Budapesti Közlöny, 1881. június (15. évfolyam, 124-146. szám)

1881-06-01 / 124. szám

Budapest, 1881. I'M. szám. Szerda, június 1. HIVATALOS LAI». Szerkesztőség : Budapesten, Ferencziektere, Bazárépület, H. lépcső, II. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó-hivatal : Budapesten, Ferencziektere Athenaeum épület. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva ; Egész évre ............................20 írt. Fé lévre ........ 10 » Negyedévre ...... 5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések dijai elölegesen beküldendők; még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és a* esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. SZERTARTÁS « magyar országgyűlés ünnepélyes berekesztésénél, 1881. évi juniut hó 2-án délelőtt 11 órakor. Az ezen ünnepélyre meghatározott napon, a kitűzött óra előtt a ma­gyar országgyűlés mindkét házának tagjai a budai királyi palota nagy ter­mében, — ellenben az O császári és Apostoli királyi Felsége kíséretéhez tartozó udvari főméltóságok, a testőrkapitányok, a m. kir. ministerek, a bi- bornok-herczegprimás, az ország zászlósai és a püspök az apostoli kereszt­tel a kihallgatási teremben, (a várnégyszög felső végén) gyűlnek öszze. Mihelyt minden rendben van, a cs. kir. első főudvarmester jelentést tesz O Felségének, mire O Felsége a belső termekből következő kísérettel a nagy terembe vonul: Egy cs. kir. kamara írnok. Két rendi biztos. A m. kir. főajtónálló-helyettes. A többi zászlós ur (párosán). A bibornok-herczegprimá“. A m. kir. ministerek. A cs. kir. első főudvarmester a pálczával. A m. kir. főlovászmester-belyettes, mint a cs. kir. főudvarnagy képvi­selője, egyenesen feltartva a meztelen kir. kardot, s jobbról mellette: a püspök a kereszttel. Ó Felségét oldalt s mögötte kisérik : a cs. kir. főkamarás, a m. kir. testőrkapitány, a cs. kir. darabant-testőrség századosa, a cs. kir. lovas testőrök kapitánya s 0 Felsége főhadsegéde. A terembe érve Ő császári és Apostoli királyi Felsége a trónra lép, leül s felteszi kalpagját, kísérete pedig a mellékelt scbemán kijelölt álláso­kat foglalja el a trón oldalán. Erre Ő császári és Apostoli királyi Felsége az egybegyült ország- gyűléshez beszédet intéz, melynek végeztével fölkel a trónról, leveszi kal­pagját 8 a fentebbi rendben belső termeibe vonul vissza. Erre a magyar országgyűlés mindkét házának tagjai a várkápolná­ban gyülekeznek össze. A püspök az apostoli kereszttel állást foglal az ora­tórium alatt, melybe 0 császári és Apostoli királyi Felsége nyilvános kisé­ret nélkül vonul, hogy a Te Deum-nál jelen legyen. Schema. B) A bejárat a terembe. 1. Ő császári és Apostoli királyi Felsége. 2. A m. kir. főlovászmester-helyettes. 3. Az első cs. kir. főudvarmester. 4. A cs. kir. főkamarás. 5. A m. kir. testőrkapitány. 6. A cs. kir. darabant-testőrök kapitánya. 7. A cs. kir. lovas testőrök kapitánya. 8. O Felsége főbadsegéde. 9. A püspök az apostoli kereszttel. 10. A m. kir. ministerek. 11. A bibornok-herczegprimás. 12. Az ország zászlósai. 13. Az országgyűlés mindkét házának tagjai. 14. Magyar királyi testőrök. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, folyó évi május hó 21-én kelt legfelső elhatározásával legk. megengedni méltóztatott, bogy a cs. és kir. közös kültigyministerium kővetkező tisztviselői éB pedig: báró Falke-Lilienstein János cs. és kir. osztályfő­nök a belga királyi Lipót-rend nagy tisztikereszt­jét, merkenfeldi báró Genotte Vilmos cs. és kir. kö- vetségi tanácsos ugyanazon rend középkeresztjét, Svlzbeck Rudolf cs. és kir. osztálytanácsos a szerb fejedelmi Takova-rend IY. osztályát, dr. Khu Emészt cs. és kir. osztálytanácsos a belga királyi Lipót-rend középkeresztjét, dr. Fuchs Adalbert dr. Mittag Vilmos és Pilát István udvari titkárok a nevezett rend tisztikeresztjét, végre gróf Amadéi Albert, báró Tallián Dénes és keresztúri dr. Gru- biszich Antal mmisteri fogalmazók ugyanazon rend lovagkeresztjét elfogadhassák és visselhe sék. 0 császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi május bó 21-én kelt legfelső elhatározásával leg kegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy Lapunk mai számához dr. Herich Károly osztálytanácsos a franczia becsületrend tiszti keresztjét elfogadhassa és visel­hesse. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, folyó évi május hó 20-án kelt legfelső elhatározásával, Jokanec Lajos tanácsost é3 a törvényszék vezetőjét Üj-Gradiskábanv törvényszéki elnökké Ogulinba legk. kinevezni méltóztatott. A m. kir. honvédelmi minister, a magyar hon­véd-gyalogság tettleges állományában, 1881. évi junius bó 1-től számítandó ranggal, badapródokká kinevezte: Makovitzky Béla 53. zászlóaljbeli tizedest; Papp László 29. zászlóaljbeli őrmestert; Tolmács István 14. zászlóaljbeli tizedest; Jagnic Vincze 88. zászlóaljbeli őrmestert; Bessenyei Kálmán 46. zászlóaljbeli tizedest; Keresztes Aladár 45. zászlóaljbeli tizedest és negyed iv melléklet s három iv > Hivatalos Lehrner Rezső 39. zászlóaljbeli czimzetes szar kaszvezetőt. Regéczi Nagy Miklós 3-ik számú csongrádi bon- véd-zászlóaljbeli szabadságolt állományú hadnagy­nak, a m. kir. honvédség kötelékéből kérelmezett kilépése, a védkötelezettség teljesítése után, a tiszti rendfokozat megtartása nélkül megengedtetett. Znamenák Sándor 61. zászlóaljbeli szabadságolt állományú honvéd-hadnagynak, viselt tiszti rendfo­kozatáról való leköszönése elfogadtatott. A temesvári m. kir. pénzügyigazgatóság, Tóth Lajos aradi IV. oszt. adótisztet, a vingai m. kir. adóhivatalhoz III. oszt. ellenőrré nevezte ki. Rotter Ödön nagykikindai lakos vezetékne­vének »Rónait-ra, kért átváltoztatása, folyó évi 25,618. számú belügyministeriumi rendelettel meg­engedtetett. Értesítő« van csatolva. BUDAPESTI (KÖZLÖNY. T

Next

/
Thumbnails
Contents