Budapesti Közlöny, 1887. január (21. évfolyam, 1-24. szám)

1887-01-01 / 1. szám

-t i. ,/.Á­Buűapest, 1887. 1. szám. Szombat, január 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőségiiroda : FV. kerület, hatyani-uteza 7. szám I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hivatal : FereDeziektere, Athenaenm-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben háshoz hordva: Egész évre................................20 írt í lévre ....... 10 > Negyedévre..................................5 » Egy teljes lap éra 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hivatalos hir­detések díjjal elölegesen beküldendők ; még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100— 200-szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bólyegdij és az esedékes nyugtabólyeg is bekül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Sztojka Antal maros- vásárhelyi királyi itélő-táblai birónak, sok évi hü és kitűnő szolgálata elismeréséül, III-ik osztályú vaskorona-rendemet díj­mentesen adományozom. • Kelt Bécsben, 1886. évi deczember hó 2 6-ikán. Ferencz József, s. k. Br. Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, dr. Novák Sándor tolnamegyei tiszteletbeli aljegyzőnek és törvényes utódainak, a «vásárhelyi előnevet, magyar nemességének épségben tartása mellett, díjmentesen adományozom. Kelt Gödöllőn, 1886. évi november hó 28-ikán. Ferencz József, s. k. B. Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Rosenzweig Saphir Saroltának, a magyarországi központi Frö- bel-nőegylet alelnöknőj ének, az országos közmivelődés előmozdítása körül szerzett érdemei elismeréséül, a koronás arany ér­dem-keresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1886. évi deczember hó 16-dikán. Ferencz József, s. k. Br. Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, dr. Moser Vincze monyorókeréki gyakorló orvosnak, az or­szágos közegészségi ügy érdekében tett hasznos szolgálatai elismeréséül, a koronás arany érdem-keresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1886. évi deczember hó 18-ikán. Ferencz József, s. k. Br. Orczy Béla, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán, Kővári Alajos újvi­déki törvényszéki irodaigazgatónak, sok évi hü és buzgó szolgálata elismeréséül, az arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1886. évi deczember hó 26-ikán. Ferencz József, s. k. Br. Orczy Béla, s. k. Lapunk mai Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére, Janicsek József budapesti keres­kedelmi és váltótörvényszéki alelnököt, Curiámhoz számfeletti bíróvá nevezem ki. Kelt Bécsben, 1886. évi deczember hó 22-ikén. Ferencz József, s. k. ; Fabiny Teofil, s. k.---------- q I gazságügyi magyar ministerem előter­jesztésére, Bodó Pál kisvárdai járásbiró- sági albirónak a nyíregyházi járásbíróság­hoz kért áthelyezését jóváhagyván, albi- rákká: a nagykőrösi j árásbirósághoz: Teszáry József kecskeméti törvényszéki jegyzőt, a kisvárdai járásbírósághoz pedig dr. Fass Antal budapesti törvén) szoki al­jegyzőt nevezem ki. Kelt Bécsben, 1886. évi deczember hó 24-dikén. * Matiegka Henriket, a prágai 11. sz. helyőrs. kórháztól, — a 12. sz. táb. vadász-zászlóaljhoz; segéd-orvosokká a tartalékban: a következő tart. I. oszt. kát. orvos-növendékeket, az összes gyógytudományok tudorait: Gross Menyhértet, a budapesti 16. sz. helyőrs. kórháztól, — a 25. sz. gy.-ezredhez; Fraenkel Henriket, a krakkói 15. sz. helyőrs: kórháztól, — a 90. sz. gy.-ezredhez; s e g é d-o r v o s s á: Bohosiewicz József jelenleg szolgáló 2. oszt. kát. orvos-növendéket, az összes gyógytudományok tudorát, a bécsi 2. sz. helyőrs. kórháznál; továbbá: Heves Pál, tart. segéd-orvost, az összes gyógy­tudományok tudorát, a nagyszebeni 22. sz. helyőrs. kórháznál, — fő-orvossá a cs. és kir. hadsereg tényleges állományában; hadnagy-számvivővé a tartalékban: Prosnitz Bódog tizedest, czimzetes szakaszveze­tőt, a 84. sz. gy.-ezredben. Ferencz József, Sj k. Fabiny Teofil, s. k. Ö császári és Apostoli királyi Felsége legk. elrendelni méltóztatott: Hörl Ferencz várakozási illetékkel számf. sza­badságolt alezredesnek a 62. sz. gy.-ezredben, az ujabbi fölülvizsgálat alapján «rokkant» gyanánt nyugalomba helyezését; Kunst Gyula alezredesnek a 68. sz. gy.-ezred­ben, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését) saját kérelmére; továbbá: dr. Fischer Ferdinand ezred-orvosnak a bécsi 1. sz. hely őrs. kórháznál, a természetrajzi múzeum érdekében a tudomány terén szerzett érdemei elismeréséül, a Ferencz József-rend lovag­keresztjét adományozni; dr. Cyppl Sándor 2. oszt. ezred-orvost a 24. sz. gy.-ezredben, — testőr-orvossá a cs. és kir. gyalog- testör-századhoz, kinevezni; azután kinevezni: — 1887. évi január hó 1-ével — f ő-o rvosokká a tartalékban: Tichy József tart. segéd-orvost, az összes gyógy­tudományok tudorát, a 3. sz. gy.-ezredben; a következő tart. 1. oszt. kát. orvos-növen­dékeket, az összes gyógytudományok tudorait: Pollák Vilmost, a temesvári 21. sz. hely őrs.’kór­háztól, — az utász-ezredhez; Slósarczyk Antalt, a krakói 15. sz. helyőrs. kór­háztól, — a 10. sz. hadtest-tüzér-ezredhez; Dohmann Istvánt, a gráczi 7. sz. helyőrs. kór­háztól, — all. sz. táb. vadász-zászlóaljboz ; Hattinger Ferenczet, az innsbrucki 10. sz. helyőrs. hórháztól, — az 59. sz. gy.-ezredhez; Ő császári és Apostoli királyi Felsége legk. ki­nevezni méltóztatott; hadnagyokká a tartalékban: a tüzérségnél: a következő tart. altiszteket: Hankiss Jánost, a 7. sz. nehéz-üteg-osztályban; gridi Papp Imrét, a 12. sz. hadtest-tüzér-ez­redben ; Ostadal Jánost, a 7. sz. vártüzér-zászlóaljtól, — a 8. számúhoz; Mitscherlich Róbertét, a 4. sz. nehéz-üteg-osz- tálytól, — a 17. számúhoz ; Gödi Károlyt, a 10. sz. hadtest-tüzérezredtől, — a 19. sz. nehéz-üteg osztályhoz; uj-verbászi Kármán Lajost, és Gönczy Gyulát, a 4. sz. hadtest-tüzér-ezredben; Krausz Kálmánt, a 4. sz. hadtest-tüzér-ezredtől, — az 5. számúhoz; Seidl Györgyöt, a 10. sz. vártüzér-zászlóaljban Nowotny Ferenczet, a 7. sz. vártüzér-zászlóalj­tól, — a 2. számúhoz; donaufeldi Charmant Oszkárt, a 14. sz. hadtest- tüzér-ezredtől, — a 4. számúhoz; Anton Gusztávot, a 3. sz. vártüzér-zászló-aljban; kirchtreui Hanl Ernőt, a 8. sz. hadtest-tüzér­ezredben ; Balkay Bélát, a 8. sz. nehéz-üteg-osztálytól, — a 10. számúhoz; Englisch Róbertét, a 10. sz. hadtest-tüzér-ezred­től, — a 19. sz. nehéz-üteg-osztályhoz; Küchler Gézát, a 7. sz. hadtest-tüzér-ezredben; Balogh Viktort, a 8. sz. nehéz-üteg-osztálytól, — a 12. számúhoz; Duma Árpádot, a 4. sz. hadtest-tüzér-ezredtől, — az 5. számúhoz; Friebel Antalt, a 8. sz. tri? Jelben; Tedeschi Jánost, a 7.szcmí jJJ^en ; számához háromnegyed ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Thumbnails
Contents