Budapesti Közlöny, 1881. december (15. évfolyam, 274-298. szám)

1881-12-01 / 274. szám

Budapest, 1881. Csütörtök, deczember 1. 271. szám. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség : Budapesten. Ferencziektera, Bazárépület, IL lépcső, IL emelet, Wk ajtó. Kiadó-hiva'/ai. : Budapesten, Ferencziektere Athenaeum épület. Előfizetési Arak : Naponkénti portai «létküldéasel, va^y helyben Káanoa hordva : Egész érre ...... 20 írt. Félévre ........ 10 » Negyedévre .................................5 » E gy teljes lap éra 30 kr. Hivatalos hirdetések: A. „Hlvatalo* Értesito^-be Iktatandó hivatalos hir­detések dijai előlegeden beküldendők ; még­pedig 100-oóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 900* szóig 9 frt, 900—200-«tóig 3 frt és igy tovább. —* Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és as esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij hiilön minden beik. tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott : a megszállott területen teljesített kötelességhü és sikeres szolgálataik elismeréséül : lovag Wagner Vilmos vezérőrnagynak és tüzér­igazgatónak a lembergi főhadparancsnokságnál, a Ferencz József-rend középkeresztjét, Blumentritt Venczel őrnagynak, a 6. sz. táb. tü­zérezredben, és Hatzy Alajos századosnak, a 20. sz. táb. vadász- zászlóaljnál, — ugyanazon rend lovagkeresztjét adományozni ; továbbá : Schadek Miksa főhadnagynak, a 66. sz. gy.-ez­redben, és Lollies Miklós főhadnagynak, all. sz. vártü- zérzászlóaljnál, — a katonai érdemkeresztet, Búré Frigyes vezérkari alezredesnek és vezér­kari főnöknek a VI. gy.-hadosztálynál, a katonai térkép-készitő intézet igazgatója minőségében tel­jesített sikeres és jeles szolgálatai elismeréséül,— a katonai érdemkeresztet adományozni ; továbbá : a következő 1. oszt. századosoknak : Linde Ferencznek, az 58. sz. gy.-ezredben, Lebeda Edének, számf. a 21. sz. gy.-ezredben, Neuwirth Mátyásnak, a trieszti fiók-tüzérszer- t árnál, Masopust Rajmundnak, a bécsi tüzér-arzenál átvevő bizottságánál, é3 Ingerl Alajosnak, a 20. sz. egészségügyi osz­tálynál, — őrnagyi helyi alkalmazásra való elő­jegyzésüket elrendelni ; azután : Reisz Antal 1. oszt. századosnak, a 30. sz. gy.- ezredben, a felülvizsgálat következtében »rokkant« gyanánt nyugalmaztatása alkalmából, a czimzetes őrnagyi jelleget dijmentesen, és Jüttner János nyug. főhadnagynak, a czimze­tes századosi jelleget dijmentesen legfelső kegye­lemből — adományozni ; továbbá : malowitzi és kosori báró Malowetz Antal 1. oszt. századost a 7. sz. dragonyos-ezredben, — Al­brecht főherczeg tábornagy, s a cs. és kir. hadsereg főfelügyelője szárnysegédévé, jelenlegi rangjában való előleges meghagyással, kinevezni ; azután Hübl Ignácz tartalékos őrnagy-hadbirónak, szolgálati viszonyba való helyezését, és dr. Fekete Sámuel tartalékos törzsorvosnak, a budapesti 17. sz. helyőrségi kórháznál, a cs. és kir. hadsereg tényleges állományába katonai orvos gyanánt áthelyezését elrendelni ; továbbá kinevezni : tartalékos főorvosokká: a k övetkező tartalékos segédorvosokat : dr. Huszka Pétert, a 12. sz. gy.-ezredben; dr. Ornstein Zsigmondot, a linczi 4. sz. helyőr­ségi kórháznál; dr. Rosenfeld Sámuelt, a bádeni 3. sz. helyőrsé­gi kórháznál, — mindhármat jelenlegi beosztásuk­ban való meghagyással ; dr. Rosenmeyer Lajost, a bécsi 1. sz. helyőrségi kórháztól, — a 14. sz. gy.-ezred tartalék-parancs­nokságához ; dr. Mert a Antalt, dr. Fischer Antalt, és dr. Grossmann Alkmundot, — mindhármat a bécsi 1. sz. helyőrségi kórháznál, jelenlegi beosztá­sukban való meghagyással ; azután a következő két tartalékos. 1. oszt. kát. orvos­növendéket : dr. Rechnitz Sámuelt, a lembergi 14. sz. helyőr­ségi kórháztól, — a temesvári 21. sz. helyőrségi kórházhoz ; dr. Vavrouch Jánost, az olmüczi 6. sz. helyőrsé­gi kórháztól, — a 75. sz. gy.-ezred tartalék-pa­rancsnokságához, és dr. Sachsenheim Arthur szakaszvezetőt, a 22. sz. egészségügyi osztálytól, — bécsi 2. sz. helyőr­ségi kórházhoz; tartalékos segédorvosokká: a következő tartalékos 1. oszt. kát. orvosnöven­dékeket : dr. Váczi (ezelőtt Weiss) Lajost, a bécsi 1. sz. helyőrségi kózháztól, — a lembergi 14. sz. hely­őrségi kórházhoz ; dr. Dejl Jánost, az olmüczi 6. sz. helyőrségi kór­háztól,— a prágai 11. sz. helyőrségi kórházhoz ; dr. Miliszewski Hieronymust, a lembergi 14. sz. helyőrségi kórháznál, jelenlegi beosztásában való meghagyással ; dr. Ziehn Simont, a nagyszebeni 22. sz. helyőr­ségi kórháztól, — a brünni 5. sz. helyőrségi kór­házhoz ; dr. Falkenstein Lipót tartalékos szakaszvezetőt, a 12. sz. egészségügyi osztálytól, — a 6. sz. gy.-ez- redhez ; dr. Vízi József tartalékos gyalogost, a 60. sz. gy .-ezredtől, — a pozsonyi 19. sz. helyőrségi kór­házhoz ; segédorvossá: dr. Schachter Miksa jelenleg szolgálatban álló 2. oszt. kát. orvosnövendéket, a budapesti 16. sz. helyőrségi kórháznál, jelenlegi beosztásában való meghagyással ; végül : Mikesek Frigyes főhadbiztost, jelenlegi rangjában való előleges meghagyással, a közös hadügymi- nisteriumban a szakszámvevőségi osztály vezeté­sével megbízni. A m. kir. honvédelmi minister, Bogdánjfy Ferencz honvédelmi minÍ9teri segédhivatali aligaz­gatót segédhivatali főigazgatóvá, — Vándorfi Venczel irodatisztet pedig segédhivatali aligazga­tóvá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister, Böck Vilmos kir. adófelügyelői fogalmazógyakornokot, a miskolezi kir. illetékkiszabási hivatalhoz ideiglenes H. osz­tályú pénzügyi fogalmazóvá nevezte ki. B r o s e k Nándor budapesti lakos, saját, vala­mint Géza és Zsigmond nevű kiskorú gyermekei vezetéknevének » Borszékit- re kért átváltoztatása, f. évi 57,727. számú belügyministeriumi rendelet­tel megengedtetett. Feldreich Imre budapesti lakos vezetékne­vének »Fodor*-va, kért átváltoztatása, folyó évi 57,729. számú belügyministeriumi rendelettel meg­engedtetett. Glücksmann Jakab budapesti lakos veze­téknevének » Garait-ra kért átváltoztatása, folyó évi 57,731. számú belügyministeriumi rendelettel megengedtetett. 11 z e 1 e s Gyula budapesti lakos vezetéknevé­nek >Jármait-T& kért átváltoztatása, folyó évi 57,732. számú belügyministeriumi rendelettel meg­engedtetett. K o h n Abrahám budapesti lakos Ernesztina nevű kiskorú leánya vezetéknevének ^Kárpátit-ra kért átváltoztatása, f. évi 57,734. számú belügymi­nisteriumi rendelettel megengedtetett Stern Sámuel budapesti lakos vezetéknevének » Somogyit-re kért átváltoztatása, folyó évi 57,736. számú belügyministeriumi rendelettel megenged­tetett. Weisz Ignácz budapesti lakos saját, valamint Ármin, Ilona és Malvina nevű kiskorú gyermekei vezetéknevének * Fehér t-re kért átváltoztatása, £. évi 57,738. számú belügyministeriumi rendelettel megengedtetett. Fiumemegyében Cerkvenicán postával egyesi­tett uj m. kir. állam-távirdaállomás nyittatott meg, korlátolt napi szolgálattal. Borsodmegyében Vadnán postával egyesitett uj m. kir. állam-távirdaállomás nyittatott meg, korlátolt napi szolgálattal. Bácsmegyében Bács-Földváron postával egye­sített uj m. kir. állam-távirdaállomás nyittatott meg, korlátolt napi szolgálattal. A budapesti kir. e. f. törvényszék által ezennel közhírré tétetik, hogy Gorove Antal helybeli kir. közjegyző, f. évi november bó 27-én meghalt. Lapunk mai számához három és fél iv >Hivatalos Értesítői van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents