON; Nagybani árusító: Zoltán H. Hugó, 36—32. V. kér., Arany János-utca t*. szám. Amerikai irodabútorok és raktáron Erdős és Társa V.. SzaO&d^ág-tőr 4. ToJLefon: 110—6U. fvJlési, ipari, gazdasági, Uovácsolási célokra a pestszentlőrinci tO*éry-féle) bánj'aicieprol vagoufételekbon es teljes fuvarokban azonnalfiziiliiiUutó.Tanácsos u téiiszükscgletet mar mostfedeznL PcstszcisilöpsEtciKolcszterroelő Vállalat Buda­pest, V., RutSaiMér S. 12612 Telefon: 115—37. Elsőrangú vállalat keres azonnalra, mezőgazdasági gepszakma* bán jártas, kereskedelmi gyakorlattal rendelkező^ keresztény utazó mérnököt. Ajánlatok ^Mezőgazdaság <4689* jeligére, Haasensteln és VogTlor hirdelési irodájába, Budapest, Dorottya-utca 11. ROYAb Étterme kávéháza CUKRÁSZDÁJA MA IVÍEGr Az étioremben A ROYAL NAGYSZÁLLÓBAN! fííotímóttiU! Nyitva r Hungária­f «* || A gőzfürdője I U 1 U U és cuKrászd&ja. Hirdetmény. Felkérjük mindazon állandó vásárlóinkat, akik 1919. «viz*r. t&mber—december havában cégünknél cukorra, tojásra, makra, hogy mire, burgonyára és egyéb éielmfcikkekro elójegyestob és az előjegyzés alkalmával nyert blokkjaikra árut egyáltalában nem, vagy az előjegyzett árunak csak egy részét vették eddig át, hogy ezen blokkjaikat 19í». év szeptember 90 __október 15. n apja közölt, a hivatalos órák alatt (délelőtt 8—11, délután 2—5) vásárlási könyvecskéik egyidejű felmutatása mellett, lebéiyes geztetni szíveskedjenek. A jelzett időtartam alatt ba nem mutatott blokkok érvé­nyüket vesztik. Keresztény Behozatali Kereskedelmi Társaság IV., Váci-ntc* 85. félemelet. ApréSiirdetés, Zgy szó 3 korona, vastagabb betűből 6 korona, A lég. kisebb hirdetés 30 korona. . Dnsgazdag famiiia fézjhez* adná leányát. Nagy Jenő házas­sági irodája, Kákóczi-ut 57/b. Teiefona__________ 1239 Házasulandók hozassák mog Sá01-cs bizalmas kimutatást adatokkal, arcképekkoJ. Davi- dovics, Erzsébet-xörut 17. Igé­nyek megcmlitendök.) 7ü57 Vagy sarokfizletbelyiség, két utcára nyíló ^a Nojjszinliáz- ukeában, közel a najzylorgalinu Tcleki-térhoz) borendezéascl, lakással együtt átadó. -Banh- ftókaak, nagykereskedvenek igen alkalmas. Ugyanott egy polgári kemény tÖJgyíaszoba- butor két ruganyos loezörmet- raccal eladó.Felvilágosítást ad: Gyulay, Nepsziubaz-utca ál., 0. ajtó, Délelőtt 9—5-ig. 1^70 Továbbképzó-taniüiyamra be­iratkozás naponta öebes Erzsé­bet leányiskolájában, Vili., Gyulai Pái-ntca 0. Telefon. 7050 Gabeleberger gyorsíró-, gép­iró- és nyelviskola, Kossuth Lajos-utca 11. 70Zö MagántanoléKat kereskedel­mi, óiéra], közepi stólára elő­készítő nyelvtanfolyamok, Ba- rosK-uica 75. 7á68 Veazek viselt terfirohát. Gyár- otca ü. fcizaboüzret. Túlélőn W—5Ü. tí07i Őszi különlcgességekot sok sikkel kószátok, kosztümökben, töltöttek ben olcsón. Váci-utca Sc2. feleruetot 6. S0T7 Z>akberendnze6en nagy vá­lasztékban Jegolcsobban Gonda butorraktaraban, Klauzál-tér ö. 7053 Vasbutorok, ósszecsukós vas­ágyak, aceisodrony ngybetetek. Kárpitozott tengeiifü-matraco- t.at iegoicsóbban szállít Pro- hasxka gyara, Gyár-utca 10. 1240 Hálók, ebédlők, garnitúrák vétele, eladása. Andrussy-ufc 52. Bejárat Eötvös-utcában. 704ö Hamisfogakat, ezüstöt és aranyat .legmagasabb árban veszek. Wyachogrod, Tisza Kálmón-tér .13* Hívásra jövök. ___________ 1254 V arrógépeket veszek es el­adok, keveset használt karika- hajóst, Centrálbobint, süiycsz- toi. iparost. Krausz, Budapest, Kökk sSziiard-utca 6'. 7040 Cipőfűzők és egyéb cipókelló- kek nagy választékban jutányos árakon Gerő Budapest, Kossuth Lajos-utca 4. 70lá Brilliánst, aranyat legmaga^ sabb árbon veszek* Házhoz me* gyek. Telefon 163—69. resti ók** szórósa, bemmeiireis-utca 19.1. _______________ 7051 E oroshordók eladók, circa 89 hokto, Vörösmarty-utca 20. IV. 12.______ 126d P latinát grommonkint 3Ö0—450 koronáig veszek. Gross Antal, József-körút 23. félemelet. 7069 Zsaluskocsi, olegáns, télen csukott, nyáron nyitott, továbbá más kocsik, lószerszámok el­adok. Akada-utca 23. Kocsi­ár liháa. b<476 Oyermekszeretö nemet lány, kitűnően varr, lakást ker06, melyért ott dolgozna, Grün- j teider, Koszoru-utca «. sz. *21. 1275 Poloskairtásfc, lakástakaritdst padlóbeeresztoat ,Pax* válla­lattal végeztessen. Vilmos csá- •zár-ut 15. Telelőn 61-Ux 70b8 j:üüocsucshnrctosoknai£ ajánlom biztos hatású diétikus gyógymódomat, Beretzkyne, Diósgyőr,____________101‘J B eteg: uriasezony meiie ót szó­rakoztatni ajánlkozik idős igazi úri asszony, a haatartás értelmi vezetését is vallalja. Berenteyne, Diósgyőr._____1014 V eszeK-eladok bútort, azönye- get, zongorát, Behr, Vörös- marty-utca 37. Tolcton 153—23 7022 Budapest, 1920. Nyomatott 5 Budapeati Birlap nv.nid&jiban (VUX-« Kökk BiiUrd-utca 4. Mám)

Next

/
Thumbnails
Contents