Budapesti Közlöny, 1884. november (18. évfolyam, 254-278. szám)

1884-11-01 / 254. szám

Budapest, 1884. 254. szám. Szombat, november 1. 7 BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS L A P. Szerkeszd őségi iroda ; IV. kerület, hatvani-utczs, 1. »sAm I. emelet, 8. ajtó. KiADÓ-mvATAi.: Fereucziektere, Aúienaeum-épület. Előfizetési Árak : Hivatalos hirdetések: naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben A rHivatalos Értesítőu-be iktatandó hivatalos hír­hájhoz hordva: detések díjjal előlegeden beküldendők ; még Egész évre . Félévre ....... 20 írt 10 > pedig lOP-szőig egyszeri hirdetésért 1 frv, 100- S00-8ZÓig 2 írt, 200—300-szóig S frt é* Így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. Negyedévre . . . . . Egy telje« lap ára SO kr 5 ­beiyegdíj és a* esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egysaeri klr- detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden boák* tatásnál A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt, ért. HIVATALOS RÉSZ. A belügyministerium vezetésével megbí­zott magyar ministerelnököm előterjeszté­sére, Balogh Imrét Jász-Nagykun-Szolnok- megye főispánjává nevezem ki. Kelt Budapesten, 1884. évi október hó 28-dikán. Ferencz József, s. k. Tisza Kálmán, s. k. Ö császári és Apostoli királyi Felsége, 1884-ik évi november hó 1-vel legkegyelmesebben kinevez­ni méltóztatott: altábornagyokká: gomiijei Musulin Emil tábornokot és a magyar királyi Vll-ik horvát-szlavon honvéd-kerület pa­rancsnokát, és nyáregyházi báró Nyáry Adolf tábornokot, ő cs. ée kir. fensége József főherczeg főudvarmesterét, — ezen alkalmazásukban való meghagyásuk mel­lett; tábornokokká: pákosi Paxy Károly ezredest s a 82-ik honvéd- gyalog-dandár ideiglenes parancsnokát, egyúttal ezen dandár valóságos parancsnokává, és Lukinácz Ede ezredest s a 83-ik honvéd-gyalog- dandár ideiglenes parancsnokát, egyúttal ezen dan­dár valóságos parancsnokává; ezredessé: a helyi alkalmazásbeliek állomá­nyában: vecseglői Stoffer József alezredest, s budapesti honvéd-térparancsnokot, ezen szolgálati alkalma­zásában való megmaradás mellett; továbbá: jelenlegi rendfokozatában való meghagyás mellett az ezredesek számára rendszere­sített illetékeket engedélyezni: Vojnárovics Sándor alezredesnek s a 4-ik honvéd- huszár-ezred parancsnokának; továbbá kinevezni: alezredesekké: a tettleges állományban: a gyalogságnál: a következő őrnagyokat: lovag Oelberg Károlyt, a zólyom-barcsi 53-ik — morvái lovag Zlamal Gusztávot, a mosonyi 73-ik zászlóalj parancsnokát; továbbá: a honvédelmi ministerium Il-ik ügyosztályába beosztott Bakonyi Károlyt, és a honvéd-főparancsnokság Il-ik segédtisztjét Clair Gyulát, valamennyit jelen alkalmazásukban való meghagyás mellett; a lovasságnál: gróf Schlippenbach István őrnagyot s az 5-ik honvéd-huszár-ezred Il-ik osztályának parancsno­kát, egyúttal ezeu ezred parancsnokává, és Palkovics József őrnagyot s a 6-ik honvéd-hu­szár-ezred ideiglenes parancsnokát, egyúttal ezen ezred parancsnokává; a belyi alkalmazásbeliek állományában: Hadfi János őrnagyot s a honvéd-főparancsnok­ság irodavezetőjét, jelen szolgálati alkalmazásában való megmaradás mellett; őrnagyokká: a tettleges állományban: a gyalogságnál: a következő I-ső osztályú századosokat: Stanek Jánost, egyúttal az árva-liptó-turóczi | 54-ik zászlóalj parancsnokává; továbbá: Csallóközi Henriket, a gömöri 51-ik zászlóalj parancsnokát, Szalyovics Józsefet, a honvédségi Ludovika Akadémiában alkalmazott tanárt; Tóth Józsefet, a hunyadi 19-ik — voldorfi Benedek Istvánt, a báromszéki 24-ik zászlóalj parancsnokát; valamennyit jelen alkalma­zásukban való meghagyás mellett; továbbá: báró Mangersen Ágostont, egyúttal a sárosi 37 -ik zászlóalj parancsnokává; Klobucar Győző századost a Vll-ik — és to- porczi és görgői Görgey Vincze századost s a IH-ik honvéd-kerületi parancsnokság segédtisztjét, mind­kettőt jelen alkalmazásukban való meghagyás mellett; a lovasságnál: Zgorszky Zsigmond századost s a 10-ik honvéd- huszár-ezred Il-ik osztályának parancsnokát, ezen alkalmazásban való meghagyás mellett; végre: jelenlegi rendfokozatában való meghagyás és az őrnagyok számára rendszeresített illetékek élvezete mellett: Ottó József századost, a csongrád-békési 8-ik zászlóalj parancsnokává. Ö császári és Apostoli királyi Felsége legkegyel­mesebben kinevezni méltóztatott továbbá: a tettleges állományban: a gyalogságnál: I- sö osztályú századosokká: a következő Il-od osztályú századosokat: Forgach-Camerlei Ferenczet, Borota Prokopot, Varicak Mihályt, Magjarek Károlyt, lovag Bogdanovié Hannibált, Stipetió Józsefet és Dorner Lajost; II- od osztályú századosokká: a következő főhadnagyokat: Lesic Andrást, Mészárra Aurélt, Bodola Zsigmondot, aranyos-medgyesi Aranyossy Jánost, Gyulaffy Józsefet, Tbúry Sándort, Kynsburg Alfrédet, Sármir Jánost, Szebeni Zsombort, Csipkés Gyulát, Lázár Lajost, Gutkovszky Józsefet, Kupferscbmid Somát, Glatz Nándort, Farkas Sándort; főhadnagyokká: a következő hadnagyokat: Rabatic Mihályt, Lichtenstein Samut, Trautweiu Sándort, Plébeisz Gusztávot, Bereczky Károlyt, Achim Lajost, Bartba Lajost, Kiss Ferenczet, Weisz Pált, Pencz Andort, Dóczy Antalt, Szabó Endrét, Jakab Antalt, Yirter Kálmánt, Pál Jánost, Pucs Frigyest, Sorgac Károlyt, Pál Joachimot, Temesváry Lászlót, Nemessányi Ágostofit, # Annau Ádámot, Bagotai Ferenczet, Simnovánszky Károlyt, Jankovics Bélát, Zelenka Sándort, Rábely Ferenczet, Szekeres Jánost, Matiasevié Pált; hadnagyokká: a következő hadapród-tiszthelyettegeket; Korányi Imrét, Horváth Lászlót, Krassovié Józsefet, Pintár Boldizsárt, Török Gyulát, Keresztes Mihályt, Matolcsy Jánost, Kepes Jakabot, Bányászy Józsefet, Schulleri Jánost, Tolvay Albertet, Szavics Kornélt, Lajos Ferenczet, Schröder Győzőt, Rothberger Benőt, Solymossy Endrét, Pochár Jánost, Denucz Tamást, Tóth Győzőt, Braun Antalt, Szakáll Eleket, Kindl Adolfot, Böllman Antalt, Juhász Sándort, Séra Lajost, Madjeric Antalt, Maller Lászlót, Stéger Gyulát, Gáspár Ferenczet, Pécsi Gábort; Lapunk mai számához negyedív melléklet, s egy ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents