Budapesti Közlöny, 1886. március (20. évfolyam, 49-73. szám)

1886-03-02 / 49. szám

Budapest, 1886. 49. szám. Kedd, niárczius 2, HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, hatvani-utcza 7. szám I. emelet, 8. ajtó. IÍIADÚ-HJVATAI, : Ferenc.ziektere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre .••••# 20 írt Félévre ............................ 10 » N egyedévre..............................5 » E gy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal elölegesen beküldendők ; még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bólyegdij és az esedékes nyugtabólyeg is bekül­dendő. IVlagánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Vasárnap, í. évi február hó 28-án déli 12 órakor ment végbe ő cs. és kir. fenségük Károly István főherczeg és Mária Terézia főherczegnő esküvő­jük , a bécsi udvari várlakbeli plébánia-tem­plomban. 0 Felségük, a legmagasb család tagjai­ra!, előljárván az udvartartásnak díszben meg­jelent férfi-tagjai, a testőrségtől megszállott ter­meken át, a megbatározott órában az udvari plébánia-templomba vonultak. A legmagasb és magas uraságok a következő rendben baladtak: Ő cs. és kir. fenségük Rainer főherczeg, Vilmos fő­herczeg, Jenő főherczeg, Frigyes főherczeg, János főherczeg, Ferencz Salvator főherczeg, Lipót Sal­vator főherczeg, Károly Salvator főherczeg, Lajos Viktor főherczeg, ausztriai estei Ferencz Ferdinand főherczeg, Károly Lajos főherczeg, Albrecht fő­herczeg, Károly István főherczeg, Ferdinánd fő­herczeg, Toscania nagyherczege, 0 császári és Apostoli királyi Felsége, 0 Felsége a Császárné és Királyné; továbbá ő fenségük Maria Immaculata főherczegnő, Mária Terézia főherczegnő, Erzsébet főherczegnő, Stephania trónörökös-főherczegné, Mária Valéria főherczegnő, Mária Terézia főher­czegnő, Alice főherczegnő, toscanai nagvherczegnéi Mária főherczegnő. ö Felségét a főkamarás, a testőrségek kapitányai és az első vezér-hadsegéd környezek. A főudvar­mester illetőleg a főudvarmesternők képezték O Felségük és a többi magas uraságok oldalkisére- tét. A szolgálattevő palotahölgyek zárták be a menetet; a disz- és magyar testörség képezé mind­két oldalon a legmagasb és magas uraságok oldal- kiséretét- A templom bejáratánál az esketésre meghívott bécsi bibornok-érsek, a clerus élén fo- gadá a legmagasb udvárt. 0 Felségük trombiták harsogása és dobok pergése közt mennyezet alatt vo­nultak helyükre a presbyteriumba, a magas mátka­pár az oltár előtt elhelyezett imazsámolyhoz lé­pett, a többi fenséges uraságok az emelvényen foglaltak helyet. Az apostoli nuntius a részére előkészített imazsámolynál a presbyteriumban, — a fent meg nem nevezett magas, valamint a jelen­levő idegen uraságok, kíséretük, a diplomatiai kar, az udvarhölgyek, a tábornoki kar és a tisztikar pedig az oratóriumban foglaltak helyet. A bibornok-érsek szertartás szerint végzé az es- ketést, mely után az udvari zenekar dicséneket zengett. Te Deum és a bibornok-érsek által ki­osztott apostoli áldás után O Felségük az uj fen­séges párral és a többi magas uraságokkal, har­sonák zengése és dobpergés közt, az udvar férfi tagjainak előlépése mellett, a szolgálattevő palota­hölgyektől kisérve, elhagyák a templomot, és a belső lakosztályokba tértek vissza. Matkovic István zágrábi székesfőegyházi kanonoknak és urboczi főesperesnek a bienkói czimzetes prépostságot; dr. Krzan Antal zágrábi székesfőegyházi kanonoknak és varazsdi főesperesnek a Szt. Péterről czimzett pozsegai czimzetes prépostságot adományozom. Kelt Bécsben, 1886. évi február hó 22-én. Ferencz József, s. k. Bedekovich Kálmán, s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly, s. k. A belügyministerium vezetésével meg­bízott magyar ministerelnököm előterjesz­tése folytán, Porutiu Sámuel és Krancz Jó­zsef belügy ministeri osztálytanácsosoknak, a ministeri tanácsosi czimet és rangot díj­mentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1886. évi február hó 25-én. Ferencz Józsí'f, s. k. Tisza Kálmán, s. k. A m, kir. pénzügyminister, Keményffy József I. oszt. pénzügyi titkárt és Győrmegye és Győr szab. kir. város területén működő kir. adófelügye­lőt, II. oszt. pénzügyi tanácsossá és kir. adófel­ügyelővé Sopronmegye-és Sopron szab. kir. város területére, — és Oyörffy Géza I. oszt. pénzügyi titkárt Győrmegye és Győr szab. kir. város terüle­tére kir. adófelügyelővé nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister, a Budapest fővárosi kir. adófelügyelő teendőinek ellátásával Balogh Samu pénzügyi tanácsost és fővárosi adófelügyelői első helyettest bizta meg. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Mohos János kisujfalusi községi jegyzőt a bátor­ke szi, bucsi, farnadi, kétyi, kis-ujfalusi, mócsi és nagy-ölyvedi; és Dormány Imre nagysápi községi jegyzőt a dömösi, lábatlani, pilis-maróthi, nagy­sápi és unyi ev. ref. bitfelekezeti iskolák számára ideiglenes minőségi ministeri iskolalátogatókká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Rissányi József zay-ugróczi állami felső-nép­iskolai igazgató-tanítót, jelen állásában végleg megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Mosgai Anna perlaki állami elemi iskolai rendes tanítónőt, jelen állásában végleg megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Csizmadia János perlaki állami elemi iskolai ren­des tanítót, jelen állásában végleg megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Molnár Gábor magyar-bidegkuti állami elemi iskolai rendes tanítót, jelen állásában végleg meg­erősítette. Steopoe Dénes belső-szolnoki 32-ik számú hon­véd-zászlóaljbeli szabadságolt állományú hadnagy­nak, a m. kir. honvédség kötelékéből kérelmezett kilépése, a védkötelezettség teljesítése után, viselt tiszti rendfokozatának megtartása nélkül, megen­gedtetett. A fővárosi m. kir. pénzügyigazgatóság, Loydl János m. kir. fogyasztási adótisztet, II. oszt. ellenőrré nevezte ki. A kassáim.kir. pénzügyigazgatóság, Blazsovszky Ferencz és Szedlák Imre számgyakornok-jelölteket dijas számgyakornokokká nevezte ki. A debreczeni m. kir. pénzügyigazgatóság, Ke- mecsei József díjtalan gyakornokjelöltet, a debre­czeni m. kir. adóhivatalhoz díjtalan gyakornokká nevezte ki. Tám ár Lajos jászberényi illetőségű turkevei lakos vezetéknevének » Török <-re kért átváltozta­tása, f. évi 10,444. számú belügyministeriumi ren­delettel megengedtetett. Spanbauer Károly horgos-pataki illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Földia-re kért átváltoztatása, f. évi 10,471. számú belügyminis­teriumi rendelettel megengedtetett. Kiskorú Fleischmann Antal szombathelyi illetőségű s a Yl-ik számú csendőr-parancsnokság állományába tartozó csendőr vezetéknevének »Mészárosa-ra kért átváltoztatása, f. évi 10,570. számú belügyministeriumi rendelettel megenged­tetett. F ánta József tökési illetőségű ugyanottani la­kos, úgy József és Adolf kiskorú gyermekei veze­téknevének »Fenyves«-re kért átváltoztatása, £ évi 10,882. számú belügyministeriumi rendelet­tel megengedtetett. H u m i n i k Sándor horgos-pataki illetőségű ugyanottani lakos saját, valamint Teréz, József, Anna, Klára, Francziska, Paulina és Ferencz kis­korú gyermekei vezetéknevének »Szabó«-ra kért átváltoztatása, f. évi 10,883. számú belügyminis­teriumi rendelettel megengedtetett. Lapunk mai számához egy ív > Hivatalos Ertesitőc van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents