Budapesti Közlöny, 1884. március (18. évfolyam, 51-75. szám)

1884-03-01 / 51. szám

Budapest, 1884. Q í-/ . A* ftT'ty’ t 51. szám. Szombat, márczius L BUDAPESTI KÖZLÖNY. Szerkesztőségi iroda : IT. kerület, hatvani-ntcza 7. azájc I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hí v at ü : Ferenci: aktere. Athsnaeam-épüla*. Br.ŐETSETÉsi Árak : upcokém postai szétküldéssel, .agy helyben házhoz hordva: Égisz évre ............................20 frt F élévve ....... 10 > Negyedévre..............................5 » E g-y teljes lap éra 30 kr, Hivatalos hirdetések A „Hivatalos Értesítő“-be Iktatandó hivatalos hir- detések díjjal elölegesen beküldendők ; még pedig 100-szóig egysaeri hirdetésért 1 frt, 100— WO-szóig 2 frt, 200—30£*zóig 3 frt és igy tovább.— Asonfelül minden egyszeri beiktatás után dOkr. bélyegdij és ii esedékes nyugta bélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhaaábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 80 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. 1884. évi I. TÖRVÉNY CZIKK az 1884. évi állami költségvetésről. (Szentesítést nyert 1884. évi február hó 27-én. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytár «-ban 1884. évi február hó 29-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA stb. és MAGYARORSZAG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társországai htí főrendéi és képviselői közös egyetértéssel a következő törvényczikket terjesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1. §• Az 1884. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai: Kétszázkilenczvennyolcz millió egyszázötvenhétezer háromszáz kilenczvenkét o. é. forintban; átmeneti kiadásai: Két millió egyszázötvenhétezer ötszáz kilenczven o. é. forintban; beruházási kiadásai: Huszonhárom millió kilenr.zszázhnszonhatezer hatszázhét o. é. forintban; rendkívüli közösügyi kiadásai: Négy millió nyolczszáztizenhatezer kétszázötven o. é. forintban állapíttatnak és ajánltatnak meg. 2. §. Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg: Rovatonként Czimenként Fejezetenként Rovatonként Ozimenként Fejezetenként f o r i n t f o r i n t A) Rendes kiadások. VI. Fejezet. L Fejezet. Nyugdijak. A királyi udvartartás költségei 4650000 1. ez. Országgyűlés 3608 2. ez. Állami számvevőszék 10591 II. Fejezet. 3.cz.MinÍ8f,erelnökség, fiumei kormány­zóság és törvénykezési provisorium 7020 ő császári és Apostoli királyi Felsége 4. ez. ő császári és Apostoli kir. Fel­kabineti irodája és e kabineti iroda sége személye körüli ministerium 6548 nyugdijai 72271 5. ez. Horvát-szlavon-dalmát minis­terium 3025 III. Fejezet. 6. ez. Belügyministerium 453700 7. ez. Pénzügyministerium 2050000 Országgyűlés. 8. ez. Közmunka- és közlekedési mi­nisterium 366855 1. ez. A főrendiház kiadásai 52394 9. ez. Földmivelés-, ipar- és kereske­2. ez. A képviselőház kiadásai 1114014 delmi ministerium 417943 S', ez. Az országgyűlési gyorsiroda sze­10. ez. Vallás- és közoktatásügyi mi­mélyzetének illetményei 32938 * nisterium 147600 4. ez. A magyar delegatió kiadásai 6000 11. ez. Igazságügyi ministerium 694726 6. ez. Az állami közös függő adósságot 12. ez. Honvédelmi » 274940 ellenőrző bizottság kiadásai 7000 Együtt (VI. fejezet 1—12. czim) 4436556 Összesen (III. fejezet 1—5. czim) 1212346 VII. Fejezet. IV. Fejezet. Állami adósságok: Az 1884. évre megállapított közös­1. ez. Az 1867. évi XV. törv.-czikk­ügyi kiadásokból a magyar korona or­ben elvállalt államadóssági járulék : szágaií illető összeg 28232486 Évi járulék folyó pénzértékben 17389700 Évi járulék ezüstben 11776000 Y. Fejezet. Évi törlesztési járulék folyó pénzér­tékben 1000000 Az 1849. évtől az 1867. évig tett­Évi törlesztési hányad ezüstben 150000 leg fennállott központi kormány köze­geinek nyugdijai átalányképen 98840 Összesen (1, czim) 30315700 Lapunk mai számához egy ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents