Budapesti Közlöny, 1873. június (7. évfolyam, 126-148. szám)

1873-06-15 / 136. szám

1125 Szavazásra kerülvén a dolog, az egyszerű napi- , rend 389 szavazattal 315 ellen elfogadtatott. A kormány által nyert többség daczára, kétség­telen, hogy az előidézett általános benyomás igen rósz ; s maguk a kormány barátjai is azt vélik, hogy ezen vita igen komoly leczkét szolgáltat a jelen kabinet számára. Számos követek, noha erő­sen kárhoztatják a körlevelet, hazafiasán a kor­mány mellett szavaztak oly czélból, hogy az or­szágot megkiméljék egy újabb rázkódástól. Párig, juu. 14. Jólértesült forrásból megczá- foltatik a lapok azon állítása, hogy Broglie a külképviselőkhöz egy bizalmas természetű kör­sürgönyt intézett volna. A biróság Millaud és Co ben bankárokat két évi és Pereiret egy évi fog ságra Ítélte, csalás miatt. Párig, jun. 13. Madridi hírek szerint a foedera- tiv köztársaság kikiáltása a provinciákban lel­kesedéssel fogadtatott. Az „Agence Havas“ megczáfoljaa ministervál- tozásokról szóló hirt.Azt hiszik,hogy a nemzetgyű­lés megengedi Ránc perbefogatását. A nemzetgyű­lés 13 án folytatá a keleti vasútra vonatkozó tár­gyalást. ANGOL ÜGYEK Mint Londonból 13-ról jelentik, egy nagy ács- műhely munkásai munka megszüntetéssel fenyc- getödznek. OROSZ Ü fl Y E R. A „Russ. Invalid“ szerint május 11-én az oro­szok elöhada az Amudarjához érkezett; a chivai- ak, szám szerint 350-en, megverettek. Május 14-én Kaufmann tábornok Surakhán irá­nyában tovább nyomult. A hivatalos lap az orosz német kereskedelmi szerződés iránti alkudozásokra vonatkozólag meg­jegyzi, hogy azok nem terjednek ki a tarifákra. SPANYOL ÜGYEK. Mint Barcellonából 9-röl jelentik, egy bizott­mány indult el Ignaldádba Cabrinety tábor­nokkal. Azok Gelidában fognak találkozni Yelarde tá­bornokkal, kivel 1200, zászlóihoz hiv maradt egyén van. A zavargás a navarrai zászlóaljban ütött ki, egy kapitány elmozditása következtében. A katonák vonakodtak elfogadni a kinevezett uj kapitányt, s kihivólag zajosan „éljen a foederal köztársaság“ kiáltásokban törtek ki. A fegyelmetlenség esetei igen gyakoriak, mivel a katonák a laktanyák-, kávéházakban, s az ut- czákon lázongásra izgattatnak karlistikus ügynö­kök, s más olyanok által, kik a tiszteket reactio- narius vélemények táplálásával vádolják. Madrid, jun. 13. Az uj külügyminiszter, Mu- ro, Castellár barátja kinyilatkoztatá, hogy ha- I sonló politikát követend, és tényekkel bizonyi- ítandjabe, hogy a spanyol köztársaság mind benn, Imind kifelé a rend és béke elemeit foglalja ma­gában. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. A m. t. akadémia junius 16-án d. u. 5 órakor ülést tart. Tárgyai a következők : I. Botka Tivadar rendes tag székfoglaló érte­kezése: „Trencséni Csák Máté és kortársai.“ II. Nagy Iván L t. értekezése - „Egy főbenjáró per a XVII. századból.“ III. Lubrich Ágost 1.1. értekezése: „A soloni nevelés hanyatlásának kora.“ Budapest, 1873. junius 14. Franki Vilmos, osztálytitkár. Y. S C H W E I C Z I Schaffhausen canton alkotmánytanácsa egy kiált ványt adott ki, mely a népet arra szólítja fel, hogy átvizsgálás iránti óhajtásainak kifejezést adjon. Bern, jun. 13. A zürichi akadémia tanácsa tiltakozott a szövetségtanácsnál és az orosz kormánynál ama nyilatkozatok ellen, melyeket az orosz lapok a zürichi főtanodán tanuló orosz nők elszólitása alkalmából közöltek. NÉMET ÜGYEK. BELGA ÜGYEK. Brüssel, jun. 14- A senatus helybenhagyá az antwerp-gladpachi vasútra vonatkozó belga-hol­landi szerződést. KELETI ÜGYEK — Néh. SOLTÉSZ Lajos volt nagy-bajomi gyógy­szerész végrendeletében úgy rokonainak, mint hazai köz- és jótékony intézeteknek tekintélyes összegeket ha­gyományozott: 1. Gyógyszerészeti segélyzö-egyletnek 500 frt, 2. Városi Rókus kórháznak 300 frt, 3. Buda­pesti vakok intézetének 200 frt, 4. A pesti országos evang. árvaháznak 200 frt, 5. Városi árvaleányháznak (Elisabethinum) 200 frt, 6. Budapesti jótékony nö- egyletnek 400 frt, 7. Magyar népszínház javára 200 frt, 8. Miskolczi ágos. evang. gymnasiumnak, a hol neveltetett, egy ösztöndij alapítása tekintetéből 500 frt, 9. Zemplénmegye Arnold községének, a hol szüle­tett, 100 frt. — ÜTMEN. A pesti egyetem templomában tegnap d. e. tartá eskü vőjét Szögyényi Liszló képviselő, Geramb báró kisasszonynyal. Tanuk voltak : Sennyey Pál b., és Bohus János, vőfélyek: ifj. gróf Zichy József, Ürmé- nyi László és Beöthy A. urak. Az esküvő ünnepélye igen fényes volt s a vőlegény és a tanuk magyar disz- öltönyt viseltek. — SalzbüBGBAN e hó 10-én Eszterházy grófné lovai megbokrosodtak és a Gersbach patakba döntöt­ték a kocsit. A grófnő súlyosan megsebesült. Egy ló a vizbe füllt. A kocsisnak nem történt baja. A berlini lapok szerkesztői, a „Staatsanzeiger“, „Nordd. Alig. Ztg.“ „Krcuz-ztg.“ és „Post“ kivé­telével, tiltakozást határoztak el a birodalmi sajtó- tvjavaslat ellen. A nyilatkozat a rendőri lefoglalás változatlan megtartása, a vétségek és bűntények­nek nem eléggé szabatos meghatározása, és a szerkesztő felelőssége iránti határozatok ellen van irányozva, s tova >bá ez mondja: „A nemet sajtó nem akar büntetlenséget, ha valóban büntetésre méltó tény létezik; de tiltakoznia kell oly kivéte­les intézkedések ellen, miknek mértéktelen sok­oldalúsága, s nyujthatósága azt ha nem is a meg­semmisítésnek, de a kiszámithatlan közigazgatási belátás általi üldöztetésnek tenné ki. Bármily kí­vánatosok legyenek is a sajtónak nyújtott anyagi könnyítések, a sajtó visszautasítja azon kivánatot, hogy ezen már régóta jogtalanokul elismert ter­hek eltávolítását méltatlan jogi állás árán vásá­rolja meg.“ A nyilatkozatban az összes német szer­kesztőségek csatlakozásra szólittatnak fel. Metz, jun. 14 Sedanban a katonai őr ellen merénylet kovettetett el. A tettest nem lehetett felfedezni. A katonai parancsnokság szigorú in­tézkedéseket tett. Berlin, jun. 13. (A birodalmi gyűlés ülése.) A birodalmi vasúti hivatal létesítésére vonatkozó tv- javaslat harmadik olvasása alkalmával Lamberger azon kedvezményről szól, melyben a franczia kezekben levő lombardiai pályák a mont-cenisi pályát részesítik. — A birodalmi kanczellár vá- laszolá, hogy a német követ ez ügyet illetőleg utasítva lett. A birodalmi gyűlés elfogadta az in­dítványt azon tanácskozási anyag idejekorán leendő beterjesztése iránt, mely a birodalmi gyű­lés és az egyes országgyűlések egyidejű ülésének megszüntetésére vonatkozik, és a birodalm. gyűlés egybebivása idejére vonatkozó indítványt. A bi rodalmi kanczellár kijelenté, hogy Laskemek az őszi idényt ajánló indítványát a császárnál pár­tolni fogja. Berlin, jun. 13. Az Ismei-féle fedél-palagyár Rixdorfban, a gőzkazán explosiója folytán egé­szen szétromboltatott. A halottak és sebesültek száma még nincs megállapítva. Wiesbaden, junius 13. A persa sah ma reg­gel 8 órakor Biberichből gőzösön Bonnba utazott el, és onnan Spann át Brüsselbe megy. Mint Konstantinápolyból 12 röi jelentik, az athénei olasz követ marquis Migiiorati szabadság­gal Bécsbe és Olaszországba utaztában oda ér­kezett. Mint Athéniből 11-röl jelentik, a piräeus-la- miai vasút engedélyezettje Syngros bankár. Mint Konstantinápolyból 13-ról jelentik, a khe- dive az Oppenheim-házzal 32 milló font sterling- nyi kölcsönt kötött, melynek jövedelme az adós­ságtörlesztésre van szánva. — A népszínházi NAGY bizottság tegnapelőtti ülésében Lipthay Béla báró bejelenti, mikép a belügy- minister a bizottság felterjesztésére kinyilatkoztatta, hogy a Valero féle telekre vonatkozó határozata ellen nem kíván nehézségeket gördíteni, sőt ellenkezőleg, azt teljesíteni kész. Időközben azonb n egy combinatió me­rült föl; ajánltatott ugyanis a kerepesi ut és a sertés- kereskedő utcza között fekvő, és hátulsó homlokzatával a leendő körút vonalába eső telek, melyen jelenleg a mérték-hitelesitö hivatal áll. Ez fekvésénél fogva ép oly czélszerü, mint a Valero-féle telek, pénzügyi tekintetben pedig előnyösebb, mert mig amaz 250 ezer írtba ke- rülne, emezt meg lehetne szerezni 62 ezer forintért, úgy hogy a herminatéri telek árából mintegy 430—440 ezer frt maradna a szinház felépítésére. E telek mellett szól még a gyönyörű fekvés, mely a kerepeBÍ ut szabá­lyozása (a Rókuskórbáz elmetszése) folytán a belváros­ból a legszebb kilátást fogja nyújtani, továbbá azon körülmény, hogy ama pont a közúti vaspálya három vonalának csomóját képezendi. Ezután Steiger Gyula bizottsági tag, ki e telket javaslatba hozta, fejté ki ugyané szempontokat bővebben, és kijelenté ama meg­győződését, miszerint ennél alkalmasabb, előnyösebb telket nem lehet találni. Nézetei közhelyesléssel talál­koztak, és a javasolt telek, melyen 2500 nézőt befo­gadó szinház épithetö, egyhangúlag elfogadtatott; egy­szersmind 5 tagú végrehajtó bizottság (Podrcaniczky Frigyes b., Lipthay Béla b., Rákosi Jenő, Steiger Gyula és Tavaszy Endre) küldetett ki, és megbizatott a pénz­ügy kezelésével, valamint a fővárosi közmunkák tanácsá­val tisztába hozandó kérdések elintézése után a telek iránt a várossal való szerződés megkötésével. — A SÁROSPATAKI magyar királyi állami tanitóké pezdében az iskolai évet záró vizsgák julius 10-én kez­detnek. UNITÁRIUSOK GYŰLÉSE lesz ma fővárosunkban, melyre az amerikai és angol unitáriusok megbízottja, Mr. John Fretvell lejön Bécsböl, hol most időzik, számos amerikai és angol unitárius társaságában. Ezek közt lesznek Reverend Edw. E. Halé, a bostoni „Old and New“ érdemdús szerkesztője és a leggazdagabb unitá­rius egyház lelkésze, Mr. Kidder nagytekintélyű bankár és a bostoni „Kidder Peabody és társa“ ezég egyik fő­nöke. Czélja e lejövetelnek egy Pesten építendő unitá­rius egyház fölötti tanácskozás, mely holnap délelőtt leend, s melyre Kolozsvárról külör^ küldöttség érkezik Pestre. Az eredmény, mint a „F. L.“ hallja, már körül­belül biztositva van. A mai unitárius tanácskozás lesz az első oly unitárius gyűlés, melynél e három nemzet: angol, amerikai és magyar képviselői együtt értekeznek. — Az ORSZÁGOS KÖZÉPTANODAI TANÁR-EGYLET mennyiség- és természettudományi szakosztálya f. hó 17-én d. u 6 órakor az akadémia palotájában ülést tart. Az ülés tárgyai : 1. Sajóhelyi Frigyes tanár ismerteti „A geológia alapvonalai“ czimü munkát. Irta Davyd Page müvének nyomán Dapsy László. 2. Tudományos referá- dák. 3. Intézkedések a közgyűlést illetőleg. Berecz Antal, szakosztályi elnök. Az ORSZÁGOS HONVÉDSEGÉLYZÖ EGYLET folyó hó 28-án délután 5 órakor a képviselőház 1. osztályá­nak termében rendkivüli közgyűlést tart. Budapesten, 1873. jun. 12-én. A felügyelő választmány. Tárgy : Al- elnök választása. — Figyelmeztetés a légszeszfogyasztök SZÁMÁRA. Minthogy a légszesz-fogyasztók részéről gya­kori panaszok hallhatók a felhasznált légazesz kiszámí­tása körül követett eljárás ellen, Pest város tanácsa a légszesz-óra kezelésére vonatkozólag utasítást készíttetett j és nyomatott ki, mely a gazdasági hivatalban 20 krért megszerezhető. — Olcsó gőzfürdő. A császárfürdő igazgatósága I a szegényebb osztályok javára igen dicséretes in- I tézkedést tett; oly vagyontalan betegek számára, kiknek gőzfürdőt kell használniok, minden kellékkel ellátott népgözfürdöt rendezett be, hol 5 krért szemé- lyenkint megfürödhetnek. A fürdőigazgató Adler ur napjában többször vizsgálja meg a fürdőt, hogy meg­győződést szerezzen, vájjon a fürdöszolgák részesitik-e a fürdőket mindazon kényelemben, mely a drágább fürdőben található.

Next

/
Thumbnails
Contents