Budapesti Közlöny, 1884. december (18. évfolyam, 279-301. szám)

1884-12-02 / 279. szám

Budapest, 1884. 379. szám. Eedd, deczember 2. BUDAPESTItf »KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. SzKEKlíBZrŐSÉQI iroda ; IV. kerület, hatvani-uteza T. isám X. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hív atal : Ferencziektere, Athenaeum-épnlet. Előfizetési Árak : naponkénti ftostai azétküküéaael, vagy helyben házhoz hordva t Egész évre ...... 20 írt Félévre ....... 10 » Negyedévre ....... 5 ® Egy telje* lap Ara SO kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal előlegeién beküldendők ; még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 írt, 100—• 200-Bzóig 2 írt, 200—800-szóig 8 írt és Így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás utiin SO kr. bélyegdij és a* esedékes nyugtabólyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. azután: Wegr helyesebben Weyr Ede főhadnagyot a 14. sz. dragonyos-ezredben, 2. oszt. századossá ki­nevezni ; továbbá: dr. Eessig Adolf törzsorvosnak, a 14. gy.-had- osztály főorvosának, kiváló szolgálatai elismeréséül a Ferencz József-rend lovag-keresztjét adomá­nyozni, és dr. Heinz Ferencz 2. oszt. ezredorvosnak, a 84. m. kir. hoDvédzászlóalj szabadságolt állományá­ból, a cs.és kir. hadsereg tényleges állományába helyezését elrendelni. Ő császári és Aposto'i királyi Felsége, folyó évi november hó 20-án kelt legfelső kéziratával: báró du Mont de Beaufort- Várhegyi Lajos csendőr-al­ezredesnek 8 a m. kir. IV. számú csendőr-kerület parancsnokának, a cs. kir. kamarási méltóságot legk. adományozni méltóztatott. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, Maros-Vásárhely sz. kir. város köz- gazdasági előadójává: az elhalt Bernádi Dániel helyett ifj. Gáspár Gyula marosvásárhelyi keres­kedőt nevezte ki. Némethy Károly ügyvédjelölt a m. kir. belügy- ministeriumboz fogalmazó-gyakornokká nevez­tetett ki. A m. kir. igazságügyminister, Holczer Bertalan váczi kir. kerületi börtönőrmestert a szegedi kir. kerületi börtönhez őrparancsnokká nevezte ki. Kocsis-Király János, a 82. sz. gy.-ezredtől a nagyszebeni 21-ik, Doucha Cölestin Elek, a 39. sz. gy.-ezredtől a csallóközi 59-ik, Bucz Béla, a 68. sz. gy.-ezredtől a budai 63-ik, Polgár Elek, a 46-ik számú gy.-ezredtől a nyit* rai 60-ik, Tattay István, a 69. számú gy.-ezredtől a fehér­vári 65-ik, Bánffy Zsigmond, és Paleta Jenő, a 101. sz. gy.-ezredtől, előbbi a trencséni 55-ik, utóbbi pedig az árva-liptó-turóczi 54-ik honvéd-zászlóaljhoz; továbbá.­Müller Henrik hadapród-tizedes, czimzetes őr­mester, az 51. sz> gy.-ezredtől a délbácskai 6-ik honvéd-zászlóalj hoz. A pécsi m. kir. pénzügyigazgatóság, Christoph Gyula I. oszt. pénzügyigazgatósági irodatisztet pénzügyigazgatósági kiadóvá, és Hartl Ede pénz­ügyigazgatósági iroda-segédtisztet II. oszt pénz­ügyigazgatósági irodatiszttő nevezte ki. A nagyszebeni m. kir. pénzügyigazgatóaág, Rókay Károly felső-törcsvári II. oszt vámszedőt a vulkáni I. oszt. mellékvámhivatalhoz IV. oszt. ellenőrré, és Péter Mihály vámgyakornokot a felső-törcsvári m. kir. II. oszt. mellékvámhivatal­hoz II. oszt. vámszedővé nevezte ki. A temesvári m. kir. pénzügyigazgatóság, Wrgo- vies Szilárdot végleges, és Krepelka Gézát ideigle­nes VI oszt. adótisztté a facseti illetve aradi kir. adóhivatalhoz nevezte ki. HIVATALOS RÉSZ. Vallás-és közoktatásügyi magyar minis­terem előterjesztésére, Szikszói János minis- téri titkárnak az osztálytanácsosi czimet és jelleget díjmentesen adományozom. Kelt Gödöllőn, 1884. évi november hó 29-dikén. Ferencz József, s. k. Trefort Ágoston, s. k. O császári és Apostoli királyi Felsége legk. méltóztatott: Jesser Mór vezér-őrnagynak, az 1. hadtest tü­zér-igazgatójának, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését saját kérelmére elrendelni és neki ez alkalommal, sokévi kötelességbü, békében és há­borúban egyaránt kitüntetett szolgálatai elisme­réséül a 3. oszt. vaskorona-rendet díjmentesen adományozni; továbbá kinevezni: Möraus Antal ezredest, a 4. sz. gy.-ezred pa­rancsnokát, — a 19. hadtest parancsnokává, jelen rangfokozatában való ideigl. meghagyással; Dorner Eajmund ezredest, a 15. sz. táb. va­dász-zászlóalj parancsnokát, — a 4. sz. gy.-ezred parancsnokává, és Wohlstein Gyula őrnagyot, az 59. sz. gy.-ezred- ben,—a 15. sz. táb. vadász-zászlóalj parancsnokává; azután: Dittrich Gusztáv ezredest, a 13. sz. gy.-ezred- ben, — a 26. sz. gy.-ezred parancsnokává; továbbá: Gábor Antal ezredesnek, a 6. sz. huszár-ezred parancsnokának, a fölülvizsgálat alapján »csapat­szolgálatra képtelen, helyi szolgálatra alkalmas« gyanánt, ez utóbbira való előjegyzéssel nyugalom­ba helyezését elrendelni, és tsóori báró Mecséry Imre ezredest a 13. sz. hu­szár-ezredben, — a 6. sz. huszár-ezred parancsno­kává kinevezői: azután adományozni: a czimzetes őrnagyi jellegeidij- mentesen: a következő 1. oszt. századosoknak: Trzeschtik Gyulának, a 68. sz. gy.-ezredben, saját kérelmére történt nyugalomba helyezése al­kalmából ; Schwab Károlynak a nyugállományban, és Skrivanek Jánosnak a nyugállományban, a bródi helyőrs. szállitóház parancsnokának, legf. kegyelemből; továbbá: Hannakampf Antal nyug. főhadnagynak a czim­zetes századosi jelleget dij mentesen, és Lauschmann Alajos nyug. főhadnagynak a czim­zetes századosi jelleget díjmentesen, legfelső ke­gyelemből ; A m. kir. igazságügyminister, Fa István és Plander Sámuel váczi kir. kerületi börtönőrmeste­reket a szegedi kir. kerületi börtönhez helyezte át; továbbá ugyanezen kir. kerületi börtönhez Tóth József zombori Sándor Ferencz és Börcsök György szegedi törvényszéki fogházőrmestereket börtönőrmesterekké nevezte ki. Az 1882. évi XXXIX. t.-cz. 3-ik §-ának e) alatti batározványa alapján, a közös hadseregből am. kir. honvédség tettleges állományába, a rájuk háromló törvényes szolgálati kötelezett­ség fentartásával, 1884. évi november hó 30-iká- val áthelyeztetnek: a következő hadapró d-tiszthe­lyettesek: Berthóti Berthóthy Árpád, a 60. sz. gy.-ezred­től a torna-abauji 39-ik, Ballascher Traugott, a 82. sz. gy.-ezredtől az észak-bácskai 4-ik, Schwarz János, all. sz. gy.-ezredtől a szluini 89-ik, A budapesti kir. főügyész, Balogh Károly buda­pesti kir. főügyészségi segédszolgát főügyészségi szolgává nevezte ki. Gyúró Endre kéri illetőségű budapesti lakos vezetéknevének >llésházi<-ra kért átváltoztatása, folyó évi 62,869. számú belügyministeriumi rende­lettel megengedtetett. PálvAzat. A Besán József-féle alapítványnál az 1884/5. tanév kezdetétől megürült több, magasabb illet- ményü középiskolai ösztöndíjnak fokozatos elő­léptetés utján történendő betöltése, valamint kilé­pés folytán ezen alapnál esetleg néhány ösztöndij- állomás, egyenként évi 100 írttal fog megürülni, melyért az ország bármely középiskolájának bár­mely vallásu tanulója folyamodbatik, annak meg­jegyzése mellett, hogy ezen ösztöndíjak élvezési joga csak a középiskolai tanfolyamnak befejeztéig tart. Felbivatnak azok, kik ezen ösztöndíjakért folyamodni kívánnak és tanulmányaikat akár ál­Lapunk mai számához egy fv »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents