Budapesti Közlöny, 1882. április (16. évfolyam, 75-99. szám)

1882-04-01 / 75 szám

m ■■■ Budapest, 1882. 75. szám. Szombat, április 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS lap. SzEKKESZTŐBÉG : Budapesten. Ferencziektere, Bazárépület, U. lépcső, XI. emelet, 6-ik ajtó. Kiadó-hivaval : Budapesten , Ferencziektere Athenaeum épület. Előfizetési Ábak : Naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre 20 írt. Félévre .............................. . 10 » Negyedé vre ...... S > Egy telje, lap ára 30 fer. Hivatalos hirdetések: A. „Hivatalon Értesítődbe iktatandó hivatalai hir­detések dijai előlegeden beküldendők; még­pedig lQC-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. «» AzonfeÁ'41 minden egyszeri beiktatás után 30 kr bél)3gdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. iVlagánhirdetések: Egy hatodhasáboa petitsor egy »zen hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás utál. 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. 1882. évi IV. T Ö R VÉNYCZIKK az 1882. évi államköltségvetésröl. (Szentesítést nyert 1882. évi márczius hó 25-én. Kihirdettetett az »Országos Törvénytár «bán 1882. évi márezius hó 30-án.) (Folytatás.) Rovatonként Czimenként Fejezetenként Rovatonként | Czimenként Fejezetenként f o r i n t f o r i n t VIII. Fejezet. | XIII. Fejezet. Előlegezések a vasúti hamatbiztositás alapján IX. Fejezet. 10900000 tr O császári és Apostoli királyi Felsége személye körüli ministerium: Horvát-Szlavonországok beligaz gatási szükséglete : 1. ez. Holvát-Sziavonorszagok autonom kormányzatának az 1880. évi LIY. t.-cz. értelmében 2. ez. A polgárosított horvát-szlavon határőrvidék beligazgatási szükség­lete fejében i 3576438 ! 2104180 • Személyi járandóságok: Fizetések és lakpénzek Tiszti-, személyi- és működési pót­lékok Drágasági pótlékok Szolgák ruhailletményei Jutalmak és segélyek 37418 4615 3023 750 1200 i Együtt (IX. fejezet 1—2. czim' Dologi kiadások 7340 OOöUOlo X. Fejezet. Együtt (XIIL fejezel 54346 Fiume: XIV. Fejezet. 1. ez. A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó és személy­zete 2. ez. Törvénykezési provisorium • 59980 56110 Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete: Személyi járandóságok: Együtt (X. fejezet 1—2. czim) XI. Fejezet. 86090 Fizetések és lakpénzek Szolgák ruhailletményei Jutalmak és segélyek 28290 300 450 Állami számvevőszék: Dologi kiadások 6840 Személyi járandóságok: Tisztviselők fizetése és lakpénze Szolgák fizetése és lakpénze Szolgák ruhailletménye Napidijnokok dijai Jutalmak és segélyek Dologi kiadások : Hivatali, irodai és házi szükségletek Útiköltségek Épületfentartási költségek Közadó 97911 3149 450 1500 1000 3595 500 400 575 Együtt (XIV. fejezet) XV. Fejezet. Belügyministerium: 1. ez. Központi igazgatás és földteher­mentesitési alapigazgatóság részére átalánykép 2. ez. Országos levéltár 318000 31400 35880 Együtt (XI. fejezet) XII. Fejezet, Minister elnökség : 109080 3. ez. Megyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai 4. ez. Főispánok és a budapesti főpol­gármester fizetései 4600000 243500 1. ez. A ministerelnökség költségei: Személyi járandóságok Dologi kiadások 70100 29000 5. ez. Egészségügyi tanács 6. ez. Általános közigazgatási kia­1800 Összesen (1. czim) 2. ez. Rendelkezési alap 99100 200000 dások: A nemzeti színház állami segélye­zésére A nemzeti színházi alapok jövedel­méből a színház szükségletére 82000 Együtt (XII. fejezet 1—2. czim) 299100 J 27300' Lapunk mai számához egy és fél iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva. a.

Next

/
Thumbnails
Contents