Budapesti Közlöny, 1886. október (20. évfolyam, 224-250. szám)

1886-10-01 / 224. szám

1 NEMHÍV AT ALOS RÍSZ. Borsodmegye szentpéteri felső járás Sáta-Neke­zsény és Center községek szeleiben a phylloxera je­lenléte konstatáltatván, a földmivelés-, ipar- és ke­reskedelemügyi m.kir. minister,f.évi 51,493.sz.alatt kelt rendeletével nevezett községek összes szőlőte­rületeit, valamint az olyan kerteket, melyekben egyes szőlőtök állanak, az 1884. évi 56,944. sz. a. 1885. évi márczius hó 27-én kelt rendelettel zár alá [helyezett bárczai csoport községeihez csatolta, úgy hogy ezen zárlati csoport most már Alacska, Bánfalva, Bánhorvát, Barcza, Disznós-Horvát, Du- bicsány, Kazincz, Mercse, Putnok, Sajó-Ivánka, Sajó-Kaza, Sajó-Szt.-Péter, Tapolcsány, Uppony, Vadna, Velezd, Bota, Ormány, Sáta-Nekezsény és Center községekre terjed ki. A zárlat értelmében az említett csoport határá­ban levő zár alá helyezett összes szőlőterületről gyökeres vagy gyökértelen szőlővessző, szölőnö- vény és átalában a szőlőtő minden egyéb alkatré­sze (a szőlőfürt kivételével), továbbá bármilyen fa-, vagy cseijenemü ültetvény, használt duczok és szőlőkarók, s szölölevélbe csomagolt bárminemű tárgyaknak, a Sáta-Nekezsény és Center községek határával nagyobbodott bárczai zárlati csoporton kívül eső községekbe való kivitele tiltatik. Fehérmegye székesfehérvári járás Aba község széleiben a phylloxera jelenléte konstatáltat­ván, a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m, kir. minister, f. évi 51,918. sz. alatt kelt rende­letével nevezett község összes szőlőterületeit, va­lamint az olyan kerteket, melyekben egyes sző lótok állanak, az 1884. évi 56,944. sz. a. 1885. évi márczius hó 27-én kelt rendelettel zár alá helye­zett székesfehérvári csoport községeihez csatolta, úgy hogy ezen zárlati csoport most mar Csór, Inota, Iszka-Szt.-György, Székesfehérvár, Várpa^ lota, Kuti, Polgárdi, Pákozd, Füle, Gut-Tamási, Isztimér, Seregélyes és Aba községekre terjed ki. A zárlat értelmében az említett csoport határá­ban lévő zár alá helyezett összes szőlőterületről gyökeres vagy gyökértelen szőlővessző, szölőnö- vény, és átalában a szőlőtő minden egyéb alkat­része (a szőlőfürt kivételével), továbbá bármilyen fa- vagy cserjenemü ültetvény, használt duczok és szőlőkarók, s szölölevélbe csomagolt bárminemű tárgyaknak az Aba község határával nagyobbodott székesfehérvári zárlati csoporton kívül eső közsé gekbe való kivitele tiltatik. 1886-ik évi márczius hóban érvényességük idejének lejárta miatt megsemmisült szabadalmak. 102. Hirsch W. ékszerész és aranyműves Becs­ben, javított fülbevaló ; a szab. kelt 1885. márcz 8., megs. 1886. márcz. 8. 103. Cellarius D. Markinchenben, Elsass, készü­lék, fémbádogtábláknak kőnyomatu czélok szá mára való kifeszitésére; a szab. kelt 1885. márcz 8., megs. 1886. márcz. 8. 104. Strong Simpson George Philadelphiában gőzkazán; a szab. kelt 1885 márcz. 8., megs. 1886 márcz. 8. 105. Lauer Miklós St.-Johannban, Tyrol, elect romos éji jelzőlámpa; a szab. kelt 1885. márcz. 8 megs. 1886. márcz. 8. 106. Kotykiewicz Theophil Becsben, prolon- gement, harmoniumok számára »grand prolon gement« elnevezés alatt; a szab. kelt 1885. márcz 8., megs. 1886. márcz. 8. 107. Saltery Gyula J. Bécsben, csomagolópapír, annak előállítására való eljárással együtt; a szab. kelt 1885. márcz. 8., megs. 1886. márcz. 8. 108. Rideal Samu Manchesterben, csavarbizto sitás sínek és más becsavarolások számára; a szab. kelt 1885. márcz. 8., megs. 1886. márcz. 8. 109. Thomson Mishaw Charles és Thomson Ja­mes, mindkettő Montrealban, Canada, újítások a kor­csolyákon ; a szab. kelt 1885. márcz. 10., megs. 1886. márcz. 10. 110. Hopkinsen John Addy és Hopkinson Jó­zsef Huddersfieldben, javítások a fémhengerek és csövek hengeritésére és alakítására szolgáló gé­leken; a szab. kelt 1885. márcz. 10., megs. 1886. márcz. 10. 111. Benczit Antal Bécsben, biztonsági harang; szab. kelt 1885. márczius 10., megs. 1886. márcz. 10. 112. Mörstadt Károly ostyakészitő Prágában, készülék a gyógyszerészeti ostyák elzárására; a szabadalom kelt 1885. márcz. 11., megs. 1886. márcz. 11. 113. Müller Bezső Berlinben, tartály sütő áruk számára; a szab. kelt 1885. márcz. 11., megs. 886. márcz. 11. 114. Wagner Albert Károly Frigyes electro- technikus Frohnaul-Annabergben, mikro-telefon; szabadalom kelt 1885. márcz. 7., megs. 1886. márcz. 7. 115. Jirat Antal Görkauban, Csehország, eljá­rás és készülék a hordók megszurkolására; a sza­bdalom kelt 1885. márczius 7., megs. 1886. márcz. 7. 116. The Revolving Ball Filter Company Lid. Londonban, javítások a szűrőkön; a szab. kelt 1885. márcz. 7., megs. 1886. márcz. 7. 117. Storey Harley Albert Londonban, javítások a pipákon, szivar- és szivarka-szipkákon; a szab. kert 1885. márcz. 11., megs. 1886. márcz. 11. 118. Petzl János B. és fia cs. kir. udv. kötél­gyártók Bécsben, szoba-tornászati készlet; a szab. kelt 1885. márcz. 11., megs. 1886. márcz. 11. 119. Löcker Gyula bádogos Bécsben, sugárverő mindennemű lámpák számára; a szab. kelt 1885. márcz. 11., megs. 1886. márcz. 11. 120. Tivole Joseph Lyonban, szélmozgony; a szab. kelt 1885. márcz. 11., megs. 1886. márcz. 11. 121. Rack Adolf mérnök Bécsben, javítások a czefrekeverő gépeken; a szab. kelt 1885. márcz. 11., megs. 1886. márcz. 11. 122. Strong Simpson George Philadelphiában, gőzhenger és osztó tolattyu; a szab. kelt 1885. márcz. 11., megs. 1886. márcz. 11. 123. Dr. Schmidt Ede magánmérnök Bécsben, ujitások a metszeteket csiszológépen; a szab. kelt 1885. márcz. 11., megs. 1886. márcz. 11. 124. Würfel M. Bochumban, gép hullámosán hajlitott pléhcsövek előállítására; a szab. kelt 1884. márcz. 11., megs 1886. márcz. 11. 125. Marchese Eugenio Génuában, a réznek ér- czekből és kohó-termésekből electrolytikai utón való nyerésére; a szab. kelt 1885. márcz. 11., megs. 1886. márcz. 11. 126. Seek Henrik Drezdában, önműködő mér­leg; a szab. kelt 1885. márcz. 11., megs. 1886. márcz. 11. 127. Gutermann Lajos Bécsben, felállító készü­lék több osztályú tolólétrák számára; a szab. kelt 1885. márcz. 11., megs. 1886. márcz. 11. 128. Rössler és Rankl ezég Bécsben, elpusztit- hatlan fenéklapok táblapapirból felszolgálási tál- czák számára; a szab. kelt 1885. márcz. 11., megs. 1886. márcz. 11. 129. Delosme Gilbert Bécsben, gép karikáknak, csavaró horgoknak, füleknek és efféléknek vasdrót­ból hideg utón való előállítására; a szab. kelt 1885. márcz. 11., megs. 1886. márcz. 11. 130. Lüders Rikárd Görlitzben, csap és ugyan­annak a palaczkok és effélék nyakába való beil­lesztése; a szab. kelt 1885. márcz. 11., megs. 1886. márcz. 11. 131. Hawkes Gilbert Lynnben, Eszakamerika, ujitások a lábbeliek kaptafagépein; a szab. kelt 1885. márcz. 13., megs. 1886. márcz. 13. 132. Petzold és Deil ezég Drezdában, közlő elemi erővel és lábitóval működő varrógépek számára; a szab. kelt 1885. márcz. 13., megs. 1886. márcz. 13. 133. Wiester Rezső vezérigazgató Kattowitz- ban, eljárás a czinkoxyd előállítására; a szab. kelt 1885. márcz. 13., megs. 1886. márcz. 13. 134. Jetter Henrik Göppingenben, mellfüzö ki­cserélhető uj zárral; a szab. kelt 1885. márcz. 13., megs. 1886. márcz. 13. 135. Wlach József gépész Gayaban, Morvaor­szág, kettős sütőkemencze; a szab. kelt 1885. márcz. 13., megs. 1886. márcz. 13. 136. Mankey Frederick Williamportban, észak­amerikai államok, eljárás fadiszitmények előállítá­sára bútorokra, valamint építészeti és diszitményi czélokra; a szab. kelt 1885. márcz. 13., megs. 1886. márcz. 13. 137. Steinhäuser Venczel mérnök Bécsben, uj- nemü vasból való lábtörlő-rostély; a szab. kelt 1885. márcz. 13., megs. 1886. márcz. 13. 138. May Lipót Ung.-Ostrauban, eljárás külön­böző alakú már fogyasztásra képes ezukordara- boknak közvetlen előállítására, anélkül hogy azok vagy fürészeltessenek vagy lecsipettessenek; a sza­badalom kelt 1885. márczius 13., megs. 1886. márcz. 13. 139. Pechül Ottó Muskauban, Poroszország^ zártoló önműködő jelzőkészülékkel; a szab. kelt 1885. márcz. 13., megs. 1885. márcz. 13. 140. Sükös Bálint Bécsben, rostélyon sütő ké­szülék gyűrűs lyukakkal ellátott takaréktüzhelyi lemezek számára; a szab. kelt 1885. márcz. 13. f megs. 1886. márcz. 13. 141. Schwarz József Bécsben, anyag és eljárás üregesen öntött tárgyaknak úgymint bábufejek­nek és efféléknek előállítására; a szab. kelt 1885. márcz. 13., megs. 1886. márcz. 13. 142. Schwartzkopff György kormányépitész Majna melletti Frankfurtban, szabályszerű sin- megerősités bármely nyomszélesbités számára; a szab. kelt 1885. márcz. 13., megs. 1886. márcz. 13. 143. Beilby Thomas George, vegyész és mérnök Midealderben, Eszak-Amerika, ujitások a hévmé­résben és az ahoz használt készülékeken; a szab. kelt 1885. márcz. 13., megs. 1886. márcz. 13. 144. Löwitsch Ferencz Bécsben, javítása a gör- függöny-ponyváknak (árnyékfedél); a szab. kelt 1885. márcz. 13., megs. 1886. márcz. 13. 145. Rausch Vilmos mérnök Bécsben, eljárás oly fényérzékeny papírnak előállítására, mely ál­landó fényű lenyomatokat szolgáltat; a szab. kelt 1885. márcz. 13., megs. 1886. márcz. 13. 146. Andrede Gusztáv épitészeti vállalkozó Bécs­ben, uj csőcsappantyu-elzárás esőcsatornák szá­mára; a szab. kelt 1885. márcz. 16., megs. 1886. marcz. 16. 147. Demmelbauer Károly Penzigben, kép- és fényképkeretek kép- vagy virágcserép-burkolat alakjában; a szab. kelt 1885. márcz. 16., megs. 1886. márcz. 16. 148. The Fuller Universal Telephone társulat New-Yorkban, telephon; a szab. kelt 1885. márcz. 17., megs. 1886. márcz. 17. 149. Korotin János Bécsben, készülék a szivar- és szivarkaszipkákon a füstnek szárítására, tisztí­tására és hűtésére; a szab. kelt 1885. márcz. 17., megs. 1886. márcz. 17. 150. Cohrs J. H. Hamburgban, összekapcsolás vasúti jármüvek számára; a szab. kelt 1885. márcz. 16., megs. 1886. márcz. 16. T

Next

/
Thumbnails
Contents