Budapesti Közlöny, 1886. december (20. évfolyam, 275-299. szám)

1886-12-01 / 275. szám

Budapest, 1886. 275. szám. Szerda, deczember 1. BUDAPESTI HIVATALOS KÖZLÖNY. LAP. Sehrkksítöséqi iroda : XT. kerület, hatvani-utcz a 7, szám I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hit atad : Tennoslektere, Athenaenm-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, ragy helyben házhos hordva: Egész évre ............................80 írt Fé lévre ,,,,,,, 10 » Negyedévre..............................5 » E gy telje* lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: ▲ „Hivatalos Értesítő11-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal elölegesen beküldendők ; még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 írt, 100— 200-szóig 2 írt, 200—300-eaólg 5 írt és Így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr, bólyegdjj és aa esedékes nyngtabélyeg Is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhaaábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, éa több­szöri hirdetésért 18 kr minden heih> tatásnál. A bélyegdíj külön minden helfe tatás után 30 kr ont. ért. HIVATALOS RÉSZ. 3. Orvosi jelentés. Ö császári és királyi fensége Mária Terézia főherczegasszony, valamint az uj szülött főher- czegnő állapota teljesen megnyugtató. Pola, 1886. november 30-án. Dr. Krumpholz, s. k. Ö császári és Apostoli királyi Felsége legk. elrendelni méltóztatott: Fössl Frigyes várakozási illetékkel számf. sza­badságolt vezér-őrnagynak az ujabbi fölülvizsgá- lat alapján «szolgálatképtelen» gyanánt a jól meg­érdemelt nyugalomba helyezését; báró Boxberg János al-ezredesnek a 6. sz. drago- nyos ezredben, a fölülvizsgálat alapján «ez idő szerint szolgálatképtelen» gyanánt a várakozási illetékkel számf. szabadságoltak viszonyába helye­zését, — egy év tartamára; a következő 1. oszt. századosoknak elő­jegyzését őrnagyihelyi alkal­mazásra, u. m. Galli Jánosnak, a 80. sz. gy.-ezredben; Pothorn Józsefnek, a 6. sz. nehéz üteg-osz­tálynál ; Kaiser Samunak, a 26. sz. nehéz üteg-osz­tálynál ; Czernik Károlynak, a műszaki tüzérségnél, az olmützi tüzér-szertár állományában; Kessel Ferencznek, a 9. sz. vártüzér-zászló- aljban ; Kovarz Ferencznek, a 10. sz. vártüzér-zászló- aljban; Wollner Keresztélynek, a műszaki tüzérségnél» Ivvárosi tüzér-szertár parancsnokának; Fugger-Babenhausen Károly testőr-had- s a lovas-testőr-századnál, áthelyezését — . as-ezredhez; továbbá: dr. Stein Náthán 1. oszt. fő-törzsorvosnak, a 6. hadtest egészségügyi főnökének, nyugalomba he­lyezését saját kérelmére elrendelni, és megparan­csolni, hogy neki ez alkalommal, sokévi, háborúban és békében egyaránt kitüntetett szolgálata elisme­réséül a legfelső megelégedés kifejezése tudtára adassák; azután kinevezni: — f. évi deczember hó 1-ével — fő-orvosokká a tartalékban: a következő tart. segéd- orvosokat, az összes gyógy tudományok tudorait: Glass Izidort, a budapesti 16. sz. helyőrs. kór­háznál ; Kerschner Lajost, a gráczi 7. sz. helyőrségi kór­háznál ; Mehr Lajost, a 14. hadtest-tüzér-ezredben; a következő tart. 1. oszt. kát. orvos-növen­dékeket, az összes gyógytudományok tudorait: Mayer Károlyt, a bécsi 1. sz. helyőrs. kórház­tól, — az 1. sz. hadmérnök-ezredhez; Lanzendörfer Alfrédet, a theresienstadti 13. sz. helyőrségi kórháztól, — a prágai 11. számúhoz; lovag Sobolewski Kázmért, a krakói 15. sz, helyőrs. kórháztól, — a 95. sz. gy.-ezredhez; segéd-orvosokká a tartalékban: a következő tart. 1. oszt. kát. orvos-növen­dékeket, az összes gyógytudományok tudorait: HiVschféld Lajost, a linczi 4. sz. helyőrs. kór­háznál ; Bors (előbb Pfeffermann) Lajost, a zágrábi 23. sz. helyőrs. kórháznál; se gé d-orvo s sá: Momidloivski Valér jelenleg szolgáló 2. oszt. kát. orvos-növendéket, az összes gyógytudomá­nyok tudorát, a krakói 15. sz.helyőrs. kórháznál; f ő-o rvosokká a cs. és kir. hadsereg tényleges állományában: a következő tart. segéd-orvos-helyetteseket, az összes gyógytudományok tudorait: Szuchieioicz Izidort, a lembergi 14. sz. hely őrs- kórháznál, és Mihelics Lajost, a zágrábi 23. sz. helyőrs. kór­háznál ; azután Frisch Jakab tart. 1. oszt. kát. orvos-növendé­ket, az összes gyógytudományok tudorát, a lem­bergi 14. sz. helyőrs. kórháznál; végül: Lux Ede gyógykovácsnak a régi rendszer sze­rint, a 6. sz. huszár-ezredben, hosszú és sikeres szolgálata elismeréséül a koronás ezüst érdem­keresztet adományozni. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi no­vember hó 21-én Gödöllőn kelt legfelső elha­tározásával, Bénél A rthur szolgálatonkivüli viszony­ban levő honvéd-századosnak a czimzetes őrnagyi jelleget díjmentesen legk. adományozni méltóz­tatott. Ö császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi november hó 25-én Budapesten kelt legfelső elha­tározásával legk. megengedni méltóztatott, hogy gróf Ludolf Manó cs. és kir. nagykövet az olasz királyi udvarnál, a Szt.-Móricz és Lázár-rend nagy­keresztjét elfogadhassa és viselhesse. 0 császári és Apostoli királyi Felsége, f. évi november hó 17-én kelt legfelső elhatározásával legk. megengedni méltóztatott, hogy Varga Sán­dor ministeri számtanácsos az országos m. kir. statistikai hivatalban, a neki adományozott IV.! oszt. szerb királyi Takavo-rendet elfogadhassa és viselhesse. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Szabó Sándor orvostudort a vezetése alatt álló ministeriumhoz fogalmazó-gyakornokká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Becher Vilmosné Goldzieher Ilona és Egan Lujza budapesti állami felsőbb leányiskolái segédtanitó- nőket ugyanazon intézethez végleges minőségben rendes tanítónőkké nevezte ki. Pályázat. Az 1886/7. tanév kezdetétől következő ösztön­díj -állomások ürültek meg, nevezetesen: I. budai Mária- Terézia-íéle 10 állomás egyen­ként évi 120 írttal; II. váczi Mária- Terézia-íéle 2 állomás egyen­ként évi 120 írttal; III. Koháry-féle 1 állomás évi 120 írttal; IV. a Verböczy-féle alapítványnál 1 állomás évi 120 írttal; V. a Gazsi-(éle alapítványnál 1 állomás évi 160 írttal; Ezeknek betöltésére pályázat hirdettetik, követ­kező megjegyzéssel: a fent nevezett ösztöndíjakat csak kath. vallásu tanulók nyerhetik el, ha legalább az első gymna- siális vagy reál osztályt valamennyi tantárgyból jeles előmenetellel végezték; továbbá a Gázsi-fé­lére csak családi leszármazók tarthatnak igényt. A folyamodványok következő kellékekkel szere- lendők fel: a) Az 1885/6. tané Then tanúsított tanulmányi előmenetelről szóló iskolai bizonyitványnyal. b) A folyamodó erkölcsi magaviseletét, szorgal­mát és tehetségeit a folyó tanév eddig lefolyt idő­szakáról tanúsító és az illető tanári testület által kiállított bizonyitványnyal. c) Hatóságilag kiállított bizonyitványnyal, mely kimutatja a folyamodó szüleinek nemesi vagy pol­gári állását, netáni érdemüket, továbbá a család­tagok létszámát, a gyermekek számát egyenként, névszerint és életkoruk megemlítésével felsorolva, továbbá vagyoni állapotukat, valamint azt is, bir-e esedező tanuló, vagy egyik testvére ösztöndijt és mily alapból ? d) Megemlítendő a folyamodványban azon kir. pénztár, melynél a folyamodó az ösztöndijt föl­venni kívánja. Az eképen felszerelt folyamodványok az előso­rolt ösztöndíj-állomásokra nézve a vallás- és köz- oktatásügyi m. kir. ministeriumhoz czimezendők, és az illető tanintézeti igazgatóknál 1887. évi ja­nuár hó 15-ig benyújtandók, kik a beérkezett és a beérkezés napjával megjelölendő folyamodvá- I nyokat a szabályszerű minősitvényi táblázatokkal Lapunk mai számához egy ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents