Budapesti Közlöny, 1880. január (14. évfolyam, 1-25. szám)

1880-01-01 / 1. szám

Budapest, 1880. 1. szám. Csütörtök, január 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség : Budapesten, Ferencziektere, Bazárépület, IL lépcső, iL emelet, 6-ik ajtó. KlADÓ-HIvMTAE. : Budapesten , Ferenczíektere Athenaeum épület. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva ; Egész évre.....................................20 írt. Félévre ................................................10 » N egyedévre......................................5 » E gy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések dijai elölegesen beküldendők; még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir- detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, ás több­szöri hirdetésért '.3 kr minden beik­tatásnál. A. bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS HESZ. 1879. évi LX. TÖRVÉNYCZIKK Az 1873. évi XXXIV. törvényczikk 3.§-ában meg­állapított határidőnek, valamint a Honát-Szia- vonorszagok beligazgatási költségei fedezésére meg­határozott százalék érvényének meghosszabbitásáról szóló 1878. évi XXX. törvényczikk hatályának ki­terjesztéséről. (Szentesítést nyert 1879. évi deczemberhó 24-én. Ki- hirdettetett az országgyűlés mindkét házában 1879. évi deczember hó 31-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb. és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendéi és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1. §. Az 1873. évi XXXIV. törvényczikk 3. §.-ábac megállapított batáridőnek, valamint a Horvát- a Szí avonországok önkormányzati, beligazgatási költ - ségei fedezésére meghatározott százalék érvényé­nek 1879. évi d czember bő végéig, meghosszabbi­tásáról szóló 1878. évi XXX. törvényczikk hatálya 1880. évi deczember bő végéig, vagy — ha Ma­gyarország és Horvát - Szlavonországok között, az uj pénzügyi egyezmény előbb létrejönne — ezen egyezmény létrejöveteléig kiterjesztetik. 2. §. Ezen törvény a kirdetés napjával lép érvénybe; annak végrehajtásával a pénzügyminister biza- tik meg. Mi e törvényczikket s mindazt, a mi ab­ban foglaltatik, összesen és egyenkint he­lyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vall- ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesit­jük, s mind Magunk megtartjuk, mind más híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezernyolczszázhetvenki- lenczedik évi deczember hó huszonnegye­dikén. £erencz József, (P. H.) Tisza Kálmán, s. k. szabályozott számerejének biztosítása végett, magyar korona országaira eső 40.983 főny ujonczjutaléknak, és az ehhez megkivántató 4093 főnyi pót tartaléknak kiállítása, az 1880-ik évre, az 1868-ik évi XL. törvényczikk 3-ik, 13-ik és 32-ik szakaszainak, és az 1879-ik évi LI. törvény czikknek értelmében, megszavaztatik. 2.§. Ezen ujoncz- és póttartaléki jutalékok az I860' ik, 1859-ik és 1858-ik években született hadköte lesek korosztályaiból és pedig kivételesen az 1880-ik évi mártius 1-től, ápril 30-ig terjedő idő szak alatt állitandók ki. 3. §• Ezen törvénynek végrehajtásával a honvédelmi minister bizatik meg. Mi e törvényczikket s mindazt, a mi ab ban foglaltatik, összesen és egyenkint he lyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vall ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szente sitjük, s mind Magunk megtartjuk, mine más híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezernyolezszázhetvenki lenczedik évi deczember hó huszonha­todikén. Ferencz József, s. k. (P. H.) Tisza Kálmán, s. k. 187$; évi LXI. TÖRVÉNYCZIKK at 1880-Hc4pben kiállítandó ujoncz- és póttartaléki jutáitok megajánlása tárgyában. (Szentesítést nyet* 1879. évi deczember hó 26-án. Ki- Krdettetett az orsz' mindkét házában 1879. év' december hó 31-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stV és Magyarország Apostoli kiiilya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendéi és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk tlé: l.§. A hadsereg és haditengerészet törvény által Rendelet, melylyel a ministerium a kereskedelmi viszonyokat a német birodalommal 1880. évi junius hó 30-ig ideiglenesen szabályozza. A kereskedelmi viszonyoknak a német biroda­lommal leendő ideiglenes rendezéséről szóló 1879, évi LVIII. t. ez. alapján a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok kormányával egyetértőleg a német birodalom kormányával kö­vetkező nyilatkozat jött létre: Nyilatkozat: A cs. és kir. osztrák-magyar kormány tekintet­tel arra, hogy Németországgal 1878. évi deczem­ber hó 16-án kötött kereskedelmi szerződés XXVI czikke értelmében f. évi deczember hó 31-én lejár, egy uj kereskedelmi szerződés megkötése pedig ezen utóbbi időpontig kilátásba nem helyezhető, a német kormánynak azt az ajánlatot tette, hogy az 1878. évi deczember hó 16-án kötött szerződés félévre 1880. évi junius hő 30-ig meghosszabbit- tassék. A csász. német kormány kijelentette ugyan azt, hogy ebhez az ajánlathoz megszorítás nélkül már- csak azért sem járulhat, mert a fennálló szerződés oly határozatokat is tartalmaz, melyeknek tovább­ra fentartása a német birodalmi gyűlés jóváha­gyását jnyli, ez utóbbi azonban nincsen együtt, és összehívása a f. év lejárta előtt nem szándékol, tátik. Ezzel szemben mindazonáltal késznek nyi­latkozott arra, hogy az 1878. évi deczember hó 16-án kötött szerződésnek azon határozmányait, melyeknek további hatálya a német birodalmi gyűlés jóváhagyásától nem függ, a szerződés lejár­ta után és 1880. évi junius hó 30-ig fentartja. Ezen nyilatkozat, valamint azon javaslatok alap­ján, melyeket erre a cs. és kir. kormány a szerző­dés további módosítása végett tett, a két kormány megállapodott abban, hogy az 1878. évi deczem­ber hó 16-án kötött kereskedelmi szerződést s a hozzá tartozó zárjegyzőkönyvet 1880. évi január hó 1-től, ugyanazon évi junius hó 30-ig a következő módozatokkal meghosszabbítja. 1. A szerződés VI. czikkében, továbbá a zárjegy­zőkönyvnek ugyanazon czikkre szóló pontjában A és B. betűk alatt foglalt határosatok, valamint az 1878. évi deczember hó 16-án kelt jegyzékekkel kölcsönösen közölt részletes szabályzatok hatályon kívül helyeztetnek. 2. A szerződés X. czikkének 1. és 2. szakaszai­ban az ezen szerződéshez mint melléklet csatolt vámkartelben és a zárjegyzőkönyvnek ide vonat­kozó nyilatkozataiban foglalt határozatok az 1880. évi junius hó 30-ig terjedő időtartamig is végrehaj- tandók annyiban, a mennyiben az a fennálló tör­vényekkel nem ellenkezik. Az ezen határozat alap­ján kiadandó utasítások kölcsönösen közöltetni fognak. 3. A szerződés 15. czikkében foglalt a közzé nem tett vasúti viteldijak tilalmát és alkalmaztatásuk büntetését illető határozat hatályát veszti. 4. A szerződés XVII. czikkének a vasúti forgal­mi eszközök lefoglalásának tilalmát illető második szakasza hatályon kivül lép. Minek hiteléül az alulírottak kormányaik nevé­ben a jelen nyilatkozatot két példányban aláírták és pecsétjeikkel ellátták. Kelt Berlinben, 1879. évi deczemberhó 31-én. Gióf Széchényi, s. k. (P. H.) Gróf Stolberg, s. k. (P. H.) A mi ezennel közhírré tétetik. Kelt Budapesten, 1879. évi deczember hó 31-én. A ministertanács megbízásából: Tisza, s. k. B. Kemény, s. k. Rendelet, melylyel a ministerium az 1879. évi LVIII. törv.- czikk alapján és a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok kormányával egyetértőleg, a német vámterülettel való kikészitési forgalmat 1880. évi január hó 1-töl ugyanazon évi junius hó 30-ig ideiglenesen szabályozza: A Németországgal 1878. deczember 16-án kö­tött kereskedelmi szerződés VI czikkének hatályon kivül helyezése következtében az 1879. LVIII. Lapunk mai málrtz négy iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents