Budapesti Hírlap, 1939. január (59. évfolyam, 1-25. szám)

1939-01-08 / 6. szám

14 B. H 1939 JANUÁR 8, VASÁRNAP Forum A gyermeknélküli házasság és a házak* ságnélktili gyermek kettős problémája az alapja annak a francia filmnek, amelyet Tilos utakon címmel pénteken mutatott be á Fórum-filmszínház. A merész és érdekes konfliktust —,,Conflit” az eredeti címe a filmnek —olyan művészi eszközökkel állítja a közönség elé az új film, hogy a magyar filmcenzura ; igen helyesen —* a közönség elé bocsátanlónak találta a filmet. Két pó'vér a főhősnője a filmnek. Egy asszony, akinek férje elhldegül, mert a házasság gyermektelen és egy leány, aki egy sötét kalandor csábításának esik ál* dozátul és világra hoz égy gyermekét.. A két ujövér egyéni drámája ezzel megoldás­hoz jut, mert a leány gyermekét az áSZ- szony magáénak vallja és ezzel a leány el­kerüli a szégyent, az asszony pedig a há­zasság összeomlását. Amikor azonban ä gyermek félnő, a leányban felébred az anyai ösztön, az asszonyt lélek legneme­sebb érzése. és megindul most már a harc a két nővér között, hogy dr/mai fordula­tokon, izgalmakon és művészi összecsapá­sokon át eljusson ä mindenkit kielégítő happy éndig, A művészi film rendezője Leonide Meguy, az egyetlen női filmrendező, fősze­replői pedig Annie Ducheaux és Corinne Griffith. A három nő produkálta egy év­vel ezelőtt A rácsnétküli börtönt, a tavalyi évad égyik legművésZibb és legnagyobb sikert aratott filmjét és ez a filmjük még az elsőnél is jobb. A bemutató közönségé melegen, zajos tetszésnyilvánításokkal fogadta á filmet^ Bojtársok Uránia Az elmúlt hónapok légvédelmi gyakorla­tai • nálunk is megtanítottak mindenkit — azokat is, akik nem voltak a harctéren *— arra, mit jelent a levegőben viselt háború mindenki számára.: A; félelem fekete 'terí-, •tője borul mindenki lelkére a légvédelmi szirénák megszólalására és szinte megme­revedett ta'intrttel bámul a földi ember az égen keringő acélmadarákrá, amelyek a halá t jelentik azok számára is, akik lent vaöijak a földen, de igen sokszor azok szá­mára, akik a gépekét kormányozzák. Nincs még égy fegyvernem a modem hadviselésben, amely annyira megkövetelné az idegek teljes felkészültségét, a hős-es­séget, a bátorságot, az egyéni a' aratót és öntudatot, mint a hadirepülőgépek szol­gálata. Azoknak a hősöknek, akik a világ.' háborúban a német légihaderőt vezették és szolgálták, állít emlékoszlopot a Bajtársak című új Üfa-film, amelyet Karl Ritter, a Becsületszóra! kitűnő véndezője készített. A világháború végétől a mai napig' két néhéz évtized' története vonul él előttünk ebben a filmben, néhány repülőtiszt életé­nek, küzdelmeinek szemszögéből nézve, Iz­galmasán érdekes kortörténeti rajz ez a film, amelyben benne van a világháború légi harcainak feszültségé, ti első béke­évek tétova hangulata és az utóké évek elszánt erőösszefogása. A Baj társak több, mint film, történő- lem, de egy minden ízében filmszerű, iz­galmas és lebilincselő dráma keretiben. A film főszereplői- közül Paul Hartmann, Carsta Löck és Jutta Fcrybe emelkednek ki, külön mpg kell dicsérnünk a nagyszerű repülői elvételeket és a rendező nagyvonalú munkáját. Az jzga’más» filmet nagy érdeklődéssel fogadta az Uránia közönsége. * (FILMBEMUTATÓ A MAGYAR A MA­GYARÉRT MOZGALOM JAVARA.) A Félvidék visszacsatolásáról készült , Észak felé menetelünk” című amatőr filmet, amely az eddigi bemutatókon megérdemelt hagy síkért aratott, a nagy érdeklődésre való tekintettél a Magyar a magyarért akció ja­vára január 12-éii, 13-án és 14-án minden ftóp este 7 (s fél 1-0 órhi kezdettel a Zeneművé­szeti Főiskola kamaratermében bemutatja a Magyar Amatőr Filmező vets ég. Jegyelővétel a szövetség titkárságánál VIÍ., Rák'czi-út 19. ! féleme'et 19. (Telefon 142-715) vagy az elő­adás napján a Zeneművészeti Főiskolán. ­* (Véget ért. a párizsi mozisztrájk ) Párizs­ból jelentik: Chautér&pá héTyéttés ntónisf*** elnök megegyezett a mozgófényké’','rinh-.íak igazgatóinak és iIkftlftmioítalnáfe képvitelöi- vél. A megállapodás következtében a párizsi jnozgófényképszinházak szombaton este már újból élőadást tartották. * (A Broadway-filmszínház megnyitása.) Pénteken nyílt meg Budapest legújabb mozgó- színházai a Broadway-filmszínház a Károly- körűt 3. szám alatt. A filmszínház külsőségek­ben és berendezésben egyaránt a legmoder­nebb, legművészibb szórakozóhelyek egyike. A legújabb vetítő és hangleadógépek, művészi belső és külső világítás, kényelmes nézőtér, és építészi szempontból kitünően megoldott elő­csarnok a nevezetességei a színháznak, amely megnyitó műsorként „A hölgy egy kissé boga­ras” című magyar filmet mutatta be a közön­ségünk. A színházat már az első napon teljé­sen megtöltötte a1 filmre és az uj színházra kiváncsi közönség. «“"“«Sovlszn Uj magyar zene Némethy Károly dr. székesfővá­rosi tanácsnok irta ezt az érdekes cikket a „Magyar Főváros” leg­újabb számában. A huszadik század embere a technika csodáit uralja. A rádió, á repülőgép, a hangosfilm és a műszaki gondolatnak- sok egyéb megtestesülése & történéseket gyors egymásutánbán közvetíti életünkbe. Az élmények puszta befogadása olyan mér­tékben köti le figyelő és érdeklődő készt ségünket, feszíti idegrendszerünkét, hogy idő hiányában szinte képtelenek Vagyunk á rendszeres feldolgozásra és a szükséges szintézis megalkotására. A mának élünk és mégis generációk sorsát éljük végig. A tegnap már messze van s a ma már a holnap katharzisát tartogatja számunkra. Tegnap a gondolat adott szárnyat a fan­táziának, ma a téstetöltött képzelőerő a gondolatnak. Tálán á zené áz egyetlen kultúrtermet, ami nem tűri meg á rohanást. A2 első melódia, amely kiszakadt a lélekből, már világkép, melyen ritkán tüzesednek fel kisebb-nagyobb üstökösök. Egyetemes vi­lágkép s csak körívéi mutatják a szek­torokat: orosz muzsika, francia, muzsika, germán muzsika, magyar zene. Á me’ódia a miénk, mindenkié, Minél • job­ban, behatóbban gazdálkodunk veié, an­nál több örömét szerzünk magunknak és több kpzkincset az emberiségnek. A Székesfőváros zenei kultúrpolitikája egyrészt művelőinek: a zeneszerzők és' előadó művészeknek, másrészt a zene szépségeit és áldásait élvező tömegeknek érdekében dolgozik. A kettőt összefogja és égybefűzj a magyar nemzet! lélek ki­fejezésének vágya és akarata. Mint mindenfajta fejlődésnek útján, úgy ezen is sók a zsákutca. Ezek között kivezető utat találni aránytalanul nehe­zebb, mint á bejáratokhoz zssndáfokat állítani és az eltévelyedést előre megaka­dályozni. A törilt-szakad újítani és a múlt édességét csendesén továbbélni hajlamos elvek párharcából ki kell Sarjásztani a helyes és folyamatos irányt. Aki a nem­zeti kultúra jegyében kívánja (és léhet-e másként?) a zeneművészetét szolgálni, annak valóban a múlt hagyományaiból kell a folytonosságot átvinni a ma és a holnap muzsikájába. Ennek a hagyomány­nak minden pordikája nemzedék,sorokoh át őrzött értékek hordozója. Elég baj az, hogy középosztályunk, sőt felső osztá­lyaink is hosszabb-röyidebb korokon át idegen hatások alá Kerültek s nemtörő­dömséggel haladtak él az ősi magyar Zenéi értékek mellett. Szenvelgő nagyvilágiaskodás és üzleti széliem nemzeti zenekultúránk arculatán sokat rontott, Énnek nem szabad többé megismétlődnie, Uj magyar muzsikának kell kivirágoznia azl ősi magyar hagyományos talajból s kertészének kell éreznie magát minden irányadó tényezőnek. így meg fogja ta­lálni az utat a magyar tömegek szívéhez, melyből csirái fakadnák és táplálkoznak, mért ezekben a szivekben ugyanazoknak az ősöknek á vére lükteti ugyanazt a rit­must. A zéúe nemcsak szórakoztat. Belátha­tatlan fontosságú kultűrtényező a nemzeti nevelés Szemszögéből, mért áz egyén .lelki nemesítésén keresztül az egész nemzeti társadalom erkölcsi és szellemi erejét süriti s igy a nemzetté formálódás és nemzeti fennmaradás egyik mellőzhetet­len kritériuma. Talán éiíéntmöndákként hangzik, ám mégis való, hógy ménné,! karakterisztiku­sabban némzéti valamely muzsika, annál inkább vál'k egyetemes kőZkiftCCSé. Gon­doljunk csak a jellegzetesén német, örókz ólasz ég francia, vagy a jélíégzetfSén Osztrák-alpesi muzsika titánjainak áikőtá-. sóira A zene az emberiség köztulajdona és mind'g az is marad. Nem nemzetközi a szónok politikái, vagy világnézeti érte- lemben, hanem egyeteme“. hám? zéti és egyetemes. * (Hárfahang verseny.) Egle Jeronutti­Röcchi háffaművésZnő ' érdekes murofra! hang­versenyt ad Vasárnap a Zeneakadémia nagy­termében. * (Műsorváltozás a Nemzeti Kamara Szín­házban.) A Nemzeti Kamara Színházban szom­baton került volna színre ötvenedszer Hér- czeg Ferenc Utolsó tánc címmű rendkívüli si­kerű vígjátólea. Ez a jubi'.áris előadás azonban Bajor Gizi váratlan megbetegedése miatt el­maradt. Helyette az Orsxdgút-at tűzte műsorra, a színház. A művésznő betegsége változást idéz elő a Kamara Szíriház vasárnapi muéor- tervében iá. Délután á meghirdetett Országút előadását változatlanul megtartják. Az Utolsó tánc esti e'őadása helyett pedig Moliire kDoi- sziküs vígjátéka, a Fösvény szerepel á műso­ron. A „Fösvény” szereplői: Bartos Gyula, Ungvári László, Somogyi Erzsi, Uflaky Lá zló, Borg Kató, Bodnár Jenő, Gobbi Hilda, Vár- konjri Zoltán, Pásztor János, Matány Antal, Major Tamás, Turányi Alajos, Balázs S'rnu. Bajor Gizi állapota egyébként javulófélben ván. * (Uj szereplők az Opéraházban.) Az Opera­ház keddi „Tannhäusar” előadásán uj szereplő: Laver Mária énekli a pásztorfiú Szólamát. Csütörtökön „A s-evitai borbély” kerül színre-; ez alká*ómmal Gyurkóvics Mária mutatkozik be Rosina szeműében, Jövő vasárnap, január ló-én este Lacző István először énekli a Pa­rasztbecsület Turiddu szerepét. Filharmóniai Társaság „A” sorozatának legközelebbi hangversenye jan. 9. helye*t 13-án, pénteken az Operában. Yéz;: Dr. Böhm Kari, a drezdai opera igaz­gatója. Műsoron: Weber, Reger, Brahms-müvck. ... * Backhaus II. Beethoven-cstje 13-án. Mónd- sqhéin-szonáta stb. Jéernék Rózsavölgyinél. * (Backhaus zongoraestje.) Backhaus Wil­helm Vízkört szt napján kezdte mag. hát' estére tervezett Beethoven-h ang v?iáénveinek soroza­tát.. Nagyszabású koncepcióval, hatalmas erő­vel és lendülettel játszott el öt szonátát, ame­lyek közül a legnagyobb sikert az Appaásiö- nata ragyogó előadásával aratta. * (Jubileum.) A Royal Színházban pénte­ken került színre ötvenedszer Barabás Pál és Eisemann Mihály mulatságos zenés darabja, a Kávé habbal. A jubiláns est közönsége So­kat tspmlt Lantos Icának, Somogyi Nusinkk, Szőnyí .Lenkéitek, Latabár Kálmánnak, Ildi­kói, Mártonnak és a többi szereplőnek. * (A Jézusfaragó ember sikere Kassán.) Mint Kassáról jelentik, a kassai szintáreu'at most mutatta be a „Jézu faragó ember”-t, Nyíró József remek erdélyi életképét. A kiváló előadást Várady Lajos, a társulat új tagja rendezte, a fopzarepát is ő: játszotta. A többi főbb pzeircpet Némethy Zoltán, Ross József, T. Némethy Rózsi, Moory Luey, Kozma Andor, Turcczy Gyula, Putnik Bálint, Sándor Ferenc, Antalffy József, Somogyi Károly, Garamv Jo­lán és Schmidt Lívia alakította. Az újdonságot nagy tetszéssel föga-’+a a közönség. TUDOMÁNY, IRODALOM (*) Január 4-én meleg családi ünnepet ült a magyar képzőművészét. Lyka Kárólyiiák, á művészetor-énét nagy tudorának, a fiatál magyar tehetségék felfedezőjének s meleg­szívű pártfogójának hetvenedik szüi-eté nap- ját. ünnepelte. Az Uj Idők, amelynek Ly,<a KáíO’y megalapítása óta egyik irányítója, és béláő munkatársa, büszkén ve' t részt ezen a Csendes ünnepnapon. A Lyka Károly mű­vészi és unbari jelentőségét mélta'ó tanul­mány mellett. kiemlekydik a? Ü.i Idők leg­újabb jeZámának gazdag tartalmából SzeÓV mihályiná Szabó Mária finom, kő’től elbe­szélőre, Gú’lésy írén lobilinese’.Öén érdékes törten el mi tanulmánya, Heveri Sándor. Tu'sek Annái Z'ocrsy I’cn: cikké, tovíbbá Nagy - Lajos, Békcffi József elbeszélése. Cscthó Kálmán Zigray Ju'ianná most in* dúló s máris nagy érdek’ődést kelt? t regé­nyeinek folytatását i-s köz’i az Üi Idők leg­újabb száma, mélyét színházi bírá'atok, köl­temények, mú eszi és időszerű fényképek, mulateágös ég érdekes Ceruzát egysetek, Szer­kesztői üzenetek, hasznos S népszerű rovatok teszftók téljéfesé. Dij'.-’-án mvtátóányszérooi bárkinél: küld n k’'äd?hiVa'al. Budapest. VI. Andrássy út lg. Előfizetési dija hogvedévr» e pengő 40 fillér, égyéé szám ára 50 fillér. \ A budapesti színházak műsora 3PERAHÁZ Vasárnap d. u. (3): János vitéz. Este: Tosca. (Bsz. H8). Hétfő: Bohémélet. (Népm. előadás. Bsz. V»$) Kedd: Tannhäuser (A. H8). Szerda: Iphigenia Aulisban (E. %8). Csütörtök: A sevillai borbély (B. ^8). Péntek: Filharmóniai hangverseny (8). Szombat: A nürnbergi mesterdaínokok (D. i47) Vasárnap, (jan. 15.) d, ú. (3): Sybül. .Estes Parasztbecsület; Pozsonyi majális; Játék- doboz (Bsz. H8). Héfo: Nuics előadás. Kedd: D. u. (4): Lohengrin. Ifjúsági elóadá*. Szerda: Háry János (É. %%). EMZET1 SZÍNHÁZ. Vasárnap d. u.: Aranysziget, Este: A zenélő óra. Hétfő: A zenélő óra (II.) Kedd: Ahogy tetszik (III.) 'i Szerda: Ahogy tétszik (IV.) Csütörtök: A zenélő óra. (V.) Péntek: Ahogy tetszik. (XII). Szombat: Madarak (Ifj. előadás). Esté: A zenélő óra (VII). Vasárnap d. e.: Két cámő (Munkáselőadás), D. u : Gyurkovicslánvok. Este: Ahogy tet­szik (XI). Hétfő: Ahogy tetszik (K, II), NEMZETI KAMARASZÍNHÁZ Vasárnap d. ú.: Országút. Este: A fösvény. Mindén este:' Utolsó tánc. Vásárnak d.’ru.i Villanyfénynél. VÍGSZÍNHÁZ Hétfő: Márciusi Szél („A” 8). Kedd: Márciusi szél (,jl” 8). Szerda: Francia szobalány (8). Csütörtök: Márciuéí szél („D” 8). Péntek: Francia szobalány (8). Szombat: Francia szobalány (8). Vasárnap d. u. (H4): Francia szobalány. ÉSteí Márciusi szél („V” 8). tj MAGYAR SZÍNHÁZ "i Vasárnap d. a. (Hó): Válóok. Este: Erzsá* bet (8). Hétfő: Válóok (8). Kedd: Erzsébet (I. bérlét, 8). Szerda: Erzsébet (N-bériet, 8)s Csütörtök: Erzsébet (C-bérlet, 8). Péntek: Váló ok (8). Szombat: Erzsébet (8). Vasárnap d. u. (Hó): Válóok. Esté: Erzsébet- , (C-bérlet, 8). BELVÁROSI SZÍNHÁZ Egész héten mind?n este és vásánláp d. u.: örökké (8, 4). PESTI SZÍNHÁZ Egész héten minden este, szombat és va­sárnap d. u. is; Boldog órák (8, 4). ANDRÁSSY színház Vasárnap d. u. (%4) és esté (8): Bubüs. Egész héten minden esté és vasárnap d. ü, is: BubUs. (8, Hó). royal színház • Egés2 héten minden este fél 9-kór, vasár­nap d. u. 4-kor: Kávé habbal. VÁROSI SZÍNHÁZ Péntek: Tosca (8). Szombat: Fehér Hattyú (Hcuthy Hannával, 8) Vasárnap d. u. (4) és este (8) : Fehér Hattyú (Honthy Hannával). '“"r • ✓ * TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD Mindén esté és vasárnap d. U.; Üstökös. pódium Minden este és vasárnap d. u.: Elő az okmá­nyokkal! KOMÉDIA Minden este és vasárnap d. ú-: Tanganyikál ÖZSEFVAROSÍ SZINIIAZ EgéSz héten mindennap V36. Vs9 órakor; vasárnap és ünnepnap V24, 6 és 9 órakor; Mindig a nők kezdik. ERZSÉBETVAjROSI színház Egész hétén mindennap V26. Ói Ö órákor; vasárnap és ünnepnap Vt4, 6 és 9 órákor: Kiskomáróm Nagykomárom. Kisfaludy színház Egész, héten mindennap U.6 és M>9 óftkpr- varárnap és ünnepnap %4, 6 és aj 9 órekór; Hazudik a muzsikaszó. a \ h

Next

/
Thumbnails
Contents