Budapesti Közlöny, 1882. május (16. évfolyam, 100-123. szám)

1882-05-02 / 100. szám

1882. IOÖ. szám. Május 2. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE. 9431 ÁRVERES. 3—1 1934/882. A győri törvényszék mint tkvi hatóság részéröl közhírré tétetik, hogy a területéhez tartozó Felpécz község 1572. számú tjkvé- ben felvett I. 1—2. sorsz. 1382/a. és 3357. hrsz. nemesi birtoknak Bozzaj Zsuzsannát illető felerésze 800 írtban megállapított kikiáltási áron kezdve; a felpéczi 1573. sz. tjkvben felvett I. 3. sorsz. 2791/a. hrsz. erdő 302 frt kikiáltási áron kezdve; a felpéczi 1570. sz. tjkvben felvett -j- 1 — 2. sorsz. 477/b. és 627/b. hrsz. nemesi birtoknak Bozzay Zsuzsánnát illető fele része 401 frt kikiáltási áron kezdve; a felpéczi 14a6. sz. tjkvben felvett + 3—4. sorsz. 477/c. és 627/a. hrsz. vét és szántóföld 819 frt kikiáltási áron kezdve, a felpéczi 412. számú tjkvben felvett -+- 2. sorsz. (444— 445)/b. hrsz. szántóföld egészen a 172 írtban megállapított kikiáltási áron kezdve, a felpéczi 488. számú tjkvben felvett és Bozzay Miklós tulajdonát képező -f- 1. sorszám 1183. hrsz. szántóföld 124 frt kiki­áltási áron kezdve, végül a felpéczi 512. sz. tjkvben felvett I. 1. 4. sor­sz. 1280. és 3653. hrsz. erdő és szántóföld 147 frt kikiáltási áron kezdve, és az ugyanott felvett -j­3. sorsz. 2182. hrsz. szőllö a 120 frt kikiáltási áron kezdve Bozzay Zsuzsánna férj. Valkó Mártonná al­peresek ellen Bozzay Rebeka férj. Bóka Jánosné felperes javára 785 frt tőke, ennek 1877. évi szeptem­ber hó 27-étől járó 6°/0 kamatai, 89 frt 30 kr eddigi, 11 frt 65 kr jelenleg megállapított, úgy a még felmerülendő költségek behajtása czéljából 1882. évi junius hó 30-ik napján délelőtti 9 órakor Felpécz község házánál megtartandó végre­hajtási árverésen kikiáltási áron alul is, és a kikiáltási ár 10%-ának bánatpénz gyanánt letétele mellett eladatni fog. A vételár három egyenlő részletben és pedig az árverés jogerőre emel­kedésétől számítandó hat havi idő­köz alatt fizetendő le, az egyidejű­leg megállapított árverési feltételek j pedig a hivatalos órák alatt ezen; tkvi hatóságnál s Felpécz község ' elöljáróságánál megtekinthetők. — j Győri kir. tvszék mint tkvi ható- j ság 1882. évi márczius hó 31-éc. ! 9366 ÁRVERES. 3 — 1 6529/831. tkvi sz. sept. 7. A n. kanizsai kir. tszék mint tkvi ható­ság részéről közhirró tétetik, hogy n.-kanizsai sz. Ferencz rendű társ- ház végrehajtatónak Mild Ká­roly és neje Spranics Róza vég­rehajtást szenvedők elleni végre­hajtási ügyében a n. kanizsai 570. sz. tjkvben A -j- 632. hrsz. a. felvett s a tartozékokkal együtt 2452 írtra be- j csült ingatlan az 1882. évi május hó 30. napján d. e. 10 órakor mint első- és 1882. évi junius hó 30. nap­ján d. e. 10 órakor mint második ; határidőben, a n. kanizsai kir. tvszék tkvi irodájában megtartandó nyil­vános árverésen következő feltételek alatt eladatni fog, úgy mint: 1. Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár, melyen alul az első árverés­kor az árverésre kitűzött birtok nem fog eladatni. 2. Árverezni kívánók tartoznak az ! i ingatlan becsárának 10°/0 készpénz-!; ben, vagy ovadékképes papírban a j < kiküldött kezéhez letenni. : 3. Vevő köteles a vételárt három ) egyenlő részletben és pedig az elsőt; 1 az árverés jogerőre emelkedésétől 1 számítandó 15 nap alatt, a másodikat■ t ugyanazon naptól számítandó 2 hónap t alatt, a harmadikat ugyanazon nap-! c tói számítandó 4 hónap alatt, min- 1 den egyes vételári részlet után a bir- tokbalépés napjától számítandó 6% s kamatokkal együtt a n. kanizsai kir. t adó-, mint bírói letéti pénztárnál i t lefizetni. A bánatpénz az utolsó rész- § letbe fog beszámíttatni. 1 4. Vevő köteles az épületeket a , i hirtokbalépés napjával tűzkár ellen a biztosítani. : 1 5. Az árverés jogerőre emelkedő- \ lekor vevő a megvett ingatlan bir- t :okába lép, ennélfogva a megvett t ngatlan haszna és terhei ez időtől a bt illetik. g 6. A tulajdonjog bekebelezése p ’aol- Q T’ó+űlás« Ao értl-ínn í [ lefizetése után fog vevő javára hi- ] vatalból eszközöltetni. Az átruhá- 1 zási költségek vevőt terhelik. | 7. A mennyiben vevő az árverési ] ! feltételek bármelyikének eleget nem • tenne, a megvett ingatlan az érde- ; kelt felek bármelyikének kérelmére, I a prts 459. §-a értelmében, vevő ve- ; szélyére és költségére, bánatpénzé­nek elvesztése mellett újabb árverés alá bocsáttatni, és csupán egy ha­táridőnek kitűzése mellett az előbbi becsáron alul is eladatni fog. Felhivatnak azok, kik az árve­résre kitűzött javak iránt tulajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy | e részbeni kereseteiket e hirdet- J ménynek a hivatalos lapban lett harmadik közzététele napjától szá­mítandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vettek is, ezen kir. törvszéknél nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár felesle­gére fognak utasittatní. Végül felszólittatnak azon jelzálo­gos hitelezők, kik nem ezen királyi tszék székhelyén, vagy annak kö­zelében laknak, hogy a vételár fel­osztása alkalmával leendő képvisel- tetésök végett helyben megbízottakat rendeljenek, s azok nevét és laká­sát az eladásig jelentsék be, ellen­kező esetben Sebestóny Lajos ügyvéd mint kinevezett ügygondnok által fognak képviseltetni. A kir. tvszék mint tkvi hatóság N. Kanizsán, 1881. évi november hó 8. napján. 9432 ÁRVERÉS. 3 — 1 3392/882. Közhirró tétetik, hogy Lengyel Mihálynak Stefii Ilits Imréné örökösei ellen 133 frt 331 /3 kr. iránti végrehajtási ügyében lefoglalt a szentiványi 531. számú tjkvben A I. 1—3. sorszám alatt fel­vett úrbéri birtok mint 131 frt, 289 frt és 312 frt ao Xi i a becsült ingat­lan 1882. évi május hó 81. napján d. e. 9 órakor mint második határ­időben a szentiványi község házá­nál megtartandó árverésen becsáron alul is el fog adatni. Feltételek : Bánatpénzül a becsámak mint ki­kiáltási árnak 10% a bírói kikül­döttnél leteendő. A vételár ezen biróságnál három részletben, az első 1 hónap, a má­sodik 2 hónap, a harmadik, melybe a bánatpénz betudatik, 3 hónap alatt, a mindenkori vételár hátra­léknak ugyanazon naptól járó 8% kamataival fizetendő. Vevő a leütéskor birtokba lép, ennek hasznait élvezi, de a birtokkal ' kapcsolatos terheket, illetéket is vi­seli. A győri kir. tszék mint tkvi : hatóság 1882. április 22-én. 9425 ÁRVERÉS. 3—1 1 17992/881. Alulírott bíróság közzé teszi, Nagy Ambrus végrehajtatónak , Deák szül. Mikié Juliánná elleni végrehajtási ügyében a far- ‘ kasdi 421. sz. tjkvben felvett és B. 2. és 7. szerint Deák szül. Mikié ! Juliánná nevén álló 1—23. sor sz. ^ l. 3/16 paraszt állomány 312. sz. ház . is í — 3. sor sz. -f- irtványokból Sörös _ Péter farkasdi lakos által perrel neg nem támadott fele rész, mely 580 írtra van becsülve, 1882. -évi n nájus hó 30-ik napján mint első, r isetleg 1882. évi junius hó 30. nap- t- án mint második határidőben, min- b lenkor d. e. 10 órakor Farkasd me- a öváros házánál, a kikiáltási árat sí ;épező 1 ecsár 10% bánatpénzképeni E etétele mellett elárvereztetni fog. 2 A vételár a leütés napjától számi- ii ott 30 és 60 nap alatt 2 egyenlő k észletben 6% kamataival kifizeten- fí ő. A bánatpénz az utolsó részletbe a: eszámittatik. fi Az árverés jogerőre emelkedésekor ír vevő, ha a feltételeknek eleget 4 ett, a megvett ingatlan birtoké- k a lép, addig az a prdts. 421—423. ái §-ai értelmében zártartói őrizet alá- t< elyeztetik; a leütés napjától vevőt k Hetik a hasznok, terhek, valamint fe z átruházás és illeték; ő köteles tűz- k ár ellen biztosítani ; az átiratás a] ételár lefizetése után hivatalból esz- vi özöltetik. A feltételek meg nem o1 irtása esetében a prts. 459. §-a fog pi lkalmazt-.tni. Az elárverezendő in- n, atlanokra igényttartók annak a té rdts 464. §-a szerinti érvényesítésére h ilhivatnak. S: Helyben vagy közel nem laké hitelezők, a vételár felosztásánál leendő képviseltetésük végett hely­beli megbízott rendelésére és be­jelentésére figyelmeztetnek, ellen eset­ben Dombay Hugó nyitrai ügy­véd, mint gondnok képviselendi. — Nyitrán, a kir. tvszék tkkvi oszt 1881. évi szeptember hó 24-én tar­tott üléséből. 9422 ÁRVERÉS. 3—1 171, 341, 301/882. Alólirott ki­küldött kir. járásbirósági végrehajtó részéről közhírré tétetik, miszerim a temesvári kir. jbiróság 1881. év: 4375, 4374. és 4373. sz. a. végzése folytán, IiOhill József és társa kovácsi telepesek ellen 26047 fn 93 kr. 8849 frt 25 kr. és 5899 frl 50 kr. tőke és jár. erejéig a szent andrási kir. kincst. uradalom részért Kovácsi községében biróilag lefog lalt több rendbeli ingóságok jelesül butornemüek, gazdasági felszerelvó- nyék, gabnanemüek, marhák, lovak sertések és szerződéses házak 8644f frt 51 kr. becsértékben Kovács: község házánál 1882. évi május hó 1-ső napján d. e. 10 órakor, a leg­többet ígérőnek készpénz fizetés mel­lett nyilvános árverés utján el fog­nak adatni. Mire a venni szándéko zók ezennel meghivatnak. Kelt Te­mesvárt 1882. évi ápril hó 14-én Gyertyánffy Béla, kir. bir. végrehajtó 9379 ÁRVERÉS. 3—1 10296/881. A komáromi kir. tszék mint tkvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy Szabó György ügyvéd felperesnek Pap Mílrtou alpe­res elleni végrehajtási ügyében, a Komárom megye Udvard községi tjkv. 664. sz. ivén A I. 3—26. rd. sz. a. felvett % kültelekből adóst illető 1260 frt 50 krra, úgy a 913. sz. ivén AI. 1. 2. rdsz. a. felvett ház és beltelekböl illető 150 írtra becsült felerésznyi jutalékának végre­hajtási elárverezése elrendeltetvén, első árverési határnapul 1882. évi május 16. napjának, második árve­rési határnapul 1882. évi junius 16-ik napjának mindenkor d. e. 10 órája Udvard község házánál kitüzetett. Első határnapon az lngatlanság becsáron alul el nem adatik, bánat­pénzül a becsérték 10% teendő le, s a vételár 3 részletben fizetendő. A többi feltétel a telekhivatalban vagy Németh Antal kir. végrehaj­tónál megtekinthető. Egyszersmind felhivatnak mind­azok, kik a lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvé­nyesíthetni vélnek, miszerint igény­kereseteiket e hirdetmény közzé­tételének utolsó napjától számí­tandó 15 nap alatt, alulirt kir. tszékhez benyújtsák. Végre felszólittatnak a kir. tszék- lelyén nem lakó jelzálogos hitele- :ők, hogy képviseltetésök végett e -szék székhelyén megbízottat ren- lelvén, annak nevét az eladásig be- elentsék. A komáromi kir. tszék kvi osztályának 1881. évi deczem- >er 30. tart. ül. 9368 Árveres! s~—1 941/882. Alóíirt kir. törvényszék aint tkvi hatóság részéről ezen- lel közhírré tétetik, miszerint a erületéhez tartozó Bemete község­en 56. tjkvi előbb Kormos Lajos végrehajtási zálogjog terhével, ké- őbb Kormos fajos, Mária és (Iára tulajdonául átirt 74. 75. 226. 78. és 279. hrszámok alatt felvett igatlanok 4266 frt becsár mint ki- iáltási árban, a 74. és 75. hrsz. detti épületek 3000 frt becsárban, z összes ingatlanság egészben 7266 •t kikiáltási ár mellett Boros Do- lokos kir. adófelügyelő kértél-e 63 frt 78 kr tőke, annak folyó 6% amatai 21 frt 34 kr, eddigi 5 frt rverési kérvény úgy a végrehajtás ivábbi folyamában felmerülendő öltségek behajtása tekintetéből a inti ingatlan után kitett, becs-mint ikiáltási árak mellett esetleg azon lói is a becsár 10% árverelni ki- inók által előre készpénz vagy ’ vadékképes papírok vagy a bánom- - énznek bírói kézbe adását igazoló yugtában kiküldött kezéhez le- i itele mellett 1882. évi augusztus ó 2. napján délelőtti 9 órakor ; zigeten, a kir. törvényszék tkvi c u uuaja uciju aicgwti tauuu ujuvauus árverésen el fog adatni, a vételár az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal ugyanazon naptól szá­mított 1, 2 és 3 hó alatt lesz egyenlő részletekben a helyben: adópénztárba befizetendő. Jelen hirdetmény egy példánya a tszék hirdetményi táblájára, s az elárverezendő birtok székhelyi köz­ség háza kapujára kifüggesztetni. utóbbi helyen és a szomszédos köz­ségekben szokásos módon, és a »Budapesti Közlőn}--:-ben 3-szor köz­hirró tétetni, az ezzel egyidejűleg kiadott árverési feltételek a tkvi irodában, s az árverés megtartására jelelt község irodájában megtekin­tésre nyilván tartatni, s úgy a hir­detmény mint a csatolt árverési feltételek 1—1 példánya a felek a helybeni kir. adófelügyelőség, Remete község és Sziget város elöljárósága s valamennyi tkvi érdekletteknek kézbesitetni, s az erről szóló kézbe­sítési iv 10 nap alatt ide beteijesz- t-etni rendeltetik. Kelt M, Szigeten kir. tszék mint tkvi hat-óság 1882, évi márczius hó 11-én tart. ül. 9367 ÁRVERÉS. 3—1 1801/881. A keszthelyi kir. jbság mint telekkönyvi hatóság részéről közhirró tétetik, hogy Hertelendy Béla ügyvéd végrehajtatónak Ko­rona József vghajtást szenvedő elleni végrehajtási ügyében a kar- macsi 30. sz. tjkvben A -j- 1—5. sorsz. a. felvett ingatlanoknak Ko­rona Józsefet illető s tartozékával együtt 184 frt 50 krra becsült fe­lerésze, mégis a nemesbüki 267. sz. tjkvben A -f- 407. hrsz. a. Korona József nevén álló s tartozékával együtt 293 írtra becsült hegy vámos mihályházi szőlőbirtok és pedig a karmacsi ingatlanok az 1882. évi junius hó 6. napján d. e. 10 órakor mint első-, és 1882. évi julius hó 6. napján d. e. 10 órakor mint második határidőben, Karmacson a község­házánál, a nemesbüki szőlő pedig a fenti napokon d. u. 2 órakor Nemes­bükön a községházánál megtartandó nyilvános árverésen következő felté­telek alatt eladatni fog, u. m.: 1. Az ingatlanok külön-külön hr. számok szerint esetleg tjkvenkint adatnak el. 2. Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár, melyen alul az I. árveréskor az árverésre kitűzött birtok nem fog eladatni. 3. Ár verezni kívánók tartoznak az ingatlan becsárának 10% készpénz­ben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni. 4. Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben és pedig az elsőt ■ az árverés jogerőre emelkedésétől, számítandó 1 hó alatt, a másodikat j ugyanazon naptól számítandó 2 hó­nap alatt, — a harmadikat pedig ugyanazon naptól számítandó 3 iiónap alatt, — minden egyes vé- ;elári részlet után a birtokbalépés lapjától számítandó 6% kamatokkal ígyütt ezen kir. tkvi hatóságnál ilőre kieszközölt utalvány alapján a lelybeli kir. adó- mint birói letéti »énztárnál lefizetni. A bánatpénz az ítolsó részletbe fog beszámíttatni. 5. Vevő köteles az épületeket a »irtokba! épés napjával tűzkár ellen nztositani. 6. Az árverés jogerőre emelkedé- ekor vevő a megvett ingatlan bír­ókéba lép, ennélfogva a megvett agatlan haszna és terhei ez időtől t illetik. 7. A tulajdonjog bekeblezése csak vételár és kamatainak teljes lefi* etése után fog vevő javára hívá­siból eszközöltetni. Az átruházási öltségek vevőt terhelik. , 8. A mennyiben vevő az árverési i ;1 tété lek bármelyikének eleget nem i -íme. a megvett ingatlan az érdé- i élt felek bármelyikének kérelmére, 1 prts. 459. §-a értelmében vevő i eszélyére és költségére, bánatpén- i ének elvesztése mellett, újabb ár- i érés alá bocsáttatni és csupán egy i atáridőnek kitűzése mellett, az s lőbbi becsáron alul is eladatni fog. I Felhivatnak azok, kik az árve- t isre kitűzött javak iránt tulajdoni, 1 agy más igényt, avagy elsőbbségi e »gokat érvényesíthetni vélnek, hogy t részbeni kereseteiket e hirdetmény- i dik közzététele napjától számitand 15 nap alatt, habár külön értesité: ném vettek is, ezen kir. jbirósá mint tkvi hatóságnál nyújtsák b különben azok a végrehajtás folyi mát nem gátolván, egyedül a véte ár feleslegére fognak utasittatni. Végül felszólittatnak azon jelzi logos hitelezők, kik nem ezen ki jbiróság székhelyén, vagy anna közelében laknak, hogy a vételi felosztása alkalmával leendő képv seltetésök végett helyben megbízó tat rendeljenek, és annak nevét ( lakását az eladásig jelentsék b ellenkező esetben Lenárd Ernő üg} véd, mint hivatalból kinevezett üg} gondnok által fognak képviselteti A keszthelyi kir. jbiróság mint tk hatóság 1881. évi szeptember hó 1 9434 ÁRVERÉS. 3 — 1 6593. A soproni kir. törvényszé mint tkvi hatóság részéről közhin tétetik, miszerint Túri Anna végr hajtatónak Czimler János véj rehajtást szenvedő ellen vagyonközö ség megszüntetése iránti végreha tási ügyében minthogy a 10842/8 számú végzés folytán foganatosító Il-od árverés a kir. ítélő táblána 1416/82 sz. határozata által mec semmisittetett, Czinder János és Tu Annának a szilsárkányi 64. tjkvbi I. 1. és 2. sorszámok alatt felve s 3500 írtra becsült 59. sz. ház < 77. rsz. kert az 1882. évi julius h 6. napján d. e. 9 órakor mint mi sodik határidőben, a szilsárkán; község házánál megtartandó nyi vános árverésen következő feltétele alatt eladatni fog, úgymint: 1. Kikiáltási ár a fenti becsé: azonban ezen 2-ik árverésen a fér körülirt ingatlan becsáron alól : el fog adatni. 2. Árverezni kívánók tartoznak a í ingatlan becsárának 10% készpénz ! ben, vagy óvadékképes papírban kiküldött kezéhez letenni. 3. Vevő köteles a vételárt egyenlő részletben, és pedig az első az árverés jogerőre emelkedésé tői számítandó 60 nap alatt, a má sodikat ugyanazon naptól számi tandó 4 hó alatt, a harmadiké ugyanazon naptól számítandó 6 hí alatt, minden egyes vételári részle után a birtokbalépés napjától számi tandó 6% kamatokkal együtt, s soproni kir. adó- mint birói letét pénztárnál lefizetni. A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámittatni. 4. Vevő köteles az épületeket a birtokbalépés napjával tűzkár ellen biztosítani. 5. Az árverés jogerőre emelkedé­sekor vevő a megvett ingatlan bir­tokába lép, ennélfogva a megvett ingatlan haszna és terhei ez időtől őt illetik. 6. A tulajdonjog bekeblezése csak a vételár és kamatainak teljes le­fizetése után fog vevő javára hiva­talból eszközöltetni. Az átruházási költségek vevőt terhelik. 7. A mennyiben vevő az árverési feltételek bármelyikének eleget nem tenne, a megvett ingatlan az érde­kelt felek bármelyikének kérelmére a polg. tkrdtts. 459. §. értelmében vevő veszélyére és költségére, bánat­pénzének elvesztése mellett, újabb árverés alá bocsáttatni, és csupán egy határidőnek kitűzése mellett az előbbi becsáron alul is eladatni fog. A soproni kir. törvszék mint tkvi batóság Sopronban, 1882. évi április Lió 12. napján. 9371 ÁRVERÉS. 3—1 8628/882. Alulírott bíróság közzé ;eszi, hogy Schvartz Ignácz végre- íajtatónak Mimirovics János Is neje Blstyák Borbála elleni vég- behajtási ügyében a pászthói 7-ik 7. tjkönyvben foglalt, alperesek ne- 'én irt 1. sor 7. számú ház, és 2—30. orszámu I. 1/4 urb. kültelek, mely 1677 forintra van becsülve, 1882. nájus hó 19-én mint második határ- dőben d. e. 10 órakor Pászthó köz­ég házánál a kikiáltási árat képező ecsár 10% bánatpénzképeni leté- ele mellett becsáron alul is a már őzzé tett egyóbb feltételek mellett lárvereztetni fog. A nyitrai királyi vszék tkvi osztályának 1882 évi pril hó 24-én tart. ül. |

Next

/
Thumbnails
Contents