Budapesti Közlöny, 1871. szeptember (5. évfolyam, 200-224. szám)

1871-09-24 / 219. szám

Frigyes és Tavaszi Endre tanácstagokból álló kü­lön bizottság küldetik ki. Azon ingatlanságokra nézve pedig, melyek csak részben esnek a körnt vonalába, utasittatik a műszaki osztály, hogy az épitési vonalat az illető tulajdonosokkal leendő közlés végett tűzze ki. A pesti belső kőrútnál foganatba veendő kőmi- ves és kőfaragó munkálatokra beérkezett ugyan két ajánlat, de minthogy az abban kitett árak tul- magasaknak találtattak, elfogadhatók nem voltak, minélfogva az említett munkálatok kiadása iránt egy uj ajánlati tárgyalás 14 napi határidőre fog kiiratni. A szükséglendö 34,824 folyó láb 8"/12" gránit szegélykő szállítása iránt Poschacker Antal aján lata, — lábankint 1 frt 69 krral, — elfogad­tatott. Miután a budai Albrecht-ut kiszélesítéséhez a Perlmutter és budai iparbank tulajdonát képező telkek részbeni kibasitása szükségesnek találta­tó^ ezen telkek becslése elrendeltetik. Herczfelder Zsigmond és érdektársainak a nagy körúttal határos telkükre nézve, az épitési vonal ki tűzetik, s annak folyamodókkal leendő közlése elrendeltetik. A belső körút munkálatainak vezetésével Wohl- farth Henriu keb. főmérnök ur bizatik meg, mi­ről a munkálatok és szállítások vállalkozói értesit- tetni fognak. Buar József és érdek társainak egy uj ut nyi­tása iránti folyamodványuk, az illetőkkel leendő tárgyalás végett Pestváros közönségéhez átszár- maztatik. Flesch Alajos kérvénye folytán három-bárány- utczai telkének épitési vonala ki fog tűzetni és vele közöltetni. Következő épitési engedélyek akadálytalanul kiadattak: Dr. Wagner Gézának a Svábhegyen 7158— 7163. sz. alatt, — Wieser Gyulának a lipótvárosi Józseftéren 2 6/9. sz. alatt, — ScLätz Józsefnek a Józsefutcza Prater-utczában 36. sz. alatt, — Kron­berger Jánosnak és Kiefer Miklósnak Kőbányán, — Pucher Józsefnek a terézvárosi árok ufczában 934/20. sz. alatt,— végié Naszil Mórnak, ferencz városi Rókus ufczában 209/c. sz. alatt. A jegyzőkönyv hitelesítésére Lukáts és Stangl tanácstag urak küldettek ki. Az ülés esteli 7 y2 órakor oszlott szét. A VÁCZI HADGYAKORLATOK. A honvéd-főparancsnokság ds a nyugoti hadtest parancsnokság rendelkezése. 1871. sept. 24 éré. Pongrácz István és Horváth János ezredesek dandáiai 24-én ebéd utánt oly képen indulnak rneg hadiszállásaikból, hogy délután 4 órára a Sződ Rákos patak éjszaki pai tjához érkezzenek, hol a szöd rákosi korcsma és a vasút között szabad ég alatti táborba szállnak, niég pedig Horváth ezredes dandára jobbra a Pongrácz al ezredesétől. A táborba szállás után előőrsöket küldnek ki, melyeknokbal szárnya Sződ falura, jobb szárnya pedig a vasútra támaszkodik. Komlossy alezredes vezénylete alatt álló 4 honvéd huszár század állomásából a déli abia kolás után úgy indul ki, hogy az országúton előre haladva, délután 4 órára Eletosháztól észak­ra az országút és Duna közt szabad ég alatti táboiba szálljon, még pedig a cs. és kir. sorhad- beli dzsidások mögött 2-dik harczvonalban. Egy honvéd huszár század a Sződ és vasút közt álló előőrshöz osztatik be. Az V. tüzér-ezred 5. és 8. számú ütegei ak­ként indulnak ki szállásaiból, hogy 4 órakor délután a szöd-rákosi korcsmához érkezzenek, hol a Pongrácz alezredes hadosztály hoz tartozó gyalogság mögött szállnak táborba. Schöníeld tábornok dnndárn, mely vasúton Gödre érkezik, onnan Eletcsházra vonul, hol a Rákos pataktól északra az országút és vasút közt táborba száll. Ezen dandár a 31. vadász zászlóaljat a vég­ből küldi előre, hogy az élötesházi szorulntot száll ja meg és előőrsöt állítson föl, moly bal szárnyával a vasutru támaszkodva, Pongrácz ezredes haduszlá ya előőrsénél összeköttetésbe ___________4878___________ lép , jobb szárryával pedig a tégla kemenezék- nél a Dunához ér. A 9. dzsidás ezred állomás ,helyeiből úgy in­dul ki, hogy délután 4 órára Eletesházra érkez­zék, és a Rákos pataktól északra az országút és Duna közt a honvéd huszárok előtt 1-sö harcz­vonalban táborozand. Egy dzsidás század a vadász zászlóaljhoz osztatik be előőrsi szolgálatra. A 6/V. számú üteg fugy indul ki szállásáról,, hogy délután 4 órára Eletesházra érkezzék, és ott a Schönfeld tábornok dandárával oda érkező 9/V. számú üteggel együttesen ezen dandár gya­logsága mögött táborozand. A mérnökkari század az üteg jobb szárnyán táboroz. Valamennyi szekér a váczi országút mellett táboroz, ott hol az országúitól a szödi ut elága­zik, m. p. 20 törzsgyalog legénység fedezete alatt. A főhadiszállás törzsgyalogsággal, ápolásosz­taggal és a távjelzö-osztálylyal Eletesház köze­lébe jön. Péchy alezredes dandára ebéd után hadi szál­lásából akként indul ki, hogy délután 4 órakor Dunakeszire érkezzek és ott a keleti hadtest- parancsnokság rendelkezésére álljon. Henneberg alezredes vezénylete alatt álló 4 honvéd huszár-század akként indul ki, hadi szállásib 4, hogy délután 4 órára Dunakeszi­ben Pollák ezredes dandár parancsnok rendel­kezésére álljon. 1871 September 25-ére. A hadtest 8 órakor reggel indul ki a táborból és Dunakeszi felé nyomul azon szándékkal, hogy az ellenség által előretolt keleti hadtestet a Tisza felé vissza felé vonuló főhadoszloptól el­vágja. Ezen e^nyomuláshoz, valamint az ütközet vezetéséhez való részletes intézkedések a hely­színén fognak kiadatni. Körülbelül a gödi puszta táján történendő összecsapás után a nyugoti hadtest visszavonulá­sát megkezdi, és a patakokon át Sződ és Eletes ház közti állásba hátrál. Ezen állást a hadtest megtartván, a hadgya­korlat e napon véget ér. Az állást a védelemre előkészítendő, a mér­nökkari század visszamarad, és a mérnökkari törzstiszt vezetése alatt a szükséges munkálato­kat végzi. A hadtesthez tartozó minden csapat a múlt éjjeli táborba vonni, az előőrsök, melyekhez más zászlóaljak és lovas századok rendelendök, felállittatnak. Rögtön a hadgyakorlatok bevégzése után Se- rinny tábornok dandára 16 ágyúval a hadtest hez érkezik erősité ül, és mind hadtest tartalék Pongiácz ezredes hadosztálya mögött .száll tá­borba. Tekintve, hogy a hadtestnek utolsó felállítá­sa körülbelül azon 1 elyen jeend, hol később táboroznia kel], nem lehetséges e napon a sza kácsokat a főzőedényekkel előre küldeni, a vagy hátrahagyni, mert ez által az utolsó felállításban akadályozva lenne a csapatok mozgékonysága tehát csak a táboiba szállás után kezdődik meg a főzés. 1871. September 26 ra. Miután a hadtest előtte való nap tetemes erös- bitést nyert, 8 órakor reggel akként kezd olö- nyomulni, hogy az ellenséget, ha csak lehet, serege zöméhez vezető hátrálási vonalától el­vágja. Az előrenyomulás alatt tudósítás érkezik, hogy Csornád helység az ellenség által erősen meg szá'látott, és ezen sarkpontra támaszkodva, ol- dalmozdulatot tesz Göd felöl Csornádra. Ezen oldalmozduliitot akadályozandó vagy legalább is noheziteudő, szükséges intézkedések tétetnek. Feltételoztetik, hogy a megakadályozás nem sikerült, valamint a Csomcdiól északra fekvő erdőnek megtámadása sem, ezen mozdulattal végződ,k a gyakoi Int. A hadtest azután következőleg táboroz ; úgy­mint : Pongrácz ezredes hadosztálya Rátód mell« Krautwald alezredes dandára egy üteggel két dzsidás századdal, Sződ mellett. Négy század dzsidás és négy század honvd huszár Rátód mellett a patak partján. A tartalék, tüzérség és Schönfeld tát nők dandára, a Rátod-Deskai ut mellettSze Jánostól délre. Az előőrsök Pongrácz ezredes hadosztálya Krautwald ezredes dandára által állíttatnak I egymással összeköttetésben. Előőrsökre természetesen ismét más csapat rendelendök. Azon csapatoktól, melyek nagy fözöüstökt vannak ellátva, előre küldendők a szakáéi az ebéd elkészítése végett, de a m. k. honvl csapatoktól, melyek egyáltalán két személj való főzőedényekkel birnak, nem lehetséges! szakácsokat előre küldeni. A mérnökkari század a táborhelyre előre kül< detik, kutakat készítendő. A főhadiszállás, az ápolás osztaggal és táv jelző osztálylyal Rátódrajön. Valamennyi sze kér Szent-Jánosra. 1871. szeptember 27-ére. A nyugoti hadtest 8 órakor reggel indul me, jobb szárnyán álló Krautwald ezredes dandái val az ellenségnek Csornádnál álló utóvéd megtámadja, mig bal szárnyát lassan előre tolja, hogy az ellenségnek zömét, mely Mogyoródnál állást foglal, megtámadhassa. Ezzel a hadgya­korlat véget ér. A főzésre nézve a szept. 26-ára kibocsájfoíf parancsok állnak fenn. Az összes m. k. honvédcsapatok Szadamalom és Puszta-Szent-Jakab közt táborba szállnak főzés végett. Ebéd után 3—4 óra közt, d. u. az illető netlevél szerint állomás helyeik felé vonuld A főhadiszállás Szadára jön. Serinny tábornok hadosztálya az összes tűzd séggel együtt, valamint a mérnökkari század (mely előbb a tábor helyeken kutakat készít)! az ápolás osztály a gyakorlat végén a Fóth me lett kijelölt táborhelyekre vonul. A 9-ik dsidás ezred és a 31-dik vadász za lóalj kieszközölt szállásaikba menetelnek. A szekerek — bevégzett gyakorlatok utáni az illető csapatjaikhoz bevonulnak. Megjegyzés. A nyugoti hadtest fövegén fe jelvényekkel lesz ellátva. József fhg. li '2 Vácz, sept. 22. A mai hadgyakorlatok mindé várakozáson fölül ütöttek ki. Ó Felsége taktil gyakorlatokat is kívánt látni a honvédektől s i czélból átrándult Gödöllőről. A gyakorlatok zsef föherczeg vezénylete alatt s gr. Andrásy nistereluök jelenlétében d. e. 8 —11 óra közt mfl tek végbe. Résztvett benne 12 gyalog zászlóal dandár lovasság és 12 mitrailleuse, egy utász- egy tábori jelző osztály. 0 Felsége legmagass megelégedését fejezte ki a csapatok iránt, melj bámulatos pontossággal mozogtak. Különösen tűntek pedig a pesti és ipolysági dmdárok. EGYLETEK ÉS TÁRSULATOK. A MAGYAR GAZDASSZONYOK KIÁLLÍTÁSÁNAK PROGRAMMJA. I. A kiállítás megnyittatik 1871. októberi 15-én d. e. 9 órakor a nemzeti múzeumban és ponkint d. e. 9 órától 5 óráig nyitva marad ( 23-ig bezárólag. II. A kiállítás czéPa lévén az ismeretterjca és alkalom a czélszerü beszerzésekre, mi véglj a kiállított tárgyak szabad adásvétele mellett ponkinti sorsolás is rendoztetik. III. Nagyobb öszlönserkentés, buzdítás és a mos törekvésnek némi jutalmazása végett mind kiállítandó tárgyra jutalmak tűzetnek ki, olyk pen, hogy az alább leirt kiállítási tárgyak den egyes szakára három : egy pénz. egy és rgy ezüst okleveles jutalom tűzetik ki, mi illető bíráló bizottmány által a legjelesebbnek lendö három kiállítási tárgynak fog üuuepólyc kiosz tatui.

Next

/
Thumbnails
Contents