Budapesti Közlöny, 1880. október (14. évfolyam, 225-251. szám)

1880-10-01 / 225. szám

Budapest, 1880. 225. szám. Péntek, október 1. BUDAPESTI híva T ALOS KÖZLÖNY. Ja A P . Szerkesztőséi} : Bvdapmtan, Ferencziektere, Bazárépület, II. lépcső, IL omelet, *-ik ajtó. Kiadó-stvatai. : Budapesten, Ferenoziektere Athenäum épület. Előfizetési Árak : Nap^ikéntl postai szétküldéssel, vagy helyben háthoz hordva : Egész évr? i • i i i • tO frt. Félévre .-*••••• 10 > Nagyedévre ••••«• # * Egy ♦«ije» lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések; A „Hivatalos Érte*Ltött-ba iktatandó hivatalos hir­detések dijai elSlegeaen beküldendők; még­pedig 100-ssóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— SOO*szóig 2 frt, 200—SOO-szóig 3 frt és Így tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és a* esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. H IVATALOS RÉSZ. Ő csuszáid és Apostoli királyi Felsége legke- gyelmesebh ín méltóztatott: ő cs. és ki r. fenségét Frigyes föherczeg urat, a 13. számú »j*róf Huyn« gyalogezred tartalék-pa­rancsnokát,-- a 18. számú »Kons‘antin orosz nagyherczegc gyalogezred parancsnokává kine­vezni; továbbá: rűdenhofi lo rag Becher Alfréd, a budapesti had- főparancsnoksá ghoz beosztott altábornagyot, — komáromi várp arancsnokká ; Binder Vilm. os vezérőrnagyot, az 58-ik gyalog- dandár parancsi tokát, — a XIX. gyaloghadosz­tály parancsnoki tvá, és rr.ttersheimi P'olz Károly ezredest, az 52. számú »Frigyes főherczog« gyalogezred parancsnokát,— a 33-ik gyalcgdandár parancsnokává (a két utób­bit jelenlegi tiszti rangfokozatában egyelőre való meghagyá1 sál) kinevezni; azután lovag Appel József altábornagynak, a XIX. gyaloghadosztály parancsnokának, — a budapesti hadfóparancsnoksághoz beosztását, és lovag Joly Emil vezérőrnagynak, a 33-ik gya­logdandár parancsnokának, — hasonló minőségben az 5ő-ik .gyalogdandárhoz áthelyezését elrendelni; továbbá lintenburgi lovag Lattertr Ferencz vezérőrnagy­nak, az 55-ik gyalogdandár parancsnokának, vala­mint Mingazzi di Mcdigliano Ede vezérőrnagynak, a saját kértckre megejtett felülvizsgálat következ­tében — rokkantak gyanánt — jól kiérdemelt nyugalma/.tatásukat elrendelni, s ezen alkalommal előlnevezettnek a czimzetes altábornagyi jelleget díjmentesen adományozni; azután; Kulin Ernő vezérőrnagyot, a 23-ik gyalogdan­dár parancsnokát, — a XXVII. gyaloghadosítály parancsnokává, és Bisch Tivadar ezredest, a 18. számú »Konstan­tin orosz nagykerczeg« gyalogezred parancsno­kát., — a 25 ik gyalogdandár parancsnokává, mind­kettőt jelenlegi tiszti rangfokozatában egyelőre való meghagyással, kinevezni; egyúttal lovag Zách Pál vezérőrnagynak, a 25-ik gyalog­dandár parancsnokának, — hasonló minőségben a 23-ikfgyalogdandárhoz áthelyezését elrendelni; továbbá: helfensteini Milde Hugó vezérkari ezredest, a 32. számú gyalogezred parancsnokát, — a lembergi hadfőparancsnokság vezérkari főnökévé kinevezni; azután, kiváló és különösen sikeres szolgálatté­telek elismeréséül: bannerfeldi Obauer Hugó vezérkari ezredesnek, a 68-ik gyalogdandár parancsnokának, a 3-ad osz­tályú vaskoronarendet díjmentesen, és hornthali Horsetzky Adolf vezérkari őrnagynak a 33. számú tábori-vadászzászlóalj parancsnokának a katonai érdemkeresztet adományozni; továbbá: Butterweck Gyula vezérkari ezredest, — a ve­zérkar állományában való meghagyással — az 54. számú »gróf Thun-Hohenstein« gyalogezred tarta­lék-parancsnokává kinevezni; Wetzer Leander, vezérkari őrnagynak — a vezér­kar állományában való meghagyással — a 41. sz. »báró Kellner« gyalogezredhez áthelyezését elren­delni ;továbbá gróf Schulenburg János, vezérkari ezredesnek, a 9. sz. »báró Packenj« gyalogezred tartalék-pa­rancsnokának, valamint Kostersitz Károly, a 79. számú »gróf Jellacsics« otocsáni gyalogezredhez — és nordenhorsti lovag Halecki Oszkár, a 37. számú »József föherczeg« gyalogezredhez csapatszolgá­latra beosztott vezérkari alezredesnek — az illető ezredek állományába leendő végleges áthelyezésü­ket elrendeln. ; végül; Kér ezek Keresztéig, a 17. számú »báró Kuhn« gyalogezredhez — é3 Bancalari Gusztáv, az 57. számú »Frigyes Fe­rencz, Mecklenburg-Schwerin nagyherczege« gya­logezredhez csapatszolgálattétel végett beosztott vezérkari őrnagyoknak, vezérkari szolgálattéte're leendő berendelésüket jóváhagyni. A földmivelés-, ipar és kereskedelemügyi m. kir. minister, dr. Szallenbach Zsigmond és dr. Le­derer Sándor ministeri segédfogalmazókat, minis- téri fogalmazókká, — dr. Bernát István díjtalan ministeri segédfogalmazót pedig valóságos ministeri segédfogalmazóvá nevezte ki. A magyar királyi igazságügyminister Los8onczy István miskolezi kir. törvényszéki aljegyzőt, a miskolezi kir. törvényszékhez jegy­zővé; Lattossevits János fehértemplomi kir. törvény- széki joggyakornokot, a fehértemplomi kir. tör­vényszékhez aljegyzővé; Korclimáros Gyula, sárvári kir. járásbirósági írnokot, a szombathelyi kir. törvényszékhez se- gédtelekkönyvvezetővé; Turnay Sándor ipolysági kir. törvényszéki dij- nokot a korponai, Pataky József szilágy-Somlyói kir. járásbirósági dijnokot ped’g a szilágy-somlyói kir. járásbíró­sághoz Írnokokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Bürüs József cs. és kir. 5. sz. huszárezredbeli őrmestert, a jászbe­rényi kir. ügyész felügyelete ala- t álló törvény- széki fogházhoz fogházfelügyelőré nevelte ki. Lapunk mai számához három és fél iv »Hivatalos Értesítő« A m. kir. igazságügyminister Makróczy Ambrus váczi kir. kerületi börtöni első tiszti Írnokot, eddig ideiglenes minőségben viselt hivatali állásában végleg megerősítette. A m. kir. pénzügyminister Friebeisz Gyula r. a. számtisztet a kolozsvári kir. erdészeti igazgatóság­hoz Il-od osztályú számtisztté nevezte ki. Az erdőhegy-kisjenői önkéntes tüzoltóegylet alapszabályai, a m. kir. belügyministerium által, folyó évi 43,589. szám alatt, a bemutatási záradék­kal elláttattak. Az alsó-kubini magyar társaskör alapszabályai, a m. kir. belügyministerium által, folyó évi 43,950. szám alatt, a bemutatási záradékkal eláttattak. A nyárád-szeredai közművelődési- és dalegylet alapszabályai, a m. kir. belügyministerium által, folyó évi 44,570. szám alatt, a bemutatási záradék­kal elláttattak. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, folyó évi szeptember hó 27-án 28,829. szám alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a Szabolcsmegye területéhez tartozó Vaja község­ben, folyó évi augusztus hó 2-án meg nem tartat­hatott. országos vásár helyett, folyó évi október hó 18-án pótvásár legyen. Az ideiglenesen beszüntetett trencsénmegyei rovnei postahivatal f. é. október elsején működé­sét ismét megkezdi. Ezen postahivatal, mely a nagybittsei kir. posta- hivatallal naponkint oda s vissza közlekedő kocsi- küldönez postajáratok által lesz összeköttetésben, levél és kocsipostai küldemények, valamint 200 fo­rintig terjedő utalványok és utánvételek felvételé­vel, továbbitásával, kézbesítésével illetve kifizeté­sével fog foglalkozni. Kézbesítési köréhez tartoznak következő helyek : Dlhepole és Royne. Pályázat. A Janits-féle alapitványnál 1880/1 tanév kezde­tétől egy évi 130 frtos esetleg egy 120 frtos ösz­töndíj-állomás ürült meg, melyre ezennel pályázat hirdettetik. Az ezt elnyerni óhajtó, a Janits családdal vér­rokonságban legyen és tartozik tanulmányait Nagy­szombatban folytatni. A folyamodvány, mely a nagyszombati érseki főgymnasiumi igazgatóhoz, mint illető pártfogóhoz czimzendő és ugyanoda folyó évi november hó 30-ig beküldendő, azesedezőnek 1879,80 tanévben tett tanulmányi előmeneteléről szóló bizonyitvány­van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents