Budapesti Közlöny, 1880. július (14. évfolyam, 148-174. szám)

1880-07-01 / 148. szám

Szerkesztősé« : Budapesten, Ferencziektere, Bazárépület, IL lépcső, H. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó-hivatal : Budapesten, Ferencziektere Athenaeum épület. Előfizetési Árak : Napv»ikénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre ...... 20 írt Félévre ........ 10 » Negyedévre..............................5 » Egy telje» lap ára SO kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitöu-be iktatandó hivatalos hir­detések dijai elölegesen beküldendők; még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-*zóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egysseri beiktatás után 30 kr bélyogdij és a* esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. RAagánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri ’Hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr. és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS KÉSZ. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére, Vajkay Károlyt, a budapesti ki­rályi tábla tanácselnökét, ugyanezen ítélő táblához alelnökké kinevezem. Kelt Bécsben, 1880. évi junius hó 27-én. Ferencz József, s. k. Dr. Fauler Tivadar, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére, Mattyasóvszky Lipót és Szabó Ágoston budapesti királyi táblai bírákat, Curiám legfőbb itélőszéki osztályához bi- rákká kinevezem. Kelt Bécsben, 1880. évi junius hó 27-én. Ferencz József, s. k. Dr. Fauler Tivadar, s. k. Földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi magyar ministerem előterjesztésére, Kaszt- ner Nándor -erdőmestert, Klein Ödön erdő­rendezőt, Garlatliy Kálmán erdőmestert, Oszterlamm Armin erdőrendezőt, Adriányi Arnold erdőmestert, Krivácsy Elek főer­dészt és Laitner Elek erdőrendezőt, erdő­felügyelőkké nevezem ki. Kelt Scbönbrunnban, 1880. évi junius hó 21-én. Ferencz József, s. k. B. Kemény Gábor, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legkegyel- mesebben méltóztatott: báró Horst Gyula vezérőrnagy, honvédelmi mi- nisternek, ezen állomása alól való felmentését saját kérelmére elrendelni, s neki sok évi kitűnő és si­keres szolgálatai elismeréséül, a Lipót-rend nagy­keresztjét díjmentesen adományozni; továbbá: gróf Welsersheimb Zenó vezérőrnagyot, honvé­delmi ministerré kinevezni; azután: JSchüssler Antal őrnagynak a hadmérnökkarnál és cattarói hadmérnökkari igazgatónak, a felül­vizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalomba helyezését elrendelni; továbbá elrendelni: őrnagyi helyi alkalmazásokra leendő előjegyzé­sét a következő 1. oszt. századosoknak: Vigelius Albertnek, a tiroli vadászezrednél; rheindorfi lovag Schwenk Károlynak, az 1. sz. táb. tüzérezrednél; Jenewein Lipótnak, a 8. sz. táb. tüzérezrednél; Neumann Józsefnek, az 1. sz. vonat-ezreduél, — beosztva a vonat-vezérfelügyelőböz; azután: Müller Adolf nyugalm. 1. oszt. századosnak, a katonai határközigazgatási karnál, az 1878. évben a megszáló csapatoknak Bródon való áttvonulásuk alkalmával, bródi polgármesteri minőségében ki­fejtett sikeres szolgálatai elismeréséül, a czimzetes őrnagyi jelleget díjmentesen, legfelső kegyelemből adományozni; végül: Cziriak Mihály őrvezetőnek az 5. sz. egészség- ügyi osztályban, a betegápolás körül kifejtett buzgó és feláldozó szolgálatai elismeréséül, az ezüst ér­demkeresztet adományozni. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, Nagy Gyula m. kir. erdőszámvivőt, Tóthi Szabó Sándor m. kir. kát. erdőbecslőt, Horváth Sándor okleveles erdészt, Héczey Lajos okleveles erdészt és magán uradalmi főerdészt, Kellner Gusz­táv m. kir. erdészt, Gyöngyössy Béla m. kir. erdészt, Rozinszky Béla m. kir. kát. erdőbecslőt, Sághy Kálmán m. kir. kát. erdőbecslőt, továbbá Lászlóffy Gábor és Mester Jőzse/okleveles erdészeket, m. kir. al-erdőfelügyelőkké nevezte ki. A közmunka- és közlekedési m. kir. minister- nek a m. kir. belügyministerrel egyetértöleg kibocsátott rendelete, a robbanékony tárgyak vasúti szalutálának szabályozása tárgyában. I. Általános 'határozmányok. *• §• A magyar korona területén fekvő vasutakon kö­vetkező robbanékony tárgyak szállíthatók, u. m.: 1) Lő- és repeszpor. (Fekete por). 2) Lőpor készlet, ide értve a kéntöltényeket. 3) Tűzműtárgynk, föltéve, hogy oly anyagokat nem tartalmaznak, melyek az üzletszabályzat 48. §-nak A. 3. a—e pontjai alatt bezárólag a szállí­tásból kizárva vannak. 4) Robbanó gyüszerek, mint: robbantó gyuta­csok, villanyos aknagyujtók, továbbá gyújtó-zsi­negek. (A biztonsági kanóczok szállítására nézve, me­lyekre jelen rendelet alkalmazást nem talál, — lásd az üzletszabályzat D. mellékletének Y-dik pontját.) 5) Engedélyezett robbantószerek, és pedig úgy a fekete lőpornemüek, mint a szerves vegyi nitro- készülékeket tartalmazók, a mennyiben szállításra külön engedélyezvén 6) Nitrocellulósák, nevezetesen: lőgyapot, col- lodium-gyapot és pyrópapir, úgynevezett düppeli sánczpapir, a mennyiben ilyen készülékek szállí­tásra engedélyezvén 7) Petárdák, megállást jelző vasúti durran- tyukhoz. 8) Lőgyutacsok, lőfegyverek és lövegekhez, nem különben gyútükrök, nem robbanó gyüjtószerek, és gyújtó-készülékkel ellátott töltényhüvelyek. 9) Cblorsavas kali. 10) Tiszta pikrinsav. 2. §. Az engedélyezett robbantó szerek közül vasúti szállításra a katonai hatóságok által feladott kül­deményeken kívül csak azok vehetők fel, melyek a közmunka és közlekedési m. kir. ministerium ál­tal, mint szállításra alkalmasak, az illető gyár meg­nevezése mellett a vasút társulatoknak kijelöl­tetnek. 3. §. A közm. és közi. m. kir. ministerium fentartja jogát, hogy oly vasútvonaloknál, melyeken tiszta tehervonatok nem közlekednek, és ilyeneknek idő­közönkénti menesztésére alkalom nem nyílik, — az illető vasúti igazgatóság felterjesztésére a rob­banékony tárgyakat, a lőfegyverek és lövegekhez szükségelt lőgyutacsok, valamint a gyújtó szerke­zettel ellátott tölténybüvelyek kivételével, a szállí­tásból kivételesen kizárhassa. 4. §. A katonaszállitási szabályzat (II. kiadás 1878.) X. szakaszának a lőpor, lőszer, és egyébb robbanó tárgyak szállítására vonatkozó határozatai a jelen rendelet által nem érintetnek. 5. §. Robbanékony tárgyak, a mennyiben katonai szállítmányokra, vagy ezen robbanékony tárgyak egyes nemeire nézve, avagy egyes vasúti állomá­sokra vonatkozólag külön szabályok nem intézked­nének : vagy esetről esetre ily külön rendelkezés nem tétetnék: a vasutakon csak is teberáru gya­nánt, az alább következő feltételek alatt vétetnek fel szállításra. II. Csomagolás. 6. §. Az 1. §, alatt felsorolt robbanószereket illetőleg a következő csomagolási szabályok érvényesek: 1) Mindennemű lő- és repesz-por (fekete por) porhatlan vászonzsákokba úgynevezett lisztpor (Mehlpulver) pedig 'porhatlan kettős vászon­zsákokba, esetleg áthatlan bőrzsákokba, és azon­kívül jól illesztett betét-abroncsokkal ellátott fa­hordókba csomagolandók. 2) Magánosok által szállíttatni kívánt lőpor­készletre nézve, ide értve a kész töltényeket is, a következő csomagolási szabályok bírnak érvénnyel. A lőpor készlet mindenekelőtt részletekben ke­mény lemez papirosból (steife Pappe) készült és zsineggel átkötött vagy leragasztott cartonokban aként csomagolandó, hogy az a cartonokban meg ne mozdulhasson. Az egyes cartonok aztán egymás mellett és egymás felett szilárdan készült erős faládákba szorosan elhelyezendők, és a netán mégis fenma- radt hézagok, papír vagy lemez papírhulladékok­kal avagy száraz kóczczal szorosan akép kitölten­dők, hogy szállítás közben a ládában a cartonok ide s tova mozgásának még lehetősége is ki legyen zárva. A ládák lezárása fasrófokkal eszközöltetik. Az egy-egy ládába csomagolt lőpor készletnek maximál súlya a 60 kilogrammot meg nem ha­ladhatja. A cs. kir. katonai kincstár részére magánosok által eszközölt ilynemű szállítmányokra ezen ha- tározmányok csak úgy és akkor érvényesek, ha az illető katonai intézet által a hadi lőszer csomagolására fennálló szabályok különösen elő­írva nincsenek, mit a feladó igazolni köteles. 3) Tűzműtárgyak csak szorosan záródó falá­dákban és erősen kócz közé göngyölve kerülhet­nek feladásra. 4) Robbanó gyüszerek u. m. robbantó gyuta­csok, villanyos aknagyujtók, továbbá gyújtó zsine­gek csomagolására — a biztonsági kanóczok kivé­telével — a következő határozatok érvényesek: Robbantó gyutacsok melyek robbanyagának a rézhüvelyekben akkép kell megerősitve lennie, íogy szállítás közben meg ne lazuljon vagy ki ne rázathassék, 100 darabot meg nem haladó részle­Lapnnk mai számához féliv melléklet, s bárom és fél iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva. BUDAPESTI KÖZLÖNY, HIVATALOS LAP.

Next

/
Thumbnails
Contents