Budapesti Közlöny, 1886. április (20. évfolyam, 74-98. szám)

1886-04-01 / 74. szám

Budapest, 1886, 74. szám. Csütörtök, április 1, BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS L A I». Szerkesztőségi iroda : IY. kerület, hatvani-utcza 7. szám I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hivatal : Perencziektere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre................................20 írt Félévre ....... 10 » Negyedévre ..................................5 > E gy teljes lap ára 30 hr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések dijjal elölegesen beküldendők ; még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bólycgdij és az esedékes nyugtabólyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábocs petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. 1886. évi VI. TÖRVÉNYCZIKK az 1 8 8 6. évi állami Költségvetésről. (Szehtesitést nyert 1886. évi márczius hó 16-án. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytár«-ban 1886. évi márczius hő 21-én.) (Folytatás.) B) Átmeneti kiadások és beruiiá-] zások. I. Átmeneti kiadások. I. Fejezet. O cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium: A hivatalos helyiségekhez illő bu torzat helyreállítása, úgy ennek, valamint egyéb házi szükségletek' nek jó karban fentartására II. Fejezet. Belügyministerium: 1. ez. Igazoló bizottmány költsége 2. ez. A budapest-várbeli országház épületeinek helyreállítására III. rész­let 3. ez. Az összes m. kir. csendőrparancs­nokság állományának szaporítására szükséges költségek 4. ez. A törvénygyűjtemény 1865/8. és 1876. évi, továbbá a rendeletek tára 1868. évi és 1876. évi ujraelőállitá sáért felmerülendő költségekre 5. ez. A szaporított 75 I. oszt. és 75. II. oszt. gyalogos rendőr, 2 gyalogos őrmester és 4 ellenőr, valamint 20 lovas-rendőr első fölszerelésére és a rendőri őrszemélyzet részére szük- séglendő 200 drb vízhatlan gallér beszerezbetésére 6. ez. A pozsonyi országos kórház meg nagyobbitására: a) a szomszédos Prokop-féle ház megvételére b) 50 fekhely berendezésére Összesen (6. czim) Együtt (II. fejezet 1—6. czim) III. Fejezet. Pénzügyministerium : 1. ez. A rendelkezés alá jutott állami tisztviselők illetményeire 2. ez. Az állami javaknál a bérhátralé­kok leszámolásának keresztülveze- tésére, a telepitvényes ügyek lebo­Rovatonként Czimenként Fejezetenként forint 18000 4000 4588 6000 71730 4800 6863 22000 5000 2000 115981 Rovatonként nyolitására, és az állami javak el­adásának előkészítésére szükséges tervek és helyszíni szemlék költsé. geire 3. ez. A selmeczbányai belső berendezésére Fritz-féle ház 4. ez. Az 1867. év végéig befektetett tiszti biztosítékok viszafizetésére 5. ez. Szeged város kárvallott lakosai nak az 1880. évi XX. t.-cz. 27. §-; alapján adott 500000 frt rovására adott kisebb kölcsönök után a 29. § illetőleg az 1882. évi VII. t.-cz. 4. §-a értelmében az állami kincstár által fizetendő annuitási részletek 6. ez. Szeged város lakóinak az 1880 évi XX. t.-cz. alapján adott kaum tozó kölcsönökre egyszerre történi visszafizetések után az állami kincs tár által fedezendő évi járulék 7. ez. Az 1883. évi XLI. t.-cz. alapján felvett 6764800 frtnyi jelzálog-köl- csön kamat és tőke törlesztésére 8. ez. Az aldunai telepitési kormánybiz­tosság kiadásainak és a bevándorolt bukovinai székelyek szükségleteinek fedezésére 9. ez. Az állami javak eladásának elő­mozdítása czéljából fövett 41/2°/0-os záloglevél-kölcsönök tőke- és ka­mattörlesztésére : 1884. évi kölcsön 1885. évi kölcsön Összesen (9. czim) 10. ez. A Rába és mellékfolyóinak sza­bályozására fölvett kölcsön kamat és tőke törlesztésének az állami kincstár által fedezendő része, az 1885. évi XV. t.-cz. 7. §. értelmében 11. ez. Egy Wertheim-féle pénzszek­rény beszerzésére a zágrábi állami pénztár és egy lyukasztógép beszer­zésére a budapesti állami pénztár részére 12. ez. A fővárosban alkalmazott és szolgálattételre beosztott alsóbb rendű állami hivatalnokok, altisztek és szolgák segélyezésére Együtt (III. fejezet 1—12. czim) Czimenként Fejezetenké»S f o r i n t 57750 145530 7000 7500 17000 29640 4566 450000 30000 203280 376100 980 250000 1381066 Lapunk mai számához egy ív »Hivatalos Értesítői van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents