Budapesti Közlöny, 1882. november (16. évfolyam, 251-275. szám)

1882-11-01 / 251. szám

Budapest, 1883. 251. szám. Szerda, november 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. SzBBKSSZTŐSÚei IRODA : IV. kerület, hatva.ni-ntcxs. 7. szám, I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hivatal : Ferencziektere, Athanaeum-épület. Előfizetési Árak: Naponkénti postai síétköldéssei, vagy helyben háahc« hordva t Egész évre •••»*. 20 frt. Félévre...............................................10 > Negyedévre........................5 » Eg:y telje» lap ára 30 fer. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivataloa hir­detések dijai elölegesen beküldendők; még­pedig 100-8zóig egyszeri hirdetésért 1 Ért, iöO— 200-szóig 2írt, 200—300-szóig S Ért és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyngtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések; Egy uatodhasábos petitaor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kx, és több­szöri hirdetésért 13 xr minden beik­tatásnál. A béiyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS KÉSZ. A beltigyministerium vezetésével meg­bízott magyar ministerelnököm előteijesz- tésére, Flatt Endrét, Újvidék város főis­pánját, ezen állásától saját kérelmére fel­mentem, s helyébe a nevezett város főis­pánjává Parcsetich Felixet nevezem ki. Kelt Gödöllőn, 1882. évi október hó 29-dikén. Ferencz József, s. k. Tisza Kálmán, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére, Flatt Endre Újvidék vá­rosa főispánjának, ezen állásától saját ké­relmére történt felmentése alkalmából, sok­évi hü és buzgó szolgálatai elismeréséül, harmad-osztályú vaskorona-rendemet díj­mentesen adományozom. Kelt Gödöllőn, 1882. évi október hó 29-dikén. Ferkncz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére, a nagyajtai járásbírósághoz já- rásbiróvá Eltes Zsigmond csikszentmártoni járásbirósági albirót nevezem ki. Kelt Budapesten, 1882. évi október hó 23-dikán. Ferencz József, s. k. Dr. Parder Tivadar, s. k. 6 császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott: gróf Szápáry László számf. szabadságolt czimz. lovassági tábornoknak, egészségi okoknál fogva kérelmezett hat havi szabadság-meghosszabbitá- aát jóváhagyni; továbbá megparancsolni, hogy dresdenbergi Stransky Ferencznek, a szerajevói főhadparancsnoksághoz beosztott altábornagynak, a bosznia-herczegovinai orsz. kormánynál fönök- helyettesi minőségében az orsz. polgári kormány­zat érdekében teljesített sikeres szolgálatai elis­meréséül, a legfelső megelégedés kifejezése tud­tára adassák; azután: Babich György 74. sz. gy.-ezredbeli számf. ez­redesnek, a XVIII. gyalog-hadosztály 2. hegyi- dandára parancsnokának, kerületi hatósági főnök gyanánt Trebinjében teljesített kiváló és sikeres szolgálatai elismeréséül, a 2. oszt. vaskorona-ren- det díjmentesen adományozni; továbbá a megszállott területen véghezvitt jeles szolgálatuk elismeréséül adományozni: a Ferencz József-rend lovagkeresztjét: Tabery Gusztáv századosnak és kerületi elöljá­rónak Cajnicában; Vojvodic Jakab századosnak és kerületi elöljá­rónak Maglajban; Petras Mihály főhadnagy és vezető tisztsegéd­nek Bilekben; Stanic Györgynek, a trebinjei kerületi hatóság­hoz beosztott főhadnagynak, és Svilar Szilárd főhadnagynak, a bosznia-hercze­govinai csendőrkarban; azután: treuenwarti lovag Seemann Károly korvettka- pitánynak, a közös hadügyministerium tengerészeti osztályánál teljesített jeles szolgálata elismeré­séül, a Ferencz József-rend lovagkeresztjét ado­mányozni ; továbbá: Walleczek Leó 31. sz. gy.-ezredbeli 1. oszt. századosnak a cs. kir. honvédség tényleges állo­mányába helyezését elrendelni, és viliéi Pribék Móricznak, a ÜebeDaui gyalog-had- apród-iskolánál tanári minőségben alkalmazott nyug. hadnagynak, a czimz. főhadnagyi jelleget — legfelső kegyelemből és kivételesen díjmente­sen adományozni; azután: dr. Schaffer Lajos cs. kir. hadtengerészeti fre­gatt-orvosnak a cs. kir. hadsereg tényleges állo­mányába 2. oszt. ezredorvos gyanánt áthelye­zését, és Antolic Miksa hadbiztosnak a budapesti had­biztosságnál, a felülvizsgálat alapján »ezidősze- rint szolgálatképtelen« gyanánt, hat hó tartamára a várakozási illetékkel számf. szabadságoltak vi­szonyába helyezését elrendelni; továbbá: Sovba Móricz 1. oszt. hajóépitészeti főmérnö­köt — a közös hadügyministerium tengerészeti osztálya IV. szakaszának főnökévé kinevezni; végül: Kraljevic Péter 22. sz. gy.-ezredbeli közvitéz­nek, a vízből több embernek — saját élete veszé­lyeztetése mellett véghezvitt megmentéséért, az ezüst érdemkeresztet adományozni. Ö császári és Apostoli királyi F elsége legke­gyelmesebben méltóztatott: Kukulj Péter vezérőrnagynak, az 1. gyalog-dan­dár parancsnokának, a megszállott területen és különösen a novibazári szandzsákban elhelyezett csapatok parancsnoka gyanánt teljesített jeles szol­gálatai elismeréséül, a vaskorona-rend 3. osztályát díjmentesen, és Soyka Raphael 15. sz. gy.-ezredbeli 1. oszt. szá- zadoshaabirónak, a dolnja-tuzlai helyőrségi tör­vényszéknél főnöki minőségben teljesített sike­res szolgálatai elismeréséül, a Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozni; továbbá a megszállott területen véghezvitt had­műveletek alkalmából tanúsított kiváló vitézségök és egyébként is dicséretes működésük elismeréséül adományozni: a Ferencz József-rend lovagkeresztjét: dr. Spinka Adolf 2. oszt. ezredorvosnak , a kát. érdemkeresztet, a hadi ékit- ményny el: Chlapek Ferencz és Outié Ambrus hadnagyok­nak, valamint Agricola Tódor és Fritz Tódor 1. oszt száza­dosoknak ; a kát. érdemkeresztet: Melzer Oszkár főhadnagynak; akoronás arany érdemkeresztet: Kraft Gyula boszna-vaspályai gépészmérnöknek, Göhl János mérnöknek ugyanezen vaspályánál, Menz József kerületi posta-biztosnak, disznós8i Horváthy Ágost és Bartl József pos­ta-ellenőröknek, továbbá Schöbek Ferencz postatisztnek; az arany érdemkeresztet. Lindner Ede, Müggenburg Alfréd és Braun Frigyes boszna-vaspályai állomás-főnököknek, Zyka József táviró-segédnek, továbbá Dittrich Emil és Dreissenberg Bronislaus táv­író-kezelőknek ; a koronás ezüst érdemkeresztet: Heimann Manó szakaszvezetőnek, Klein Venczel egészségügyi katonának, Link Jakab és Weber Frigyes őrmestereknek; az ezüst érdemkeresztet: Fauland Jakab közvadásznak, Klein Sámuel, Michelstetter Adolf sorveze­tőknek, Braun Miksa, Skok Jakab és Albert Antal egészségügyi katonáknak, és Pöhlicb Ferencz 1. oszt. épitészeti mümes- ternek; továbbá megparancsolni, hogy hasonló alkalom­ból a legfelső dicsérő elismerés kife­jeztessék : Pintér Gyula és Sintic József főhadnagyoknak, dr. Huber Albert 2. oszt. ezredorvosnak, báró Fries Ottó őrnagynak, Kakiig Ede őrnagy, jelenleg alezredesnek, Zergollern József 1. oszt. századosnak, ottenkampü Ott József ezredesnek, Dudek József hadnagynak, dr. Kraicz József és dr. Tylka Adalbert 2. oszt. ezredorvosoknak, Förster János őrnagynak, Lapunk mai számához egy és t'él iv »Hivatalos Ertesitő« van csatolva. . t

Next

/
Thumbnails
Contents