Budapesti Közlöny, 1885. július (19. évfolyam, 147-173. szám)

1885-07-01 / 147. szám

Budapest, 1885. 117. szám. Szerda, Julius 1. BUDAPESTI HÍVA KÖZLÖNY. LAP. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, hatvani-utcza 7. szám Előfizetési Á^iak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Ertesitöa-be iktatandó hivatalos hir­I. emelet, 8. ajtó. házhoz hordva: Egész évre ........................ 2 0 frt detések díjjal elölegesen beküldendők ; még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— Kiadó-hivatal : Félévre............................. 10 » 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 írt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. Ferencziektere, Atlienaeum-épület. Negyedévre........................ 5 > b élyegdij és az esedekes nyugtabélyeg is bekül­Eüy leljee lap ára 30 kr dendö. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. 1885. évi XXin. TÖRVÉNYCZIKK a vizjogról. (Szentesítést nyert 1885. évi junius hó 14-én. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytár «-ban 1885. évi junius hó 23-án.) (Folytatás.) 89. §. A választmány, szemben a társulattal, köteles azon korlátozásokhoz alkalmazkodni, melyekhez képviseleti joga, az alapszabályok vagy közgyűlés határozatok által kötve van. 90. §. A közgyűlés évenként legalább egyszer összehí­vandó. A közgyűlés tárgyai minden meghívásban kiteendők. Érvényes határozat csakis a meghívó­ban kijelölt tárgyak felett hozható. Kivételnek e tekintetben az oly indítványra nézve van helye, mely újabb közgyűlés összehívása végett tétetik. 91. §. A társulat szavazattal biró tagjainak egy har­madrésze a közgyűlés egybehivását, az ok és czél kijelölése mellett, Írásban bármikor követelheti. Ha e kívánságnak az összehívásra jogosított kö­zeg ar írásbeli kérelem átvétele napjától számí­tandó nyolcz nap alatt meg nem felel, az érdekel­tek kérelmére a közgyülös összehívását a köz­munka- és közlekedésügyi minister, illetőleg a társulat mellé rendelt ministeri megbízott (117. §.) eszközli. 92. §. Azon tárgyak, melyek felett minden esetben a közgyűlés határoz, a következők: 1. az alapszabályok megállapítása és módosí­tása; 2. a foganatba veendő munkálatok terve­zete; 3. a társulati tisztviselők, szolga-személyzet és gátőrök létszámának, díjazásának, úgyszintén a választmány és tisztviselők hatáskörének és egy­máshoz való viszonyának megállapítása; 4. az elnök és választmány megválasztása, elő­mozdítása és felmentése; 5. a számadások megvizsgálása; 6. a költségvetés megállapítása; 7. a kölcsönök felvétele; 8. a tartaléktőke és a pénzek mikénti elhelye­zése; 9. a társulat feloszlása. A kölcsönök felvételéhez az összes érdekeltek átalános többsége szükséges, ha azonban az első közgyűlés nem lenne határozatképes, az e végből ismét egybehívott közgyűlésen a jelenlevők hatá­roznak. A társulat feloszlásához ellenben minden­kor az összes érdekeltek kétharmad többsége szük­séges. 93. §. Az alapszabályok módosítására, a társulat fel­oszlására és a költségvetésre vonatkozó közgyűlési határozatok a közmunka- és közlekedésügyi mi­nister jóváhagyása után, a kölcsönök kötésére vo­natkozó közgyűlési határozatok pedig a közmunka- és közlekedésügyi ministernek a pénzügyminis- terrel egyetértő jóváhagyása után emelkedik jog­erőre. A következő évi költségelőirányzat és a társu­lati kiadások fedez ési módja iránti közgyűlési ha­tározat a megelőző év október 15-ig a társulat mellé rendelt megbízott (117. §.) utján jóváhagyás végett a közmunka- és közlekedésügyi minister- hez felteijesztendő. Ezen határidőnek kellőleg nem igazolt elmu­lasztása vagy a jelen §-ban említett közgyűlési határozatoknak ministeri jóváhagyás nélküli vég­rehajtása esetére a közmunka- és közlekedés- ügyi minister által az illető társulat tartalék- alapjának javára eső 500 forintig megbírságol­ható. A felterjesztett költségelőirányzat iránt a mi­nister, a társulat mellé rendelt megbízotthoz tör­tént benyújtástól számítva, 60 nap alatt határoz. Ha a minister ezen idő alatt nem nyilatkoznék, a költségelőirányzat helybenhagyottnak tekin­tendő. 94. §. A választmány a társulat ügyeit vezeti és annak az összes társulati tisztviselők alá vannak ren­delve. • Megválasztja a társulat összes tisztviselőit, el­lenőrzi azok működését, főleg pedig a társulati pénztár kellő kezelését, kötelessége átvizsgálni a társulat könyveit, iratait s pénztárát s teljesiti áta- lában mindazt, a mit a jelen törvény, a kormány rendeletéi és az alapszabályok, valamint a közgyű­lés egyes határozatai reá ruháznak. A választmány kötelességének pontos teljesíté­séért annak tagjai felelősek. 95. §. A társulati tisztviselők választása ellen a társu­lati érdekeltek a választások megejtésétől számí­tott 15 nap alatt a közmunka- és közlekedésügyi ministerhez folyamodhatnak, ki törvényes és ala­pos okoknál fogva a választásokat akár egyenként, akár összeségükben megsemmisítheti, mely eset­ben a megsemmisítés által megüresedett állomások haladék nélkül betöltendők. 96. §. A társulatok tisztviselői személyzete az igazga­tóból, főmérnökből (mérnökből), a szükséges számú szakaszmérnökökből, pénztárnokból, ellenőrből s a szükséges segédszemélyzetből áll. Az igazgató és a főmérnök (mérnök) rendsze­rint fegyelmi határozat vagy bűnvádi ítélet alap­ján bocsáthatók el; a társulati elnöknek azonban, ha ebben a választmánynak az összes tagok 2/3 része hozzájárulásával alkotott határozatával tá- mogattatik, jogában áll a szolgálati viszonyt egy évi felmondás utján bármikor megszüntetni. A kisebb társulatoknak a közmunka- és közle­kedésügyi minister megengedheti, hogy a mennyi­ben anyagi helyzetüknél fogva mindezen tisztvi­selőket nem alkalmazhatnák, feladataik megoldá­sának koczkáztatása nélkül a körülményekhez képest kevesebb tisztviselőt is alkalmazhas­sanak. 97. §. Az igazgató a társulati igazgatást vezeti s uta­sításait a választmánytól, illetőleg annak együtt nem léte esetén az elnöktől veszi. A műszaki teendőket a főmérnök (mérnök) végzi. Főmérnöknek (mérnöknek) csak az választható, ki mérnöki oklevéllel bir és vizszabályozási, vagy ár- mentesitési építkezéseknél töltött két évi gyakor­latot, — szakaszmémöknek azonban földmérői oklevéllel ellátott egyén is megválasztható, ha két évi gyakorlatot igazol. (Folytatjuk.) Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Szmrecsányi Darius- 7iak,Árvamegye főispánjának, ötven évre terjedő buzgó és hű szolgálatai közben szerzett érdemei elismeréséül, Szent-István- rendem kiskeresztjét díjmentesen adomá- nyozom. Kelt Bécsben, 1885. évi április hó 29-én. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Schmausz Endrének, Bács-Bodrogmegye alispánjának, a köz­ügyek és közszolgálat terén szerzett szá­mos és kiváló érdemei elismeréséül, III-ad osztályú vaskoronarendemet dijmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1885. évi junius hó 4-én. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Bohm Lajos magyar államvasuti aradi állomás-főnöknek, buzgó és sikeres szolgálatai elismeréséül, a koro­nás arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1885. évi junius hó 18-án. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Lapunk mai számához háromnegyed ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents