Budapesti Közlöny, 1885. november (19. évfolyam, 250-274. szám)

1885-11-01 / 250. szám

Budapest, 1885, 250. szám Vasárnap, november 1 HIVATALOS LAP. SZEKKKSZTŐSÉOI IRODA : IV. kerület, hatvani-utcza 7. szám I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hívatad : Ferencziektere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre . . . . . . 20 frt Félévre .............................10 » N egyedévre........................5 » E gy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal elölegesen beküldendők ; még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 80 kr. bélyegdij és az esedékes nyugtabólyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodliasábos petitsor egyszeri hip. detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Wenczl Henrik né- met-palánkai lakosnak, a közjó előmozdí­tása és a tűzoltó-intézmény felvirágozta­tása körül kifejtett tevékenysége, valamint a felmerült egyes tüzesetek alkalmával véghezvitt önfeláldozó tettei elismeréséül, az ezüst érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1885. évi október bó 23-án. Fekencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. ö császári és Apostoli királyi Felsége legk. mél- ióztatott: rechtem lovag Grassl Lajos nyug. alezredesnek a czimzetes ezredesi jelleget díjmentesen adomá­nyozni ; Thim József őrnagynak a 69. sz. gy.-ezredben, a folülvizsgálat alapján »csapatszolgálatra képtelen, helyi szolgálatra alkalmas« gyanánt, ez utóbbira való előjegyzés mellett nyugalomba helyezését el­rendelni ; továbbá adományozni: aczimzetes őrnagyi jelleget díj­mentesen: a következő 1. oszt. századosoknak: Kandier Lipótnak, a 8. sz. gy.-ezredben, a felül­vizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalomba helyezése alkalmából; Higersperger Ferencznek, a 87. sz. gy.-ezredben, saját kérelmére történt nyugalomba helyezése al­kalmából, és Ebner Lajosnak, számf. a 3. sz. vonat-ezredben, beosztva a budapesti 1. sz. pdtlovazási bizottság­hoz, a folülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalomba helyezése alkalmából; Kipper Gyula 1. oszt. sorhajó-hadnagynak, ki­váló szolgálatai elismeréséül a kát. érdemkeresz­tet adományozni; továbbá adományozni: Malik László 1. oszt. százados-hadbírónak a 95. sz. gy.-ezredben, saját kérelmére történt nyuga­lomba helyezése alkalmából a czimzetes őrnagy- hadbirói jelleget díjmentesen; dr. StrejSek János ezredorvosnak a prágai 11. sz. helyőrs. kórháznál, kiválóan hű és kitűnő szol­gálatai elismeréséül a Ferencz József-rend lovag­keresztjét; végül: Koczinski György 2. oszt. kát. orvos-növendé­ket, az összes gyógy tudományok tudorát, a bécsi 1. fiz. helyőrs. kórháznál, — főorvossá a cs. és kir. hadsereg tettleges állományában kinevezni. | Ö császári és Apostoli királyi Felsége legk. ki- Inevezni méltóztatott továbbá: — f. évi november bó 1-ével — a lovasságnál: hadnagyokká : a következő badapród-tisztbelyetteseket: Oertl Ferenczet, a 4. sz. dzsidás-ezredben; Rutkowski Tbeobaldot, a 8. sz. dzsidás- ezredben ; Baumeister Pált, a 2. sz. dragonyos-ezredben; Steiger Frigyest, a 7. sz. huszár-ezredben; gróf Mazzuchelli Lajost, a 11. sz. dragonyos- ezredben ; nordendorfi Sauer Józsefet, az 5. sz. dzsidás- ezredben ; Strausz Rafaelt, az 5. sz. huszár-ezredtől, — a 12. számúhoz; Simmer Tódort, a 3. sz. dragonyos-ezredben, és gróf Zborowski Jánost, a 4. sz. dzsidás-ezredben ; Pucher Antalt, a 9. sz. huszár-ezredtől, — a 10. számúhoz; Wüstinger Lajost, a 3. sz. dragonyos-ezred- től, — a 14. számúhoz; Putnik Kálmánt, a 8. sz. huszár-ezredben; ehrfeldi Fräss Hermant, beosztva a 3. sz. Land- wehr-dragonyos-ezred törzséhez, számf. az 5. sz. dragonyos-ezredben; peremartoni Nagy Györgyöt, a 12. sz. huszár­ezredben ; záhonyi Ritter Károlyt, a 7. sz. dragonyos- ezredben ; borsodi Latinovics Károlyt, a 11. sz. huszár­ezredben ; simonyi és varsányi Simonyi Mórt, a 4. sz. dra­gonyos-ezredben ; bolestai gróf Koziébrodzki Jánost, a 6. sz. dra- nyos-ezredben; Wimmer Miksát, a 6. sz. dzsidás-ezredben ; adlerfelsi lovag Ledwinka Alfonzot, az 1. sz. dragonyos-ezredben; annaui lovag Krautwald Ernőt, a 13. sz. dzsi­dás-ezredben ; Radey Jánost, az 5. sz. dragonyos-ezredben; báró Kübek Ferenczet, a 2. sz. dzsidás-ezredben; lindenstammi Scbnizer Rudolfot, a 12. sz. dzsi- dás-ezredtől, — az 5. számúhoz ;í gróf Wurmbrand-Stuppach Ernőt, a 9. sz. h.- ezredben; tejfalui Szarka Zoltánt, a 4. sz. huszár-ezredben; Sztriberny Miklóst, a 9. sz. dragonyos-ezredben ; Stamm Antalt, a 10. sz. dragonyos-ezredben ; erdődigrófPálffi Ödönt, a 13.sz. huszár-ezredben Poppovits-Peczi Fülöpöt, az 1. számú huszár­ezredben ; báró Peckenzell Lajost, a 4. sz. dragonyos- ezredben ; báró Seldeneck Vilmost, a 9. számú huszár­ezredben ; süssenbergi báró Baselli Lajost, a 3. sz. drago­nyos-ezredben ; Szögyény-Marich Ferenczet, a 4. sz. huszár­ezredben ; báró de Pont Wullyamoz Hugót, a 2. sz. dra­gonyos-ezredben ; a tüzérségnél: első oszt. századosokká: a következő 2. oszt. századosokat: Seegin Józsefet, all.sz.hadtest-tüzér-ezredben; Prokop Ferenczet, a tüzér-törzsben, beosztva az 5. tüzér-dandár-parancsnokságboz: Springinsfeld Jánost, a prágai tüzér-szertárnál; Olleschik Ágostot, a 4. sz. hadtest-tüzér-ezred- től, — a 10. számúhoz; Semmelrak Farkast, a 12. sz. hadtest-tüzér- ezredben; Langer Vilmost, a [14. számú hadtest-tüzér- ezredben; Springer Angelot, az 1. sz. vártüzér-zászló- aljban; Kohlért Gusztávot, a 2. sz. vártüzér-zászló- aljban; Studniczka Károlyt, a przemysli tüzér-szer­tárnál ; Borner Mihályt, a 6. sz. nehéz-üteg-osztálynál; Micbeli Vilmost, a károlyvárosi tüzér-szer­tárnál ; begyesi Holeczy Jánost, a 4. sz. hadtest-tüzér- ezredben; Szvatek Györgyöt, a 3. számú vártüzér-zászló- aljnál; Enders Károlyt, a komáromi tüzér-szertárnál ■; Plascbke Károlyt, a a6. számú hadtest-tüzér- ezredben; 2. oszt. századosokká ■■ a következő főhadnagyokat: Pospiscbil Jánost, a 9. sz. vártüzér-zászlóaljban; Biliig Károlyt, a 4. sz. badtest-tüzér-ezredben; Paulier Ferenczet, a gráczi tüzér-szertárnál; Wutti Antalt, a 12. sz. badtest-tüzér-ezredben • Daniel Willibaldot, a tüzér-törzsben, beosztva az 1. tüzér-dandár-parancsnokságboz; Neisser Ernőt, a tüzér-törzsben, beosztva a 2. tüzér-dandár-parancsnokságboz; Piskur Mihályt, a 7. sz. nebéz-üteg-osztálytól, — a 7. sz. badtest-tüzér-ezredbez ; Hendl Lajost, a bécsi átvételi bizottságnál; Lallic Miklóst, a 13. sz. badtest-tűzér-ezredben; Joachimsthaler Manót, a 3. sz. vártüzér-zászló­aljban ; Jabn Rudolfot, a 15. sz. nebéz-üteg-osztálytól, — a 8. sz. badtest-tüzér-ezredbez; Kosták Antalt, a tüzér-törzsben, beosztva a 6. tüzér-dandár-parancsnoksághoz; Ebenhöh Bélát, az 1. sz. hadtest-tüzér-ezredbefi • Gall Pált, és Lapunk mai számához háromnegyed ív »Hivatalos Értesítő< van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents