Budapesti Közlöny, 1882. július (16. évfolyam, 148-173. szám)

1882-07-01 / 148. szám

Budapest, 1882. 148. szám. Szombat, julius 1. BUDAPESTI JfeKÖZEÖNY. HIVATALOS LAP. SzERKEEZTÜSÉO : Badapeetec, Ferencziektere, Bazárépület, IL lépcsO, II. emelet, 6-ik ajtó­SCiadó-htv íTal ; Budapesten, Ferencziektere Athenaeum épület. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel, .agy belybet házhoz hordva : Egész évre ...... 20 írt. Félévre . . o . * • . 10 » Negyedévre ...... S » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések dijai elölegesen beküldendők; még­pedig 100-aaóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: . Egy hatodhasábos petitsor egyszeri%fi> detésért 19 kr, kétszeri 1« kr, és több- szőri hirdetésért 13 kr minden beik* tatásnál. A bélyegdij külön minden beik. tatás után 30 kr oszt. ért. ___~ ~ H IVATALOS RÉSZ. Ö császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi junius hó 23-án kelt legfelső határozványával, Szabó Miklósnak, a budapesti kir. itélő-tábla el­nökének, a belső titkos tanácsosi méltóságot díj­mentesen legkegyelmesebben adományozni mél­tóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott: orlaburgi báró Dahlen Hermann táborszernagy és szerajevói parancsnokló tábornoknak s a bosz­niai és herczegovinai orsz. kormány főnökének, valamint báró Jovanovics István altábornagy, dalmátiai helytartó és zárai hadparancsnoknak, — a felke­lés leküzdésére nehéz viszonyok közt kiváló tapin­tattal tett intézkedéseik, nemkülönben a felkelők kibékitése körül szerzett kitűnő érdemeikért, a Lipót-rend nagykíirAKzt,jÁt a hadi ékitmáuynjrel díjmentesen adományozni ; bayersheimi lovag Schwitzer Lajos vezérkari ez­redesnek 8 a szerajevói főhadparancsnokság ve­zérkari főnökének, ezen alkalmazásában s kivált­képen a felkelés leküzdésére czélbavett rendsza­bályok foganatosítása körül kifejtett kitűnő szol­gálataiért, a 2. oszt. vaskorona-rendet a hadi ékit- ménynyel díjmentesen, végül gróf Falkenhayn Gyula cs. kir. földmivelésügyi minisrter és szolgálaton kívüli századosnak, az 1. oszt. vaskorona-rendet a 3. oszt. hadi ékítményé­vel díjmentesen adományozni. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán megengedem, hogy Jankovich Miklós királyi tanácsosnak és a szegedi kir. biztosi tanács tagjának, ezen működése alóli felmentése alkalmából, ezen állásában szerzett kiváló érdemeiért, elis­merésem nyilváníttassák. Kelt Bécsben, 1882. évi junius hó 23- dikán, Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyarministerem elő­terjesztése folytán megengedem, hogy Dobos Miklós 34. gyalogezredben százados, Dobos Kálmán 36. honvédzászlóaljbeli főhadnagy, Dobos Imre dadai szolgabiró és Dobos János ramócsaház.i földbirtokos és utódaik, vala­mint Dobos István domoszlói plébános, a >marczinfalvai * előnevet, és az eddigi mer helyett a tervezetben bemutatott uj czimert használhassák. Kelt Schönbrunnban, 1882. évi junius hó 18-án. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére: hiróvá a pozsonyi törvény­székhez: Zsabokrszky Ferencz bazini járás- birósági albirót; továbbá járásbirá k k á: a pápai járásbírósághoz: Mikovényi Ódon ottani albirót, és a zombori járásbíróság­hoz : Koczkár Zsigmond ottani albirót; vég­re albirákká: a pozsonyi járásbíróság­hoz: Eremit Rezsi) ottani törvényszéki jegy­zőt, a zólyomi járásbírósághoz: Raksányi Gyula beszterczebányai törvényszéki jegy­zőt, a budapesti VI—VII. kerületi járásbí­rósághoz: Wattay Dezső budapesti törvény­széki jegyzőt, a kapuvári járásbírósághoz : Jancsik Viktor soproni törvényszéki jegy­zőt, a hajduszoboszlói járásbírósághoz : Lengyel Imre budapesti törvényszéki al­jegyzőt, és a dicsőszentmártoni járásbiró- ságboz: Végh Albert gyulafehérvári járás- birósági aljegyzőt nevezem ki. Kelt Schönbrunnban, 1882. évi junius hó 22-én. Ferencz József, s. k. Dr. Pauler Tivadar, s. k. Földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi magyar ministerem előterjesztése folytán, Böckh János főgeologot, a földtani intézet igazgatójává nevezem ki. Kelt Schönbrunnban, 1882. évi junius hó 22-én. Ferencz József, s. k. B. Kemény Gábor, s. k. Földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi magyar ministerem előterjesztése folytán, gróf Sztáray István dijtalan segédfogalma­zót, a fiumei tengerészeti hatósághoz tiszte­letbeli ministeri fogalmazóvá nevezem ki. Kelt Schönbrunnban, 1882. évi junius hó 21-én. Ferencz József, s. k. B. Kemény Gábor, s. k. A belügyministerium vezetésével meg­bízott magyar ministerelnököm előterjesz­tése folytán, Barabás Sándor és Bernáth Imre dijtalan segédfogalmazókat, valamint Stern Arthur fogalmazó-gyakornokot, tisz­teletbeli ministeri fogalmazókká nevezem ki. Kelt Bécsben, 1882. évi junius hó 23-án. Ferencz József, s. k. Tisza Kálmán, s. k. Ö császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi ju­nius hó 22-én Schönbrunnban kelt legf. elhatáro­zásával, backbeili lovag dr. Heinczmann Ágoston nyugállománybeli bonvédezredorvosnak, a czimze- tes törzsorvosi jelleget díjmentesen legk. adomá­nyozni méltóztatott. Szende Béla, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi ju­nius hó 22-én kelt legf. határozványával, Bossányi Antal szakolczai kir. járásbirósági albirónak, saját kérelmére, a nyitrai kir. járásbírósághoz leendő áthelyezését legkegyelmesebben megengedni mél­tóztatott. A cs. és kir. közös külügyminister, gr. Starzéntki Leonhard cs. és kir. keleti akadémiai végzett nö­vendéket consuli növendékké nevezte ki. A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minis­ter) Uj György és Máté Károly okleveles mérnökö­ket kir. segédmernökökké, Heller^Samu kir. mér­nökgyakornokot, Bitai János, Póczy Mihály és Perkits Dusán végzett műegyetemi hallgatókat pedig ideiglenes minőségű kir. segédmérnökökké, — végül Spitzer Ignácz, Kit (Klein) J Jakab és Weinstein Ignácz végzett műegyetemi hallgatókat és Adler Adolf szigorló mérnököt ösztöndíjas mér­nökgyakornokokká nevezte ki. A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minis­ter, Domahidy Gyula kataszteri ^mérnököt, a me­gyei kir. államépitészeti hivatalok létszámába kir. segédmérnökké nevezte ki. m. kir. igazságügyminister, Hoffmann Ferencz nyíregyházi kir. járásbirósági dijnokot a kisvárdai kir. járásbirósághoz írnokká nevezte ki. A magyar királyi igazságügyminister, Tabacariu György marosvásárhelyi kir Ítélő­táblái írnokot a marosvásárbelyi kir. járásbíró­sághoz, Angyalosi Ferencz szatmárnémetii kir. járásbi­rósági végrehajtót pedig a mátészalkai kir. járásbi­rósághoz helyezte át. S p a n r a ff (Spanraft) Béla budapesti illetőségű budapesti lakos vezetéknevének »Feszelyi*-re kért czi­Lapunk mai számához egy iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents