Budapesti Közlöny, 1885. szeptember (19. évfolyam, 198-222. szám)

1885-09-01 / 198. szám

Budapest, 1885. 198. szám Kedd, szeptember 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS T< A P. Szerkesztőségi iroda : TV. kerület, hatvani-utcza 7. szám I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-HTVatal : Ferencziektere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre .................................20 frt Fé lévre.......................................10 » Ne gyedévre....................................5 » Hg-y teljen lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal elölegesen beküldendők ; még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt. 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— A/.onfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. belyegdij es az esedékes, nyugtabelyeg is bekül­dendő. f^agánhirdeíssek: Egy hatodliasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Aközöskülügyminister, Petrovich Lakács Lloyd- iigynöknek, a trapezunti cs. és kir. főconsulság által cs. és kir. consuli ügyvivővé Kerazuntba történt kineveztetését jóváhagyta. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Hubert Lajosné szül. Spányi Edith munkácsi ál­lami polgári leányiskolái rendes tanitónőt, jelen állásában végleg megerősítette. A szegedi m. kir. pénzügyigazgatóság, Kutny Lajos pozsonyi IV. oszt. m. kir. adótisztet, a szen­tesi m. kir. adóhivatalhoz végleges minőségben III. oszt. ellenőrré nevezte ki. A budapesti kir. főügyész, Deli Lajos sziget­vári kir. járásbirósági írnokot, a kaposvári kir. ügyészséghez Írnokká nevezte ki. A budapesti kir. főügyész, Rétliy Géza lugosi kir. törvényszéki dijnokot, lugosi kir. ügyészségi Írnokká nevezte ki. A budapesti kir. főügyész, Takács Lajos pozsonyi kir. ügyészségi írnokot saját kérelmére a pest­vidéki kir. ügyészséghez ; Gruber Alajos pestvidéki kir. ügyészségi Írnokot pedig, szintén saját kérel­mére a pozsonyi kir. ügyészséghez helyezte át. A kecskeméti kir. törvényszék elnöke, a félegy­házi kir. járásbírósághoz Brán Gusztáv belényesi kir. járásbirósági joggyakornokot díjas joggya­kornokká nevezte ki. A szegedi kir. törvényszék elnöke, dr. Fazekas Kálmán jogtudort a szegedi kir. törvényszékhez segélydijas joggyakornokká nevezte ki. A nagyszebeni kir. törvényszék elnöke, gróf Lázár Miklós végzett jogászt, a nagyszebeni kir. járásbírósághoz díjas joggyakornokká nevezte ki. Ornstein Ipoly kabolapolyáni illetőségű ugyanottani lakos saját, valamint Jenő és Ödön nevű kiskorú fiai vezetéknevének »Ormosi«-ra kért átváltoztatása, f. évi 45,819. számú belügy- ministeriumi rendelettel megengedtetett. "V i r t e r Károly zombori illetőségű ugyan- ottani lakos saját, valamint Margit, Ilona, Stefánia és Adrien kiskorú gyermekei vezetéknevének » Vértesi-re kért átváltoztatása, f. évi 45,852. számú beltigyministeriumi rendelettel megengedtetett. Neumann Lipót szentesi illetőségű ugyan- ottani lakos vezetéknevének »Nádas«-ra, kért át­változtatása, f. évi 46,030. számú belügyminis- teriumi rendelettel megengedtetett. Rosenberg Jenő nagyváradi illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Molnár«-ra kért átváltoztatása, f. évi 46,146. számú belügy- ministeriumi rendelettel megengedtetett. Stein Salamon (Aladár) nagyváradi illetőségű ngyanottani lakos vezetéknevének »Siktós«-ra kért átváltoztatása, f. évi 46,147. számú belügy- ministeriumi rendelettel megengedtetett. W e i s z Samu bődebázai illetőségű baksai lakos vezetéknevének »Fehérvári«-ra kért átvál­toztatása, f. évi 46,234. számú belügyministeriumi rendelettel megengedtetett. Kiskorú E g r e d e r Zsigmond barcsi illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Egri«-re kért átváltoztatása, f. évi 46,263. számú belügyminis- terinmi rendelettel megengedtetett. o O Kiskorú Hock Gizella körmendi illetőségű munkácsváraljai lakos vezetéknevének » Varga«-ra kért átváltoztatása, f. évi 46,267. számú belügy­ministeriumi rendelettel megengedtetett. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, f. évi 46,740. sz. a. kelt rendeletével meg­engedte, hogy Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegye terü- téhez tartozó Czegléd r. t. városban, a julius bő 19-re esett, de a fellépett száj- és körömfájás miatt betiltott marhavásár helyett, f. évi szeptember bő 6-án pót-marhavásár tartassák. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, a kis-küköllőmegyei vadász-egye­sület alapszabályait, f. évi 37,562. sz. alatt, jóvá­hagyta. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, a berettyó-ujfalvi vadásztársulat alapszabályait, f. évi 38,268. sz. alatt, jóváhagyta. A kismartoni munkás-betegsegélyző egylet alapszabályai, a m. kir belügyministerium által, f évi 40,624. szám alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. Zemplénmegye Koskóc községében f. évi szep­tember hó 1-én nj postahivatal lép életbe, mely naponkint kétszeri gyalogküldöncz-postajárat által a hasonnevű vasúti pályaudvarral lesz összekötve. Kézbesítési kerületébe: Dedasócz, Hankócz, Iz- bugyahosszumező és Koskóc községek osztattak be. Zemplénmegye Csanálos községében szeptember hó 1-én »Zemplén-Csanálos elnevezéssel uj posta­hivatal lép életbe, mely naponkinti gyalogküldöncz- postajárat által a gesztelyi postahivatallal lesz összekötve. Kézbesítési kerületébe: Csanálos, Uj-Csanálos, Sóstófalva (Hoporti) községek, Hoporti-Sóstó tanya, Kecskés és Sóstó puszták osztattak be. Tolnamegyébe kebelezttt Kömlőd községben f. évi szeptember hó 1-én kifipostahivatal lép életbe Tolna-Komlód elnevezéssel, mely összeköttetését Ercsi és Paks közt közlekedő kocsiküldöncz-posta- járat által nyerendi. Kézbesítési kerületébe tartozik Kömlőd község. Ezen postahivatal fel van hatalmazva minden­nemű levél- és kocsipostai küldemények, úgyszintén 200 ftig terjedő postautalványok s utánvételek fel­vételére és kézbesítésére. Mármarosmegye Akna-Szlatina községében fi évi szeptember bő 1-én uj postahivatal lép életbe, mely naponkinti kocsiküldöncz-postajárat által a mármarosszigeti postahivatallal lesz összekötve. Kézbesítési kerületébe: Alsó-Apsó, Körtvélyes falu és Akna-Szlatina községek osztattak be. NEMHIYATAL0S RÉSZ. Az 1885. évi január hóban érvényességük idejé­nek lejárta miatt megsemmisült szabadalmak ki­mutatása. 153. Froitzheim Károly Berlinben, újítások a központi kitérő-és jelzöbelyező készülékeken; a szab. kelt 1883. jun. 8. fiz. 3-ik évre, leírás nvilt. 154. Mackensen A. W. Scböningenben, javítás a sodrony-kötél-pályákon; a szab. kelt 1884. máj. 19., fiz. 2-ik évre, leírás nyílt. 155. Mac Intyre ManufacturingCompany Lock- portban, javítások a pornak a levegőtől való el­különítésére szolgáló módszeren és készülékeken; a szab. kelt 1884. jun. 7., fiz. 2-ik évre, leírás nyílt. 156. Stone Roy New-Yorkban, javítások a ho­moktorlaszoknak és más tenger alatti akadályok­nak eltávolítására; a szab. kelt 1884. jun. 23., fiz. 2-ik évre, leírás nyílt. 157. Société industrielle de Montier Svájcban, újítások a zsebórákon; a szab. kelt 1884. jul. 10., fiz. 2-ik évre, leírás nyílt. 158. Desgouttes Antal Párisban, részére Fran- cziaországban 1875. jul. 22. óta 15 év tartamara szabad, boltozott rács gőzkazánok és egyeb ipari tüzelési berendezések szamara; a szab. kelt 1879. jun. 13., fiz. 7-ik évre, titkos leírás. 159. Idősb Laporte Mihály Néroudesban, hyd- raulikus vízszintes takarmánysajtó; a szab. kelt 1882. szept. 17., fiz. 4-ik évre, titkos leírás. 160. Hoffmann Pál Bécsben, százados mérleg Lapunk mai számához háromnegyed íy »Hivatalos Értesítő« van esatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents