Budapesti Közlöny, 1881. július (15. évfolyam, 147-173. szám)

1881-07-01 / 147. szám

Budapest, 1881. 147. szám. Péntek, julius 1. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség : Budapesten, Ferencziektere, Bazárépület, TI. lépcső, II. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó-hivatal : Budapesten, Ferencziektere Athenaeum épület. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre ...... 20 írt. Félévre ... e .... 10 > Negyedévre ........................ 5 » E gy telje, lap ára 30 ár. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések dijai elöl« <eseu beküldendők; még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasáhos petitsor egyszeri hi^ detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. 1881. évi LII. TÖRVÉNYCZIKK a Tiszavölgy ármentesitése érdekében a kormány által teendő intézkedésekről. (Szentesítést nyert 1881. évi május hó 31-én. Ki­hirdeti etett az országgyűlés mindkét házában 1881. évi junius hó 1-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AÜSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb. és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendéi és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1- §• Utasittatik a közmunka- és közlekedési minister, hogy a Tisza balpartján, a Körös és Maros között fekvő terület árvédelmére szükséges és Békéstől a Körös balpartján a Tiszáig, onnan a Tisza bal­partján a Maros torkolatáig és a Maros jobbpart­ján Apátfalváig terjedő védtőltéseknek, nemkü­lönben a Tisza jobbpartján, Csongrád városa vé­delmére szükséges töltéseknek teljes biztonságot nyújtó méretekkel leendő kiépítését, mihelyt a he­lyi viszonyok megengedik, kezdje meg, s egész erélylyel folytassa oly módon, hogy a legszüksége­sebbek a lehetőségig még ez évben, s az egész töl­tés építése legkésőbb az 1882. év végéig bevégez­ve legyen. Utasittatik továbbá a közmunka- és közlekedési minister, hogy a szóban forgó terület belvizeinek levezetésére szükséges fő gyűjtő csatornák és zsili­pek terveit és költségvetését az 1874. évi XI. t.-cz. rendeleté szerint teendő további intézkedhetés vé­gett készíttesse el. 2. §. Utasittatik a közmunka- és közlekedési minister, bogy az előbbi szakaszban elrendelt munkák által ármentesitendő területen az ártér-fejlesztést az 1881. évi legmagasabb vizszin alapul vétele mellett készíttesse el, s ennek alapján az érdekelt birtoko­sok összeírását és a teherviselési kulcsot állapítsa meg. 3. §. Az első szakaszban körülirt terület árvédelmére alakult és működő vizszabályozási és ármentesitő társulatok ügyeinek későbbi törvényes intézkedésig államilag leendő ellátása rendeltetik el. Ezen tár­sulatok tisztviselői a jelen törvény hatályba lépté­től kezdve a közmunka- és közlekedési minister utasítása értelmében tartoznak eljárni, s a közmun­ka- és közlekedési minister felbatalmaztatik, hogy az állásukról lemondó vagy tisztüknek meg nem felelő társulati tisztviselők teendőit az általa e czél- ra alkalmazandó közegek által végeztesse. 4-§. Felhatalmaztatik a közmunka- és közlekedési minister, hogy a Körös völgyén az árvédelem czél- jából szükséges munkákat és intézkedéseket hala- déktalanul foganatba vehesse és végrehajtassa. 5. §. Az előző szakaszokban elrendelt munkák költ­ségeinek fedezésére a mentesítendő területet terhe­lő előlegképen az 1880. évi XX. törvényczikk alap­ján kötött állami kölcsönből egyelőre két millió forint bocsáttatik a közmunka- és közlekedési mi­nister rendelkezésére. 6. §. Az előző szakaszok értelmében végrehajtandó munkák költségei az érdekelteket az 1880. évi XX. törvényczikkben megállapított módon törlesz­tendő kölcsönképen terhelik, és legkésőbb 1884. év végéig az érdekeltségre kivetendők, hogy ka­matjaik és törlesztési részleteik az idézett törvény­czikk határozatai szerint bebajtbatók legyenek. Addig is, mig a kölcsönök kamatjainak és törlesz­tési részleteinek egyéni kivetése elkészül, az előle­gek utáni járadékoknak, valamint az igazgatási költségeknek fedezése iránt, a közmunka- és köz­lekedési minister fog a körülményeknek megfele­lően intézkedni. Későbbi törvény fogja meghatározni, hogy ezen munkák költségeiben az állam fog-e és mily arány­ban hozzájárulni. 7. §. Felbatalmaztatik a közmunka- és közlekedési minister, hogy a Körös és Berettyó völgyén nem természetes vagy nem czélszerü határok szerint alakult vizszabályozási és ármentesitő társulato­kat uj beosztás szerint újra szervezze és ott, hol eddig még az érdekeltség társulattá nem alakult, ilyeneknek alakítását hivatalból elrendelhesse. Ha a közmunka- és közlekedési minister rende­leté szerint egy társulatba tartozó érdekeltség a minister által kitűzendő batáridőig alapszabályait meg nem alkotná, választmányát és tisztviselőit meg nem választaná, vagy működését tényleg meg nem kezdené, a társulati tisztviselőket a közmun­ka- és közlekedési minister fogja alkalmazni. Ezen tisztviselők a közmunka- és közlekedési minister utasításai és rendeletéi szerint ter*-' - 1 eljárni. Ilyen esetekben a társulati ügyekben ményadás végett a közmunka- és közlekt nister, az ártéri nagyobb birtokosokból és az ér­dekelt községek képviselőiből bizottságot alakit, melynek ügyrendjét a minister állapítja meg. 8. §. Az előző szakasz értelmében ajközmunka- és köz­lekedési minister igazgatása alatt álló társulatok vízmüveinek felépítésére szükséges költségek fede­zésére az 1880. évi XX. törvényczikk alapján kötött állami kölcsönből a közmunka- és közlekedési mi­nister és pénzügyminister által egyetértőleg előle­gek fognak folyóvá tétetni; ezen kölcsőn-előlegek legkésőbb 1884. év végéig az 1880. évi XX. tör­vényczikk rendeletéi értelmében az érdekeltségre kivetendők, hogy ezen kölcsönök kamatjai és tör­lesztési részletei ugyanezen törvényczikk határoza­tai szerint behajthatok legyenek. Addig is, mig a kölcsönök kamatjainak és tör­lesztési részleteinek egyéni kivetése elkészül, az előlegek utáni járadékoknak, valamint a társulat igazgatási költségeinek fedezése iránt a közmunka- és közlekedési minister esetről esetre fog a körül­ményeknek megfelelően intézkedni. 9. §. Utasittatik a közmunka- és közlekedési minister, hogy a mennyiben a Tisza mentén felépített véd- töltósek egyes szakaszainak az árvíz lefolyása szem­pontjából hátrább helyezése szükséges, az e czélra vonatkozó intézkedéseket, az érdekeltek meghallga­tásával, tegye meg, s a mennyiben szükségét látja, e tárgyban, a legközelebbi országgyűlés elé tör­vényjavaslatot terjesz8zen. 10. §. Utasittatik a közmunka- és közlekedési minister, hogy a Tisza és mellékfolyói szabályozásának vég­leges rendezése és administrativ szervezése iránt, az érdekeltek meghallgatása után, a legközelebbi országgyűlésnek törvényjavaslatot terjeszszen be. 11. §­Jelen törvény végrehajtásával a közmunka- és közlekedési minister és a pénzügyminister bízat­nak meg. Mi e törvényczikket s mindazt, a mi ab­ban foglaltatik, összesen és egyenkint he­lyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vall- ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szente­sitjük, s mind Magunk megta-'1’ u más Híveink által megtartatjuk Kelt Bécshen, ezernyolczszá egyedik évi május hó harminc Ferencz József, s.k. * (P. H.) Tw” v* '—Loj ■““'ti./ E»»rtOkOu mozdítása körül szerzett érdé: seül, másod osztályú vaskói díjmentesen adományozom. Kelt Schönbrunnban, 188 évi junius hó 26-án. Ferencz József, s. k. Báró Orczy Béla, s. k. Lapunk mai számához fél iv melléklet, s bárom és fél iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva. BUDAPESTI KÖZLÖNY.

Next

/
Thumbnails
Contents