Budapesti Közlöny, 1882. október (16. évfolyam, 225-250. szám)

1882-10-01 / 225. szám

Budapest, 1882. 225. szám. Vasárnap, október 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. SZÜRKK8ZTŐ8Í3I IRODA ; TT. karölet, hatvani-utón 7. szám, I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hivatal : Terenoaiektere, Athenaeum-épölet Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssé;, vagy helyben kézhez hordva : Egész évre ...... 20 frt. Félévre ........ 10» Negyedévre........................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések dijai elölegesen beküldendők; még­pedig 100-8zóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 230— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. üüagánhirdetések; Egy liatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több* szőri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott: ő cs. és kir. fenségét Rudolf főherczeg-trónörö- köst, vezérőrnagyot s a 18. gyalog-dandár pa­rancsnokát — a IX. gyalog-hadosztály parancs­nokává, ő cs. és kir. fenségét Frigyes főberczeg ezre­dest, a 18. sz. gy.-ezred parancsnokát pedig a 27. gyalog-dandár parancsnokává kinevezni. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi szeptember h6 25-én kelt legfelső kéziratával, báró Kemény Gábor földmivelés-, ipar- és kereske­delemügyi magyar királyi ministernek a belső tit­kos tanácsosi méltóságot díjmentesen legkegyelme­sebben adományozni méltóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legkegyel­mesebben méltóztatott: báró Schönfeld Antal altábornagyot, a VII. gyalog-hadosztály parancsnokát és trieszti hadpa­rancsnokot — nagyszebeni hadparancsnokká, Machek Ernő vezérőrnagyot és közös hadügy- ministeriumi osztályfőnököt — a XVI. gy.-had- osztály parancsnokává kinevezni, és utóbbinak ez alkalomból, eddigi alkalmazásában teljesített kö- telességbü és sikeres szolgálatai elismeréséül, a Lipót-rend lovagkeresztjét díjmentesen adomá­nyozni ; továbbá: Gammel Ferencz vezérőrnagynak, a 64. gyalog­dandár parancsnokának — a XXXIV. gyalog- hadosztály parancsnokságával, és Kober Guido jelenleg szóig, alkalmazás nélküli vezérőrnagynak — a VII. gyalog-hadosztály pa­rancsnokságával megbízatásukat elrendelni; azután: Merkl Rezső vezérőrnagyot, az 5. gyalog-dandár parancsnokát — közös hadügyministeriumi osz­tályfőnökké, — Hostinek Pált, a zárai badparancsnokságboz beosztott vezérőrnagyot — a 64. gyalog-dandár parancsnokává, — Jaus Károly ezredest, a 7. sz. gy.-ezred parancs­nokát — a 18. gyalog-dandár parancsnokává, és Brunner Ferencz ezredest, a 68. sz. gy.-ezred parancsnokát — a 48. gyalog-dandár parancsno­kává kinevezni; továbbá: tannenburgi Stubenrauch György altábornagy- nak, a XXVIII. gyalog-hadosztály parancsnoká­nak — a budapesti főhadparancsnoksághoz, — vecsei és böröllyő-iságfai báró Vecsey József altábornagynak, a III. gyalog-hadosztály parancs­nokának — a gráczi főhadparancsnoksághoz, és Gruhl Vilmos vezérőrnagynak, a 48. gyalog- dandár-parancsnokának — a zárai hadparancs­noksághoz beosztásukat elrendelni; azután ha­sonló minőségben való átbelyezésöket elrendelni: a következő altábornagyoknak: Müller Jenőnek, a VI. gy.-hadosztály parancs­nokának — a XXVIII. gy .-hadosztályhoz; lovag Appel Józsefnek, a budapesti főhadpa- rancsnokságtól — a bécsihez; báró Dumoulin Jánosnak, a IX. gy.-badosz- tály parancsnokának — a III. gy.-hadosztályhoz ; báró Waldstätten Jánosnak, a XXXIV. gy.- badosztály parancsnokának — a VI. gy.-hadosz­tályhoz, valamint kronstatti Bolzano Frigyes utász-ezredbeli ezre­desnek, a 27. gyalog-dandár parancsnokának — az 5. gyalogdandárhoz ; továbbá: vitesz-sokolgradai Gyurits Dávid altábornagy­nak, a XVI. gy.-badosztály parancsnokának, a jólmegérdemelt nyugalomba helyezését saját ké­relmére elrendelni, és neki ez alkalomból, ötven- évi, békében és háborúban egyaránt kitűnő szol­gálata elismeréséül, a Lipót-rend középkeresztjét, a lovagkereszt hadi ékítményével, díjmentesen adományozni; azután: báró Scotti György vezérőrnagynak, a 13. lovas­dandár parancsnokának, valamint lovag Wiser Frigyes vezérőrnagynak, a 63. gyalog-dandár parancsnokának, a megejtett felül­vizsgálat következtében »ezidőszerint szolgálat­képtelen« gyanánt, egy év tartamára, a várakozási illetékkel számf. szabadságoltak viszonyába helye­zésüket elrendelni; továbbá: gróf Üxküll-Gyllenband Sándor 14. sz. drago- nyos-ezredbeli számf. ezredest, O császári és Apos­toli királyi Felsége szárnysegédjét és kát. megha­talmazottat a szentpétervári cs. és kir. nagykövet­ségnél, eddigi alkalmazása alól való felmentése mellett — a 13. lovas-dandár paraancsnokává, adlersklaui Büchel Ferencz ezrdest, a 40. sz. gy.-ezred parancsnokát — a 63. gyalog-dandár parancsnokává, továbbá frankenheldi Kolb Ferencz ezredest, a 80. sz. gy.-ezred tart.-parancsnokát — a 40. sz. gy.-ezred parancsnokává kinevezni; azután: Benesovszky Venczel ezredesnek, a 4. sz. hu­szárezred parancsnokának, a felülvizsgálat követ­keztében »rokkant« gyanánt nyugalmaztatását, és gróf Wallis Ferencz ezredesnek, a 12. sz. hu­szárezred parancsnokának, a felülvizsgálat követ­keztében »ezidőszerint szolgálatképtelen« gya­nánt, egy év tartamára, a várakozási illetékkel számf. szabadságoltak viszonyába helyezését el­rendelni ; továbbá: thomkaházi és falkusfalvi Thomka Vilmos 12. sz. huszárezredbeli másod-ezredest — ezen ezred parancsnokává kinevezni; Pflanzer József nyug. alezredesnek a czimzetes ezredesi jelleget díjmentesen legfelső kegyelemből adományozni; Meixner János 15. sz. gy.-ezredbeli őrnagynak hat hó tartamára, és Pouchly János 11. sz. dragonyos-ezredbeli őr­nagynak egy év tartamára, a felülvizsgálat követ­keztében »ez időszerint szolgálatképtelen« gya­nánt, a várakozási illetékkel számf. szabadságol­tak viszonyába helyezésöket elrendelni; azután: dr. Kamen Lajos tart. főorvosnak, a prágai 11. sz. helyőrségi kórháznál, jelenleg tényleges szolgá­latban a 11. sz. gy.-ezrednél, valamint dr. Kobitschek Vilmos tart. főorvosnak, a 14. sz. gy.-ezrednél, jelenleg tényleges szolgálatban ugyanezen ezrednél — a kát. orvosi tisztikar tényleges állományába helyezésöket elrendelni; végül: dr. Lippe Richard ideiglenes korvett-orvost tényleges korvett-orvossá kinevezni. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, a közös külügyminister előterjesztése alapján, f. évi szep­tember hó 26-án kelt legf. elhatározásával, lovag Nadherny Gyula közös külügyministeriumi udvari és ministeri tanácsosnak, saját kérelmére történt végleges nyugalmaztatása alkalmából, negyenévi kitűnő és sikeres szolgálata elismeréséül, a másod­osztályú vaskorona rendet díjmentesen legk. adomá­nyozni méltóztatott. A m. kir. igazságügyminister, Szőke Miklós veszprémi közjegyzőjelöltet a moóri kir. közjegy­zői állomásra nevezte ki. A magyar királyi igazságügyminister, Pap Emil magyarláposi kir. járásbirósági jog­gyakornokot a gyulafehérvári, Somogyi Mihály zilahi kir. járásbirósági joggya­kornokot pedig a szilágy Somlyói kir. járásbíróság­hoz aljegyzőkké; Vrabéig János m. kir. honvédőrmestert a mára- marosszigeti kir. törvényszékhez, Ki ánczly Kálmán berettyóujfalusi kir. járásbi­rósági dijnokot a belényesi, Kozma Sándor pestvidéki kir. törvényszéki dij­nokot a szentendrei, Toronyi Imre szegedi kir. törvényszéki dijnokot a csongrádi, és Mód Lajos kisczelli kir. járásbirósági dijnokot a kisczelli kir. járásbírósághoz írnokokká ne­vezte ki. Lapunk mai számához egy ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents