Budapesti Közlöny, 1881. október (15. évfolyam, 223-248. szám)

1881-10-01 / 223. szám

Budapest, 1881. 223. szám. Szombat, október 1 BUDAPESTI áliKÖZLÖNY. hivatalos L A I». Szerkesztőség : Budapesten. Ferencziektere, Bazárépület, H. lépcső, II. emelet, 8-ik ajtó. Kiadó-hív atal : Budapesten , Ferencziaktere Athenaeum épület. Előfizetési Ákak : Naponkénti postai szétküldéssé), vagy helyben házhoz hordva : Egész évre .....................20 írt. F élévre............................ . 10 » Negyedévre ...... 5 » Egry teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések dijai elölegesen beküldendők; még­pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabólyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hú* detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS KÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére, a közelebb eszközlött kato­nai összpontositás alkalmából, valamint a közügyek előmozdítása körül különben is tett kiválóbb szolgálatuk elismeréséül: báró Vay Béla Borsodmegye főispánjának Szent- István-rendem kiskeresztjét, Bay Bertalan ugyanazon megye alispánjának a királyi tanácsosi czimet díjmentesen; továbbá Kudlovich Imre mezőkövesdi járásbirónak és Soltész Nagy Kálmán Miskolcz város polgármesterének Ferencz József-rendem lovagkeresztjét, Szombaty József várnagy­nak a koronás arany érdemkeresztet, végre Kozma Péter belső-beöcsei és Makláry István mező-csáthi bíráknak, valamint Vadászy György sajó-szent péteri jegyzőnek a koro­nás ezüst-érdemkeresztet adományozom. Kelt Budapesten, 1881. évi szeptember hó 28-án. Ferencz József, s. k. Báró Orczy Béla, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott: báró Schönfeld Antal altábornagyot a VII gyaloghadosztály parancsnokává és hadparancs­nokká Triesztbe kinevezni; továbbá: Fischer Frigyes altábornagynak, a hadi iskola parancsnokának nyugalomba helyezését saját ké­relmére elrendelni és neki ez alkalommal sok évi kötelességhü, békében és háborúban egyiráut ki­tüntetett szolgálatai elismeréséül, a vaskorona- rend 2. osztályát a 3. osztálya hadi ékitményoyel adományozni; azután kinevezni: 8ternecki lovag Daublebsky Móricz vezérőrna­gyot, a 3. gyalog-dandár parancnokát, — a hadi iskola parancsnokává; Haas István ezredest, a 34. sz. gy.-ezred pa rancsnokát, — 3. gyalog-dandár parancsnokává, jelenlegi rangjában való előleges meghagyással, és Galgótzy Antal vezérkari ezredest, a mü- és egyéb vezérkari munkálatok irodájáu&k főnökét, — a 34. sz. gv.-ezred parancsnokává, a vezérkar­ban való meghagyással, csapatszolgálatra beoszt­va, és utóbbinak eddigi állomásán teljesített jeles és sikeres szolgálatai elismeréséül, a Lipót-rend lovagkeres/tjét díjmentesen adományozni; továbbá: báró Klimburg Jenő ezredesnek, és őrségi dandár­parancsnoknak Dél Dalmácziában, saját kérelmé­re és a felülvizsgálat következtében »jelenleg szol­gálatképtelen« gyanánt hat hó tartamára a vára­kozási illetékkel számf. szabadságoltak viszonyába helyezését elrendelni, és eunek helyére Hostinek Pál ezredest, az 53. sz. gy.-ezred pa­rancsnokát, — őrségi dandárparancsnokká Dél- Dalmácziába, jelenlegi rangjának előleges megha­gyása mellett kinevezni; azután: Buchta Ferencz vezérőrnagynak, a 62. gyalog­dandár parancsnokának, saját kérelmére és »je­lenleg szolgálatképtelen« gyanánt, a várakozási illetékkel számf. szabadságoltak viszonyába hat hó tartamára való áthelyezését elrendelni, és ennek helyére Ballentsits Alfréd vezérkari ezredest, és vezér­kari főnököt a gráczi hadparancsnokságnál, — a 62. gyalog-dandár parancsnokává, jelenlegi rang­jának előleges meghagyása mellett kinevezni; továbbá: werthaui Jenemann Gusztáv ezredesnek, a 71. sz. gy.-ezred tartalék-parancsnokának, a jól meg­érdemelt nyugalomba helyezését saját kérelmére elrendelni, és neki ez alkalommal, békében és há­borúban egyaránt jeles szolgálatai elismeréséül, a katonai érdemkeresztet adományozni; azután: Sitka Gusztáv alezredest a 23. sz. gy.-ezredben, — a 71. sz. gy.-ezredhez tartalék-parancsnokká kinevezni; továbbá: lovag Ploennies Ferencz alezredesnek, a 24. sz. gy.-ezredtől — a 23. sz. gy.-ezredhez való' áttéte­lét elrendelni; azután: bründelsbergi Czedik Hermann fregát-kapitány- nak, a tengerészeti osztály 2. szakasza főnökének állomása alól való felmentését elrendelni és meg­parancsolni, hogy neki eddigi alkalmazásában tel­jesített sikeres szolgálatai elismeréséül, a legfelső megelégedés kifejezése tudtára adassék, és ennek helyére gyulai Gaál Jenő korvett-kapitányt a tenge­részeti osztály 2. szakasza főnökévé kinevezni; továbbá: gróf Spannochi Gyula nyug. alezredes tiszti rangjának kérelmezett letételét a katonai nyugdíj további élvezete mellett jóváhagyni; azután: Franki József katonai lelkésznek Szerajevóban, a felülvizsgálat következtében »rokkant« gyanánt nyugalmaztatását elrendelni; továbbá kinevezni: tartalékos főorvosokká: dr. Largaiolli Richárd tartalékos segéd-orvost az innsbrucki 10. sz. helyőrségi kórházban, jenlegi beosztásában való meghagyással; dr. Schwarzer Ottó tartalékos helyettes segéd­orvost a bécsi 1. sz. helyőrségi kórházban, jelen­legi beosztásában való meghagyással; továbbá a következő tartalékos 1. oszt. kát. orvosnöven­dékeket : dr. Pluhar Alajost a josefstadti 12. sz. helyőr­ségi kórházban, jelenlegi beosztásában való meg­hagyással ; dr Stefan Liboriust, a josefstadti 12. sz. helyőr­ségi kórháztól, — az olmüczi 6. sz. helyőrségi kórházhoz; dr. Gassner Ottót, az innsbrucki 10. sz. helyőr­ségi kórháztól, — a 47. sz. gy.-ezred tartalék-pa­rancsnokságához ; tartalékos segéd-orvosokká: dr. Lévay (ezelőtt Löwy) Sándor tartalékos 1. oszt. kát. orvosnő vendéket, a bécsi 2. sz. helyőrsé­gi kórháztól, a 19. sz. gy.-ezredhez; dr. Rosenfeld Sámuel tartalékos gyalogost, a 12. sz. gy.-ezred tartalék-parancsnokságától, — a bádeni 3. sz. helyőrségi kórházhoz; s e g é d-o rv o 8 o k k á: a következő f. évi október hó 1-én szolgálatba lépő egyéves önkénteseket : dr. Grasser Józsefet, a bécsi 1. sz. helyőrségi kórházhoz; dr. Turcsa Jánost, a nagy-szebeni 22. sz. helyőr­ségi kórházhoz, a kolozsvári csapat-kórházhoz va­ló beosztás mellett; dr. Prochnow Józsefet a budapesti 16. sz. hely­őrségi kórházhoz; dr. Abrahám Adalbertét, dr. Tarnovszky Gézát, és dr. Schwarz Bódogot; — mindahármat a bécsi 1. sz. helyőrségi kórházhoz; végül: Schowanek Ferencz őrmesternek a 4. sz. dra- gonyos ezredben, sokévi feddhetetlen és sikeres szolgálatai elismeréséül, a koronás ezüst érdem- keresztet adományozni. A m. kir. pénzügyminister Békefy László ügy­védjelöltet, továbbá Fülöp Bódog és Dögl Adolf fogalmazó-gyakornokokat II. oszt. pénzügyi fogal­mazókká nevezte ki. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, f. évi 35,426. sz. a. kelt rendeletével megengedte, hogy a Temesmegye területéhez tar­tozó Móriczföld községben, a L évi augusztus hó 14-ére esett, de meg nem tartathatott országos vásár helyett, f. évi október hó 2-án pótvásár tar­tassák. A német-facseti betegsegéb zö-egylet alapszabá­lyai, a m. kir. belügyminister által, folyó évi 47,066. szám alatt, a bemutatási záradékkal ellát­tattak. Lapunk mai számához negyed iv melléklet s három és fél iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents