Budapesti Közlöny, 1882. június (16. évfolyam, 124-147. szám)

1882-06-01 / 124. szám

ima Budapest, 1882. 124. szám. Csütörtök, j 11 ni US 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. hitatalos lap. Szerkesztőség : Budapestéi], Ferencziektere, Bazárépület, H. lépcső, II. emelet, 6-ik <ytó. Riadó-hív »ni.: Budapesten , Ferencziektere Athenaeum épület. Előfizetési Árak: Naponkénti postai szétküldéssel, vagy hslybec házhoz hordva : Egész évre ............................20 írt. F élévre.....................................10 » N egyedévre ..............................5 » Eg y teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitöu-be iktatandó hivatalos hir­detések dijai elölegesen beküldendők; még­pedig 100-saóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedéke? nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri tiiiv (lettsért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. 1882. évi XVI. TÖRVÉNYCZ1KK az osztrák-magyar vámterület átalános vámtarifájáról. (Szentesítést nyert 1882. évi május hó 27-én. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytár «-bán 1882. évi május hó 28-án.) (Folytatás.) XVIII. Gyógyszer- és illatszerauyagok. 104. Medveczukor, galanyagyökér 105. Szürke ambra; castoreum, pézsma (moschus), czibet, kőrisbogár, pézsmamag, kubéba, ópium, kákáovaj, muscatbalzsam (muscatvaj); tisztított (finomított) kámfor; jalappagyanta, borostyánmeggyviz 106. Lavendula-, narancsvirág-, rózsavíz és hasonló illatos vizek (borszesz nélkül) 107. Illő olajok: a) borostyánkő-, agancs-, kaucsuk, borostyán-, rozmarin- és fenyőmagolaj b) külön meg nem nevezett illó olajok 108. Illatos eczet, illatos zsiradék és olaj, legalább 5 kilo­gramot tartalmazó tartályokban 100 kilogram frt kr. XIX. Festő- és cserzöanyagok. 109. 110. 111. 112. Festőfa: a) tuskókban b) felaprózva (azaz ráspoly ózva, őrölve, szétvag- dalva) Festéshez vagy cserzéshez való héjak, gyökerek, leve­lek, virágok, gyümölcsök, gubacs és effélék, szétvag­dalva, őrölve vagy máskép aprítva is Catechu (japáni föld), kinő, kermeszrovar, lac-dye, orlean Gesztenyefa-kivonat, buzér-kivonatok, garancine és ga- rancinette, lakmus, nyers szépia hólyagokban 113. Orseille, persio, indigó, Cochenille, külön meg nem ne­vezett cserző- és festőanyag-kivonatok Jegyzet. Indigó és Cochenille a tengeren való beho­zatalnál XX. Mézgák és gyanták. 114. Mindenféle kátrány, a barnaszénkátrány és a palakő­kátrány kivételével Közönséges gyanta, hegedügyanta, szurok, földviasz (ozokerit) Aszfaltmastix, aszfaltbitumen Terpentin, terpentinolaj, szurokolaj, gyantaolaj, lép (madárenyv) Kopálgyanta, damárgyanta, sellak, gummi-arabicum gummi-gedda, gummi-senegal, gummi-gutti, tragant- gummi; külön meg nem nevezett mézgák, gyanták és mézgagyanták, természetes balzsamok és növény­nedvek ; limoni- (czitrom) lé XXI. Ásványolaj, továbbá barnaszén- és palakökátrány. 119. Nyers állapotban és előzetes finomítás vagy tisztítás nél­kül világításra nem használható: a) nehéz, melynek sűrűsége 12 Reaumur hőfok mellett a tiszta viz sűrűségének 830 ezred ré­szénél (foknál) nagyobb (tiszta súly) b) könnyű, 830 és annál kisebb fokú (tiszta súly) 120. Nyers állapotban, előzetes finomítás vagy tisztítás nél­kül világításra használható (tiszta súly) 121. Finomított vagy félig finomított: a) nehéz, melynek sűrűsége 870 foknál nagyobb (tiszta súly) b) könnyű, 870 és annál kisebb fokn (tiszta súly) Jegyzetek. 1. A fogyasztási adó a 120. és 121. b) alatt kitett vámtételekben benfoglaltatik. 115. 116. 117. 118. 15 — 6 — 6 — 25 — 10 — vámmentes — 50 vámmentes vámmentes 1 50 3 — vámmentes — 20 — 50 1 — 1 50 1 50 1 10 2 — 10 — 1 90 10 ­2. Nyers állapotban előzetes finomítás vagy tisztí­tás nélkül világításra nem használható rumaniai eredetű ásványolaj, melynek sűrűsége 12 Reau­mur hőfok mellett, 830 foknál nagyobb (119. sz. a.) a rumán határon át való behozatalnál szár­mazási igazolványok mellett , 3. Ipari czélokra oldó vagy kiválasztó szereknek szánt finomított ásványolaj, melynek sűrűsége 770 foknál kisebb, a rendeleti utón meghatáro­zandó feltételek és felvigyázat mellett XXII. Pamut, pamutfoualak és pamutáruk, lennel ve­gyesen is, de gyapjú vagy selyem nélkül. 122. Pamut, nyers állapotban, gyaratolva, fehérítve, festve, őrölve; pamuthulladékok 123. Pamutvatta Pamutfonalak: 124. Egyes vagy kettős fonalak, nyers állapotban: a) angol számozási mód szerint a 12. számig b) a 12. számon felül egész a 29. számig c) a 29. számon felül egész az 50. számig d) az 50. számon felül 125. Egyes vagy kettős fonalak, fehérítve vagy festve: a) angol számozási mód szerint a 12. számig b) a 12. számon felül egész a 29. számig c) a 29. számon felül egész az 50. számig d) az 50. számon felül 126. Hármasával vagy többesével sodrott fonalak nyers álla­potban, fehérítve vagy festve 127. A kisebb forgalom számára kiszerelt fonalak Pamutáruk: 128. Közönséges sima, azaz 50-es számú s annál durvább fo­nalból készült sima (vagy egyszerűen sávolyos) szö­vetek, melyeknél 5 milliméter oldalú négyszögre 38 vagy annál kevesebb fonal esik: a) nyers állapotban b) fehérítve c) festve, a török vörösre festett szövetek kivé­telével d) tarkán szőve, szinnyomatosan vagy törökvő- rösre festve 129. Közönséges mustrás, azaz 50-es számú s annál durvább fonalból készült mustrás szövetek, melyeknél 5 milli­méter oldalú négyszögre 38 vagy annál kevesebb fonal esik: a) nyers állapotban b) fehérítve, festve, a törökvörösre festett szöve­tek kivételével c) tarkán szőve, szinnyomatosan vagy törökvö­rösre festve 130. Közönséges sürü, azaz 50-fes számú s annál durvább fo­nalból készült szövetek, melyeknél 5 milliméter ol­dalú négyszögre 38 fonalnál több esik: a) nyers állapotban b) fehérítve, festve, a törökvörösre festett szö­vetek kivételével c) tarkán szőve, szinnyomatosan vagy törökvö- rö-re festve 100 kilo Kram firt kr. — 68 (tiszta súly) vámmentes vámmentes 5 — 6 8 12 16 10 12 16 20 24 30 32 40 50 60 40 50 70 50 60 80 Lapunk mai számához egy iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents