Budapesti Közlöny, 1885. február (19. évfolyam, 26-48. szám)

1885-02-01 / 26. szám

Budapest, 1885. 26. szám. Vasárnap, február L BUDAPESTI KÖZLÖNY. HITATALOS I A P. SzERKEBZFŐSÉGIIRODAS IV. kerület, hatvani-utcz* T. Rsám I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-híva tál : Ferencziektera, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai nétktiiűéaaol, Tip helyben házhoz hordva t Egész évre , , , , v . 20 frt Félévre..................................10 > Negyedévre . „ . . . . 5 0 Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal előlegeden beküldendők ; még pedig lOO-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 8 frt é* Így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás utiin SO kr. bélyegdij és a* esedékes nyugtatélyeg is bekül­dendő. IVSagánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 18 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr mindeu tatásuál A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt, ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Franki Istvánnak, az újvidéki állami főgymnasium igazgatójá­nak, a tanügy és a közügyek terén kifej­tett hasznos működése elismeréséül, Fe- rencz József-rendem lovagkeresztjét ado­mányozom. Kelt Bécsben, 1885. évi január hó 26-án. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. O császári és Apostoli királyi Felsége, Hsü- King-Cheng-et, O Felsége a khinai császár uionnan kinevezett rendkívüli követét és meghatalmazott ministerét. f. évi január hó 29-én külön kihallga­táson fogadni és megbízó-levelét átvenni méltóz- tatott. Ö császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi január hó 18-án kelt legfelső elhatározásával legk, megengedni méltóztatott, hogy: dr. Lenhossék József egyetemi tanár, a spanyol királyi Katb. Izabella-rend csillagos középkereszt­jét, a szász királyi Albrecht-rend II. oszt. közép­keresztjét, a török császári Medzsidje-rend III. oszt. jelvényét, továbbá az olasz királyi korona­rend tiszti, és a badeni nagyherczegi zähringi oroszlán-rend I. oszt. lovag-keresztjét; sziklósi Szabó Lajos cs. kir. asztalnok, a Szent- Sírról nevezett rend középkeresztjét ; miskei Baranyi Ágost szilágymegyei főispán, a pápai Szt.-Gerge)y-rend középkeresztjét; gróf Károlyi István a román királyi korona­rend nagy tiszti keresztjét; Fleischmann Jakab belovári könyvkereskedő és nyomdatulajdonos, a spanyol kii. Kath. Izabella- rend lovagkeresztjét; Banki Jakab sziszeki kereskedő a szerb kir. udvari szállítói czimet, végül Hieronymi Károly országgyűlési képviselő és az osztrák-magyar államvasut-társaság igazgató­bizottságának elnöke, a porosz kir. II. oszt. korona­rendet és a román kir. korona-rend középkereszt­jét, elfogadhassák é3 viselhessék. Vrabel József, zágrábi 80-ik számú honvéd- zászlóaljbeli szabadságolt állományú hadnagynak, a m. kir. honvédség kötelékéből kérelmezett kilé­pése, a védkötelezettség teljesítése után, viselt tiszti rendfokozatának megtartása nélkül, megen­gedtetett. C'zakó Barnabás krassó-temesi 17. számú hon- véd-zászlóaljbeli szabadságolt állományú hadnagyi viselt tiszti rendfokozatáról önként leköszönvén, leköszönése elfogadtatott. A s.-a.-ujbelyi kir. törvényszék elnöke, Rácz Kálmán tokaji kir. járásbirósági segélydijas jog­gyakornokot a s.-a.-ujhelyi kir. törvényszékhez helyezte át. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, f. évi 5335. sz. alatt, a következő rende­letet intézte valamennyi törvényhatósághoz. A f. 1885. évben Budapesten tartandó orszá­gos kiállítás alkalmával nemzetközi állatkiáilitás is fog rendeztetni, mely körülmény megköveteli, hogy állategészségügyi rendészetünk megfelelő működése a rendelkezésre álló eszközökkel ország­szert e biztosíttassák. Ezen czélból tehát, továbbá azon tekintetnél fogva is, hogy helyszíni bírálat utján meggyőző­dés szereztessék arról, hogy az állategészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek miként hajtat­nak végre, egy bizottságot találtam kirendelen- dőnek, mely bizottság Lipthay István ministeii tanácsos, Jamnitzky Jenő ministeri titkár, és Kiima Miklós állami állatorvosból álland, s mely műkö­dését a törvényhatóságoknál legközelebb már megkezdendő Azon körrendeletben, mely a keleti marhavész elleni intézkedésekről szóló 1874: XX. t.-cz. vég­rehajtása tárgyában 1064. sz. a. kiadott utasítás alkalmával, még 1875. évi április hó 17-én 8529. sz. alatt a törvényhatóságokhoz intéztetett, tüze­tesen reá lett mutatva azon fontos hazai közgaz­dasági czélokra, melyek parancsolólag követelik, hogy állatállományunknak, nemzetgazdaságunk ezen nagy kincsének megóvását czélzó törvényeink, az ország jól felfogott érdekében lelkiismeretes pontossággal hajtassanak végre. Ismeretes előttem, hogy a hivatkozott törvény sok és oly nehéz feladatot ruházott a közigazga­tási hatóságokra, melynek sikeres megoldása ho&z- 8zabb időt igényelt. Most azonban, midőn a törvény meghozatala és életbeléptetése óta már körülbelül tiz év folyt le, s e szerint a törvény tanulmányozására és végre­hajtására elegendő idő engedtetett, — tartozom az országnak, mely évenként tetemes áldozatot hoz az állategészségügy érdekében, és tartozom a külföldnek is, melynek több államával állategész­ségügyi conventiót kötöttünk, hogy állategészség­ügyi intézményünk állapotáról teljes és világos képet szerezve, a találandó hiányok orvoslása iránt gyorsan és erélyesen intézkedjem. Engem biztat a remény, hogy az elülérintett 1875. évi körrendeletnek a törvényhatóságok ha­zafias érzületére vonatkozó szavai nyom nélkül nem maradhattak, és hogy e szerint a most kikül­dött bizottság a végrehajtás tekintetében minde­nütt azon rendet és pontosságot találandja, melyet az állategészségügyi törvény és rendeleteknek a közgazdaságra kiható nagy fontossága elenged- hetlenül megkövetel. Azon nem várt esetben azonban, ha oly irányú szomorú tapasztalatok tétetnének, hogy a netán találandó hiányokat a hatóság erélytelensége, kö­zönye vagy pedig mulasztása okozta, a törvény végrehajtása körüli felelősségem teljes tudatában azon eszközöktől sem fognék visszariadni, melye­ket e tekintetben a fennálló törvények a megtor­lásra nyújtanak. Továbbá arról is értesítem a törvényhatóságot, hogy a határszéli marhatörzskönyvi intézmény és a határszéli belépő állomások, nemkülönben az ország Királyhágón túli némely törvényhatósá­gainak határán állategészségügyi szempontokból fölépített katonai őrházaknak megvizsgálására Schvinn László m. kir. nyugalmazott honvédőr­nagyot ministeri biztosi minőségben a bizottság­nak rendelkezésére bocsátottam, mely bizottság egyébiránt megérkezése ideje és munka-pro- grammja iránt a törvényhatóságot közvetlenül fogja értesíteni. Ezek után azon várakozásomnak adok kifeje­zést, hogy a kiküldött bizottságot nehéz feladatá­nak teljesítésében nemcsak minden kitelhető mó­don támogatni fogja, de ezenfölül az erélyt szigor­ral párosítva, az ország nemzetgazdasági érdekei­nek teljes érvényre jutását a maga részéről bizto- sitandja, annyival inkább, mert a jelen gazdasági viszonyok között oly nagy jelentőséget nyert állat­tenyésztésnek alapját kizárólag az állategészség­ügynek kifogástalan kezelése veti meg, s e végből mindazokkal éreztetni fogja a törvény súlyát, kik az állategészségügy körüli intézkedések üdvös ha- tározmányai előtt még most is, a törvénynek tiz évi fennállása után, meghajolni vonakodnak. Kelt Budapesten, 1885. évi január hó 28-án. Gróf Széchényi, s. k. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, f. évi 4425. sz. alatt kelt rendeleté­vel megengedte, hogy Somogymegye területé­hez tartozó Tab községben, a f. évi április hó 11-ére eső országos vásár ez évben kivételesen ugyanazon hó 13-án tartassák meg. ^ A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi in, kir. minister, f. évi 4907. sz. alatt kelt rendeleté­vel megengedte, hogy Pozsony sz. kir. városban a f. évi február hó 2-ra eső hizómarha-vásár ez év­ben kivételesen ugyanazoü hó 3-án tartassák meg. A gyulafehérvári ügyvédi kamara részéről ezen­nel közhírré tétetik, hogy dr. Klein Armin szász­városi, és Vitán László dévai ügyvédek a kamara lajstromába bejegyeztettek. / Lapunk mai számához egy és egynegyed ív >Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents