Budapesti Közlöny, 1880. február (14. évfolyam, 26-49. szám)

1880-02-01 / 26. szám

Budapest, 1880. 26. szám. Vasárnap, február 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS LAP. SZERKESZTÖ8ÉG : Budapesten, Ferencziektere, Bazárépület, II. lépcső^ II. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó-hiTatal : Budapesten, Ferencziektere Athenaeam épület. Előfizetési Ákak : Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva ^ Egész évre ..............................20 frt. F élévre 10 » Negyedévre ...... 5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések dijai elölegesen beküldendők; még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100^ 200-seóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és így tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. ftfiagánhirdetések: Egy hatodhasáoos petitsor egyszeri Mis detésért 19 kr, kétszeri IS kr, és több­szöri hirdetésért '.3 Irt minden beik« tatásnál. A. bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Szita Károly vasme­gyei főcsendbiztosnak, a közbiztonság terén tett kiváló szolgálatai elismeréséül, a ko­ronás arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1880. évi január hő 24-én. Ferf.ncz József, s. k. Báró Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Aisthntner János mo­som községi jegyzőnek, sok évi, buzgó és sikeres szolgálatai elismeréséül, a koronás ezüst érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1880. évi január hó 26-án. Ferencz József, s. k. Báró Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Szeleczky József al- bertfalvi lakosnak, két embernek a vizbe- fuladás halálától saját élete veszélyeztetése mellett véghezvitt megmentéséért, az ezüst érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1880. évi január hó 24-én. Ferencz József, s. k. Báró Orczy Béla, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott P r i e g e r Frigyes ezredesnek, a 17. sz. gy.- ezred parancsnokának, saját kérelmére, a jól meg­érdemelt nyugalomba helyezését elrendelni; Knoblo'ch Ferencz ezredest, a 17. sz. gy.- ezred tartalék-parancsnokát, ezen ezred-parancs- nokává, Braun János, 17. sz. gy.-ezredbeli alezredest, ezen ezred tartalék-parancsnokává kinevezni; továbbá: Fritsch Alajos várakozási illetékkel számf. szabadságolt 37. sz. gy.-ezredbeli őrnagynak, az ujabbi felülvizsgálat folytán »rokkant« gyanánt nyugalomba helyezését elrendelni; azu'án: S c h m i e d t Ede nyugdíjasnak, az előbb viselt hadnagyi rangot legfelsőbb kegyelemből, ado­mányozni ; végül :j Ceb usky Antal nyugalmazott katonai szám- tanácsosnak, a 2. oszt. katonai főszámtanácsosi czi- met, dijmentesen adományozni. Ö császári és Apostoli királyi Felsége, Bécs­ben folyó évi január hó 20-án kelt legfelső elha­tározásával, Strzélany Jánost, a magyar ki­rályi honvéd gyalogság szabadságolt állományá­ban főhadnagygyá legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Szende Béla, s. k. A véderőről szóló 1868. XL. törvényezikk 39. §-ának alapján, a következő tartalékos gyógysze­részeti hivatalnokok, a közös hadsereg tartaléká­ból 1879. évi deczember hó 31-ével, a magyar ki­rályi honvédség szabadságolt állományába áthe­lyeztetnek, illetőleg átvétetnek, és pedig: Szénássy Sándor tartalékos gyógyszerész- járulnok a 17. számú helyőrségi kórház állomá­nyából a pesti 1-ső, Gr e s z n e r Gyula tartalékos gyógyszerész gya­kornok, a 17. számú helyőrségi kórház állományá­ból, a pest-jászsági 50-ik zászlóaj szabadságolt állományába. Szende Béla, s. k. A m. kir. pénzügyminister, Knöpfler Ká­roly és H u d o b a Gusztáv I. osztályú számtaná­csosokat, számvevőségi főnökökké nevezte ki. A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minis­ter, a vezetése alatt álló ministerium számvevősé­géhez, Bally István 3. oszt. számtisztet, 2. osz­tályú számtisztíé nevezte ki. A m. kir. igazságügy minister, P o 11 á k Ig- nácz debreczeni kir. törvényszéki dijnok ot, ugyan- noda Írnokká nevezte ki. A magyar királyi igazságügyminister, Vajda MiklÓ3 dévai kir. törvényszéki, és Szathmáry Miklós marosvásárhelyi kir. já- rásbirósági végrehajtókat kölcsönösen áthelyezte. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister rendelete, a tengerihajók összeütközésének meggátldsa iránt. Bevezetés. 1. CZIKK. Jelen rendeletben az a gőzhajó, mely csak vi­torlával, nem pedig gőzzel jár : — v i t o r 1 á s ha- j ó n a k ; a gőzzel járó hajó pedig, akár alkalmaz egyidejűleg vitorlát, akár nem: gőzhajónak tekintetik. Rendszabály a hajólámpák alkalmazására nézve. 2. CZIKK. A következő 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9 és 10. czik- kekben felsorolt lámpákat, és nem másféléket kell, akármilyen legyen is az időjárás, naplenyugtátóí napkeltéig alkalmazni. 3. CZIKK. Lámpák a gőzhajók számára. Menőben levő gőzhajón alkalmazni nell; a) az előArboczon vagy előtte, még pedig a hajó teste fölött legalább 6 m. magasságban, vagy ha a hajó 6 méternél szélesebb, a hajó szélességé­nél nem csekélyebb magasságban egy olyképen berendezett és elhelyezett erősen fénylő fehér vi- lágu lámpát, hogy annak egyenlő és félbe nem szakított fénye, a látkör 20/32 ed ivrészének meg­felelő szögben és pedig 10/J2 ivré;zének megfelelő szögben elölről mind a két oldalra (azaz 2/32 ivré- szig a hajó oldaltól hátrafelé) terjedjen, és oly erős fénynyel világítson, hogy azt sötét éjjel és tiszta légnél legalább 5 tengeri mértföldről látni lehessen; b) a hajó jobb oldalán egy olyképen berende­zett és elhelyezett zöld világu lámpát, hogy an­nak egyforma és félbe nem szakitott fenje a lát­kör 10/32 ivrészének megfelelő szögben elölről jobb felé, azaz 2/32 ivrészig jobbra a hajóoldaltól hátra­felé terjedjen, és oly erős fénynyel világítson, hogy azt sötét éjjel és tiszta légnél legalább 2 tengeri mértföldről látni lehessen; c) a hajó baloldalán egy olykép berendezett és alkalmazott vörös világu lámpát, hogy annak egyenlő és félbe nem szakitott fénye a látkör l0/38 ivrészének megfelelő szögben elölről balfelé (azaz 2/i2 ivrészig balra a hajóoldaltól hátrafelé) terjed­jen és oly erős fénynyel világítson, hogy azt sötét éjjel és tiszta légnél legalább 2 tengeri mértföld­ről látni lehessen; d) az említett zöld és vörösflnyü oldallámpákat a hajó belseje felé a lámpák oldalától legalább 90 cméterrel kiálló ernyőkkel kell ellátni a végből, hogy a lámpák fénye a hajó orrán túl a másik ol­dalról ne legyen látható. 4. CZIKK. Lámpák oly gőzösök számára, me­lyek más hajókat vontatnak. Gőzhajón, ha más hajókat vontat a végből, hogy más gőzhajóktól meg legyen különböztethető, az oldallámpákon kívül a 3. czikk a) pontja alatt előirt egy fehér lámpa helyett két fehér lámpát, még pedig függőlegesen egymás felett és egy mé­ternél nem kisebb távolságban kell alkalmazni. Ez a két lámpa ugyanoly berendezésű és fényű legyen és ugyanoly módon helyezendő el, mint az a fehér lámpa, mely más gőzösökön alkalmaztatik. (1. 3. §-a) 5. CZIKK. Az olyan hajón (gőzösen ép úgy, mint vitorlás hajón), mely távirdai huzalt elhelyez vagy fel­emel ; úgyszintén oly hajón, mely baleset folytán műveleteire nem képes, nappal az előárbocz előtt és pedig csudánál (Top) nem alacsonyabban, füg­gőlegesen egymás felett és egy mérteméi egymás­tól nem kisebb távolságban, három sötétszinü go­lyót vagy másféle jelző testet kell alkalmazni, me­lyeknek átmérője egyenként legalább 65 cmnyi legyen. Éjjeli és nappali jelzékek oly hajók számára, melyek műveletekre nem képesek. Ilyféle hajón éjnek idején ugyanazon a helyen, hol gőzösöknél a fehér lámpa van elhelyezve, és ha pedig a hajó gőzös volna, ezen fehér lámpa he­Lapunk mai számához fél iv melléklet és három s fél iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents