Budapesti Hírlap, 1930. június (50. évfolyam, 123-145. szám)

1930-06-29 / 145. szám

18 R.H, 1Ö3Ö, jűnins 29, vasárnap 1 — (Előléptetések a külügyminisztériumban.) 'A kormányzó a külügyminiszter előterjeszté­sére ipolynyéki Haydin Albert II. osztályú fő­konzuli címmel és jelleggel felruházott I. osz­tályú konzult II. osztályú főkonzullá és szent- tniklósi Szabó György I. osztályú konzuli cím­mel és jelleggel felruházott II. osztályú kon­zult I. osztályú konzullá kinevezte, VTau der Venne Arnod <lr. II. osztályú konzuli címmel felruházott alkonzulnak a II. osztályú konzuli jelleget és modrusi Cindrics Egon alkonzulnak a II. osziályú konzuli címet és jelleget ado­mányozta. — (A Szemorvostái-saság közgyűlése.) Deb­receniből jelentik: A aMgyar Szemorvos Társa­ság szombaton tartotta meg huszonkettedik évi rendes közgyűlését. Ezzel kapcsolatosan országos szemorvoskongresszus volt, amelyen az egész or- ezágból, sőt a szomszédos utódállamokból is so­kan vettek részt. Az első tudományos ülést szom­baton délelőtt tartották meg, délután 4 órakor pedig Grósz Emil egyetemi tanár elnöklésével a Magyar Szemorvos-Társaság közgyűlése folyt le, amelyen adminisztrációs ügyeket tárgyaltak. Kreiker Aladár egyetemi tanár és Sóth András tartották a trachomáról előadást, amelyet tudo­mányos vita követett. — (Megjelent a Magyar Szemle júliusi szá­ma.) A Bethlen István gróf és Szekfű Gyula (szerkesztésében megjelenő legelőkelőbb magyar folyóiratnak, a Magyar Szemlének most megje­lent júliusi száma a következő tanulmányokat és cikkeket tartalmazza: Hóman Bálint: Szent lnne. Grats Gusztáv: A páneurópai gondolat és Briand emlékirata. Iiuttkay Lú-szló: Az optáns- ügy mai képe. Szarka Géza: Székesfehérvár ke­resztmetszete. Pukánszky Béla: Magyar-német szellemi kapcsolatok. Bisstray Gyula: Ujarcü magyar poéták. Kaffka Péter: A Dunán terve1 zett két híd hatása Budapest terjeszkedésére. Balogh László: A modern sport útja. A Figyelő­ben Balogh József: Harnack, Kilián Zoltán Magyar muzsika külföldön, Hajdú István: Nyelvrontás műfordításainkban, Csiszár Béla: Az európai müsorpolitika, Omikron: Külpoliti­kai szemle. — A „Magyar Szemle“ előfizetési ára egy évre 16 pengő. Megrendelhető kiadójá­nál, a Magyar Szemle Társaságnál, VI., Vilmos császár-út 3, vagy bármelyik könyvkereskedő út­ján. Pusstadőrí sail 53 éve világhírű! — (Feltűnést kelt) mostanában az a nagy­számú vásárló közönség, amely délelőtt és dél­után nagy csomagokkal távozik Friedmann Farkas Király-utca 11. szám alatt lévő divatáru- házából, ahol most mélyen leszállított árban árusítanak. Különösen szenzáció a kirakatban kihelyezett áruk feltűnő olcsó ára. — (A Magyar Nemzeti Szövetség és Jancsii Benedek halála.) A Magyar Nemzeti Szövetség a Népiradolffii Társasig elnökségéhez-a következő levelet intézte Jancsó Benedek elhunyta alkalmá­ból: „Mély megrendüléssel vettük a lesújtó hírt, hogy egyesületük érdemes vezetőféríia, Jancsó Benedek Öméltósága elhunyt. Nagyon átérezzük a veszteség súlyát, hiszen benne a legszentebb eszmények törhetetlen nagytudású bajnoka szál­lott a sírba, akinek értékes munkássága kiapad­hatatlan fegyvertára a magyar gazdaság érde­kében folytatott küzdelemnek. A Magyar Nem­zeti Szövetség koszorút helyez a ravatalra és küldöttségileg vesz részt a temetésen. — (Az Országos Stefánia Szövetség) ma tartotta igazgatósági ülését PeWco-Szandtner Aladár h. államtitkár, miniszteri biztos elnökle­tével. A megjelentek sorában ott volt: Ugrón Gábor, nyug. belügyminiszter, Fáy Aladár dr. ny. népjóléti álla'mtitkár, Bókay János dr. és Tóth István űr. egyetemi tanárok, Horváth Mi­hály dr. és Tcmcsváry Rezső dr. egyet, rendkí­vüli tanárok, Biber Endre fővárosi tanácsnok, Parassm József dr. igazgató főorvos, Deutsch Ernő igazgató főorvos, Hepp-Baján Ernő dr. min. osztálytanácsos és a közélet még több más kiválósága. Keller Lajos ügyvezető igazgató tette meg jelentését a szövetség 1925—1929. évi működéséről, melyet az igazgatósági ülés egy­hangúlag elfogadott. Az évi rendes . közgyűlést szeptember második felére tűzték ki. Az igazga­tóság az orvosi szakosztály helyettes elnökévé Tóth István dr. egyet, tanárt, újabb tagokul pe­dig Fáy Aladár dr. nvug'. államtitkárt, a Tu­berkulózis Elleni Küzdelem Országos Bizottsá­gának elnökét és Parassin József dr. igazgató főorvost választotta meg. Az ülés legfontosabb tárgya a védőnők kiképzése és munkába állítása ügyében való állásfoglalás volt. Az igazgatóság egyhangúlag az általános egészségügyi védőnői rendszerrel szemben a szakvédőnői rendszer mel­lett foglalt állást. — (Rozgonyi gyermekfelvélelel) jutányos Úrban készülnek. Kálvm-íér 5., Üllői-út 34. HÁZASSÁG Gábor Magda és Mcllinger György vasár­nap, július 29-én házasságot kötnek. (Minden külön értesítés helyett.) Weszely Julián rendőrkapitány július 2-án, szerdán délben. 1 órakor tartja esküvőjét a tabáni róm. kát. plébániatemplomban Tomas- sovils Mária polgári iskolai tanárnővel. Eredics Ferenc dr. ügyved, a herceg Batthyáiny-SlraUmann bilbizomány jogtaná­csosa és. neje Rózsavölgyi Olga leányát, Mad- dát szombaton deli fél 1 órakor vezette ol­tárhoz a ferencesek belvárosi templomában ifj. Müller Ede építészmérnök. Az esketési szertartást P. Buttykay Antal végezte. Vasárnap a Rádióban Eeliár-hangver- seny. (Usetty Józsa és Szedő Miklós. Karnagy Donath Jenő.) — (Katolikus orvosok nemzetközi sexaal- ctikai kongresszusa.) A Szent Imre jubileumi évvel kapcsolatban rendezendő Katolikus Or­vosok Nemzetközi Sexual-Etikai Kongresszusá­nak munkálatai nyomán egyre jobban kiala­kulnak annak nagyszabású méretei. A magyar és a külföldi katolikus orvosok részéről egyre nagyobb számban érkeznek bejelentések a részvételre. A kongresszust a Magyar Tudomá­nyos Akadémia dísztermében augusztus 23-án tartják meg. A kongresszus díszelnöke Nékám Lajos dr. egyetemi professzor, a budapesti Pázmány Péler-tudományegyelem jövő évi rek­tora. A kongresszusi iroda: Budapest, IV., Fe- renciek-tere 7, III. lépcső, II. cm., telefon­száma: Aut. 853—79. — (GyomnrsavtúHcngés) ellen kitűnő si­kerrel használják a cigelka „István“ sóscarboná- tumos jódos forrásvizet. Megrendelhető a vezér­képviseletnél: Budapest, V., Sas-utca 29. Tele­fon: Automata 120—-20. — (Az újpesti mentők gyiijtőnapja.) Újpest város önkéntes Mentőegyesúlete vasárnap, ren­dezi Újpest területén gyüjtönapját. A mentő- egyesület, amely Újpest város egész területén, annak környékén és sokszor távolabb eső vidé­keken is nyújt első segítséget a bajbajutottak­nak, ezúton kéri a társadalom segítségét. — (Állami soffőrtanfolyani) nyílik meg a Technológiai és Anyagvizsgáló intézet kereté­ben július 21-én az intézet Budapest, VIII., József-körút 6. számi alatti helyiségében. Be­iratás július 8-án d. u. 4—5 óra között. — (Wcckcnd-kirándulásoknál) nem szabad megfeledkezni arról, hogy magával, vigyen egy palack valódi Diana sósborszcszt. Ez az általá­nosan bevált világhírű háziszer mindenkor első segítséget nyújt kisebb baleseteknél, rosszullé- teknél, a nyári kánikula kinzó hősége, a fáradt­ság, a bágyadíság, stb. ellen. Akinek egy üveg valódi. Diana sósborszesz van a hátizsákjában, az sohasem fog zavarba jönni, ha valamely vá­ratlan nehézsége támad. — (Fantasztikus hír Albrecht kir. herceg házasságáról.) Becsből jelentik: A Stunde megint fantasztikus hírt közöl Albrecht kir. herceg állítólagos házasságáról. Beavatott kö­rökben az a hír terjedt el, — írja a lap, — hogy Albrecht kir. herceg, aki tudvalevőén néhány héttel ezelőtt Dél-Amerikába utazott, közvetlenül elutazása előtt csendben és titokban megeskü­dött azzal a társaságbeli hölggyel, akinek szemé­lye ellen anyja, Izabella kir. hercegnő ellenállása irányult. Egy magyar diplomáciai tisztviselő el­vált feleségéről van szó, született Fernbach grófnőről, aki Budapest legelőkelőbb társaságá­hoz számít. A kósza hírek azt is tudni vélik, — írja a Stunde, — hogy Albrecht kir. herceg házasságkötése Magyarországon kívül történt meg. A kir. herceg és felesége az esküvő után — hír szerint — azonnal Dél-Amerikába utaztak. — (A tökéletesen ruhsizkodő arak) nyári viselele a Dr. Lahmann-sporting, rövid és ..hosszú ujjal, tenniszhez, egyéb sporthoz és mindennapra.. — (Horváth Menyhértet megint letartóztat­ták.) Horváth Menyhértét, a hírhedt nemzet­közi csekkcsalót Becsben megint letartóztatták. Az egyik mariakilfi szállodában fogták el s ez idő szerint a rendőrség foglya. Vele együtt két bűntársát, Király Bélát és Stein állítólagos hu­szárkapitányt is őrizetbe vették. Horváth Meny­hért, mint ismeretes, csekkcsalásait Európa leg­különbözőbb államaiban és a legkalandosabb kö­rülmények között követte el. 1923-ban egyszer már letartóztatták Becsben s akkoriban hatévi fegyházra ítélték. Mikor azután kiszabadult, örök időkre kitiltották Ausztria területéről. A 42 éves szélhámos néhány nappal ezelőtt megint fel­tűnt Becsben. A detektívek pár napig figyelték, most pedig letartóztatták. Miután úgy Horváth Menyhért, mint két bűntársa ki vannak tiltva Ausztria területéről, ki fogják adni őket a ma­gyar hatóságoknak. Értesülésünk szerint a ma­gyar hatóságok nem fogják átvenni Horváth Menyhértet. Horváth ugyanis már vem magyar állampolgár és néhány hónappal ezelőtt is eltá­volították Magyarország területéről. — (Üzembe helyezték a városligeti világító nagy szökökutal.) A főváros legújabb látvá­nyossága az Iparcsarnok előtti hatalmas vilá­gító szökőkút elkészült. Maga a szökőkút régi volt, a milléniumi években állították, hatalmas medencével, sziklacsoportjával és a rajtuk el­helyezett allegórikus alakokkal a Sió forrását, illetve a Balaton legendáját ábrázolja. A szö­kőkút az évek hosszú sorún megrongálódott és hosszú időn át használaton kívül is volt, víz­vezető csövei berozsdásodtak, míg két évvel ezelőtt a főváros hozzáfogott a gyönyörű kút helyreállításához. A szerkezetét teljesen kicse­réllek, világító effektusokkal látták el és olyan szerkezetet állítottak be, amelynek segítségével a hatalmas szökőkút vízfogyasztása a mini­mumra redukálódott, mivel állandóan a me­dence vizét cirkuláltaíja. A városligeti fontaine luminause-t, amely a kontinens egyik legimpo­zánsabb látványossága lesz, már üzembe is he­lyezték. A világító szökőkút egyelőre csütörtö­kön, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon lesz üzemben. — (A közismert Gyermekruha Otthon) (Baross-ulca 77. cs Sütő-utca 20.) június 30-tól kezdődőiig 2 hétig tartó nyárivásárt rendez. Óriási választék. Rendkívül olcsó árak. Olvassa cl a cégnek lapunk mai számá­ban megjelent hirdetését. Feltalálók Tanácsadóját díjtalanul küldi PL \GER L1PÓT Budapest, Ilii., firéna-út 17. sz. Díjtalan felvilágosítás mindenféle találmányi ügyben. , Feltalálók: 100 Pioblómája 2. P.“ Találmányok ismer­tetése 50 fill; Bzámonként. * A genfi futballtorna. A Servette pályá­ján ma kezdődött a népek kupájáért a lab­darúgó torna, amelynek első meccsében a Vienna (Becs) 10.000 néző előtt fölényes 7:0 (5:0) arányú győzelmet aratott a Ser­vette ellen. A mérkőzést Patrick (Anglia vezette. — (Németországi cseregyerekek érkezése.) Budapest székesfőváros gyermeknyaraltatási akciója keretében ma este 9 óra 55 perckor érkeztek meg a bécsi gyorssal a németországi cseregyerekek. A gyerekek Magdeburgból, Ber­linből, Nürnbergből és Mainzból jöttek. Külön­böző csoportjaik Balatonfüreden, a Sváb­hegyen, rómaifürdőn és Zamárdiban nyernek elhelyezést. A német cseregyerekek 5 hétig lesznek Magyarországon. A Németországba utazott magyar gyermekek megérkeztek és már valamennyi az előre kijelölt üdülőhelyen van. A gyermekek a Keleti tenger fürdőhelyein nyertek elhelyezést. Jobb a kipróbált, mint az új! DITRICHSTEIN Telefon: J. 416—55, 54, 53. — (Beretva és méregfiola.) A józsefkörúti Baross-kávéházban a szuterrén-helyiségben ma este egy pincéri egy eszméletlen nőt talált, aki­nek két csuklójából vér szivárgott. A mentőket hívták hozzá s rövidesen kiderült, hogy különös öngyilkosság történt. A nő fent a kávéházban vacsorázott, vacsora után ismeretlen mérget vett be, a méregfiolákat meg is találták az asz­talon, aztán lement a szuterrénbe s ott Gillette- pengévcl felvágta a karján az ereit, addigra a méreg hatása is mutatkozott s eszméletlenül ta­láltak rá. A zsebében talált iratokból megálla­pították, hogy Kovács Aranka a neve, közelebbi adatokat nem sikerült megtudni róla. A kézi­táskában búcsúleveleket találtak, amelyek jközül az egyik a rendőrségnek, a másik pedig egy ma­gasállású úrnak volt címezve. Kovács Arankát a mentők súlyos állapotban vitték a Rókus-kór- házba. Kihallgatni még nem lehetett, nem tud­ják, miért akart meghalni. — (Gyomorrenylieség és emésztési zavarok.) Egyik közismert budapesti orvos a követke­zőket mondj i tudományos munkájában: „Az eme sz lést megkönnyíti és az általános köz­érzetre igen jó hatással van a babkávé, még­pedig tisztán, minden pótlék nélkül.“ Meinl Gyula r. t. — (Autó és expresszvonat versenye.) Pá­rizsból jelentik: Szénásy magyar autó úrvezető és Ölte berlini újságíró fogadást kötöttek egy berlini úrral, hogy autójukon előbb érkeznek Párizsba, mint a menetrendszerű D-gyorsvonat. A fogadás sikerült és a két úrvezető tegnap már meg is érkezeit a francia fővárosba. Az 1100 kilométeres utat 18 óra 5 perc alatt tették meg,míg a D Vonat ezt az útszakaszt 19 óra alatt futja be. Tehát 55 perccel élőbb értek Párizsba, mint a gyorsvonat. Az expressvonat és az autó versenyét aulóskörökben nagy figyelemmel kísérték. — (Czinóberék az ügyészségen.) Czinóber József és Kovács János, a Dorottyamteai bank­rablók ügyében az ügyészség elkészült a vádirat­tal. Rablás bűntettével vádolja mindkettőjüket az ügyész. A vádlottak és a védőjük nem éltek kifo­gással a vádirat ellen. így az ügy rövidesen bí­róság elé kerül. Lehet, hogy a szüneti tanács már júliusban meg is tartja a fötárgyalúst. — (Kingsford-Smiíh fogadtatása a ncwyorki városházán.) Newyorkból jelentik: Kingsjord- Srnith kifejezett kívánságára a Southern Cross vakmerő pilótáit csak a newvorki városházán ünnepelték. A nagy bevonulás, amelyet Newyork lakossága hasonló alkalmakkor rendezni szokott, elmaradt. A fogadóbizottság tagjai kerülő úton hozták be a pilótákat a rooseweltfieldi repülőtér­ről a városházára. Az autókat nem kísérte dísz- őrség és konfetti sem volt. Az egész ünnepi fo­gadtatás negyedóráig tartott. A városháza kapu­jában Walker newvorki polgármester üdvözölte Kingsford Smitht és három társát. Az üdvözlő­beszéd elhangzása után a polgármester mind a négy pilótának arany emlékérmet nyújtott át. A városháza előtt közben többezer főnyi tömeg gyűlt össze, amely lelkes éljenzésben részesí­tette a Southern Cross hőseit. A pilóták az ün­nepi fogadtatás után elhagyták Newyorkot és visszatértek a repülőtéren- lévő szállodájukba. — (A déli harangozó elrendelésének emlé­kezete.) Köztudomású, hogy a déli harangszót III. Sallixtus pápa annak a fényes diadalnak megörökítésére rendelte cl, melyet a hőslelkü Hunyadi Jánostól és méltó barátjától, Ka- pisztrán Jánostól vezényelt keresztény magyar sereg 1456-ban Nándorfehérvárnál a törökön ki­vívott. Hogy őseinknek az egyetemes keresztény­ség védelmében tanúsított s az egyház fejétől a déli harangszóval oly világraszólóan elismert és megörökített hősi önfeláldozása a magyar lel­kekben állandóan ébren tartassák és követésre buzdítson, a veszprémi püspök elrendelte, hogy a jövőben a nándorfehérvári diadal évfordulója alkalmából július 21—22-én, illetőleg az ahhoz legközelebb eső ünnepnapon az egyházi isten- tisztelet keretében a déli liarangszónak eredete megfelelően a hívek emlékezetébe idéztessék. —- (A Jászópremontrei Iskolák Barátainak Szövetsége) a napokban tetszetős illusztrált füzetet adott ki, mely a kassai, rozsnyói és nagy­váradi premontrei tanintézetek hősi halottainak emlékére a gödöllői főgimnázium épülete előtt felállított művészi emlékmű leleplezésének ünne­pélyéről nyújt részletes beszámolót. A füzet a gödöllői templomépítcs célját szolgáló gyűjtés eredményét is ismerteti.-Eddig több mint 10.0CK) pengő gyűlt össze. HA AUTÓ 'MERCEDES-BENZ — (Ünnepelt alispán.) Palkovics Lászlót, Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék alispánját bensőséges meleg ünneplésben részesítette az egyesített vármegyék tisztikara baráti Huszár Aladár dr. főispánnal az élén, vármegyei szolgálatának 30 éves és alis- pánságának 12 éves évfordulója alkalmából. * A wimbledoni tenniszbajnokságofc. Az angol lawatennisz-bajnokságok során ma a férfi egyesben a 8-as elődöntőig jutattak. Kelirlinyf Béla Borotra ellen 2:6, 2:6, 6:2, 1:6 arányban vesztett. A férfi egyes további eredményei: Tilden—Andrews 6:4, 6:4, 6:2; Gregory—Perry 3:6, 9:7, 6:1, 3:6, 6:1; Lott—Spence 6:1, 6:3, 10:8. Az elődöntőbe a következő nyolc játékos jutott: Tildén, Allison, Lott, Manyim, Doey (USA), Cochet, Borotra (Franciaország) és Grcgoy (Anglia). A vegyes párosban Kchrlinget ismét vere­ség érte: Fry, Collins 6:1, 7:5 arányban győzött a T. Wolf—Kehrlvng-pár ellen. . — (Hadirepülőgépén megszökött egy cseh pilótahadnagy.) Prágából jelenük: Főváros­szerte nagy feltűnést keltett Sehor pilótahao- nagy kalandos szökése. Sehor jrénteken délben egy nagy hadirepülőgéppel megjelent a boroszlói repülőtér fölött és az előírásos három kör át« repülése után leszállóit a repülőtéren. Sehor had­nagy teljes katonai felszerelésben volt és a re­pülőtér parancsnokságánál azzal jelentkezett, hogy kénytelen volt megszökni a cseh hadsereg­ből. Sehor hadnagy a 2-ik olmützi repülőezred­hez tartozott s a cseh hadsereg egyik legügve- sebb pilótatisztje volt. A cseh külügyminiszté­rium a berlini külügyminisztériumban interye- yeniálni akar repülőgép és a pilóta kiadatása ügyében. A cseh álláspont szerint Sehor szökése közönséges bűncselekmény és nem hadseregből való szökés. A repülőgép úgynevezett hadirepülő­gép, 300 lóerős motorral. Sehor hadnagy az utóbbi időben meglehetősen nagylábon élt és állandó vendége volt az éjszakai lokáloknak. Állítólag nagy adósságokba keveredett és kalan- d°s szökését is azért követte volna el, hogy a repülőgép eladásából pénzt szerezzen magának 8 adósságaitól megszabaduljon. GUMMf ^.^harisnya. . . . 4.­'uyikiH térdigero harisnya 14.—. Használt, rongyos gammiharisnvájáfc njra becseréljük csekély ráfizetéssel ,HYG5ENSA- VI, Vilmos császár-nt 33 (Találkozó.) Kérem volt osztálytársai« mat, akik 1925-ben a tokaji polgári leány­iskola IV. osztályát velem végezték, hogy július 6-án ötéves első találkozónkon Tokaj­ban megjelenni szíveskedjenek, Tajdy Irén. Bálint Lajos, Csupál: Lajos, Földi Miklós dr., Kriebel Edgár dr., Spielmann Ervin, Springer Ernő felkérik iskolatársaikat, akik a premontrei .tanítórend kassai .főgimnáziumá­ban 1889. június havában érettségi vizsgát teltek, hogy július 8-ára találkozóra jöjjenek Kassára. Értesítést kérünk Spielmann címere (Kosice fő-utca 53.) Felkérem azon volt bajtársaimat, akik a Ludovika Akadémiát 1880. évi augusztus hó 10-én végezlek, hogy 50 éves találkozónk megbeszélése végett tartózkodási helyüket és pön.tos címüket velem mielőbb közölni szí­veskedjenek- Flache Károly Budapest, IX., Liliom-utca 8. félemelet 2. — (Becsületrend — a jó konyhaiért.) London« bői jelentik: A francia kormány M. Herbe- deau-i, a londoni Carlton Hotel főszakácsát, a becsületrend lovagjává nevezte ki A tenge­részeti konferencia alatt a Carlton-szállóban lakó francia delegáció ellátására a kitüntetett ügyeit. Ő a harmadik szakács, aki ezt a ki­tüntetést megkapta. — (Kajdacsy dr. szakorvos.) VIII., József- körút 2., rendel férfi- és női betegeknek dél­előtt 10-től délután 4-ig és este 7-től 8-ig. GYÁSZ Spavyik Béla nyugalmazott altábornagy a soproni Erzsébet-kórházban meghalt. Spanyik a régi közös hadsereg egyik legkitűnőbb katonája volt. Ferenc József nek kétízben, összesen hét évig volt szárnysegédje. Halálát ö'zvegyc, született Bornemissza Irén és két leánya: Aliz, férje­zett Walterskirchen Aiajosnó gréxné és Spanyik Mária, valamint- kiterjedt rokonság gyászolja. Knezits Horváth Lajos vilonyai re£. és volt tábori lelkész 52 éves korában elhunyt. Nagy részvét mellett temették el Vilonyán. Kolozsvári Kolozsv&ry Sándorné dr.-né, szül. ónodi Szabó Ilonka elhunyt. Vasárnap délelőtt 11 órakor temetik Szentesen. Popelka József, a Danubius-gyár volt fő­mérnöke, 83 éves korában Nógrádveröcén el­hunyt. Dicenty Gyula káplán, aki az egyházi ének és a Gregoriűin-korálisnak volt tudós műve­lője és országosan elismert kutatója, ma 37 éves korában Pécsett meghalt. Glogoni Andreics János ny. miniszteri tanácsos, az állami szénbányák volt központi igazgatója, pénteken este, hosszas szenvedés után, elhunyt. Holttestét Vasárnap délután 5 érakor szentelik be a Kerepesi-temetö halottasházában és onnan Sátoraljaújhelyre szállítják. Temetése, melyre a sátoraljaújhelyi bányászok testületileg vonulnak ki, hétfőn lesz a zagyvái családi sírboltban. — Sírkövek Gerenday A. és Fia, Fiumeiiít 7, Gyássirahálit € éra alatt Umwäth és Halász kéazUSv&Ualat IV, Váci-utca 26. Telefon: Aut. 871-09. Teljes gyiezfelsz erelések speeliUis mJstJg,

Next

/
Thumbnails
Contents