Budapesti Közlöny, 1880. március (14. évfolyam, 50-73. szám)

1880-03-02 / 50. szám

TV*. ■MM Budapest, 1880. 50. szám. Kedd, márczius 2. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség : Budapesten, Ferencziektere, Bazárépület, IL lépesí; IX ecíftlet, 6-ik ajtó, KlADÓ-HIvATAt, : Budapesten , Ferencziektere Athenaeum épület. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva 1 Egész évro ...... 20 frt. Félévre ........................ 10 » N egyedévre ...... 5 » Egy teljes lap ára 30 kp. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések dijai elölegesen beküldendők; még­pedig tOO-ssóig egyszeri hirdetésért 1 frt, HXK» 200-seóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes ayugtabélyeg is bekül­dendő. IVlagánhirdetések: Egy b/wodhasános petitsor egyszeri Mr. detésért 19 kr, kétszeri IS kr, ás több» szőri hirdetőiért ".3 te minden beik» tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS KÉSZ. O császári és királyi fensége Mária Imma­culata főherczegasszony, ő császári és királyi fen lége Károly Salvator főherczeg neje, február 27-én estve 63/* órakor szerencsésen egy főherczeget szült. I. Okvosi jelentés. 0 császári és királyi fensége Mária Imma­culata főher.czegasszony és az újszülött főher­czeg állapota teljesen megnyugtató. Kelt Becsben, 1880. évi február hó 28-án. fernwaldi lovag Braun, s. k. Dr. Heim, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Kreszta Dániel, a soproni pénzügyi igazgatóság nyugalma­zott segédszolgájának, 40 évet meghaladó buzgó és hü szolgálatai elismeréséül, az ezüst érdemkeresztet adományozom. KeltBécsben, 1880. évi február hő 19-én. Ferencz József, s. k. Báró Orczy Béla, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, a m. kir. pénzügyminister előterjesztése folytán, f évi feb­ruár hó 16-án kelt legfelső elhatározásával, Ker­et i n g e r Istvánnak, az osztrák-magyar bank köz­gyűlése által a bank főtanácsosává, — ki egyúttal a budapesti igazgatóság tagja, — történt isméti megválasztatását, az alapszabályszerü időtartamra, legkegyelmesebben megerősíteni méltóztatott. (Kivonat a »Wiener Zeitung« hivatalos részéből.) O császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi feb­ruár hó 11-én kelt legfelső elhatározásával, azosz- trák-magyarbank közgyűlése által ismét megvá­lasztott mainfeldeni lovag Engel Antal ésTen- nenbaum Lajos főtanácsosokat, valamint a köz­gyűlés által újonnan választott főtanácsost lovag Skene Ágostont, hivatalukban, alapszabályszerü időtartamra, legkegyelmesebben megerősíteni mél­tóztatott. B a k a y Nándor országgyűlési képviselő s a szegedi kir. biztos mellé rendelt biztosi tanács tagja, ezen utóbbi megbízatásáról lemondván, he­lyébe a m. kir. ministerelnök, kir. biztosi tanács­tagnak, az 1879. évi XX. t. ez. értelmében Pil- lich Kálmán szegedi ügyvédet és törvényható­sági bizottsági tagot nevezte ki. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, Krätschmer Róbert m. kir.pos­taigazgatósági fogalmazót, a zágrábi postaigazga­tósági kerületben ideiglenes minőségű postafelügye­lővé ; P f e i f e r Tódor ideiglenes minőségű m. kir. postaigazgatósági fogalmazót pedig, ugyanott vég­leges minőségű fogalmazóvá nevezte ki. A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister, a vezetése alatt álló ministerium számvevőségéhez: báró Braunecker Edgár és Aranyossy Károly II. osztályú számtiszteket, I. osztályú szám­tisztekké nevezte ki. A magyar királyi igazságügyminister, Sárkány Ferencz perbetei kir. járásbirósági Írnokot, a galanthai kir. járásbírósághoz aljegyzővé, Killer Károly szegzárdi kir. törvényszéki Ír­nokot a szegzárdi, Gr é c z y Ábrahám nyíregyházai kir. törvényszé' ki Írnokot pedig, a nyíregyházai kir. törvényszék­hez segédtelekönyvvezetőkké, és Fulda Alajos tobai lakost, a biliéti kir. járás­bírósághoz végrehajtóvá nevezte ki. Am. kir. igazságügyminister, Ligeti Dávid vaskobi kir. járásbirósági végrehajtót, az élesdi kir. járásbiróságboz helyezte át. A m. kir. honvédelmi minister, f. évi 7000jV. sz. alatt a kővetkező körrendeletét intézte valamennyi törvényhatósághoz, — az ujoncz- és póttartaléki jutaléknak az 1880. évre leendő kiállítása tár­gyában. Az 1879. évi LXI. törvényczikknél fogva meg­ajánlott ujoncz- és póttartaléki jutalékok kiállítá­sát, a folyó 1880. évre nézve, a következőkben ren­delem el, úgymint: 1. Ezen jutalékok, egyfelől az újabban megál­lapított sorozó járások, s az ideiglenesen újabban szervezett badkiegészitési kerületek, illetőleg hon­védzászlóaljak és lovas ezredek szerint, a melyek­nek kimutatásait már közöltem az illető hatóságok­kal, s másfelől a márczius hó 1-jétől április hó 30-áig terjedő időszak alatt, állitandók ki. Az ezen jutalékok fedezése után fenmaradó mindazon hadkötelesek pedig, a kik a hadiszolgá­latra alkalmasak, a védtörvény 32-ik szakasza b) pontjának értelmében, a honvédséghez osztan- dók be. 2. A határidők, — a melyeken a hadkötelezett­ség alól való ideiglenes fölmentést kérő fe'szólam- lási folyamodványok tárgyalandók, s a hadkötele­sek a sorozó bizottság által megvizsgálandók lesz­nek, — mindegyik sorozó járásra nézve, az A. alatti mellékletet képező, s előlegesen megküldött »hirdetmény« üresen hagyott hézagaiba, azon czélból jegyzendők be, hogy azok, a hirdetmény­nek nyilvános helyen való kifüggesztése mellett, községről községre köztudomásra jussanak. 3. Részint az 1872. évi 4000. számú körrende­letéin 6. és 7. pontjaiban, részint az 1874. évi 250. számú körintézvényem 2-ik, és 1877. évi 60. számú körrendeletem 7-ik pontjában elő vannak sorolva a kérdések és tárgyak, a melyekről, s átalában az ujonczállitásnak mi módon történt lefolyásáról, a sorozó bizottságok polgári elnökei, mindegyik so­rozó járásra nézve külön-feölön jelentéseket tenni, és azokat, az illető sorozó járásbeli ujonezozásnak be­végzésétől számítandó három nap alatt, a törvény- hatóság első tisztviselőjéhez bemutatni tartoznak. Ez úttal azonban, a változást szenvedett, és újab­ban szervezett sorozó járásokból, különösen jelen­tést várok az iránt is : vájjon az ilyen sorozó járá­sok állítási lajstromainak szerkesztésénél, a máso­dik és harmadik korosztálybeli hadkötelesek tekin­tetében, kellőleg foganatba vétettek-e azon utasí­tások is, a melyek 1879. évi 51,000. számú kör­rendeletéin 5-ik pontjának c) alatti bekezdésében foglaltatnak. Ezen jelentéseknek kiegészítő részét képezik még, a B. alatt ide csatolt, és a szükséghez képest újabb rovatokkal bővített minta alakjában, a főso­rozás eredményéről szóló, 8 a hadseregnek és hon­védségnek az ujonczozásnál közreműködött képvi­selőivel egyetértőleg összeállítandó kimutatások is. S az ekként szerkesztett polgári elnöki jelenté­sek, a törvényhatóságok első tisztviselői által, a je­lentések folytán részökről netalán tett intézkedé­sek megemlítése mellett, további nyolez nap alatt, és szintén sorozójárásonként teendő külön jelenté­sek kíséretében, terjesztendők fel hozzám. 4. 1875. évi 80. számú körrendeletem 4 ik pont­ját, a szabadságos és tartalékos katonák nyilván­tartási lajstromai átvizsgálásának eredményéről netalán szükséges jelentéseknek elkülönítve leendő tétele tekintetében, — úgyszintén 1873. évi 100. sz. körintézvényem 4-ik pontját, a hadkötelezettség alól való ideiglenes fölmentést, és a tényleges szol­gálat alól való mentességet kérő felfolyamodvá­nyoknak külön-külön és egyenként leendő fölter­jesztése tárgyában, ez alkalommal is emlékezetbe hozom. 5. Az egyik vagy másik sorozó járásba kikül­dendő ministeri biztosom, az ujonczállitás székhe­lyére, a hová annak kirendelését netalán czélszerü- nek látnám, minden további értesítésem nélkül fog­ván megérkezni: minden esetre utasitandók nem­csak a sorozó bizottságok polgári tagjai, hanem az összes tisztviselők és községi elöljárók is, hogy ekként eljárandó ministeri biztosomnak, kötelessé­gük szerint, minden tekintetben nyújtsanak segéd­kezeket. 6. Évről évre elő szoktam sorolni, s ezúttal is mind az ujonczállitási teendőkkel megbízott tiszt­viselőknek, mind különösen a sorozó bizottságok­hoz kiküldött polgári elnököknek is figyelmükbe ajánlom azon szabályokat, a melyek az ujonczál­litásnak foganatosítására vonatkoznak, s egyfelől a védtörvény végrehajtása tárgyában kiadott »U tasitás«-ban, s másfelől az 1871. évi 1000., saz 1872. évi 4000., úgy szintén az 1873. évi 100., nemkülönben az 1874. évi 250. és 40,000., továbbá az 1875. évi 80., majd az 1876.50., és az 1877. évi 60., s végre az 1878. évi 3000. és az 1879. évi 500. számú körrendeleteimben, egymást kölcsönösen ki­egészítve és megmagyarázva, foglaltatnak ben. Azon változások folytán azonban, a melyek az újabb sorozó járások szervezése által idéztettek elő, a folyó évben tényleg kiállítandó ujoncz- és póttartaléki jutalékok kiszámítása tekintetében, kivételes eljárásnak szüksége állott elő; serre néz­ve kivételesen, a cs. és kir. közös hadügyminister- rel egyetértőleg megállapított következő szabályok fognak zsinórmértékül szolgálni. Nevezetesen: a) Azon sorozó járásokban, a melyek semmi vál­tozást nem szenvedtek, vagy a melyekből egyetlen egy község, helyiség, vagy népes puszta sem he­lyeztetett át más sorozó járásba s amelyekbe más sorozó járásból egyetlen egy község, helység, vagy Dépes puszta sem kebeleztetett be, a tényleg kiál­lítandó ujoncz-és póttartaléki jutalékok, az idei fő­Lapunk mai számához negyed iv melléklet és három iv »Hivatalos Értesítői van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents