Budapesti Közlöny, 1883. szeptember (17. évfolyam, 199-223. szám)

1883-09-01 / 199. szám

Budapest, 1883. 199. szám. I Szombat, szeptember 1. BUDAPESTIKÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Bzerke3ztősS«i iroxa : IV. kérőiét, hatvanl-atz-a 7. ixán>, L emelet, 8. ajtó. Kiadó-hivatal : Fsrencziek.iere, AthenaeuES-épfilet. r------- ... ------------ --------------­Elópuktési Arak: l'upvukénti postai saétKüldéíise), rxgy helyben búbos hordva : Égés* évre ...... 20 írt. Félévre...................... 10 » Negyedévre.....................................6 > Egry telje« lap 4ra 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitöu-be iktatandó hivatalos hir­detések dijai el (‘•legesen beküldendők; méff- pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-gzóig 3 frt és igy tovább. — Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr bélyegdij és az esedékes nyugtabélyeg 1» bekül­dendő. Wlagánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kt, kétszeri 18 kr, és több­szöri h ihletésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Ö császári és Apostoli királyi Felsége legk. méltóztatott: Scharinger Gusztáv ezredesnek, a 14. sz. gy.-ez- red parancsnokának, a felülvizsgálat alapján »rok­kant« gyanánt a jól megérdemlett nyugalomba helyezését elrendelni, és neki ez alkalommal a czimzetes vezérőrnagyi jelleget, valamint jeles és az ellenség előtt is kitüntetett szolgálatai elisme­réséül a 3. oszt. vaskorona-rendet díjmentesen ado­mányozni ; azután: Kostersitz Károly ezredest a 14. sz. gy.-ezred parancsnokává kinevezni; továbbá: áthelyezésüket elrendelni: a következő főhadnagyoknak: lovag Pistor Wilfriednek a 18. sz. gy.-ezredtől a 14. számúhoz, és Brádka Adolfnak, a 80. sz. gy.-ezredtől — a 18. számúhoz; azután: hannenheimi Uann József ezredesnek, all. sz. huszár-ezred parancsnokának, a felülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt a jól megérdemlett nyugalomba helyezését elrendelni, és neki ez al­kalommal, békében és háborúban egyaránt kitű­nő szolgálatai elismeréséül, a czimzetes vezérőrna­gyi jelleget díjmentesen adományozni, és carighmaini báró Wallis Ferencz várakozási illetékkel számf. szabadságolt de az ujabbi felül “ vizsgálat alkalmával szolgálatképesnek talált ezre­dest a 12. sz. huszárezredben, — a 11. sz. huszár­ezred parancsnokává kinevezni; Stuchlik János várakozási illetékkel számi, szabadságolt alezredesnek a 6. sz. gy.-ezredben, az ujabbi felülvizsgálat alapján »rokkant« gya­nánt nyugalmaztatását, és Schimaczek Antal őrnagynak a 34. sz. gy.-ez­redben, a fölülvizsgálat alapján »rokkant« gya­nánt nyugalmaztatását elrendelni; azután adományozni: a czimzetes őrnagyi jelleget díjmentesen: a következő nyug. 1. oszt. századosoknak: Köhler Mihálynak, dammwehri Köhler Vinczének, és Fűnk Vinczének, ez utóbbinak legfelső kegye­lemből és kivételesen; azután: Scaria Károly postamesternek Krainburgban, az általa előbb nyugállományban viselt l.oszt. szá­zadosi rangfokozatot, még pedig szolgálaton kí­vüli viszonyban, legfelső kegyelemből újra ado­mányozni ; Zimmermann Róbert hadnagyot a 8. sz. gy.-ez­redben főhadnagygyá kinevezni; végül: dr. Klein Adolf tart. segéd orvoshelyettest a bécsi 2. sz. helyőrségi kórháznál, a cs. és kir. had­sereg tényleges állományába főorvossá kinevezni. O császári és Apostoli királyi Felsége legk. méltóztatott továbbá: megparancsolni hogy: Häring Ferencz őrnagynak a 18. sz. táb. vadász­zászlóalj parancsnokának, Fasan Frigyes főhadnagynak az 54. sz. gy. ez­redben, és dr. Stein Nátán 1. oszt. fő-törzsorvosnak, a 6. hadtest egészségügyi főnökének, —- kiváló szolgá­lataik elismeréséül a legfelső megelégedés kifezése tudtul adassák; továbbá ugyanezen okból adományozni: Müller József kát. távirászati segédnek az arany érdemkeresztet; aztán megparancsolni, hogy a következő 1. oszt. századosoknak: Bumbála Emilnek, számf. az utász-ezredben; Elsner Ferencinek, Urban Edének, és Kemenovic Felixnek a vasúti- és távirdai ezred­ben, valamint Steinwender János 2. oszt. századosnak a 2. sz. hadmérnök-ezredben, — a zenica-szerajevói vasút­vonal építésénél szerzett kiváló érdemeik elis­meréséül a legf. megelégedés kifejezése tudtul adassék; továbbá ugyanazon alkalomból adományozni: a koionás arany-érdemkeresztet: Zerlauth Lucián mérnöknek, a Boszna-vasut vonalfentartási főnökének; az arany-érdemkeresztet: Fuchs Nándor 1. oszt. kát. épitész-számvevőségi tisztnek; végül: kát. építkezéseknél tanúsított kitűnő műszaki szolgálataik elismeréséül: a kát. érdemkeresztet: Leeb Károly 1. oszt. századosnak a hadmérnök- karnál ; valamint a következő főhadnagyoknak isarborni Fidler Nándornak a 2. sz. hadmér­nök-ezredben, és Baumgartner Adolfnak a vasúti és távirdai ez­redben ; az arany érdemkeresztet: Reisegger Felix hadapród-tiszthelyettesnek az utász-ezredben; a koronás ezüst-érdemkeresztet: a következő őrmestereknek: Albert Edének az 1. sz. hadmérnök-ezredben j Novak Jánosnak, és Lauber Antalnak ft 2. sz. hadmérnök-ezred­ben, és Reindl Ferencinek az utász-ezredben ; a következő szakaszvezetőknek: Fischer Ferencinek, és Schupel Józsefnek, azután Pawlik János tizedesnek, — mindháromnak az utász-ezredben; Böhm József 2. oszt. kát. építészeti műmester­nek a hadmérnök-igazgatóságnál Banjalukában; az ezüst érdemkeresztet: a következő al-utászoknak: Schein Antalnak, Novak Antalnak, Sedlak Vinciének, Stelzhammer Ferencinek, és Schöndorfer Jánosnak az utász-ezredben. Ó császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi augusztus hó 20-án kelt legfelső elhatározásával legk. megengedni méltóztatott, hogy weissen- gaueni lovag Weiss Vilmos udvari és ministeri tanácsos a cs. és kir. közös külügyministeriumban, az ottoman császári Hedzsidje-rend II. osztályát; és lovag dr. Zdekauer Konrád II. oszt. udvari és ministeri fogalmazó ugyanazon ministeriumban, az ottoman császári Medzsidje-rend IV. osztályát és a Reuss herczegségi II. oszt. polgári díszkeresztet elfogadhassák cs viselhessék. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, a dr. Montedegoi Albert Ferencz kir. tanfelügyelőnek f. évi augusztus hó 9-én bekövetkezett halála követ­keztében megürült heves megyei tanfelügyelői állo­másra Kövér Gyula marmarosmegyei tanfelügye­lőt, — és ennek helyébe Zdgróczky Gyula zem- plénmegyei segéd-tanfelügyelőt — ez utóbbit egyelőre ideiglenesen, Marmarosmegye kir. tan­felügyelőjévé nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Gémessy Miklós liptó-szent-miklósi állami polgári iskolai rendes tanítót jelen állásában végleg meg­erősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Máriássy Sarolta aranyos-maróthi állami elemi leányiskolái ideiglenes minőségű tanítónőt, jelen állásában végleg megerősítette. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, egyetértőleg a m. kir. pénzügyminis- terrel, Höflich Joachim lőcsei gazdasági szesz­gyára részére, az 1881. évi XLIY. törv.-czikkben biztosított állami kedvezményeket megadta. Komárommegyébe kebelezett O-Szöny község­ben f. évi szeptember hó 1-én kir. postahiva­tal lép életbe. Az ó-szőnyi postahivatal a neszmé- lyi és uj-szőnji postahivatalokkal naponkint egy Lapunk mai számához egy ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents