Budapesti Közlöny, 1886. május (20. évfolyam, 99-124. szám)

1886-05-01 / 99. szám

Budapest, 1886. 99. szám. Szombat, május 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIT AT ALOS LAP. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, hatvani-utcza 7. szám I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hivatal : Ferencziektere, Atlienaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ...... 20 frt Félévre.................................10 » Negyedévre ..............................5 » E gy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal elölegesen beküldendők ; még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bólyegdij és az esedékes nyugtabólyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatoűhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. 0 császári és Apostoli királyi Felsége legk. méltóztatott: Mammer János ezredesnek, a 22. sz. gy.-ezred parancsnokának a jól megérdemelt nyugalomba helyezését saját kérelmére elrendelni, és helyébe Liel Ágost ezredest az 53. sz. gy.-ezredben, — a 22. sz. gy.-ezred parancsnokává kinevezni; lintenburgi lovag Latter er Adolf alezredesnek az utóbb nevezett ezredben, áthelyezését az 53. sz. gy.-ezredbez elrendelni; továbbá megparancsolni hogy rbeinwalli Müller Ágost ezredesnek, a 2. sz. had­mérnök-ezred parancsnokának, eddigi alkalmazá­sában — a hadmérnök-fő-felügyelőhöz beosztva, — teljesített kiváló szolgálatai elismeréséül, a leg­felső megelégedés kifejezése tudtára adassák; azután kinevezni: — 1886. évi május hó 1-ével — főorvosokkáa tartalékban: a következő tart. 1. oszt. kát. orvos-növendé­keket, az összes gyógy tudományok tudorait: Reiner Mórt, a prágai 11. sz. helyőrs. kórház­tól, — a 98. sz. gy.-ezredbez; Fráter Imrét, a budapesti 17. sz. belyőrs. kór­háztól, — a 48. sz. gy.-ezredbez ; Geyer Józsefet, a budapesti 16. sz. helyőrs. kór­háztól, — a 27. sz. nebéz-üteg-osztályhoz; Ullmann Károlyt, a bécsi 1. sz. belyőrs. kórház­tól, — a 87. sz. gy.-ezredbez; Nendtvich Pált, a budapesti 17. sz. belyőrs. kór­háztól, — a 68. sz. gy.-ezredbez; Bánóczy Gyulát, a linczi 4. sz. helyőrs. kórház­tól, — az 1. sz. vártüzér-zászlóaljboz; segédorvossá a tartalékban: Veszperényi József tart. tizedest, az összes gyógy tudományok tudorát, a 66. sz. gy .-ezredtől, — a 70. számúhoz; segéd-orvosokká: a következő jelenleg szolgáló 1. oszt. kát. orvos-növendékeket, az összes gyógytudo- mányok tudorait: Stefanides Józsefet, és Tauszig Zsigmondot, a prágai 11. sz. helyőrs. kórháznál; Rosenbusch Leót, a krakói 15. sz. belyőrs. kór­háznál ; Klein Zsigmondot, a budapesti 16. sz. belyőrs. kórháznál, és Lusic-Matkovic Vincze jelenleg szolgáló 2. oszt. kát. orvos-növendéket, az összes gyógytudományok tudorát, a gráczi 7. sz. belyőrs. kórháznál; főorvosokká ács. és kir. hadsereg tény­leges állományában: Palmrich Adolf segéd-orvos helyettest, az ösz- szes gyógytudományok tudorát, a bécsi 1. sz. hely­őrs. kórháznál; Fejral János tart. 1. oszt. kát. orvos-növendé­ket, az összes gyógytudományok tudorát, és Burkl János egy éves önkéntest, 2. oszt. (czimz. 1. oszt.) kát. orvos-növendéket, az összes gyógy­tudományok tudorát, — a prágai 11. sz. helyőrs. kórháznál; végül adományozni: Steffan János 1. oszt. gépésznek, a jól megérde­melt nyugalomba helyezése alkalmából, a czimze- tes főgépészi czimet és jelleget díjmentesen, és Neuhold József tűzmesternek a gyula-fehérvári tüzér-szertárnál, bosszú és igen jó szolgálata elis­meréséül a koronás ezüst-érdem-keresztet. ii 0 császári és Apostoli királyi Felsége legk. ki­nevezni méltóztatott továbbá: — 1886. évi május hó 1-ével — hadnagyokká: a következő badaprdd-tisztbelyetteseket: báró Yogelsang Károlyt, a 2. sz. dzsidás-ezred- ben; galanthai Nagy Károlyt, a 6. sz. dzsidás-ezredben; Frauknecht Ferdinándot, a 6. sz. dragonyos-ez- redben; Ferrari Kálmánt, a 16. sz. huszár-ezredben ; gróf Alberti d’Enno Artburt, az 5. sz. huszár­ezredben ; Slany Alfrédet, a 16. sz. huszár-ezredben; benedekfalvai Kiszely Gézát, a .12. sz. huszár­ezredben ; Hrdliczka Félixet, a 11. sz. dragonyos-ezredben'> báró Mattencloit Jánost, a 3. sz. dzsidás-ezred- től, — a 2. számúhoz; Klinkowström Károlyt, a 11. számú dzsidás- ezredben ; swistelniki Szwistelnicki Károlyt, a 7. sz. dzsi­dás-ezredben ; Fáy Ödönt, a 6. sz. huszár-ezredben; Jeschek Vilmost, a 10. sz. dragonyos-ezredtől, — a 14. számuho-z; gróf Graevenitz Károlyt, a 14. sz. dragonyos- ezredben ; báró Baillou Miksát, a 13. számú dzsidás-ez­redben ; Knorek Györgyöt, a 6. sz. huszár-ezredben; egerstrőmi Ritschel Hugót, az 5. sz. dzsidás-ez­redben ; Steingraber Alfrédet, a 9. számú dragonyos- ezredben ; Flohr Jánost, a 15. sz. huszár-ezredben; kaáli Nagy Ákost, a 10. sz. huszár-ezredben; Pokiziak Lászlót, a 4. sz. dzsidás-ezredben; vásonykeöi gróf Zichy Károlyt, a 13. sz. huszár­ezredben ; Essenther Arthurt, a 3. sz. dragonyos-ezredben ; Schram Hugót, a 7. sz. dzsidás-ezredben; csalmai Jankovics Károlyt, a 8. sz. huszár­ezredben ; galanthai gróf Esterházy Jánost, a 3. számú huszár-ezredben; Hostinek Sándort, a 12. sz. dragonyos-ezredben; Glaser Oszkárt, a 4. sz. dragonyos-ezredtől, — a 14. számúhoz ; báró Lazarini Othmárt, a 12. számú dzsidás- ezredben ; Waltherr Lászlót, a 14. sz. huszár-ezredben;. Rossi Viktort, a 12. sz. dragonyos-ezredben; Puchalski Jenőt, a 11. sz. dzsidás-ezredtől, —- a 6. számúhoz; kéthelyi gróf Hunyady Károlyt, a 9. sz. huszár­ezredben ; Andreae Tódort, a 11. sz. huszár-ezredben; Pettko Márkot, az 5. sz. dzsidás-ezredben; lovag Mossig Alfré det, a 6. sz. dzsidás-ezredben; csicseri Orosz Györgyöt, a 12. számú huszár­ezredben ; gróf Kinsky Ferdinándot, és báró Korb-Weidenheim Gottfriedet, a 13. sz. dragonyos-ezredben; Ujfalussy Istvánt, a 2. sz. huszár-ezredben; skerci Zatezalo Istvánt, az 5. sz. huszár-ezredben. (Folytatjuk.) A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minister, Pehm Lmre főbányabiztost bánya- kapitánynyá nevezte ki. A m. kir. belügyministerium számvevőségéhez: Filep Sándor és Payer Béla számvizsgálókká; Hartl László kiadó és irattárnokká; Krémer Sá­muel, Deák Sándor és Gogolok József I. osz­tályú, — Mocskonyi Gyula, Vértes Bertalan és Gunda Zoltán II. osztályú, — Molenda János és Gunda Antal III. osztályú számtisztekké; Kóvi Pál és Karlitzky Pál számgyakornokokká nevez­tettek ki. A magyar királyi igazságügyminister, Eördögh Dániel budapesti kir. törvényszéki se- gédtelekkönyvvezetőt ugyanoda telekkönyvveze­tővé ; Gö'óz István szolnoki kir. törvényszéki dijnokot a hajduszoboszlói kir. járásbírósághoz végrehajtóvá nevezte .ki. Kiskora Goldfahn Andor zomboriilletőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Arany«-ra kért átváltoztatása, f. évi 22,305. számú belügyministe- riumi rendelettel megengedtetett. Löwy Armin János (Dávid) csejthei illető­ségű ferlachi lakos vezetéknevének »Oroszi«-ra kért átváltoztatása, f. évi 22,681. számú belügy- ministeriumi rendelettel megengedtetett. Lapunk mai számához egy ír »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents