Budapesti Közlöny, 1880. június (14. évfolyam, 123-147. szám)

1880-06-01 / 123. szám

Budapest, 1880. 123. szám. Kedd, junius 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség : Budapest«!, Ferencziektere, Bazárépület, II. lépcső, II. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó-hivatal : Budapesten, Ferencziektere Athenaeum épület. Előfizetési Arak : Napvdkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre ............................20 írt. Fé lévre ........ 10 » Negyedévre ...... 5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések dijai elölegesen beküldendők; még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Wlagánhirdete'sek : Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr. és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. 1880. évi XXI. TÖRVÉNY CZIKK az 1880. évi állami költségvetésről. (Szentesítést nyert 1880. évi május hó 16-án. Kihirdettetett az országgyűlés mindkét házában 1880, évi május hó 19-én.) (Folytatás és vége.) 4- §­A 2-ik §-ban megállapított összes kiadások és a 3-ik §-ban megáján, lőtt összes jövedelmek és bevételek között 19916251 frt hiány mutatkozik, felhatalmaztatik a pénzügyminister, hogy ezen hiányt, részben az 1880. évi V. t.-cz. alapján elárusított 15000000 frt névértékű aranyjáradék kötvény után befolyt, részben az 1875. évi XLI. és 1876. évi XI. t.-czikkek alapján az államkincstár által átvett vasúti elsőbbségi kötvények elárusitásából várható összegekkel fedezze. 5. §. Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethesse­nek, az 1868. XI.. XIV., XV., XVI, XVII, XVIII, XIX , XXII, XXIII, XXV. és XXXV. törvényezikkekben megállapított, és az 1875. XliVin. törvényezikk által érvényben tartott egyenes és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek, úgyszintén az 1875. évi VII. t.-cz. 34-dik §-ában, az 1875. XX., XXL, XXII., XXIV., XXVII., XXIX., XXX. és az 1878. évi X. törvényezikkekben megállapitott adók, valamint az általános jövedelmi pótadóról szóló 1875. XLVH. törvényezikk rende­letéi szerint megállapítandó adóköteles jövedelmek után három és fél száza­lékban meghatározott pótadó, — a révvám és az államvagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, végre a határőrvidéken fennálló adók, az 1869. XVI. az 1870. évi L., LI., LVL, LVIIL, LIX., az 1871. évi LXL, LXIIL, az 1873. évi VI. és IX. az 1875, évi XIV., XV., XVI., XIX., XXIII., XXV., XXVIII., XLVI. és L. az 1876. évi IV. az 1877. évi XIX., vala­mint az 1878. évi XIX., XXIII, XXIV. és az 1879. évi XLIX. törvé­nyekben eszközölt és a törvényhozás által netalán még tfeendő módosítások megtartásának kikötése mellett az 1880. évre ezennel megajáultatnak és megszavaztatnak. A bevételek VI. fejezetében, 13. czim alatt »Hadmentességi díj« czi- mén felvett összeg csak akkor lesz behajtható, ha az arról szóló törvény- javaslat törvényerőre emelkedett. 6. §. Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3-ik §-ban előirányzott s a 4-ik §-ban a hiány fedezésére kijelölt bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordittathatnak és átruházás e kiadásoknak se fe­jezetei, se czimei, se rovatai között nem engedtetik. Kivételnek csak a rendes kiadások XVI. fejezete, 3., 5. és 17. czime kö­zött, a XVIII. fejezet 4. czime és e czim egyes rovatai között, továbbá a XX. fejezet 7. czime egyes rovatai között és ugyanezen fejezet 8. czime egyes rovatai között, végül a XXI. fejezet 1., 5. és 6. czime között van helye; ezek között az átruházási jog megengedtetik. 7- §­Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg. Mi e törvényezikket s mindazt, a mi abban foglaltatik, összesen és egyenkint helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezernyolezszáznyolezvanadik évi május hó tizenhatodikán. Ferencz József, s. k. (P. H.) Tisza Kálmán, s. k. Lapunk mai számához négy iv »Hivatalos Értesítői van csatolva. Rovatonként Czimenként Fejezetenként ________forint_______ B ) Átmeneti bevételek. I. Fejezet. Belügyministerium,: 1. ez. Járulék a földtehermentesitési alapból, az igazoló bizottmány költ­ségeinek megtérítése fejében 4588 2. ez. Az erdélyi csendörség részére 1879. évben beszerzett 52000 töltény árának megtérítése fejében ______400 I E gyütt (L fejezet, 1—2. czim) 4988- iX : V VÍ II. Fejezet. Pénzügyminnterium. 1. ez. Bordézsmaváltságból 2158 2' ez. Állami javak eladásából 2000000 3. ez. Állami előlegekből: a) Kincstári és inségi kölcsönökből 300000 b) A Tisza és mellékfolyói menté­ben alakult vizszabályozási és ár- mentesítési társulatok által az 1879. évi XXXY. t.-cz. értelmé­ben visszafizetett állami előlegek kamatai 120000 Összesen (3. czim) 420000 Együtt (II. fejezet, 1—3. czim) 2422158 Átmeneti bevételek összege 2427146

Next

/
Thumbnails
Contents