Budapesti Közlöny, 1881. március (15. évfolyam, 48-73. szám)

1881-03-01 / 48. szám

Budapest, 1881. 48. szám. Kedd, márczius 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS 1 A P. SzEBKEMTŐSÉG t Budapesten, Ferencziektere, Bazárépület, EL lépcső, II. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó-hit atal : Budapesten, Ferencziektere Athenaeum épület. ■ wC—I. ~ Előfizetési Árak: Naponkénti postai saétkflldéssel, vagy helyben házh<w hordva : Egész évre ...... 20 frt. Félévre ........ 10 > Negyedévre................................5 » Egy telje, lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő*-be iktatandó hivatalos hir­detések dijai elttlegesen beküldendők; még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-tsóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás «tán 30 kr bélyegdíj és ai esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr. és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli ministerem előter­jesztésére, Radies Tima temesvári ba- lászmesternek, több ember élete és vagyo­nának saját élete veszélyeztetése mellett eszközlött megmentéséért, a koronás ezüst érdemkeresztet adományozom. KeltBécsben, 1881. évi február hó 21-én. Ferencz József, s. k. Báró Orczy Béla, s. k. Ö császári és Apostoli királyi Felsége, a ma- gyár országos pénzügyminister előterjesztése foly­tán, 1881. évi február hó 16-án kelt legfelső el­határozásával, Bust Bernátnak az osztrák-magyar bank közgyűlése által a bank főtanácsosává, — ki egyúttal a budapesti igazgatóság tagja — az alapszabályok szerinti 4 évi időtartamra újból történt megválasztatását legkegyelmesebben meg­erősíteni méltóztatott. (Kivonat a »Wiener Zeitung, hivatalo« részéből.) Ő császári és Apostoli királyi Felsége, folyó évi február hó 20-án kelt legfelső elhatározásával, az osztrák-magyar bank részvényeseinek közgyűlése által ismét megválasztott lovag Zimmermann- Göllheim Károly és Auspitz Károly főtanácsoso­kat, továbbá az ezen közgyűlés által újonnan meg­választott Lieben Lipót főtanácsost hivatalukban az alapszabályszerü időtartamra legkegyelmeseb­ben megerősíteni méltóztatott. Ö császári és Apostoli királyi Felségé, folyó évi február hó 22-én kelt legfelső elhatározásával leg­kegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy dr. Mayer Salamon bécsi egyetemi rendkívüli ta­nárnak, a magyar büntetőtörvénykönyv ismerteté­se körül szerzett érdemeiért legmagasabb elisme­rése nyilvánittassék. O császári és királyi Felsége legkegyelmeseb- ben méltóztatott: eckwehri lovag Wolter Adolf hadmérnökkari ez­redesnek, a nagyszebeni hadparancsnokság had- mérnökségi főnökének, a fölülvizsgálat alapján «csapatszolgálatra alkalmatlan, helyi szolgálatra alkalmas« gyanánt nyugalomba helyezését elren­delni, és lővensbergi Chiolich Armin hadmérnökkari ez­redest és hadmérnök-igazgatót Komáromban, — a nagyszebeni hadparancsnoksághoz hadmérnökségi főnökké kinevezni; Boszkowski Gyula hadmérnökkari ezredes és kát. építészeti igazgatónak Bécsben, szerajevói hadmérnök-igazgatói minőségében teljesített jeles szolgálatai elismeréséül, a 3. oszt. vaskorona-ren­det díjmentesen adományozni; murvelli lovag Moise József bébeállománybeli ezredes és gráczi térparancsnoknak, a jól megér­demelt nyugalomba saját kérelmére történő átté­telét elrendelni, s neki ez alkalommal a czimzetes vezérőrnagyi jelleget, valamint sok évi, békében és háborúban egyaránt jeles szolgálatai elismeré­séül, a 3. vaskorona-rendet, mindkettőt díjmente­sen adományozni; azután: lovag Sehewitz Alajos nyugalm. czimzetes ezre­desnek, az »Erzsébet-Terézia« katonai alapítvány megürült I. osztályú helyére, és Ivichich Antal nyugalm. czimzetes ezredesnek, ugyanezen alapítvány 2. osztályú helyére leendő előléptetésüket elrendelni; továbbá: molinei lovag Molitor János nyugalm. ezredes­nek a megürült 3. oszt. alapítványi helyet adomá­nyozni ; azután elrendelni: rossaneggi lovag Costa-Bossetti Antal hadmér­nökkari őrnagy s brünni kát. építészeti igazgató­nak, és Hanseli Károly badmérnökkari őrnagy és cat- tarói hadmérnök-igazgatónak, — jelen szolgálati beosztásukat illető kölcsönös áthelyezésüket; Laner Viktor 39. sz. gy.-ezredbeli 1. oszt. szá­zadosnak, és Nizsnyánszky Jószef 48. sz. gy.-ezredbeli főhad­nagynak, a m. kir. honvédség tényleges állomá­nyába való áttételüket; továbbá: Melas Gusztáv 50. sz. gy.-ezredbeli 1. oszt. szá­zadosnak, a felülvizsgálat alapján »rokkant« gya­nánt történő nyugalomba helyezése alkalmából, a czimzetes őrnagyi jelleget dijmentesen adomá­nyozni ; Nolting Bernát 1. oszt. századosnak a tiroli va­dászezrednél, — őrnagyi helyi alkalmazásra való előjegyzését, és mezőkövesdi Ujfalvy Gyula testőrnek és czimze- l;es századosnak a m. kir. testőrségben, — a fe­lülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyuga- omba helyezését elrendelni; Hartmann Sándor nyugalm. főhadnagynak a czimzetes századosi jelleget dijmentesen ado­mányozni ; dr. Komarek József 1. oszt. főtörzsorvosnak, a VIII. gy.-hadosztály és az innsbrucki kadpa- rancsnokság egészségügyi főnökének nyugalomba íelyezését saját kérelmére elrendelni s megparan­csolni, hogy neki ez alkalommal, hü és sikeres szolgálatai elismerésére, a legfelső megelégedés ! nfejezése tudtára adassék; dr. Michalis Albert 2. oszt. főtörzsorvost, a budapesti 16. sz. helyőrségi kórház főnökét, — a VIII. gy. hadosztály s az innsbrucki kadparancs- nokság egészségügyi főnökévé kinevezni; dr. Sachs Abrahdm 1. oszt főtörzsorvosnak, a gráczi 7. sz. helyőrségi kórház főnökének, — ha­sonló minőségben a budapesti 16. számúhoz átté­telét elrendelni; azután: Lenhart Gusztáv 2. oszt. kát. főszámtanácsos­nak, a zágrábi badbiztosság számvevő osztálya főnökének, a jól megérdemelt nyugalomba való áthelyezését saját kérelmére elrendelni s megpa­rancsolni, hogy neki ez alkalommal, mindig köte- lességhü és sikeres szolgálatai elismeréséül, a leg­felsőbb megelégedés kifejezése tud bír a adassék; végül: Winhofer János 1. oszt. fotörzsporkolábnak a a bécsi helyőrségi börtönnél, sok évi igen sikeres és kötelességbü szolgálatai elismeréséül, a koronás ezüst érdemkeresztet adományozni. 0 császári és Apostoli királyi F elsége, folyó évi február bó 19-én Bécsben kelt legfelső elhatá­rozásával, dr. Fritsch Károly szolgálaton kívüli viszonyban levő honvéd-főorvosnak, a czimzetes II. osztályú ezredorvo8i jelleget dijmentesen legk adományozni méltóztatott. Szende Béla, 8. k. A m. kir. igazaágügyminister Gedeon Aladár Tornamegye felsőjárásának szolgabiráját, a közsé­gi bíráskodást meghaladó kisebb polgári peres ügyekben való bíráskodási joggal ruházta fel. A m. kir. igazságügy minis tér Kratochwill Gusz­táv békésgyulai kir. törvényszéki dijnokot ugyan­oda írnokká nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Plachy Zsigmond zólyomi járási becslőbiztost, a beszterczebányai ka­taszteri igazgatósághoz kerületi felügyelővé nevez­te ki. A m. kir. pénzügyminister Szalámin János fogalmazó gyakornokot II. osztályú pénzügyi fo­galmazóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Szacsva János bürkösi állami elemi népiskolai ideiglenes minőségű tanítót állomásán végleg meg­erősítette. Bencsov8zky Katalin karczagi lakos, Er­zsébet, József, Anna, István és Antal nevű kiskorú gyermekei vezetéknevének >Nagy>-r& kért átvál­toztatása, folyó évi 9609. számú belügyministe- riumi rendelettel megengedtetett. Kosenfeld Jónás budapesti lakos, valamint Arthur és Aranka nevű kiskorú gyermekei veze­téknevének »Bónais-ra kért átváltoztatása, folyó Lapunk mai számához negyediv melléklet, és négy iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents