Budapesti Közlöny, 1884. október (18. évfolyam, 227-253. szám)

1884-10-01 / 227. szám

Budapest, 1884, 227. szám. Szerda, október 1, BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. SZKKKK8ZVŐSÉGI UiODA l IV. kerület, hatraai-atcza 7. rsin» L emelet, 8. ajtó. KiAnö-mvATAL: Ferencziektere, Atlienaeum-épüleí. Előfizetési Árak . Hivatalos hirdetések: naponkénti postai szétküldéssel, T10 helyben A „TlivataloT Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­Lázhoz hordva} detések díjjal elölegesen beküldenuök ; még Egész évre ................... Fé lévre ...... . 10 > pedig 100-Bzóig egyszeri hirdetésért 1 írt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—-300-szóig b frt é* Így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. Negyedévre ..... . 5 i, bélyegdij éa *.* esedékes nyugtabólyeg i* bekül­Egy teljes lap éra 30 kr. dendJ. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hír- detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi magyar ministerem előterjesztésére, Sipeki Balás Árpád, a keszthelyi gazdasági tan­intézet igazgatóját, a magyaróvári gazdasági akadémia igazgatójává a rendszeresitett il­letményekkel a VI. rangosztályban kineve­zem^ neki a gazdasági tanügy terén eddig szerzett kiváló érdemei elismeréséül, a kirá­lyi tanácsosi czimet díjmentesen adomá­nyozom. Kelt Gödöllőn, 1884. évi szeptember hó 23-ikán. Ferencz József, s. k. Gróf Széchényi Pál s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytár, Bal ahjár Sixtus szt.- ferencz rendi áldozár és szinye-lipóczi he­lyettes lelkésznek, sok évi liü, odaadó és sikeres szolgálatai elismeréséül, a koronás arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1884. évi szeptember 7-én. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legk. méltóztatott: báró Bozberg Károly czimzetes lovassági tábor­noknak, tőhadnagynak Ö Felsége első disz-testörsé- gében, nyugalmaztatását saját kérelmére elrendelni és megparancsolni, hogy ez alkalommal, hosszú, az ellenség előtt kitüntetett szolgálatai elismeré­séül a legfelső megelégedés kifejezése tudtára adassék; továbbá: lovag Massig Károly altábornagynak, várpa­rancsnoknak Komáromban, a jól megérdemelt nyu­galomba helyezésé», saját kérelmére elrendelni és megparancíosni, hogy neki ez alkalommal, bosszú, kötelességhü és az ellenség előtt kitüntetett szol* gálatai elismeréséül a legfelső megelégedés kifeje­zése tudtára adassék; azután elrendelni: Pecher Károly, ezredesnek, a 4. sz. táb. tüzér-ez­red parsncsnokánab, saját kérelmére a fölulvizsgá- lat alapján »rokkant« gyanánt nyugalmaztatását; báró Blangy Henrik 1. oszt századosnak a V. sz. gy.-ezredben, beosztását ő cs. és kir. f n ége Károly Lajos főherczeg udvartartásába nevelői minőségben; lovag Petrovich Sádor ezredes-had bírónak, a kát íőlöivényszék előadójának, a fölülvizsgáld; alrpjáj »rokkant« gyanánt nyugalmadatását; továbbá: dr. Fraenkel Sándor tart. főorvost a 14. sz. gy.- ezredben, és dr. Kopár Bogdán tart. segédorvost a nagysze­beni 22. sz. helyőrs. kórházuál, — főorvosokká a cs. éa kir. hadsereg tényleges állományában kine­vezni ; végül kinevezni: — 1884. évi október hó 1-ével — tart. főorvosokká: a következő tart. segédorvos-helvetteseket: dr. Trost Jakabot, a brünn; 5. sz. helyőrs. kór­háznál ; dr. Ferrari Jenöt, az innsbrucki 10. sz. helyőrs. kórháztól, — a tiroli vadász-ezredhez; dr. TFeiss Samut, a bécsi 1. sz. helyőrs. kór­háznál ; dr. Pollak Jakabot, a brünni 5 sz. helyőrs. kór­háznál ; dr. Zencovich Pált, a trieszti 9. sz. helyőrs. kór­háznál ; dr. Kliitsch Jánost, a budapesti 16. sz. helyőrs. kórháznál; a következő tart 1. oszt kát. orvosnöven­dékeket: dr. Kvasnicka Inczét, a brünni 5. sz. helyőrs. kórháztól, — az 1. sz. táb, tüzér-ezredhez ; dr. Halbki Henriket, a lembergi 14. sz. helyőrs. kórháznál; dr. Kovács-Sebestyén Endrét, a budapesti 16. sz. belyőre. kórháznál; dr. Bácskai Vilmost, a budapesti 16. sz. helyőrs. kórháztól, — a 13. sz. dragooyos ezredhez; dr. Midovicz Kázmért, a krakói 15. sz. helyőrs. kórháztól, — a 8. sz. dzsidás-rzredhez; dr. Fratnic.h Ernőt, a gráczi 7. sz. helyőrs. kór­háztól, — a trieszti 9. számúhoz , tart segédorvosokká: a következő tart. 1. oszt. kát. orvos-növendé­keket : dr. Brach Samut, és dr. Erlicz Jánost, — mindkettőt a komáromi 18. sz. helyőrs. kórháznál, és dr. Rosenberg Hermannt, a kassai 20. sz. hely- őrs. hórháznál, és dr. Högyes Ferencz tart. 2. oszt, czimzetes 1. oszt. kát. orvos-növendéket, a budapesti 16. sz. helyőrs. kórháztól, — a 12. sz. gy.-ezredhez ; segédorvosokká: a f. évi október hő l ével ténylages állo­mányba belépő szatuds. 2. oszt kát or­vosnövendékeket : dr. Bláha Gábort, és komjátszeghi dr. Szentkirályi Gézát, mindkettőt a bécsi 1. sz. helyőrs. kórháznál; dr. Frank Ödönt éa dr. Kiss Sándort, mindkettőt a budapesti 16. sz. helyőrs. kórháznál; dr. Zehery Istvánt, a budapesti 17. sz. helyőrs kórháznál; dr. Csák Istvánt, éa dr. Héjjá Kálmánt, mindkettőt a nagyszebeni 22. sz. hi-lyörs. kórháznál, beosztva a kolozsvári csapat kórházhoz. A m«gyar királyi igazságügyminister, dr. Toperczer Sándor nagyváradi kir. törvény* széki joggyakornokot a Nagyvárad városi kir. já­rásbírósághoz, Ábrahám Márton nagysinki kir. járásbirósági Írnokot ugyanazon királyi járásbírósághoz aljegy­zőkké, továbbá: Lipcsey Sándor szatmári kir. ügyészségi dijno- kot a mármarosszigeti kir. törvényszékhez, és Bárány Béla felső »issói kir. járásbirósági dij- nokot a rabói kir. járásbírósághoz írnokokká ne­vezte ki. NEMHIVATALOS RÉSZ. 0 császári és Apostoli királyi Felsége, Kis-Za- lacski községnek, a f. éti jumus bó 10-én jégeső által károsodott lakosai fölsegélyezésére, négy­száz forintnyi összeget mélióztatott magánpénz­tárából legk. adományozni. Pályázat. A néhai gróf Csáky Antal Vincéné szül. gróf Csáky Petronella által alapított fiuevelé-i alapít­ványnál egy megüresedett segélydijas ál omásra pályázat hirdettetik. Ezen alapítványi helyre jelenleg jogositvák a néhai gróf Serényi Józsefné szül. gróf Csáky Má­ria fiából gref Serényi Jánostól származó gróf Sd- rényi Alajos, László, Gábor, János, Alfonz, to­vábbá Valhurga férj. báró Hingenau Ottóné, Má­ria férj. gróf Wallwitz Györgyné és Erzsébet férj. báró Fischer Sándorné, végül pedig a nevezett gróf Serényi Józseféé leányától gróf Serény’ Krisz­tina férj. gróf Schrattenbach Antalnétól származó gróf Schrattenbach Izabella férj. gróf Kálnoky Gusztáváé fiutódai. A nevezettek fiutódai közül a jelzett alapítványi helyre az bir elsőbbséggel, ki a közös törzshöz le­származási sorrendben közelebb áll; az egyenlő leszármazási tóvolságbau állók közül az, ki leg­több Kiskorú testvérrel bir; teljesen azonos csa­ládi viszonyok kö ött ped'g, a ki szegényebb. Az alapítványi helylyel 500 frtnyi évi segélydij jár 8 ugyanaz hat évre s illetőleg a mennyiben az arra kiuevezett folyamodó 18. élet-évét már elerte volna, a 24. életév betöltéséig adeinányoztatik. A folyamodók leszármazásukat, életkorukat, családi és vagyoni viszonyaikat kimutatni köte­lesek. A folyamodványok a kinevezési jogot gyakorló vallás- és közoktatásügyi m. kir. mmisteriumnál, f. évi november hó 15-éig nyújtandók be. Kelt Budapesten, 1884. évi szeptember hó 26-án- A vallás- és közoktatásügyi m.kir. ministeriumtól. Lapunk mai számához háromnegyed ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents