Budapesti Közlöny, 1873. július (7. évfolyam, 149-175. szám)

1873-07-10 / 157. szám

1296 ból tanulmányoztak az 1851. óta létesült külön­böző közkiállitásokat, — megvoltunk lepetve nem annyira ama haladás által, melyet a módszerek 15 vagy 20 év óta tettek, — pedig e haladás va­lódi, — mint az oktatásnak azon irányzata által, hogy más országok javított eljárásait elsajátitsa. Mindazáltal nem akarjuk azt állitni, hogy a mód­szerek oly könnyen fogadtatnának el az oktatók tömege által, mint a mily könnyen utánoztatbat- nak azok az újdonságokra vágyó szellemek által Az uj eljárosok alkalmazása csak lassan válik ál­talánossá ; azonban azok alapelve gyorsan elter­jed egyik országból a másikba, s az eszme meg- honosulván, elökésziti az utat a módszerek beho­zatalára. Talán még a pénzek egységénél előbb létrejövend a módszerek nemzetközi egysége. Lás­suk például a földrajztanítását: Franczia, Né­metország, Austria, Svájcz, Belgium, Németalföld, Svédország, s az Egyesült-Államok, mindnyájan állítottak ki földgönböket és domborművű térké­peket, s más tanulmányi tárgyakat. Kétség kivtil észrevehetők némely csekély fontosságú sajátsá­gok, de vájjon nem bir-e mindenik oktató saját egyéniséggel? épen igy áll a dolog a többi tár­gyak nagy részére nézt is; s ha első tekintetre a különféleség elég nagynak látszik, ez onnan van, hogy a különös találmányok megragadják az al­kalmat a maguk bemutatására. Az egyik javitja vagy módosítja a számítási gépet; befesti vagy nem festi be a golyókat, azokat függőleges vagy vízszintes sodronyokba buzzabele, — azoknak egy részét egy deszkácska megé rejti vagy pedig mind egyszerre feltünteti. Ezen csekély módosítá­sok roindenikének meg van a maga jó vagy rósz oka; de ezen újításoknak nem lehet igen nagy fontosságot tulajdonitni. Mi senkit se akarnánk elcsüggeszteni, mi há­lával fogadjuk a legcsekélyebb javítást is, azon­ban lehetetlen meg nem jegyeznünk, hogy semmi féle oly eszköz sem létezik, mely a gyermeket fölmenthesse a tanulás fáradságos munkájától. Sziute mindig az akarat erőfeszítésére van szük­ség arra nézve, hogy valamely fogalom az emlé­kezetben állandósittassék, s különösen, hogy az megértessék ; a műszer legfölebb is csak keves­bítheti kissé ezen eröfeszitést. Valósággal csupán két módja létezik az oktatásnak: vagy előbb a megértést, s azután az emlékezetben megtartást vagy pedig előbb az emlékezetben megtartást s ezután eszközük a megértést, — ha ennek helye van. A rendes oktató ez utóbbi eljárás követésére hajlandó, mely rá nézt kevésbé fárasztó; s a fel­találók ezen irányzat neutrálisálásán törik fejüket*; azonban erre soha sem juthatnak el bonyolult eszközök által. A bonyolult készülékek csak rit­kán szerezhetnek magoknak számos párthiveket, azok nem érdemlik meg, hogy különösebb figyel­met szenteljünk. Egyéb iránt vannak oly valódi s komoly javítások is, melyek csak nagy bajjal képesek elterjedni. íme már 40 vagy 50 év sőt még több idő óta igyekeznek Francziaországba behozni egy oly észszerű olvasási módszert, mely ahban áll, hogy a valamely betű által képviselthang, nem pedig az ezen betűnek adott név jelöl­tessék, például: b' a—ba,ehelyett be a—ba, már ezen annyira észszerű egyszerűsítés még most sem lett köztűnk általánossá. Az már általánossá lett Németországban s a többi országok nagy ré­szében ; láttuk azt alkalmaztatni Moskvában az orosz nyelvre nézve. De ezen módszer már túl van haladva Németországban, Svájczban, Belgium s Hollandia s a Skandináv tartományok némely ré­szeiben; a „Schreiblese“ módszer, az olvasásnak írás általi tanítása által van helyettesítve. Az írást tanítják, a mi a tanítóra nézve kevésbé fárasztó, s a növendékre nézvemulattatóbb,s ily módon a gyerek megtanul olvasni, anélkül, hogy azt maga is észre venné. Ezen módszer, melynek első eszméje egy franczia sajátja, s melyet George Sand is köve­tett, hogy leány unokáját olvasni tanítsa, ezen módszer — mondjuk — legközelebb el fog teijed- betni Francziaországban, mivel egy nagy könyv­árus ház (Hacbetette és társa) legközelebb mind­azt közzé fogja tenni, a mi annak iskoláinkban való alkalmazására szükséges. Mi meggyözödhet- Ttlink róla, hogy ezen módszer már be van hozva rAustriában, s bogy az nemcsak azon iskolákban van használatban, hol németül beszélnek, hanem a lengyel, mikén, cseh, szlovén s más iskolák­ban is. (Folytatjuk.) IRODALMI HÍREK. — Az „Apolló“ f. évi 13-ik füzete a következő tartalommal jelent meg : Kerekes András, átirat Tu- ricsky Ferencztől. Andante Hirschfeld Anna kisasszony­nak. Kapi Gyulától. Sons du coeur. L. Hölzl. — Mivel a bécsi ballon captif szétrombolása úgy a bécsi, mint a külföldi sajtóban Magyarország s főleg a magyar nemzet ellen ezélzatosan kiaknáztatik, Moson- megye alispánja felterjesztést tett az említett ügyben a belügyminisztériumhoz. A valódi tényállás a következő: Budo Jakab — ki nem magyar származású, hanem idegen bevándorlott család ivadéka — f. évi junius 29 én este 5 — 6 óra táján pinczérével Kovárez Kon- ráddal és Schmidt Antal törvényszéki Írnokkal Szol­nok községéből Ováv f'-lé jővén, Levél község tájé­kán egy léghajót vettek észre, mely mindinkább lejebb szállott. Budo Jakab annak láttára azon szavakkal, hogy ezen léghajó 50—100 frtot ér és hogy azt megfogni kellene, a kocsiból kiugrott és Farkas Antal bérkocsis és Kovárez Konrád kíséretében utána szaladt, mig Neuhof főherczegi puszta közelében Hofbauer Mátyás Hulflesz András és Fanezler Pál levéli lakosok btiza vetésein sikerült a léghajót lefüggő köteleinél megfog­ni, de minthogy hárman lehúzni nem birták, Budo a léghajó alsó részét előbb egy-két késdöféssel, utóbb egy nagy vágással átlyukasztá, melynek következtében a léghajó a földre hullott. E közben Neuhof pusztán lakó szolgák, uradalmi hajdúk és napszámosok a helyszínén megérkezvén, Budo azokat 10 frtnyi jutalmazás és egy akó bór Ígé­rete mellett felszólította, hogy őt a léghajó szétdarabo- lásában segítsék, állitván, hogy ő a léghajó tulajdonosi és hogy ö azon egyenesen Bécsből érkezett meg. Melcz- ner György, Rácz Mihály, Andorka János, Brasch Jó zsef, Mautler Ferencz főherczegi uradalmi munkások, Wutsch János és Regi Antal szolnoki lakosok ugyanis azt vallották, hogy ők Budo Jakab korcsmárost, kit különben ezelőtt nem ismertek, beszédére és magavise­leté miatt a léghajó tulajdonosának tartották, és csak azért engedtek felszólításának öt a léghajó szétdarabo- lásánál segíteni. Miután a léghajó darabokra szétvagdaltatott, annak alkatrészeit Budo 3 kocsin ugyanaz éjjel házába szál­lította és a hátramaradt alkatrészek megőrzésével két szolnoki napszámost bizott meg, kik tőle ezen fárad­ságukért 4 frtnyi jutalmat nyertek; az összes alkat­részek másnap reggel ezen szolgabiróságtól átvétetvén, f. hó 1-én a meghatalmazott Yon Gábor társulati méf- nőknek szolgáltattak ki. A rendőri nyomozások folyamában kiderült, hogy Budo Jakab a léghajót s annak alkatrészeit valószínű leg nyerészkedési vágyból szándékolta elidegeníteni. Ebből világos, hogy egy roszakaratu ember nyerész­kedésének, nem pegig a nép' raiiveletlenségének esett, a léghajó áldozatul, s a nép, mely segédkezet csak akkor nyújtott, mikor Budo magát, a léghajó tulajdonosának vallotta — nem kárhoztatható. A barbár tett az egész környék mély megbotránkozásával találkozott s a íe- nyitö vizsgálat az elkövető éllen folyamatban van. — Az OPERAHÁZ É8 A NÉPSZÍNHÁZ érdekében teg­nap előtt délelőtt értekezletet tartottak a városházán. Jelen voltak Podmaniczky Frigyes b., Lipthay Béla b, Steiger Gyula, Rákosi Jenő, Havas Ignácz, Csen- gey Endre, Barna Zsigmond, és a kormány' részéről Ribáry József. A tanácskozás sarkpontja a körül for­gott, hogy miután Pest városa a Tbonet-telek eladásá­ból befolyt 404,200 frtot az operabázra engedte át, vájjon és hogyan fog a dráma jövője biztosittatni. Ez iránt a kormány képviselője a legmegnyugtatóbb fel­világosításokat adta, nevezetesen elsorolta a drámai szinház fenállásának mindazon anyagi biztosítékait, me­lyek annak kizáró tulajdonát képezik és melyeket kész a kormány törvény által is a drámai szinház örökös tu­lajdonaként bekebeleztetni. A 403200 frt és a hermina- téri telekért a kormány és a mun. bank által egyenlő részben fizetendő 500,000 frt lefizetésének módozatai következőleg állapíttattak meg : a fővárosa 405,200 frtot augustus 1-től kezdve negyedéves részletekben 100.000 írtjával folyóvá teszi az operaház számára, ugyanezen arányban tartozik azonban a kormány is a a népszínháznak járó 500,000 frtot leróni úgy, hogy a népszínház építését minél előbb meg lehessen kez­deni. Később meg fog határoztatni az is, hogy a nép­színház részéről a mértékhivatali telekért fizetendő 62.000 frt miként fizettessék és az épület mikor rom- boltassék le. Az épület előtt álló üres telken azonban az épitési előmunkálatok már megejthetek, úgy, hogy az építkezést ősszel teljes erővel meg lehessen kezdeni, és 2 év alatt befejezni. A többi megállapodások közül még megemlítendő, hogy a főváros úgy az operaház­ban, mint a drámában, és ha a hely engedni fogja, a népszínházt): n is állandó, ünnepélyes alkalmakkor igénybe vehető páholyt kötött ki magának, melyet azonban a két utóbb említett színházban esetröl-esetre ki fog fizetni. — A MargíT-SZIGET a fővárosi közönségnek már is kedvencz mulató helye s a pompás szigeten nagyon élénk a fürdő idény. A 35 fokú höviz az eddigi tapasz­talatok nyomán fökép a köszvényes és csuzos bántal- maknál bizonyult igen hatékonynak. A fürdőigazgató­ság iszapfürdőket és ha netán zsongitó fürdők rendel­tetnének, maláta-, láp , és fenyölevél fürdőket is rende­zett be. A szigeten lakók 40 perczenttel olcsóbban hasz­nálhatják a fürdőket. A gyógyviz mind vegyi alkatá­nál, mind pedig hőségénél fogva gözalakban a légző szervek hurutus bántalmainál üdvösnek találtatván, van belégzési terem is. A sziget maga gyógyszertárral is rendelkezik, s a fdrdőorvos dr. Verzár. A gözhajóközle­kedés a fővárossal a benlakóknak egész napra csak 10 kr. A nagy szálloda már elkészülvén, abban 1 írttól 3 írtig terjedő árért lehet egy egy napra szobát kapni. Egy hétre a lakásdij 16 és 45 frt közt váltakozik. Egész idényre pedig 180 írttól 500 írtig. Ez utóbbi összegért 2 szoba, előszoba s 3—4 ágy kapható. A leg­utóbbi kimutatás szerint 129 szoba volt elfoglalva, s a fürdő vendégek száma 251. — Lady Dcdley ékszerei a bécsi kiállításon. Olvasóink bizonyára emlékezni fognak még lady Dud- leyre, ki férjével együtt néhány hét előtt a walesi her- czeg kíséretében látogatta meg fővárosunkat és szép­sége által oly nagy feltűnést okozott. Lady Dudleyt méltán nevezk O-Angolország legszebb hölgyének, szépsége csakugyan ritkítja párját és az ékszerek szem­kápráztató fényében ke ttős varázszsal bir. Earl of Dud- ley mesés értékű ékszert ajándékozott istenített nejének. Ez ékszerek most a közkiallitasi palota angol osztályá­ban a Hankock pavillonban vannak közszemlére kitéve. Első sorban gyémántokból és körtcalaku nagy gyön­gyökből álló gyönyörű garnitúrát látunk. A fejék gyé­mántokba foglalt 15 drágagyönpyböl áll; a gyöngyök tejszin ágak gyanánt magaslanak fölfelé és széles gyé­mánt karikagyűrű által tartatnak együvé. Ide tartozik még egy hat értékes drága gyöngysorból álló, gyémánt- csatokkal ellátott nyaklánez, egy gyémánt karperecz, melynek közepén nagy drágagyöngy tündököl, mellceat, fülbevaló és hajéknek használható bárom gyémánt pil­langó — oly ékszer, mely fehér selyem öltözékhez, vagy pedig gyöngéd kék vagy rózsaszin ruhához alkal­mazva, bizonyára nem tévesztené el hatását. A második ékszer gyémántokból és nagy rubinokból csodálatosan összeállított roccoconyakkötő, továbbá egy fejék, három karperecz, két mellcsat és fülbevaló. A harmadik szám unicum a gyémántok és smaragdok nemében. A nyak- láncz, mely a nyakat háromszor fonja körül, majdnem szebb még a fejéknél, melyet ritka nagyságú smaragdok díszítenek. Látunk itt ezenkívül fülbevalót, karpereczet és két corsage-garniturát. — Legértékesebb azonban egy nyaklánez solitairekből, nagy kereszttel, zárt dia- démmel, melynek közepén a hires Délafrika csillaga ra­gyog, továbbá két gyönyörű karperecz mogyoró nagy­ságú solitairckkel. Egyszerűbb a negyedik ékszer, mely áll egy karkötőből, egy mellesatból és fülbevalóból, aranynysl és opálkövel kirakva. Annál szebb az ötödik szám, három rózsacsokor, mely aranyba van foglalva és számtalan gyémánttal kirakva. A hatodik szám ismét nyakkötö nagy világoskék türkisekböl, gyémántokkal szegélyezve, nemkülönben ehhez tartozó mcllcsat és fül­bevaló. Egy egyszerűbb garnitúra képezi a hetedik szá­mot. Ide tartozik nyaklánez, fülbevaló- és mellcsat gyémántból és kis körte alakú drágagyöngyökből. A nyolezadik szám alatt rózsaszin klárisokból és gyémán­tokból álló pompás fejéket látunk, úgyszintén fésűt, karkötőt, nyaklánczot, mellcsatot és fülgyürüt. Éhez járul kilenczedik számul egy medaillon, világosbarna

Next

/
Thumbnails
Contents