Budapesti Közlöny, 1884. május (18. évfolyam, 101-127. szám)

1884-05-01 / 101. szám

Budapest, 1884. 101. szám. Csütörtök, májas 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. Ű1TATAL08 I, A 1». BebskssztCséoi íróba : IV. kerület, hatvani -ütem T. «aim L emelet, 8. ajtó. KiAjnó-mvATAi,: Verancziektere, Atlienaeum-épfilet. Elűfizrtébi Árak : naponkénti poit&i szétküldéssel, rngj helyben hézhoz hordva: Egész évre ............................20 írt F élévre.................................10 > Negyedévre..................................8 » Kgy teljen lep ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Ért*sitHa-ba iktatandó hivatalos hir- detések díjjal e 1 8 1 e g o s e n beküldeadök ; meg pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 írt, 100— SOO-szAlg 2 frt, 200—300-széig 3 ftt és Így tovibb.— A zOKÍelltl minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij és as esedékes nyugtabélyeg is bakai- deadö. fdagánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 18 kr, é* több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden buk­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS KÉSZ. Ő császári és Apostoli királyi Felsége a követ­kező legfelső kéziratot méltóztatott kibocsátani: Kedves SzÖgyény-Marich! Midőn Ont a belügyministerium vezeté­sével megbízott magyar ministerelnököm előterjesztése folytán,Fehérmegye és Székes- Fehérvár szabad királyi város főispáni állásától saját kérelmére ezennel kegyelem­ben felmentem, azon odaadó, hű, buzgó és áldozatkész szolgálataiért, melyeket ezen minőségében is tanúsított, különös elisme­résemet nyilvánitom. Kelt Bécsben, 1884. évi április hó 28-án. Ferencz József, s. k. Tisza Kálmán, s. k. I ezen állami épület felépítése czéljából 137,500 (egyszázharminezhétezer ötszáz) forint erejéig ter- l jedő kölcsön felvételére felhatalmaztatik. 3. §. Ezen kölcsön tőkéje és kamatjai 351/2 év alatt, az egész összeg évenkinti 6°/0-ának megfelelő és előre fizetendő féléves részletfizetések által tör­lesztetnek. 4. §. Ezen részletfizetések évenként a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministerium költ­ségvetésében, a tengerészeti czélok rovatában, az eddigi házbérek helyén, mint rendes kiadás felve­endők. 5. §. Jelen törvény végrehajtásával a földmivelés-) ipar- és kereskedelemügyi minister és a pénzügyi minister bízatnak meg. A belügyministerium vezetésével megbí­zott magyar ministerelnököm előterjesztése folytán, Szögyény-Maricn. Lászlót, Fehér­megye és Székesfehérvár szabad királyi város főispáni állásától alatt idezárt kéziratommal saját kérelmére felmentvén, gróf Cziráky Bélát Febérmegye és Székes- Fehérvár szabad királyi város főispánjává ezennel kinevezem. Kelt Bécsben, 1884. évi április hó 28-dikán. Ferencz József, s. k. Tisza Kálmán, s. k. 1884. évi XI. TÖRVÉNYCZIKK a kir. tengerészeti hatóság elhelyezésére Fiúméban emelendő állami épületről és az erre megkivántató költségek fedezéséről. (Szentesítést nyert 1884. évi április hó 19-én. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytár «-ban 1884. évi április hó 29-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb. és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá- gai hü főrendéi és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényezikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1- §• A kir. tengerészeti hatóság állandó elhelyezésére Fiúméban a kincstár tulajdonát képező Sanita rakparton, a hol jelenleg az I. száma tár van, ál­lami épület emeltetik. 2. §. A pénzügyi minister a földmivelés-, ipar- és ke­reskedelemügyi m. kir. ministerrel egyetértőleg, Mi e törvényezikket s mindazt, a mi ab­ban foglaltatik, összesen és egyenkint he­lyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vall- ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szente­sítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Schó'nbrunnban, ezemyolczszáz- nyolczvaunegyedik évi április hó tizenki- I lenczedik napján. Ferencz József, s. k. (P. H.) Tisza Kálmán, s. k 1884. évi Xn. TÖRVÉNY CZIKK az uj fóldadó-katasteri munkálatok eredményei éllen érvényesíthető felszólalások elintézésének módjáról. (Szentesítést nyert 1884. évi április hó 24-én. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytár «-ban 1884. évi április bő 29-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország királya stb. és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai bű főrendéi és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényezikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1- §• Az 1876 : VII., 1881: XL. és XLII. törvény- czikkek rendelkezései alapján végrehajtott álta­lános uj földadó-katasteri munkálatok eredménye ellen az 1875 : VII. t-cz. 46. §-a értelmében ér­vényesíthető egyéni felszólalások az alább követ­kező §§-okban körülirt módon intézendők el. 2. §. A járási földadó bizottság elnöke, a becslőbiz- tossal egyetértve meghatározza a sorrendet, mely­ben az 1881: XL. t.-cz. 4. §-a értelmében alakí­tott felszólalási küldöttség működését folytatni fogja és a felszólalási küldöttséget, működésének a 60 nap leteltével azonnali megkezdésére utasítja. A becslőbiztos pedig ezen sorrendet az illető köz­ségek tudomására hozza. A felszólalási küldöttség a fentebbi 60 nap le­telte után működését azonnal megkezdi, azt sza­kadatlanul folytatja mindaddig, mig minden egyes felszólalást a helyszínén ezen §. első bekezdésében megállapított sorrend szerint meg nem vizsgál; megjelenésének napjáról a községek elöljáróságát legalább 8 nappal előre értesíti, s ez a községi katasteri bizottság tagjait, valamint a felszólalásra jogosított feleket a helyi vizsgálatnál való megje­lenésre az 1881: XL. t.-cz. 9. §-ában körülírt módon felhívni köteles. A felszólalási küldöttség, működésének megkez­dése előtt minden községben meggyőződést tarto­zik szerezni a felől, vájjon az elöljáróság a helyi vizsgálat kihirdetését, s a távollevő érdekeltek ér­tesítését is a fentebb idézett törvény értelmében telj9sitette-e, s mulasztás esetében az elöljáróság feleletre vonása iránt intézkedik. A kik a felszólalási küldöttség érkezte alkal­mával még felszólalásokat jelentenek be, azoknak szóval vagy Írásban tett felszólalásait elfogadja és s a többiekkel együtt megvizsgálja. Az elöljáróság a felszólalási küldöttségnek a felszólalásokkal együtt a telekkönyveket és birtok­iveket is átadja s mind a nála bejelentettekre, mind azokra, melyek a küldöttség előtt bejelen­tetnek, jogosítva van észrevételeit megtebetni. A küldöttség a felszólalási eseteket a helyszí­nén megszemléli és azon esetben, ha az illető bir­tokos a nyert felvilágosítások folytán a felszóla- lalástól eláll, ezt a jegyzékben jelzi, a többi fel­szólalásokra nézve pedig indokolt javaslatát a jegyzékbe igtatja s azt a telekkönyvvel és birtok­ivekkel, valamint a felszólalók által netán írásban beadott észrevételekkel együtt a járási bizottság elnökéhez juttatja és eljárásáról kimerítő jelen­tést tesz. Ha felszólalás nem történt, a bizottság elnöke erről is értesítendő. Az elnök köteles a járási bizottságot a jelen­tés beérkezte után azonnal összehívni, úgy, hogy az legkésőbb 15 nap múlva összeülhessen. A járási bizottság üléseit egyfolytában annyi napig tartani köteles, mig a felszólalási küldött­ségnek jelentései alapján a beérkezett összes fel­szólalások felett határoz. 3. §• A kerületi bizottság a járási bizottságnak jegy­zőkönyvbe foglalt határozatait hivatalból felül­Lapunk mai számához egy ív »Hivatalos Értesítő* van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents