Budapesti Közlöny, 1886. január (20. évfolyam, 1-25. szám)

1886-01-01 / 1. szám

Budapest, 1886. 1. szám Péntek, január 1 HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, hatvani-utcza 7. szám 1. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hivatal : Ferenczi ektere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ...... 20 frt Félévre.................................10 > Negyedévre ..............................5 » E gy telje« lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal elölegesen beküldendők ; még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bólyegdij és az esedékes nyugtabélyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Fischer Ignácz buda­pesti porezellánfestő és majolikagyárosnak, a műipar terén kifejtett közhasznú tevé­kenysége elismeréséül, Ferencz-József-ren- dem lovagkeresztjét adományozom. Kelt Gödöllőn, 1885. évi deczember hó 27-dikén. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Hr. Ivekovic Ferenczet, a zágrábi nemesi konviktus igazgatóját, czimzetes kanonokot és egyetemi tanárt, valamint Vrevc Gyula alesperest és okiéi plébánost, a zágrábi székesegy lázi káptalanhoz mester-kano­nokokká nevezem ki. Kelt Gödöllőn, 1885. évi deczember hó 25-dikén. Ferencz József, s. k. Bedekovich Kálmán, s, k. Gróf Khuen-Héderváry Károly, s. k. Magyar országos pénzügyministerem előterjesztése folytán, Zimányi Károly pénzügyi tanácsosnak, saját kérelmére lett nyngalmaztatása alkalmából, a királyi taná­csosi czimet díjmentesen adományozom. Kelt Gödöllőn, 1885. évi deczember hó 20-án. Ferencz József, s. k. Gróf Szapáry Gyula, s. k. Magyar országos pénzügyministerem elő­terjesztése folytán, Vincze László pénzügyi tanácsosnak és adófelügyelői helyettesnek, saját kérelmére lett nyugalmaztatása alkal­mából, sok évi hű és sikeres szolgálata el­ismeréséül, a királyi tanácsosi czimet díj­mentesen adományozom. Kelt Gödöllőn, 1885. évi deczember hó 24-én. Ferencz József, s. k. Gróf Szapáry Gyula, s. k. Magyar országos pénzügyministerem elő­terjesztésére, dr. Denk Osvát pénzügyi tanácsost s nagyszebeni pénzügyigazgatói helyettest, a királyi tanácsosi czim dij men­tes adományozása mellett, temesvári pénz­ügyigazgatóvá kinevezem. Kelt Gödöllőn, 1885. évi deczember hó 19-dikén. Ferencz József, s. k. Gróf Szapáry Gyida, s. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége legk. kinevezni méltóztatott: stemecki lovag Daublebsky Mór altábornagyot, a hadi-iskola parancsnokát, — vezérkari főnöki helyettessé; Merta Manó vezér-őrnagyot, az 1. hegyi dandár parancsnokát, — a hadi-iskola parancsnokává; továbbá: preanfoldi LtoaHg Karoly várakozási illetékkel számf. szabadságolt ezredesnek a békeállomány- ban, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését saját kérelmére elrendelni, és neki ez alkalommal a czimzetes vezérőrnagyi jelleget díjmentesen ado­mányozni ; Prokopp Vilmos alezredesnek a 9. sz. gy.-ezred- ben, a jólmegérdemelt nyugalomba helyezését saját kértére elrendelni, és ez alkalommal sok évi, háborúban és békében egyaránt hű szolgálatai el­ismeréséül, a czimzetes ezredesi jelleget díjmen­tesen adományozni; Roschanz István 1. oszt. századosnak a 33. sz. gy.-ezredben, a fölül vizsgálat alapján »csapatszol­gálatra képtelen, helyi szolgálatra alkalmas« gyanánt, az őrnagyi helyi alkalmazásra való elő­jegyzés fentartásával nyugalomba helyezése al­kalmából a czimzetes őrnagyi jelleget díjmentesen adományozni; azután az alább nevezett 1. oszt. százado­soknak őrnagyi helyi alkalma­zásra való előjegyzését elrendelni és pedig: Kráner Józsefnek, a 62. sz. gy.-ezredben; Ziegel Józsefnek, a 40. sz. gy.-ezredben; stemeggi báró Günther Henriknek a 43. sz. gy.- ezredben, és Róschel Antalnak a komáromi tüzér-szertárnál; továbbá adományozni: a tiroli árvíz alkalmával kiváló odaadás és kitartással teljesített jeles szolgálataik el­ismeréséül : akat. érdemkeresztet: mübleni és sicbelburgi lovag Móri Alajos 1. oszt. századosnak; a következő hadnagyoknak: Stenczel Károlynak és Soratroy Albinnak, — a tiroli vadász-ezredben; a koronás e züst érdemkeres ztet: a következő al-vadászoknak: Mallaun Gebhardnak, és l Zimmermann Györgynek; azután Strimmer Károly alvadásznak; az ezüst érdemkeresztet: Jaitner Konrád szakaszvezetönek; a következő al-vadászoknak: Würtembergcr Mihálynak, és Pangrazzi Péternek; azután Krismer Alajos vadásznak, — a tiroli vadáiz- ezredben; azután elrendelni; bogy ugyanez alkalomból Romagnolo Félix főhad­nagynak ugyanezen ezredben, a legfelső megdi csérő elismerés kimondassák; Seidl János kát. nyugdíjasnak az általa a nyug­állományban előbb viselt főhadnagyi rangfokoza­tot legfelső kegyelemből újra adományozni; Christen Ernőnek a polgári uszodák és fürdő­intézetek igazgatójának Prágában, a cs. és kir. hadseregben általa előbb viselt hadnagyi rangfo­kozatot még pedig »szolgálaton kívüli« viszonyban legfelső kegyelemből újra adományozni; Lengnik Arthur 1. oszt. tengerész-hadapródot, — sorhajó-hadnagygyá kinevezni; továbbá kinevezni: alezredes-hadbirákká: Tersek Ferenczet, az 1. hadtest igazságügyi elő­adóját, és Neupauer Roman jogtudort, a 15. hadtest igaz­ságügyi előadóját, — a kát. főtörvényszék elő­adójává ; a következő őrnagy-hadbirákat: czerncziczi Swieteczky Frigyest, a temesvári belyőrs. törvényszéktől, — az 1. hadtest igazság­ügyi előadójává; Schulbaum Lajost a legfelső kát. törvényszék­től, — a 15. hadtest igazságügyi előadójává; továbbá áthelyezésüket elrendelni: Sigora József jogtudor, őrnagy-hadbirónak a nagy-szebeni belyőrs. törvényszéktől, — a legfelső kát. törvényszékhez, a tanács-jegyzökönyv vezeté­sével megbízva; dr. Műnk Miklós 2. oszt. főtörzsorvosnak, a jo- sefstadti 12. sz. belyőrs. kórház igazgatójának, — hason minőségben a budapesti 17. sz. belyőrs. kór­házhoz, és dr. Polack Hugó törzs-orvosnak, a 10. gy .-had­osztály főorvosának, — a 12. sz. helyőrs. kórház­hoz főnöki minőségben. ö császári és Apostoli királyi Felsége legk. ki­nevezni méltóztatott; — 1886. évi január hó 1-ével — hadnagyokká a tartalékban: a gyalogságnál: a következő tart. altiszteket: Fali Gusztávot, a 24. sz. gy.-ezredtől, — a 10. számúhoz; Lapunk mai számához egy iv »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents