Budapesti Hírlap, 1930. május (50. évfolyam, 98-122. szám)

1930-05-08 / 103. szám

é B.H. 1930, május 8, csütörtök 1 (rendkívül szembeszökő, úgy, hogy mielőtt még bairól-jobbra olvasni kezdené a szem a hirdetést, annak sötét töm.ege máris leköti a figyelmet. Kis hirdetésnél kitűnően lehet fokozni a itatást az által, hogy a méreteket látszólag megnövelik. Az újság jobb felső sarkában elhelyezett hirdetés, ha nincs fekete vonal a jobbszélén, összefolyik a lap ingyen részé­vel, a margóval, ilymódon tehát a körülötte határként elterülő fehér folttal együtt tekin­télyesebbnek tűnik valódi nagyságánál. •A kirakat-reklámhál mégállapították, hogy íz kirakat legértékesebb része reklámszem­pontból a kirakat közepének alsó része, amely húszszor feltűnőbb, mint a kirakat felső jobb- és balsarka. TTj cikkek bevezetésénél, ha valami remek és örökké megjegyzendő „slágvortot“ akart kitalálni a reklámozó, olyan kifejezést kell világgá röpíteni, amely három-négy egység­ből, tehát szóból, szótagból, vagy éppen be­tűből áll. Ha ennél hosszabb, vagy rövidebb, akkor nehéz megegyezni és nem is marad benne a köztudatban. Azt is megállapítot­ták hogy jobb, ha ez a slágvort valami ér­telmes szó, vagy fogalomkomplexum, mintha valami cifra, értelem nélküli, kitalált slág­vortot próbálnak a közönséggel megkedvel­tetek ürbány'i János végül a reklám-lélektan harmadik és Amerikában most használatos, legfrappánsabb módszerével, a gyalcorlati kikérdezéssel, statisztikai adatgyűjtéssel, kö­zönség megszóró aztaíással foglalkozott. Ez a módszer állapította meg szinte matematikai pontossággal, hogy a reklám hatása mügén módon fokozódik az ismétlődéssel. Az egy­szer 'közzétett hirdetés e megállapítás szerint semmit sem éri Az ismét és ismét megjelenő hirdetés éri csak el a reklám tulajdonképpeni célját, azt, hogy az olvasóból vásárló legyen. Az ismétlődő reklám matematikája az ame­rikai reklámtudósok szerint ez: Az olvasó először élnéz a reklám fö- • ■ lőtt, észre sem veszi. Másodszor már észreveszi, de nem olvassa el. Harmadszor elolvassa, de nem gon­dolkodik rajta. Negyedszer már legalább annyit gon­dol magában, bogy: „ejnye, ez érdekes.“ Ötödször olvasva, már beszélget is róla. Hatodszor azt gondolja, érdemes lenne tálán megpróbálni. Amikor hetedszer látja a hirdetést, elmegy vásárolni. Urbányi János rengeteg érdekes gyakor­lati példával illusztrálta még előadását, amelyből kiderült, hogy az egykori ötletes­ség és életrevalóság olyan komoly tudomány- tnyá avanzsált, amellyel tudományosan kell foglalkozni. Másképp, különösen nagy cé­gek, csúnyán ráfizetnek erre a valaha egy­szerűen csak élelmességnek minőátett mű­fajra. Gyermekek voltak egy hétig Törökország urai 'A török szuverenitás évfor­dulóján a kis iskolás fiúk egy hétig játszották a nagy politiku­mok és vezető funkcionáriusok szerepét. SZTAMBUL, máj. 7. Az új Törökország sok érdekes meglepő Intézménye között szinte első helyen áll: a gyermeknap. Ez a gyermeknap nem tévesz­tendő össze a magyarországi szokással, mert Itt nem gyűjtenek az elhagyott gyermekek javára. Törökországban voltaképpen nem is gyermeknapról, hanem gyermekhétről lehet beszélni, néhány derűs, boldog, illúzióba rin­gató napról, amelyek szinte valóra váltják kis török gyerekek mesebeli álmát: hét napig a nagyok, a felnőttek szerepét játszatják, aprócska pünkösdi kis királyok lehetnek a maguk birodalmában... Április utolsó hetében ünnepli meg az új Törökország a maga szuverenitását és a kor­mány úgy döntött, hogy legyenek a török gyermekek is egy hétig szuverén urak. Pró­bálják meg, hogyan tudnának a nagyok mun­kakörébe beleilleszkedni. Az aprócska mu­zulmánok az elmúlt héten valóban osztoztak 'szüleikkel a hatalmon, sőt ennek a hatalom­nak külső jeleivel is díszelegtek. Minden elemi iskolában a két legügyesebb, értelmes, talpraesett fickót jelölték ki a legfontosabb funkciókra. Az egyiket megválasztották 1'Sztamibul kormányzó-tábornokává, a másik b néppárt pdrtdnökségét vette át, akadtak utorok részletre lUban Hegedűs és Társa cégnél Budapest, VII., Dohány-utca 10. szám olyanok, akik Sztambul város polgármesteré­nek, vagy az egyetem rektorának szerepében tetszelegtek. A gyermekek hallatlanul mulat­tak a különös funkciókon és szenvedélyes mo­hósággal hallgatták az utasításokat, hogyan kell új hivatalukban viselkedniük. Természe­tes, hogy a sajtó is megfelelő érdeklődéssel kísérte az újszerű gyermekhetet. Az ifjú pünkösdi királyok kegyesen ieareszkedtek az újságírókhoz és egyikük például kijelentette, hogy a maga részéről a leghatározottabban tiltakozik a gálatai hídforgailom megszünte­tése ellen és kifogásolja, hegy a közlekedést komppal akarják lebonyolítani. Az egyik török lapban cikkek is jelentek meg az ifjú munkatársaktól, akik így, bár csak pár percre, az újságírás rejtelmeibe is belepillanthattak. A gyermekliét végén a kü­LONDON, máj. 7. Az indiai helyzet általában változatlan. Számos helyen kővel dobálták meg az euró­paiak autóit és a villamoskocsikat is. Kal­kuttában két kocsivezető kődobásoktól meg­sebesült. A Kalkuttától nyugatra vezető te­lefonvonalak eddig még ismeretlen okból használhatatlanok. Kalkutta közelében, How- rahban 3000 főnyi tömeg megrohanta a vo­natot. Az állomáson tartózkodó 27 rendőr több lövést tett, a zavargók közül néhányan valószínűleg meghaltak, a rendőrök azonban Bonyolult váltóüzletek, melyek körül még Horváth Menyhért, a hírhedt nemzetközi kalandor is szerephez jut Néhány héttel ezelőtt, mint emlékezetes, a vizsgálóbíró váltóhamisítás büntette miatt le­tartóztatta a fiatal Watzdorf Kobrád bárót, Esterházy Tamás gróf gyermekkori barátját, mivel olyan gyanuokök merültek fel, hogy ő hamisította egy százezer pengős váltó alá Esterházy gróf nevét és azt élrtékesítós végett két pénzügynöknek, Geszti Károlynak és Deutsch Salamonnak átadta. A vádtanács a vizsgálóbíró vérzésével ellentétes határozatot hozott és szabadlábra helyezte a bárót azzal a megokoTással, hogy maga Esterházy Tamás gróf sem tudta teljes határozottsággal állí­tani a vizsgálóbíró előtt való kihallgatása során, hogy a névaláírása valóban hamis, tehát a vád tanács szükségesnek látja ebben a kérdésben írásszakértők meghallgatását. A királyi ügyészségen azóta is állandóan folyt tovább a nyomozás. Vitéz Boronkay István dr. királyi ügyészségi alelnök több tanút hallgatott ki és beidézte kihallgatás vé­gett Geszti Károly és Deutsch Salamon pénz- ügynököket is. Watzdorf Konrád báró az utóbbi napokban majdnem állandóan az ügyészség folyosóján tartózkodott, mert figyel­meztetést kapott, hogy esetleg szükség lehet különböző tanukkal! való szembesítésére. Ma újhói megjelent a báró és a két pénzügynek az ügyészségen, miután értesítést kaptak arról1, hogy az újabb nyomozás eredményét fogják veíük közölni. Vitéz Boronkay István dr. részletesen referált az újabb nyomozás eredményéről Strache Gusztáv dr. királyi fő­ügyésznek, a budapesti királyi ügyészség el­nökének, utána behivatta szobájába a bárót fe két pénzügynökét.. Néhány pere mnlva há­rom oldcdfegyvereá ofgházőr menst ba az ügyészségi álelnök szobájába, majd rövid idő­vel később felnyílt az ajtó és egymásután lép. tele ki a báró és a két pénzügynök, hátuk me- gett egy-egy fogházőrrel. Mindhármukat^ be­kísérték a folyosóhoz vezető csigalépcsőn a törvényszék fogházába. A vizsgálóbíró a büntetőtörvénykönyv '401. paragrafusába ütköző bűntett címén rendelte el annakidején a. báró letartoztatásat, azért, mert gyanú merült fel, hogy Esterházy gróf nevét ő hamisította a váltó alá. A mostani letartóztatás a Btk. 404. szakasza alapján történt, amely arról szól, hogy „magánokirat- hamisítás bűntettét követi el az, aki másnak aláírásával ellátott valamely kitöltetlen, ir.a-* tot (jelen esetben váltót) az aláíró beleegye­zése nélkül, vagy a létrejött megállapodás ellenére tölt ki, ha aa. arra használatik, hogy ezáltal az aláíró elten valamely kötelezettség, vagy jog létezése, megszűnése, vagy megvál­toztatása bizonyíttassék“. Az ügyészség állás­pontja szerint még hogyha ki is derülne az, bogy valóban Eti&Mfy g$£ a iái' lönféle funkcionáriusokat az iskolák megbe­szélésre hívták össze. A gyermekeknek rész­letesen be kellett számolni arról, hogyan lát­ták el hivatalukat uralmuk hét napja alatt. A török kormány e különös próbálkozását aazal magyarázzák, hogy a gyermekben jó­kor föl kell kelteni az érdeklődést a köztiszt­ségek és a közszolgálat iránt, mert a nem­zeti, illetőleg állampolgári nevelésnek ez is egyik alapja. Valószínű, hogy az iskoláknak a gyermekekkel folytatott konferenciáról szóló jelentéseit a sajtó is ismertetni fogja. Ez mindenesetre érdekes adalékkal fog szolgálni ahhoz, hogy a gyermekhét beváltotta-e a hozzáfűzött reménységeket, vagy az egész nem több mint hét játékos, mókás nap, ami­kor a gyermekek Törökország urainak kép­zelhették magukat... a túlerő elől kénytelenek voltak visszalépni. A tömeg erre megrohamozta a rendőrség épületét, ahonnan a rendőrök tüzelést indí­tottak. Negyven zavargót letartóztattak, csa­patok érkeztek a városba, a nyilvános gyű­léseket betiltották. Delhiben megtiltották, hogy több mint öt személy csoportosuljon, vagy gyülekezzék. Bombay főbb utcáit 100.000 főnyi tüntető tömeg járta be angolellenes plakátok alatt. A menet másfél kilométer hosszú volt. Inci­dens nem történt. Az afrikai indiai kolóniák Gandhi elfoga- tásának hírére vallási szent napot tartottak. tót, Watzdorf báró mégis elkövette a bűncse- l'ekmányt .a 404. szakasz alapján. A két pénz­ügynök pedig tudott erről, együttesen követ­ték el a bűncselekményt, és ezért történt le­tartóztatásuk. Az iratok most a vizsgálóbíró­hoz kerülnek, aki már a legközelebb foglalko­zik újból az üggyel. A terhelő és védekező adatok Ennek á bonyolult váltóügynek igen érde­kes részletei is vannak, amelyek megdöb­bentő módon világítják még a budapesti pénz­ügynökök furcsa munkáját. Papp Jenő dr. ügyvéd Watzdorf Konrád védője, akit különben a két letartóztatott pénz­ügynök is megbízott a védelmével, előterjesz­téssel élt a letartóztatás ellen. Az előterjesztés sorsáról előreláthatóan már holnap dönt a vizsgálóbíró. Watzdorf Konrád és & két ügynök védeke­zése is igen érdekes. Watzdorf azt állítja, hogy Eszterházy Tamás gróf tavaly májusban el­számolt vele és ekkor minden váltóját rendezte. A báró aláírt egy nyilatkozatot, amelyben ki­jelentette, hogy Eszterházy Tamás névre szóló több váltó nincs forgalomban. Az egész bűn­ügyet, mint ismeretes, az pattantotta ki, hogy Watzdorf ügynökei ennek ellenére mégis be­mutattak egy százezerpengős váltót. A mostani letartóztatás azon az alapon tör­tént, hogy Watzdorf Konrád megállapodás­ellenes módon állította ki a váltót. Egy pénz­ügynök ugyanis azt vallotta az ügyészségen, hogy őt februárban fölkereste Watzdorf Kon­rád és egy Eszterházy-féle váltót akart leszá- mítoltatni. A váltó ekkor még nem volt ki­töltve. Ez a vallomás azt bizonyította, hogy Watzdorf a megállapodás ellenére mégis kitöl­tötte a váltót és ez volt a legfőbb oka a mos­tani letartóztatásnak. A fiatal báró ezzel szem­ben azzal védekezik, hogy a váltó, amelyet akkor akart leszámítolni, a sajátja volt és nem Eszterházy grófé. A szóbanforgó százezerpen­gős váltó egy előkelő úrnak a tárcájában fe­küdt, ennek a nevét azonban nem hajlandó megmondani. A váltó — mint állítja — már­cius elsején járt volna le, és az, akinek a bir­tokában volt, csak úgy akarta prolongálni, ha fölváltják négy darab, egyenkint 25.000 pen­gős váltóra. Gesztit és Deutschot azért küldte a devecseri kastélyba, hogy a váltót cseréljék be négy darab 25.000 pengős váltóra. Horváth Menyhért, az ál- banklgazgató Védekezése során még egy, az ügyre jellemző részletet mondott el Watzdorf Konrád báró. Amikor — úgymond — összeköttetésbe ke­rült azzal az ügynökkel, aki most terhelő val­lomást tett ellene, az bemutatott neki egy fér­fit, aki Horváth Menyhért esztergomi bank- igazgatónak mondotta magát és tárgyalt vek különféle váltóügyletekről. Mint utóbb kide­rült, az állítólagos esztergomi bankigazgató nem volt más, mint Horváth 'Menyhért, a világ­szerte ismert, hírhedt nemzetközi kalandor és csekkcsaló, s akivel csak a minap volt dolga a rendőrségnek. Horváth Menyhért, aki az év elején-szaba­— Epekő-, vesekő- és hőlyagkőbete­gek, valamint azok, akik húgysavas sók túlszaporodásában és köszvény- ben szenvednek, a természetes „Ferenc József“ keserűvíz használata mellett állapotuk enyhülését érhetik el. Az or-, vosi gyakorlat számos kiváló férfia hosszú megfigyelés alapján megállapí­totta, hogy a Ferenc József víz biztos és rendkívül kellemesen ható hashajtó s ezért sérvbajoknál és prostatabeteg- ségeknél is ajánlják. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogé­riákban és fűszerüzletekben kapható. dúlt ki egy ausztriai börtönből, ahol hatévi büntetését töltötte ki, februárban Budapesten termett és itt bejelentés nélkül, álneveket hasz­nálva, szerepelt különféle üzleti ügyekben. Egy ilyen üzletből kifolyóan meggyűlt a baja a rendőrséggel. A bíróság azonban nem látott bűncselekményt fennforogni és föhnentette. De azért Horváth Menyhértet nem helyezték sza­badlábra, hanem a toloncházba vitték. A rend­őrség kitiltotta Magyarország területéről és nyomban detektívek kísérték a határra. A váltókölcsön-ügyletekkel foglalkozó ügy­nökük működésére mindenesetre jellemző, hogy még Horváth Menyhért is szerephez juthatott ebben a bonyolult váltóügyben. ünnepük a Budapesti Vasátí A Budapesti Vásárnak megnyitása óta szinte ma volt a legmozgalmasabb és leg­érdekesebb napja. Ma a testvérintézmények üdvözlései érkeztek meg s ezek közül is leg­első sorban áill az utreehti vásár, amelynek elnöke, Grat van Boggen maga jött el, hogy a hollandus vásárintézmény emlékplakettjét személyesen adja át tóvárosi Fischer Emil­nek, a Budapesti Vásár elnökének. Hasonló célból jött idó a pozsonyi Dunavásár kikül­döttje is. A Vásár vezetősége vendégei tisz­teletére délben ebédet rendezett a Gnudel- éttexemiben, amelyen Fischer Emil mondott köszönetét a jubiláló Budapesti Vásárt ért megtiszteltetésért. — Szerencsét kívánt még a Vásárnak a milánói, a frankfurti és a po- zeni vásár is. Az üdvözlések között ott szere­pelnék Kairó, Csikágó, Kalkutta és sok más világváros gazdasági testületéinek'táviratai'ás. Délelőtt Scitovszky Tibor- belügyminiszter tekintette meg a Vásárt fia és titkára kísé­retében. Székács Antal és Vértes Emil ka­lauzolták őket. Ma nézte meg a Vásárt József kir. herceg és Auguszta kir. herceg­asszony is, akik nagy kísérettel érkeztek meg. A késő délutáni óráikig szemlélték, a fogad­tatásukra kirendelt fogadóbizottság vezetésé­vel, a Vásár kincseit. Délután pedig Manói- lescu, a volt román álminiszter látogatta meg a Vásárt, több román úrral együtt. Manoi- lescu álmélkodva szemlélte a magyar, termelő erőnek felhalmozott bizonyságait. Behatóan megvizsgálta a külföldi pavilonokat is és azt ígértei, hogy jövőre Románia is nagy­szabású gyűjteménnyel fog résztvenni a Vá­sáron. Mindez olyan nagy tömegek látogatása kö­zepette zajlott le, hogy a nagyközönség leg­nagyobb részének alig tűntek föl az előkelő látogatók. A sok előkelőség között mégis maga a Vásár az igazi attrakció, amelynek sikere mindennap jobban kibontakozik. A Nemzetközi Vásár 25 éves jubileuma alkalmából az Országos Kereskedő- és Ipa­ros Szövetség, a társegyesületek részvételé­vel, május 9-ón délelőtt 9 órakor rendezi a „Kereskedelmi iskolai növendékek országos tehetségversenyét“. Seipel Budapesten rA volt osztrák kancellár má­jus 20-án előadást tart a Kül­ügyi Társaságban. Érdekes vendég jelenik meg a közeljövőben a Magyar Külügyi Társaság előadóasztalánál. Scipel Ignác volt osztrák szövetségi kancellár, az osztrák keresztényszocialista párt volt el­nöke, az európai hírű politikus május 20-án, kedden este hat órakor a Magyar Külügyi Társaság rendezésében Apponyi Albert gróf elnöklésével az Országháza delegációs tennében tart előadást. Előadásának címe: Der Völker- bündpakt als Ausgangspunkt konstruktiver Friedensarbeit. (A népszövetségi egyezségok­mány, mint a világbéke megalapozásának ki­indulópontja.) Koszipénzeket kodvozö kamatozás moilett o’ fogadok. Faridi Balogh Constantin banküzíete. Fennáll 16 év óta, Budapest, Vili, Baross-utca 22. Telelőn; József Sóé—ló, Százezer íüníeíő Bombayben Indiában nem enyhül a helyzet. Watzdorf Konrád bárót újra letartóztatták

Next

/
Thumbnails
Contents