Budapesti Közlöny, 1885. május (19. évfolyam, 99-123. szám)

1885-05-01 / 99. szám

Budapest, 1885 99. szám Péntek, május 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. SZERKESZTŐSÉGI IRODA : IV. kerület, hatvani-utcza 7. szám I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hivatal : Ferencziekiere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, zagy helyben házhoz hordva: Egész évre ...... 20 frt Félévre ....... 10 » Negyedévre ...... 5 » Egy teljes lap óra 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal elölegesen beküldendők ; még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij és az esedékes nyugtabólyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS KÉSZ. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztése folytán, törvényszéki birákká: a nyíregyházai törvényszékhez: Dudinszky Gyula ottani járásbirósági albirót; a bereg­szászi törvényszékhez: Héder János nagy- kaposi járásbirósági albirót; a kolozsvári törvényszékhez: Miliő Imre kolozsvár-vá­rosi járásbirósági albirót; a szegszáldi tör­vényszékhez : Szentpétery József paksi já­rásbirósági albirót, és a gyulafehérvári tör­vényszékhez : Oelberg Ottó szászvárosi já­rásbirósági albirót; továbbá járásbi- rákká: a malaczkai járásbiróságboz : Berthóty Imre ugyanottani albirót, és a szol­noki járásbírósághoz : Andrássy József nagy- váradi alügyészt; albirákká pedig: a budapesti V. kér. járásbiróságboz: Novák Jenő budapesti törvényszéki jegyzőt, és a budapesti IV—X. kerületi büntető-járásbi- rósághoz: Ruttkay István budapesti törvény- széki jegyzőt; végre alügyészszé: a győri ügyészséghez: dr. Szüts István szé­kesfehérvári törvényszéki aljegyzőt neve­zem ki. Kelt Schőnbrunnban, 1885. évi április hó 24-én. Fbrencz József, s. k. Dr. Pauler Tivadar, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legk. kinevezni méltóztatott továbbá: — 1885. évi május hó 1-ével — főhadnagyokká: a következő hadnagyokat : Kolar Mihályt, a 96. sz. gy.-ezredben; Angermann Teofilt, a 90. sz. gy.-ezredben; Martinengo Alajost, a 102. sz. gy.-ezredben; Deutsch Henriket, a 83. sz. gy.-ezredben; Geiszl Kálmánt, a 99. sz. gy.-ezredben; Tischina Ferenczet, a 17. sz. gy.-ezredben; Flecker Oszvaldot, a 30. sz. gy.-ezredben; Pethes Bélát, a 37. sz. gy.-ezredben ; Domaéinovic Ferdinándot, a 36. számú gy.-ez­redben ; _________ T adié Hu»«*«»-*, a 78. bz. gy.-ezredtől, — a 77. számúhoz; Fuchs Hugót, a 26. sz. gy.-ezredben ; Opaöic Simont, a 60. sz. gy.-ezredben; Bőitek Mihályt, a 12. sz. gy.-ezredben ; Simunic Józsefet, a 92. sz. gy.-ezredben; Binder Józsefet, az 50. sz. gy.-ezredben; Stark Bálintot, a 35. sz. gy.-ezredben; Tropp Miksát, a 87. sz. gy.-ezredben; Mihalic Jánost, a 32. sz. gy.-ezredben; Orbai Lászlót, a 82. sz. gy.-ezredben; tessenborni Büsch Viktort, az 51. számú gy.-ez­redben ; Kwiátkowski Józsefet, a 9-ik számú gy.-ez­redben ; Schütterstem Emilt, a 36. sz. gy.-ezredben; Trsek Edét, a 92. sz. gy.-ezredben; Waage O ott friedet, a 74. sa. gy.-ezredben; Pókay Józsefet, a 63. sz. gy.-ezredben; Komlenió Györgyöt, a 16. sz. gy.-ezredben; Gasser Lénárdot, a 93. sz. gy.-ezredben; Poll Pétert, az 58. sz. gy.-ezredben; Steiger Károlyt, a 28. sz. gy.-ezredben; Zudermann Károlyt, a 97.sz. gy.-ezredben; Bzepsi-szent-királyi Szentkirályi Ferenczet, a 68. sz. gy.-ezredben; Sommer Albint, a 7. sz. gy.-ezredtől, — a 27. számúhoz; Heisek Józsefet, a 13. sz. gy.-ezredben; Pöll Rudolfot, a 74. számú gy.-ezredben; Decleva Károlyt, a 44. sz. gy.-ezredben; Exner Károlyt, 92. sz. gy.-ezredben; Szybalski Edét, a 95. sz. gy.-ezredben; Pichl Károlyt, a 30. sz. gy.-ezredben; Weber Manót, a 88. sz. gy.-ezredben; Kempner Pált,az 51. sz.gy.-ezredtől — a 19. szá­múhoz ; Beöié Antalt, beosztva a bosznia-herczegovinai 7. sz. gy.-századhoz,számf. a 70. sz. gy.-ezredben; Thiemer Gusztávot, a 36. sz. gy.-ezredben; Münster Károlyt, a 63. sz. gy.-ezredben; Simic Pált, a 29. sz. gy.-ezredben; Szczepanski Józsefet, a 13. sz. gy.-ezredben; Flach Ferenczet, a 73. sz. gy.-ezredben; Brateanu Mihályt, és Nagy Rudolfot, a 82. sz. gy.-ezredben; Jandrilovic Jánost, a 78. sz. gy.-ezredben; Jahoda Antalt, az 55. sz. gy.-ezredben; Joksimovic Mihályt, a 70. sz. gy.-ezredben; Oliva Aatalt, a 83. sz. gy.-ezredben; Weeber Frigyes, a 40. sz. gy.-ezredben; Pronvy de Menille Lambertet, a 69. sz. gy.- ezredben ; Ferber Lipótot, a 100. sz. gy.-ezredben; Pattay Pált, a 94. gy.-dandár táb. jelzési osz­tályánál ; Rauch Károlyt, a 66. sz. gy -ezredben, ELrcek Józsefet, a 11. sz. gy.-ezredben; Huber Jakabot, a 85. sz. gy.-ezredben; Fogelmann Lászlót, az 57. sz. gy.-ezredben; Moser Zdenkót, a 25. sz. gy.-ezredben; Negrea-Gusieilla Sándort, a 2. számú gy.-ez­redben ; Zischka Ferenczet, a 4. sz. gy.-ezredben; Platt Jánost, a 61. sz. gy.-ezredben; Gasteiger Ferenczet, a 19. sz. gy.-ezredben; Stein Károly, a 4. sz. gy.-ezredben; Hnatink Györgyöt, a 24. sz. gy.-ezredben; Blazek Ferenczet, a 33. sz. gy.-ezredben; Hoyss Józsefet, a 2. sz. gy.-ezredben; Sretkovic Mihályt, a 96. sz. gy.-ezredben; Kostecki Gergelyt, a 95. sz. gy.-ezredben; German Jánost, az 50. sz. gy.-ezredben; Ryznersky Lászlót, a 20. sz. gy.-ezredben; Fischer Edét, a 28. sz. gy.-ezredben ; Stocker Istvánt, a 85. sz. gy.-ezredben; Milanov Radiszlavot, a 83. sz. gy.-ezredben; Fürnkranz Jánost, a 76. sz. gy.-ezredben; Donner Rudolfot, a 34. sz. gy.-ezredben; Schneider Frigyest, a 6. sz. gy.-ezredben; Kohuth Jánost, a 95. sz. gy.-ezredben ; Marek Károlyt, a 74. sz. gy.-ezredben; Klein Antalt, a 92. sz. gy.-ezredben; Hagenauer Jánost, a 94. sz. gy.-ezredben; báró Speth-Schülzburg Viktort, a 73. sz. gy.-ez­redben ; Prüsker Hugót, a 92. sz. gy.-ezredben; Herrmann Oszkárt, a 11. sz. gy.-ezredben; Kuzmin Adolfot, beosztva a kát. földrajzi inté­zethez ; Rudnicki Viktort, a 80. sz. gy.-ezredben ; Schaffer Józsefet, a 86. sz. gy.-ezredben; Pokorny Frigyest, a 77. sz. gy.-ezredben; Zelenka Alajost, az 55. sz. gy.-ezredben; Golic Frigyest, a 67. sz. gy.-ezredtől, —az 57. számúhoz; Engel Ferenczet, a 41. sz. gy.-ezredben; Döbler Albertet, a 73. sz. gy.-ezredben; Petőcz Sándort, a 72. sz. gy.-ezredben; Vidulovic Sándort, a 37. sz. gy.-ezredben; Schlechta Gusztávot, a 84. sz. gy.-ezredtől, — a 49. számúhoz; Stepper Bernát&t, a 61. sz. gy.-ezredben; Póka Dezsőt, a 23. sz. gy.-ezredben; Dudek Jánost, a 10. sz. gy.-ezredben; Komarek Jánost, a 38. sz. gy.-ezredben; Dimitrevic Lázárt, a 43. sz. gy.-ezredben; Kicki Ulászlót, a 66. az. gy.-ezredben; Hutla Józsefet, a 3. sz. gy.-ezredben; Kundak Miklóst, az 57. sz. gy.-ezredben; Rendűbe Istvánt, a 101. sz. gy.-ezredben; Sieczyneki Leót, a 41. sz. gy.-ezredtöl, — az 55. számúhoz; Sirk Oszkárt, a 34. sz. gy.-ezredben; Kocziczka Károlyt, a 60. sz. gy.-ezredben; Simonovic Gyulát, a 96. sz. gy.-ezredbeu; Marterer Károlyt, a 3. sz. gy.-ezredben; Eck Frigyest, a 4. sz. gy.-ezredtől, — a 49. szá­múhoz ; Rasin Ferenczet, a 14. sz. gy.-ezredben; Schlager Károlyt, a 88. sz. gy.-ezredben; Kaltenborn Albertet, a 45. sz. gy.-ezredben; Plavetz Andrást, a 47. sz. gy.-ezredben; Hill Ferenczet, a 72. sz. gy.-ezredben; Haller Husztávot, a 45. sz. gy.-ezredben; Trübauer Emilt, a 8. sz. gy.-ezredben; Güntter Sándort, a 102. sz. gy.-ezredben; Lapunk mai »«imához egy ív »Hivatalos Értesítő« van oeatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents