Budapesti Közlöny, 1882. január (16. évfolyam, 1-25. szám)

1882-01-01 / 1. szám

Budapest, 1882. 1. szám. Vasárnap, január 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS I.AP. SzERKESÍTÖSÉQ : Budapesten. Ferencziektere, Bazárépület, IL lépcső, II. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó-hív a* ad : Budapesten , Ferencaiektere Athenaeuic épület. Előfizetési Árak : Naponkénti postai «sétküldéasel, ragy hei/ben háaboe bárdos : Sgéaz évre ..............................20 írt. F élévre........................................10 » N egyedévre................................S > Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hiratalo* Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések dijai elölegeaen beküldendők; még­pedig 100-«óig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 800-szóig 8 frt, 800—800-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyngUbélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések; Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hír» detésért 18 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. 1881. évi LXV. TÖRVÉNYCZIKK Az 1880. évi LX1V. törvényczikkben adott felha­talmazás hatályának kiterjesztéséről. (Szentesítést nyert 1881. évi deczember hó 24-én. — Kihirdettetett az országgyűlés mindkét-házában 1881. évi deczember hó 31-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb. és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendéi és képviselőd közös egyet­értéssel a következő' törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: Az igazságügyminister felhatalmaztatik, hogy a budapesti kir. ítélőtáblánál felszaporodott hátralék feldolgozására az első folyamodásu királyi törvény­székeknek biráit az 1880: LXIY. t-cz.-ben meg­batározott feltételek mellett, az 1882. év végéig kellő számban alkalmazhassa. 2.§. Az 1880: LXIV. t.-cz. hatálya az 1882. év vé­géig a marosvásárhelyi kir. Ítélőtáblára is kiter­jesztetik. 3. §. Jelen törvény végrehajtásával az igazságügymi­nister bizatik meg. Mi e törvényczikket s mindazt, a mi ab­ban foglaltatik, összesen és egyenkint he­lyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vall- ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesít­jük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezernyolczszáznyolczvan- egyedik évi deczember hó huszonnegye­dikén. Ferengz József, s. k. (T. H.) Tisza Kálmán, s. k. 1881. évi LXVL TÖRVÉNYCZIKK a törvények kihirdetéséről. (Szentesítést nyert 1881. évi deczember hó 27-én. — Ki­hirdettetett az országgyűlés mindkét házában 1881. évi deczember hó 31-én.) Ml ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb. és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hü főrendéi és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket terjesz­tették szentesítés végett Felségünk elé: Az 1868: III-ik és az 1870: XIII-ik törvény­cikkek hatályon kívül helyeztetvén, e helyett ren­deltetik. 1. §. Minden törvény, a mint O Felsége szentesítésé­vel el van látva, a kormány által az országos tör­vénytárban azonnal köztudomásra hozatik. 2. §. A törvény szövegével együtt közzé teendő egy­szersmind a királyi szentesítés napja, a nemzetkö­zi szerződések heczikkelyezéséről szóló törvények­nél azonfelül még az illető szerződésre vonatkozó megerősítési okiratok kicserélésének helye és ideje is, a mennyiben a szerződésben ezen okiratok ki­cserélése ki van kötve. 3- §• A törvénynek az országos törvénytárban közzé­tett szövege közhitelességgel bir. 4- §­A mennyiben az időpont, a melyben valamely törvény hatálya kezdődik, magában a törvényben megállapítva, vagy az időpont megállapítása a mi- nisteriumra bízva nincsen: minden törvény köte­lező ereje az országos törvénytárban való megje­lenését követő 15-ik napon kezdődik; a miért is a törvénytár minden számán kiteendő, hogy mikor adatott ki. 5. §. A szentesített törvénynek eredeti példánya az országos levéltárban tétetik le. 6. §. Minden naptári évről külön törvénygyűjtemény adatván ki, minden ily gyűjteményben a sorszámo­lás újra kezdetvén; a törvényekre való hivatkozás a naptári évnek s a sorszámnak idézése által tör­ténik. 7. §. Az országos törvénytárnak egyes számai, a mint kiadatnak, azonnal, minden törvényhatóság számá­ra hivatalból megküldetnek ; ellenben a szakminis- terek által hitelesített másolatoknak a törvényha­tóságok számára eddig szokásban volt megküldé­se jövőre megszüntettetik. 8. §. A szentesitett törvényeknek az országgyűlésen bihirdetése jövőre mellőztetvén: a ministerium a szentesített törvényekről a szentesítést követő leg­közelebbi ülések egyikében az országgyűlésnek esetről esetre jelentést tesz. 9. §. A törvények az országos törvénytárban történt kihirdetésük után, a magyar korona országaiban divatozó egyéb nyelveken is hiteles fordításokban köztudomásra hozandók. 10. §. Jelen törvény 1882. január 1-ével lép életbe s végrehajtása a ministeriumra bizatik. Mi e törvényczikket s mindazt, a mi ab­ban foglaltatik, összesen és egyenkint he­lyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vall- ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szente­sítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezernyolczszáznyolczvan- egyedik évi deczember hó huszonhetedikén. Ferencz József, s. k. (P. H.) Tisza Kálmán, s. k. 1881. évi LXVII. TÖRVÉNYCZIKK a közös magyar-horvát törvények kihirdetéséről Horvát-Szlavón országokban szóló 1870: XII. t.-cz. némely szakaszának módosításáról. (Szentesítést nyert 1881. évi deczember hó 27-én. — Kihirdettetett az országgyűlés mindkét házában 1881. évi deczember hó 31-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb. és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendéi és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket terjesz­tették szentesítés végett Felségünk elé: A szentesitett törvényeknek a magyar korona országai közös országgyűlésén eddig szokásban volt kihirdetése mellőztetvén s a jogi hatályú ki­hirdetés ezentúl az országos törvénytár utján tör­ténvén: az 1870: XII. t.-cz. 1-ső §-ának ezen sza­vai : »a közös országgyűlésen« a következő sza­vakkal : »a magyar országos törvénytárban« he- lyettesittetnek. 2. §.' Ugyancsak az 1870: XII. t -cz. 2. §-ának kö­vetkező szavai helyett: »a közös országgyűlés mindkét házában« felvétetnek ezen szavak: »a magyar országos törvénytárban«. 3. §. Az 1870: XII. t.-cz. 3. §-a következőleg módo- sittatik: »A törvény szövegével együtt közzéteen­dő egyszersmind a királyi szentesítés napja, a nemzetközi szerződések heczikkelyezéséről szóló törvényeknél pedig még az illető szerződésre vo­natkozó megerősítési okiratok kicserélésének he­lye és ideje is, a mennyiben a szerződésben ezen okiratok kicserélése ki van kötve«. A törvény horvát szövegének kihirdetésénél köz­zéteendő azonfelül még azon nap is, melyen az il­lető törvény a magyar országos törvénytárban ki­hirdettetett 4-§. Az 1870: XII. t-cz. 5. §-ának ezen szavai: »a közös országgyűlésen« a következő szavakkal: »a magyar országos törvénytárban« helyettesittetnek. 5. §. Az 1870: XII. t-czikknek a fennebiek által nem módosított határozatai továbbra is érvény­ben maradnak. Lapunk mai számához két iv > Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents