Budapesti Közlöny, 1884. február (18. évfolyam, 27-50. szám)

1884-02-01 / 27. szám

Budapest, 1884. 27. szám. Péntek, február 1, BUDAPESTI KÖZLÖNY. H1TATALOS LAP. BzEKKEBZTŐeÉai iroda: IT. kerület, hatvani-utezR 7. ízűje L emelet, 8. ajtó. Kiadó-ui vatai. : Ferencziektere, Athenaeum-épftlet. Elöfisbtési Árak : aaponktatl postai nétktlldéucl, ngj helyben hizhoi hordva: Egész évre ........................20 írt F élévre.............................10 » Negyedévre ...................5 » E gy teljes lap Ara 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hivatalos hir­detések díjjal elölegeien beküldendők ; még: pedig 100-MÓlf egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 8 frt és igy tovább.— AzonfelUl minden egyszeri beiktatás után dO kr. bélyegdij és &a esedékes nyugubólyeg is bekül* dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért HIVATALOS RÉSZ. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legke­gyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy: 5 cs. és kir. fensége Károly Lajos főherczeg altábornagy, a részére adományozott görög kirá­lyi Megváltó-rend nagykeresztjét elfogadhassa és viselhesse; továbbá elrendelni: Sauer Benedek alezredesnek áthelyezését a 13- sz. gy.-ezredtől, hason minőségben — a 91. szá­múhoz; azután: Schneider Ferdinánd századost a vezér-karban, katonai attaebévá a bukaresti cs. és kir. követ­séghez, számf. a vezérkarnál, és dr. Qleiman Kálmán tart. segédorvos-helyettest a bécsi 1. sz. helyörs. kórháznál, főorvossá a közös hadsereg tényleges állományában kinevezni. Kiskorú Holbauer Ferencz köbölkuti ille­tőségű budapesti lakos vezetéknevének »Hazai«- ra kért átváltoztatása, folyó évi 3122/VII. b. számú belügyministeriumi rendelettel megen- gedteteti Dicker Vilmos budapesti illetőségű ugyanot­tani lakos vezetéknevének »Reményi<-re kért át­változtatása, f. évi 5336/VIL b.számú belügyminis­teriumi rendelettel megengedtetett Szosztrozsnyik Gyula budapesti illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Szabő*-T& kért átváltoztatása, f. évi 5337/VIL b. számú belügyministeriumi rendelettel megengedtetett Beck Henrik keszthelyi illetőségű budapesti lakos vezetéknevének >Békefi<-re kért átváltozta­tása, folyó évi 5338/VIL b. számú belügyminis­teriumi rendelettel megengedtetett R o z n e r Simon lovasberényi illetőségű buda­pesti lakos kisk. József nevű fia vezetéknevének »Rónát-ra kért átváltoztatása, f. évi 5339jVII. b. számú belügyministeriumi rendelettel megenged* t* tett Sztárcsevics István szegedi illetőségű ugyanottani lakos saját, valamint kiskorú Gyula nevű fia vezetéknevének »Székely «-re kért átvál­toztatása, folyó évi 5349/VIL b. számú belügy­ministeriumi rendelettel megengedtetett Rinyu Mihály h.-dorogi illetőségű ugyanot­tani lakos vezetéknevének »Révészt-re kért átvál­toztatása, folyó évi 5 39 2/VII. b. számú belügy­ministeriumi rendelettel megengedtetett / Kiskorú Weixter igazabbaD M i t r o v i c Arthur szabadkai illetőségű zombori lakos vezetéknevének »Megyésit-re kért átváltoztatása, f. évi 5750/VII, b. számú belügyministeriumi rendelettel megenged­tetett. Tolner József csékuti illetőségű haliéi lakos vezetéknevének > Tolnait-ra kért átváltozta­tása, folyó évi 5928/YII. b. számú belügyminis­teriumi rendelettel megengedtetett. Kiskorú L ő w y Lajos igazabban Lázár pápai illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Lukácst-ra kért átváltoztatása, f. évi 5929/VII. b. számú belügyministeriumi rendelettel megenged­tetett. P o 1 i c z e r Zsigmond kis-czelli illetőségű budapesti lakos vezetéknevének » Csapó «-ra kért át­változtatása, folyó évi 5965/YII. b. számú bel­ügyministeriumi rendelettel megengedtetett A közmunka- és közlekedésügyi m. kir. minister, f. évi 2941. szám alatt, a kővetkező rendeletet bo­csátotta ki, a robbanékony tárgyak vasúti szállítá­sának szabályozása tárgyában 1880. évi julius hó 1-én kiadott rendelet módosítása iránt. (III. Pótlék a robbanékony tárgyak vasúti szállításának szabályozása tárgyában 1880. évi julius hó 1-én kiadott szabályren lelethez.) A robbanékony tárgyak vasúti szállitásának szabályozása tárgyában 1880. évi julius hó 1-én kiadott rendelet 10. §-ának b) pontja helyébe a következő szövegezés lép hatályba: 10. §. b) (Az első kikezdés változatlanul marad.) Mint második kikezdés beigtatandó: »Oly robbanékony tárgyak, melyek a magyar koronához tartozó országokba behozatnak, azokon átszállittatnak vagy azokból kivitetnek, kisérő le­véllel látandók el, melynek kiállítása iránt a m. kir. belügyministerium, illetőleg a horvát-szlavon- dalmát országos kormány keresendő meg.« (3-ik kikezdés, — az eddigi 2-ik kikezdés.) »Minden egyéb küldeménynél a küldő által ki­állított szállító levél helyettesíti a kisérő levelet, melynek azonban a beigazolt szállítási engedély alapján, az illető politikai hatóság, Budapest fő­városa területére nézve a főkapitányság által, kell láttamozva lennie.« Az osztrák cs. kir. kereskedelmi minister ur hason intézkedést tesz a birodalmi tanácsban kép­viselt országok és tartományok területén fekvő vasutakra nézve. Kelt Budapesten, 1884. évi február hó 1-én. B. Kemény, s. k. A m. kir. igazságügyminister, f. évi 148. szám alatt, a következő rendeletet bocsátotta ki : Kenderes község a karczagi kir. törvényszék kerületében levő abádszalóki kir. járásbíróság területköréből a kisújszállási kir. járásbiróság területéhez csatoltatott. Ezen rendelet £ évi márczius hó 1-én lép hatályba. Kelt Budapesten, 1884. évi január hó 24-én. A m. kir. igazságügyminister, f. évi 1618. se. alatt, a következő rendéletet bocsátotta ki: Mike-Pércs község Bodóháza pusztával együtt, a debreczeni kir. törvényszék kerületében levő derecskéi kir. járásbiróság területköréből, a deb­reczeni kir. járásbiróság területéhez csatoltatott. Erendeletf.évi márczius hó 1-én lép hatályba. Kelt Budapesten, 1884. évi január hó 25-én. Ideiglenes folyó-, csatorna- és tóhajózási rendszabályok. *) (Kiadta a közmunka- és közlekedésügyi m. kir. ministerimn.) 69. §. A megfcneklésnél és elsülyedésnél felállítandó őr. Ha valamely hajó, vagy bármi vizen járó esz­köz megfeneklett vagy elsülyedt volna, ennek ve­zetője tartozik az esemény helyén legalább egy negyed mértfölddel felül, vagy ha közelében va­lamely más hajózható viz betorkol ása volna, kü­lön ennél is egy őrt fölállítani, ki az alámenőket az eseményről értesítse. Az őr, illetőleg őrök mind­addig helyt álljanak, mig a megfeneklett vagy el- elsülyedt tárgy eltávolitva nincs. 70. §. A megfeneklett vagy elsülyedt tárgyak megjelölése. * A megfeneklett vagy elsülyedt hajó, tutaj, (talp, láp) és egyéb tárgy éjjelre mindenkor egy minden oldalról látható tiszta fehér fényű lámpával meg­világítandó, s a teljesen viz alá sülyedt tárgy ezenkívül nappalra is valamely már távolról szem­betűnő czölömppel vagy uszánynyal megjelölendő. Ez utóbbi jelzés a sekélyes helyeken vesztett horgonyoknál se hiányozzék. 71. §• A Őrében, Tachtalia és Izlás zúgóknál való jelzés. Az alsó Dunán a Greben, Tachtalia és Izlás zúgóknál a hajók találkozásából származható veszé­lyek lehető megelőzése végett, Greben alatt a Porecski őrtanya (csárdák) néven ismeretes határ- őri állomásnál, mint jelző, egy póznán föl- 8 alá- szállitható fehér és veres kettős gömb van fölállítva.* Ezen kettős gömböt az őr, ba valamely fölfelé menő hajó még jóval a zugók alatt őt gőzftttytyel vagy csöngetéssel figyelmeztette, s a zugókon *) Lásd lapunk t. évi 25. és 26. számait. Lapunk mai számához egy és egynegyed ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents