Budapesti Közlöny, 1884. január (18. évfolyam, 1-26. szám)

1884-01-01 / 1. szám

/ 7 Budapest, 1884. tu Ml Z. * V r . Z­1. szám. Kedd, január 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda : TV. kerület, hatvani-utcza 7. szám I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hivatal : Ferencnek tere, Athenaenm-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ............................20 frt F élévje............................ 10 » Negyedévre..............................5 » E gy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő'“-be iktatandó hivatalos hir­detések dijjal elolegesen beküldendők ; még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij és as esedékes nyugtabólyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS KÉSZ. ó császári és Apostoli királyi Felsége a követ­kező legfelső kéziratot méltóztatott kibocsátani: Kedves gróf Khuen-Héderváry\ Bekö­vetkezvén azon időpont, midőn az 1881. évi julius hó 15-én kibocsátott rendeletem 2. §-a értelmében az ugyanazon évben Horvát-Szlavonországokkal egyesített volu határőrvidéken a királyi biztosi működés megszüntethető, magyar ministerelnököm előterjesztésére Ont ezen királyi biztosi tisztjétől ezennel felmentem. Sichelburg területe és Marienthal köz­ségére nézve a fentidézett rendeletem 26. §-ában foglalt ideiglenes határozat tovább­ra is érvényben marad. Kelt Bécsben, 1883. évi deczember hó 25-dikén. Ferencz József, s. k. Tisza Kálmán, s. k. Ó császári és Apostoli királyi Felsége a követ­kező legfelső kéziratot méltóztatott kibocsátani: Kedves Tisza Lajosi Midőn Önt az 1879:XX t.-cz. hatályának megszűntével, magyar ministerelnököm előterjesztésére a szegedi királyi biztosi állástól ezennel fel­mentem, az államnak tett kiváló szolgá­latai, s különösen Szeged város reconstruc- tiója művének sikeres végrehajtása körül szerzett kitűnő érdemei elismeréséül, Önnek s egyenes törvényes utódainak a magyar grófi méltóságot díjmentesen adományo­zom, s megengedem, hogy a »boros- jenői< nemesi előneve mellé a »szegedi< előnevet is felvehesse. Kelt Bécsben, 1883. évi deczember hó 27-dikén. Ferencz József, s. k. Tisza Kálmán, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Szabados János Sze­ged városi tanácsnoknak, a közszolgálat terén és Szeged reconstructiója körül szer­zett kiváló érdemei elismeréséül a királyi tanácsosi czimet díjmentesen; László Mihály czimzetes városi alkapitánynak, és Reok Iván királyi mérnöknek. Szeged ujjáalko- tása körül szerzett érdemeik elismeréséül a koronás arany érdemkeresztet, és végre Pauer Károly telekgondnoknak, szintén ez alkalommal szerzett érdemei elismeréséül, az arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1883. évi deczember hó 31-ikén. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Marschalko Gyula, Selmetz és Bélabánya szab. kir. város tör­vényhatósági bizottsági tagjának és az ottani önkéntes tüzoltóegylet parancsnoká­nak, a közügyek terén szerzett érdemei elismeréséül, a koronás aranyérdemkeresz- tet adományozom. Kelt Bécsben, 1883. évi deczember hó 24-én. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Renner Endre albói ágostai hitvallású evang. lelkész és kiérde- mült esperesnek, az egyház és köznevelés terén kifejtett félszázados sikeres működése elismeréséül, a koronás arany-érdemkeresz- tet; Sas János csöngei ágostai hitvallású evang. tanitónak pedig, a népoktatás terén szintén ötven évi működése alatt szerzett érdemeiért, a koronás ezüst érdemkeresz­tet adományozom. Kelt Bécsben, 1883. évi deczember hó 24-én. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán megengedem, hogy vezinovaci lovag Rukavina József nyugal­mazott járási elöljárónak, hosszas, hű és buzgó szolgálatáért elismerésem nyilvánit- tassék. Kelt Mürzstegben, 1883. évi deczember hó 21-én. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­nisterem előterjesztése folytán, Mészáros Mihály végzett jogászt tiszteletbeli minis- i;eri segédfogalmazóvá kinevezem. Kelt Bécsben, 1883. évi deczember hó 25-én. Ó császári és Apostoli királyi Felsége, báró Mázd újonnan kinevezett németalföldi kir. köve­tet, 1883. évi deczember hó 22-én kihallgatáson fogadni és meghitelező iratait átvenni méltóz­tatott. O császári és Apostoli királyi Felsége, 1883. évi deczember hó 25-én kelt legfelső kéziratával, kőröspataki gróf Kálnoky Gusztáv közös külügy- ministernek a Szt.-István-rend nagykeresztjét, és nagy-kállói Kállay Benjamin közös pénzügy mi - nisternek a Lipót- rend nagykeresztjét, díjmente­sen legk. adományozni méltóztatott. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, a közös külügyminister előterjesztésére 1883. évi deczem­ber hó 24-én kelt legfelső elhatározásával, gróf Goluchowski Agenor II. oszt követségi tanácsost L oszt. követségi tanácsossá; báró Gödel-Lannoy Emil és báró Biegeleben Rüdiger czimzetes követ­ségi tanácsosokat és valóságos követségi tit­károkat valóságos II. oszt. követségi taná­csosokká; gróf Wodzicki József követségi tit­kárt czimzetes követségi tanácsossá; végül Horo­witz Ede és adamóczi Ambró Béla fizetéses atta- chékat és czimzetes követségi titkárokat valóságos követségi titkárokká legk. kinevezni méltóztatott. ó császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben méltóztatott: tsóori báró Mecséry Károly ezredesnek, a 7. sz. huszár-ezred parancsnokának, a fölülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalmaztatását el­rendelni, és neki ez alkalommal a czimzetes ve­zérőrnagyi jelleget dijmentesen adományozni, és Pokorny Hermann másod-ezredest a 7. sz. hu­szár-ezredben, ezen ezred parancsnokává kine­vezni ; továbbá: báró Hipssich Arthur őrnagyot, testőr-alhad­nagyot a cs. kir. csatlós-testőrségben, ezen testőr­ség házparancsnokává kinevezni, és Hiefer Mór őrnagynak a béke állományban, a >ót-lótelep parancsnokának Piberbeo, a felülvizs­gálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalmaztatá­sát elrendelni; Mauermann József őrnagynak a nyugállomány- jan, a czimzetes alezredesi jelleget dijmentesen adományozni; továbbá adományozni : a czimzetes őrnagyi jelleget dijmentesen : a következő 1. oszt századosoknak: Krnic Abrahámnak, a 70. sz. gy.-ezredben, saját kérelmére történő nyugalmaztatása alkal­mából ; Schmidt Józsefnek, a nyugállományban, és Carina Józsefnek, a lembergi kát. rokkantak lázánál, legfelső kegyelemből; Lapunk mai számához egy ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva. Ferencz József, s. k. Trefort Ágoston, s. k.

Next

/
Thumbnails
Contents