Budapesti Közlöny, 1885. január (19. évfolyam, 1-25. szám)

1885-01-01 / 1. szám

Budapest, 1885. 1. szám. Csütörtök, január 1. SzEHKEBZTÖSÍiSI IRODA ; IV. kerület, hatvaai-utczs, r. nsám I. emelet, 8. ajtó. Kiábó-hivatal : Ferencziektere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti [í+obi&í tsótküVSétóel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ............................SO írt F élévre............................ 10 » Negyedévre 5 a Egy teljes lap Ara 80 te. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos jSrteidtö“-be iktatandó hivat&lo* hir­detések dijjal eiölepeien bekflldenuök ; meg pedig lOi‘-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—. 200-szóig 2 frt, 200—80 O-szóig 8 frt ét igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 80 kr. bélyegdij ér a*- esedékes nyngtabélyeg ú bekül­dendő. IVlagánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detéséit 19 kr, kétszeri 18 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik. tatásnál A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Kardhordó Ambrus tiszteletbeli kormánytanácsosnak, arany- misés áldozárnak, és bölcsészettudornak, a tanügy terén szerzett üdéméi elismeréséül, Ferencz József-rendem lovagkeresztjét ado­mányozom. Kelt Budapesten, 1884. évi deczember bó 24-én. Febencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Gózony Gyula pro- montori róm. kath. lelkésznek, a tanügy te­rén szerzett érdemei elismeréséül, a koronás arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Budapesten, 1884. évi deczember hó 20-án. Febencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Lorencz Adóif zal&th- nai róm. kath., Lumtzer Mihály leibitzi köz­ségi iskolai, Kurucz Dávid garam-vezekényi református, és Kisyyörgy József dombói uni­tárius iskolatanitóknak, a népnevelés terén kifejtett sok évi működésűk alatt szerzett érdemeik elismeréséül, a koronás ezüst ér­demkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1884. évi deczember hó 26-dikán. Febencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Wachsmann Mihály­nak, Zsidve község jegyzőjének, hosszas szolgálata közben szerzett érdemei elisme­réséül, a koronás ezüst érdemkeresztet ado­mányozom. Kelt Budapesten, 1884. évi deczember hó 24-én. Febencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi magyar ministerem előterjesztésére, Sóltz Gyuha eírlőtanácsosnak és selmeczbányai erdészeti akadémiai rendes tanárnak, az er­dészeti szakoktatás és irodalom fejlesztése körül szerzett érdemei elismeréséül, a főer- dőtanácsosi czimet díjmentesen adomá­nyozom. Kelt Budapesten, 1884. évi deczember hó 20-án. Febencz József, s. k. Gróf Széchényi Pál, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére, járásbiróvá: a bonyhádi já­rásbírósághoz : Mihálkovics Árpád pécsi járásbiróságialbirót; albirákká: a dár­dai járásbírósághoz: Decleva Béla pécsi törvényszéki jegyzőt; a marmarosszigeti járásbírósághoz: Veréczy Gyula ottani tör­vényszékijegyzőt ; végre alügyészekké: a kolozsvári ügyészséghez: dr. Sándor Béla marosvásárhelyi itélő-táblai fogalmazót, és a debreczeni ügyészséghez: dr. Gajzágó Béla karczagi járásbirósági albirót neve­zem ki. Kelt Bécsben, 1884. évi deczember hó 28-dikán. Febencz József, s. k. Dr. Pauler Tivadar, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legk. méltóztatott: Mayer Sándor vezérőrnagynak, az 1. hegyj dan­dár parancsnokának, a jól megérdemelt nyuga­lomba helyezését saját kérelmére ebendelni, és Merta Manó ezredest a vezérkarban, az 50. sz. gy.-ezred parancsnokát, — az 1. hegyi dandár pa­rancsnokává kinevezni, jelen rangfokozatában való ideiglenes meghagyással; továbbá: Gábor Henrik ezredest a 62. sz. gy.-ezredben, — az 50. sz. gy .-ezred parancsnokává kinevezni; azután: gróf Lamezan-Salins Hugó várakozási illeték­kel számi, szabadságolt alezredesnek a 14. sz. hu­szár-ezredben, az ujabbi fölül vizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalmaztatását elrendelni, és neki ez alkalommal a czimzetes ezredesi jelleget díjmentesen adományozni; továbbá elrendelni: Petrovic Károly őrnagynak a 23. sz. gy .-ezred­ben, a fölülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalmaztatását; kulmsiegi Pohánka Vincze őrnagynak a 93. sz. gy.-ezredben, a fölülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalmaztatását, és Melzer József czimzetes őrnagynak, visszahe­lyezését a 25. sz. cseh Landwehr gy.-zászlóalj nem tényleges állományából, —■ a cs. és kir. hadsereg nyugállományába; azután a következő 1. oszt. századosoknak : Dörfler Antalnak, a 13. sz. gy.-ezredben ; Tesarz Ferencznek, a 77. sz. gy.-ezredben, és Gebauer Frigyesnek, a műszaki tüzérségnél, a theresienstadti tüzér-szertár parancsnokának, — előjegyzésüket őrnagyi helyi alkalmazásra ; továbbá adományozni: Ulm János 1. oszt. századosnak a békeállo­mányban, térparancsnoknak Königgrätzben, hosz- szu, mindig kötelességhü és sikeres szolgálatai elismeréséül, a Ferencz József-rend lovagke­resztjét ; azután: a czimzetes őrnagyi rangfokozatot díjmen­tesen: a következő 1. oszt. századosoknak: Kohman Adolfnak a 9. sz. gy.-ezredben, a fö­lülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyugal- maztatási alkalmából; Lupac Manónak a 12. sz. vártüzér-zászlóaljbau, a fölülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyu- galmaztatása alkalmából, és Müller Sándornak a nyugállományban, legfelső kegyelemből; továbbá: Ivkovió György hadnagynak a 39. sz. gy.-ez­redben, a fölülvizsgálat alapján »rokkant« gya­nánt nyugalmaztatása alkalmából, a czimzetes fő­hadnagyi jelleget díjmentesen; azután kinevezni: — 1885. évi január hó 1-ével — tart. hadnagyokká: a bosznia-herczegovinai csapatoknál: a következő altiszteket: Odic Ivót, az 1. sz. gy.-századtól, — a 9. szá­múhoz ; Popovié Miklóst, az 5. sz. gy.-századtól, — a 11. számúhoz; Bilié Pétert, az 5. sz. gy.-századtól, — a 12. számúhoz; Bilbija Milánt, a 2. sz, gy.-századtól, — a 10. számúhoz; Curcic Fehimet, az 1. sz. gy.-századtól, — a 8. számúhoz; továbbá elrendelni: Isakovics Alajos őrnagy-hadbirónak átheiyez- tetését a kassai hely őrs. törvényszéktől, a brünni helyőrs. törvényszékhez; Gruber Ferencz nyug. őrnagy-hadbirónak be­osztását, a hadbíróság tényleges állományába, — a péterváradi helyőrs. törvényszékhez való ren­deléssel ; azután: kölcsönös áthelyezésüket elrendelni a követ­kező törzsorvosoknak: dr. Janezic Valentinnak, helyőrségi főorvosnak Klagenfurtban, é3 r Lapunk mai számához egy ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents