Budapesti Közlöny, 1885. április (19. évfolyam, 74-98. szám)

1885-04-01 / 74. szám

Budapest, 1885. 74. szám. Szerda, április 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIYAXALOS LAP. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, hatvani-utcza 7. szám I. emelet, 8. aj tő. Kiadó-hivatal : Ferencziektere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre................................20 frt Félévre ....... 10 » Negyedévre ..................................5 » E gy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal elölegesen beküldendők ; még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bólyegdij és az esedékes nyugtabólyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 18 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Turinácz Tamásnak, a dunagőzhajózási társulatnál alkalmazott kormányosnak, több embernek a vizbefu- lástól saját élete koczkáztatásával eszközölt megmentése által szerzett érdemei elisme­réséül, a koronás ezüst érdemkeresztet ado­mányozom. Kelt Bécsben, 1885. évi márczius hó 21-dikén. Febencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legk. mél- tóztatott: Schwarzbek Ottó ezredesnek, a 47. sz. gy.-ezred parancsnokának, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését saját kérelmére elrendelni és neki ez al­kalommal, hosszú, kötelességhü, a háborúban és békében egyaránt kitűnő szolgálatai elismeréséül, a 3. oszt. vaskorona-rendet díjmentesen adomá­nyozni ; azután: Morawetz Ottót, a 47. sz. gy.-ezredhez szolgálat­tételre beosztott vezérkari ezredest, — ezen ezred parancsnokává, a vezérkarban a csapatszolgálatra beosztottak viszonyában való meghagyással, kine­vezni ; továbbá: thuerechti Reiche Vilmos ezredesnek, a 3. sz. dzsidás-ezred parancsnokának, saját kérelmére a várakozási illetékkel számi, szabadságoltak viszo­nyába helyezését egy évi időtartamra elren­delni, és azután: föhreni Nemetschek Henrik ezredesnek a had­mérnök-karban, a 7. hadtest hadmérnöki főnöké­nek, a saját kérelmére történt fölülvizsgálat alap­ján »rokkant« gyanánt nyugalmaztatását elren­delni, és neki ez alkalommal a czimzetes vezér-őr­nagyi jelleget, továbbá kötelességhü, a háborúban és békében egyaránt dicséretes szolgálatai elisme­réséül a 3. oszt. vaskorona-rendet díjmentesen adományozni; továbbá: Ivichich Antal nyug. czimzetes ezredesnek, mint az Erzsébet-Terézia kát. alapítvány legidősb 2. oszt. tagjának a megürült első oszt. alapítványi helyre leendő előléptetését, és birkenhaini lovag Brzesina Ferencz nyug. ez­redesnek, mint a nevezett alapítvány 3. oszt. leg- idősb tagjának, az ekként megürült másod oszt. alapítványi helyre leendő előléptetését elrendelni, azután: a betöltendő harmad oszt. alapítványi helyet Bchivizhoffeni Schiviz Gyula nyug. ezredesnek ado­mányozni ; azután: Klein Imre alezredesnek a 15. sz, gy.-ezredben, a fölülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt a jól megérdemelt nyugalomba helyezését elrendelni és neki ez alkalommal a czimzetes ezredesi jelleget dij mentesen adományozni; Winkler Alajos őrnagynak, számi az utász-ez­redben, a vasúti- és távirda-ezred 2. zászlóalja pa­rancsnokának, a banjaluka-doberlini kát. vasútnál igazgatói minőségben teljesített igen sikeres szol­gálatai elismeréséül, a Ferencz József-rend lovag­keresztjét adományozni; Turánszky Péter, ó Felsége kát. irodájába szol­gálattételre beosztott 1. oszt. századosnak, számf. a vezér-karban, áthelyezését a gyalogság tényleges állományába, csapatszolgálatra való bevonulás el­rendelésével, saját kérelmére elrendelni és megpa­rancsolni, hogy 0 Felsége katonai irodájában több éven át teljesített kiváló szolgálatai elisme­réséül, a legfelső megelégedés kifejezése tudtára adassák; azután: Rieger Antal 1. oszt. századosnak, a károly vá­rosi tüzér-szertár parancsnokának, saját kérelmére történt nyugalomba helyezése alkalmából, a czim­zetes őrnagyi jelleget díjmentesen adományozni, és Gross Ferencz hadnagyot, számf. a 24. sz. gy.- ezredben, beosztva a kát. földrajzi intézethez, leg­felső kegyelemből, — ezen szolgálati viszonyá­ban — főhadnagygyá kinevezni; továbbá: jelen alkalmazásukban teljesített jeles és ki­váló szolgálataik elismeréséül adomá­nyozni : a 3. oszt. vaskorona-rendet díj­mentesen: Treyer Antal ezredes-hadbírónak, a kát. főtör­vényszék előadójának; a Ferencz József-rend lovagke- r észtjét: a következő őrnagy-had bíráknak: Grimm Gusztávnak a bécsi helyőrs. törvény­széknél, és rechtpergi Kopetzky Jenőnek, szóig, alkalmazás­ban a közÖ3 hadügyministeriumban; azután kinevezni: főorvosokkáacs. és kir. hadsereg tény­leges állományában: dr. Winternitz Pál tart. segédorvos-helyettest, a joßefstadti 12. sz. helyőrs. kórháznál, és dr. Treer József tart. 1. oszt. kát. orvos-növen­déket ; továbbá: Rolletschek Manó 1. oszt. fő-hadbiztosnak, a záiai hadparancsnokság hadbiztossága főnöké­nek, a fölülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalomba helyezését elrendelni és megengedni, hogy neki ez alkalommal, sok évi igen jó szolgá­latai elismeréséül, a legfelső megelégedés kifeje­zése tudtára adassék; azután: Közel Szebald postai-fogalmazónak, a megszál­lott területek kát. postájánál teljesített több évi kötelességhü és sikeres szolgálata elismeréséül, az arany érdemkeresztet adományozni; végül: Roszkievicz Gergely tiszti szolgának a 10. sz. gy.-ezredben, egy embernek a vizbefulástól saját élete koczkáztatásával teljesített megmentéséért az ezüst érdemkeresztet adományozni. Ö császári és Apostoli királyi Felsége, a közös külügyminister előterjesztésére f. évi márczius hó 26-án kelt legfelső elhatározásával, Hirsch Emil, lovag Stoffella Emil, Bichler Antal és Jechlitschka Henrik cs. és kir. keleti akadémiai növendékek­nek, ezen tanintézetnél egy-egy alapítványi helyet méltóztatott legk. adományozni. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Danes Bertalan tolnamegyei kir. segédtanfelügye­lőt, ideiglenes minőségben Mosonmegye kir. tan- felügyelőjévé nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister, Révész Lajosba Aczél Ferencz fogalmazó-gyakornokokat II. oszt. pénzügyi fogalmazókká nevezte ki. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, Mike Kálmán ministeri irodatisztet védjegylajstromozóvá nevezte ki. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, Pál Dénes csűri lakost, Komárom- megye udvardi járására nézve az állandó gazdasági tudósitói tiszttel bízta meg. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m- kir. minister, Halász József borkúti lakost, Má- ramarosmegye tiszavölgyi járására nézve az ál­landó gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, György Samu m.-bölkényi lakost, Maros-Tordamegye görgényi járására nézve az állandó gazdasági tudósitói tiszttel bízta meg. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, Désy Géza nagy-ölyvösi lakost, Ma­Lapunk mai számához egy és egynegyed ív »Hivatalos Értesítő'« van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents